ایالات متحده - تورم مواد غذایی - پیش بینی


United States Food Inflation
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.ایالات متحده قیمت ها گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 249 251 252 253 247 268
قیمت مصرف کننده اصلی 255 257 258 260 262 273
اندازه اصل تورم 1.8 1.9 2 2 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 115 115 116 123 134
قیمت تولید 115 115 116 118 120 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2.4 2.5 2.79 2.6 2.2
قیمت صادرات 126 126 127 127 127 119
قیمت واردات 127 128 128 127 127 122
تورم مواد غذایی 1.7 1.9 2.1 2 2.2 2.1
CPI مسکن آب و برق 255 256 257 257 257 257
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 205 206 206 208 204
صفحه اول PCE قیمت هسته 114 114 115 115 116 120
شاخص قیمت PCE 114 114 114 114 117 121
انتظارات تورم 2.71 2.72 2.77 2.79 2.81 2.86
[+]