تونس - ترازنامه بانک مرکزی - پیش بینیتونس پول گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 4.75
عرضه پول M1 31374 32317 32925 33530 34132 39452
عرضه پول M2 72975 75503 76968 78426 79879 92728
عرضه پول M3 76270 78856 80339 81817 83288 96310
ترازنامه بانک مرکزی 28213 27686 27761 27738 27742 27742
[+]