ایران - شاخص های اقتصادی - 2014 - 2014 - 2014


بازار گذشته مرجع قبلی محدوده
پول 28155  May/15 28155 1748 : 42979
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید ناخالص داخلی 369 USD Billion Dec/13 503 6.15 : 528
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 percent Nov/14 3.7 -12.54 : 23.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 511719 IRR Billion Aug/14 551524 41194 : 576140
تولید ناخالص داخلی سرانه 3132 USD Dec/13 3369 1396 : 3369
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 804062 IRR Billion Aug/14 764803 928 : 815867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15090 USD Dec/13 16234 8679 : 16234
کار گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بیکاری 10.5 percent Nov/14 9.5 9.5 : 14.7
افراد شاغل 21411519  Nov/14 21499772 19508063 : 22191244
نرخ بیکاری جوانان 25.7 percent Nov/14 22.9 22.9 : 26.9
جمعیت 77.8 Million Dec/14 77.45 21.96 : 77.8
قیمت ها گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ تورم 16.2 percent Mar/15 16.17 -3.27 : 59.02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 217 Index Points Mar/15 214 2.3 : 217
قیمت تولید 209 Index Points Apr/15 208 56.27 : 209
تورم مواد غذایی 13.1 percent Mar/15 12.4 4.2 : 57.9
پول گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بهره 14.15 percent Dec/14 14.15 10 : 19
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
موازنه تجاری 4968 USD Million Aug/14 7754 -6529 : 39427
صادرات 19561 USD Million Aug/14 24040 7171 : 145518
واردات 145694 USD Million Aug/14 16285 4788 : 145694
حساب جاری 7090 USD Million Aug/14 8625 -14018 : 59787
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.12 percent Dec/13 6.6 -11.5 : 12.96
تولید نفت خام 3230 BBL/D/1K Dec/14 3230 510 : 6677
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4153 USD Million Dec/13 4314 15.6 : 4314
دولت گذشته مرجع قبلی محدوده
بودجه دولت -0.78 percent of GDP Dec/13 -0.26 -6.75 : 7.51
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.63 percent Dec/13 11.78 9.19 : 24.14
ارزش بودجه دولت -480263 IRR Billion Jun/14 -321790 -480263 : -19764
ارزیابی اعتبار 15  :
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید صنعتی -1.6 percent Aug/14 -5.4 -61.29 : 103
مصرف کننده گذشته مرجع قبلی محدوده
هزینه های مصرف کننده 386454 IRR Billion Aug/14 471848 211 : 509179
مالیات گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ مالیات بر فروش percent Jan/15 6 3 : 7


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.