ایالات متحده - تورم مواد غذایی - پیش بینی


Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar and to subscribe to updates.

Interested? Click here to contact usایالات متحده قیمت ها گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2 2 2.2 2.3 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247 248 249 249 250 268
قیمت مصرف کننده اصلی 253 254 255 256 257 261
اندازه اصل تورم 1.8 1.8 1.9 2 2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 115 115 115 115 134
قیمت تولید 114 114 115 116 118 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 2.2 2.4 2.5 2.85 2.2
قیمت صادرات 124 125 125 125 125 119
قیمت واردات 124 124 124 123 123 120
تورم مواد غذایی 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.9
شاخص قیمت PCE 113 114 114 114 115 121
انتظارات تورم 2.61 2.51 2.64 2.68 2.71 2.82
CPI مسکن آب و برق 253 254 254 254 254 253
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 202 203 205 206 206 204
صفحه اول PCE قیمت هسته 113 114 114 114 114 120
[+]