ایران - شاخص های اقتصادی - 2014


بازار گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
پول 26730.00 26694.00 9275.44 2014-10-25 Daily
تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
تولید ناخالص داخلی 368.90 502.73 137.51 USD - میلیارد 2013-12-31 Yearly
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -1.80 4.57 در صد 2014-03-31 Quarterly
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 475962.00 519392.00 108203.71 IRR - میلیارد 2013-08-15 Quarterly
تولید ناخالص داخلی سرانه 3131.80 3369.12 2350.95 USD 2013-12-31 Yearly
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 608986.00 573476.00 117128.95 IRR - میلیارد 2013-08-15 Quarterly
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15090.05 16233.53 12093.93 USD 2013-12-31 Yearly
کار گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
نرخ بیکاری 10.70 10.50 11.76 در صد 2014-05-15 Quarterly
افراد شاغل 21107245.00 20154145.00 20817399.50 2014-06-30 Quarterly
نرخ بیکاری جوانان 24.00 24.30 24.61 در صد 2014-03-31 Quarterly
جمعیت 77.45 76.42 49.02 میلیون 2013-12-31 Yearly
قیمت ها گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
نرخ تورم 14.73 14.62 14.03 در صد 2014-08-15 Monthly
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 199.30 196.80 44.42 نقاط شاخص 2014-08-15 Monthly
قیمت تولید 545.70 542.10 296.28 نقاط شاخص 2014-06-13 Monthly
تورم مواد غذایی 6.80 6.00 36.03 در صد 2014-08-15 Monthly
پول گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
نرخ بهره 14.15 14.15 13.75 در صد 2014-12-31 Daily
تجارت گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
موازنه تجاری 7600.00 6799.00 8240.11 USD - میلیون 2014-03-31 Quarterly
صادرات 25889.00 22819.00 37744.26 USD - میلیون 2014-03-31 Quarterly
واردات 18289.00 16020.00 22161.12 USD - میلیون 2014-03-31 Quarterly
حساب جاری 7600.00 6799.00 7169.92 USD - میلیون 2014-03-31 Quarterly
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.12 6.60 1.90 در صد 2013-12-31 Yearly
تولید نفت خام 3230.00 3230.00 3591.77 BBL/D/1K 2014-06-13 Monthly
دولت گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
بودجه دولت -0.78 -0.26 -0.01 درصد از تولید ناخالص داخلی 2013-12-31 Yearly
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.63 11.78 14.39 در صد 2013-12-31 Yearly
ارزش بودجه دولت -321790.00 -333231.50 -142839.34 IRR - میلیارد 2013-06-30 Yearly
ارزیابی اعتبار 15.00 Monthly
تجارت گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
تولید صنعتی -1.60 -5.40 5.76 در صد 2014-09-30 Quarterly
مصرف کننده گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
هزینه های مصرف کننده 396746.00 399980.00 98432.15 IRR - میلیارد 2013-08-15 Quarterly
مالیات گذشته قبلی متوسط واحد مرجع فرکانس
نرخ مالیات بر فروش 6.00 6.00 4.80 در صد 2014-01-01 Yearly


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.