ایالات متحده - نرخ مالیات شرکت - پیش بینیایالات متحده مالیات گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
[+]