ایران - شاخص های اقتصادی

بازارها گذشته مرجع
پول 32365 2017-01
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2015-03
تولید ناخالص داخلی 425 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509325 IRR - میلیارد 2015-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 755886 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5937 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16507 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30191 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 677059 IRR - میلیارد 2015-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1558114 IRR - میلیارد 2015-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.2 % 2016-06
افراد شاغل 22604718 2016-06
نرخ بیکاری جوانان 27.8 % 2016-06
جمعیت 78.8 میلیون 2015-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.1 % 2016-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 250 نقاط شاخص 2016-11
قیمت تولید 227 نقاط شاخص 2016-11
تورم مواد غذایی 8.9 % 2016-11
CPI حمل و نقل 260 نقاط شاخص 2016-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 20 % 2016-12
نرخ بهره سپرده 16.94 % 2014-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4258 USD - میلیون 2015-12
صادرات 5430 USD - میلیون 2014-12
واردات 12510 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری 5231 USD - میلیون 2016-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.41 % 2015-12
تولید نفت خام 3990 BBL/D/1K 2016-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4153 USD - میلیون 2013-12
شاخص تروریسم 3.95 2015-12
فروش اسلحه 43 USD - میلیون 2014-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.36 % 2015-12
بودجه دولت -2.58 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -460353 IRR - میلیارد 2015-12
درآمدهای دولت 977963 IRR - میلیارد 2015-12
هزینه های مالی 1438316 IRR - میلیارد 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9969 USD - میلیون 2015-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.7 % 2016-06
تولید خودرو 958335 واحد 2015-03
شاخص رقابتی 4.12 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 76 2017-12
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2015-12
رتبه فساد مالی 130 2015-12
آسانی کسب و کار 120 2016-12
تولید فولاد 1585 هزار تن 2016-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1464746 IRR - میلیارد 2015-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.