انگلستان - واردات از داخل اتحادیه اروپا - باقیمانده و فاضلاب از گیاه درمان - پیش بینیانگلستان تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -111 -1100 -1400 -1700 -1900 -1800
صادرات 54378 54800 55100 55400 55900 57700
واردات 54489 55900 56500 57100 57800 59500
حساب جاری -17720 -19800 -26700 -20400 -20470 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 -3.7 -3.7 -2.5 -2.5 -2
بدهی خارجی 6412914 6452000 6512000 6583000 6655000 6811000
رابطه مبادله 102 102 102 102 102 103
گردش سرمایه 3074 17900 40000 13600 16500 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3896 -10700 15200 36200 22500 15900
ذخایر طلا 310 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 914 950 950 800 800 750
شاخص تروریسم 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
درآمد گردشگری 1778 2500 1900 1870 2600 2490
ورود توریست 2978 3340 2810 3220 4010 3040
فروش اسلحه 1214 1274 1188 1202 1215 1213
[+]