ترکمنستان - نرخ تورم - پیش بینیترکمنستان قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.5 7.6 7.6 8 8 5.1
[+]