وانواتو مالیات گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15 15 15 15 15 15
[+]