ترکمنستان قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 6.5 8.6 8 8 8 5.1
[+]