ایالات متحده - تورم مواد غذایی - پیش بینی


United States Food Inflation
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.ایالات متحده قیمت ها گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.8 2.7 2.9 2.6 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.1 0.3 0.3 0.12 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 251 251 254 254 256 267
قیمت مصرف کننده اصلی 257 257 258 260 262 272
اندازه اصل تورم 2.2 2.1 2 2.1 2.33 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 115 115 116 116 124
قیمت تولید 116 116 117 118 119 125
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2.9 3 2.8 2.8 3.2
قیمت صادرات 128 128 129 129 129 119
قیمت واردات 128 128 128 128 128 128
تورم مواد غذایی 1.2 1.8 2 2.2 2.2 2.1
CPI مسکن آب و برق 258 258 260 260 263 274
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214 207 211 208 213 219
صفحه اول PCE قیمت هسته 115 115 116 116 117 120
قیمت تولید کننده هسته 115 115 116 116 117 123
شاخص قیمت PCE 115 115 115 117 116 121
انتظارات تورم 2.98 2.97 2.89 2.89 2.88 2.88
[+]