ایران - شاخص های اقتصادی - 2014


بازار گذشته مرجع قبلی محدوده
پول 28055  Mar/15 28055 1748 : 42979
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید ناخالص داخلی 369 USD Billion Dec/13 369 6.15 : 528
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 percent Aug/14 3.7 -12.54 : 23.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 550620 IRR Billion May/14 550620 41194 : 576140
تولید ناخالص داخلی سرانه 3132 USD Dec/13 3132 1396 : 3369
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 785213 IRR Billion May/14 785213 928 : 815867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15090 USD Dec/13 15090 8679 : 16234
کار گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بیکاری 10.5 percent Nov/14 10.5 9.5 : 14.7
افراد شاغل 597  Feb/15 597 597 : 22191244
نرخ بیکاری جوانان 25.7 percent Nov/14 25.7 22.9 : 26.9
جمعیت 77.8 Million Dec/14 77.8 21.96 : 77.8
قیمت ها گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ تورم 15.7 percent Jan/15 15.7 -3.27 : 59.02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214 Index Points Feb/15 214 2.3 : 214
قیمت تولید 208 Index Points Feb/15 208 56.27 : 209
تورم مواد غذایی 12.4 percent Feb/15 12.4 4.2 : 57.9
پول گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بهره 14.15 percent Dec/14 14.15 10 : 19
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
موازنه تجاری 17810 USD Million May/14 17810 -6529 : 39427
صادرات 48728 USD Million May/14 48728 7171 : 145518
واردات 30917 USD Million May/14 30917 4788 : 77729
حساب جاری 7090 USD Million Aug/14 7090 -14018 : 59787
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.12 percent Dec/13 8.12 -11.5 : 12.96
تولید نفت خام 3230 BBL/D/1K Oct/14 3230 510 : 6677
دولت گذشته مرجع قبلی محدوده
بودجه دولت -0.78 percent of GDP Dec/13 -0.78 -6.75 : 7.51
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.63 percent Dec/13 10.63 9.19 : 24.14
ارزش بودجه دولت -480263 IRR Billion Jun/14 -480263 -480263 : -19764
ارزیابی اعتبار 15  15 :
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید صنعتی -1.6 percent Aug/14 -1.6 -61.29 : 103
مصرف کننده گذشته مرجع قبلی محدوده
هزینه های مصرف کننده 472888 IRR Billion May/14 472888 211 : 509179
مالیات گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ مالیات بر فروش percent Jan/14 6 3 : 6


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.