ایران - شاخص های اقتصادی


بازار گذشته مرجع قبلی محدوده
پول 29439 7/15 28155 1748 : 42979
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید ناخالص داخلی 415 12/14 494 6.15 : 577
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 12/14 3.7 -12.54 : 23.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 511719 9/14 551524 41194 : 576140
تولید ناخالص داخلی سرانه 2949 12/14 3132 1396 : 3369
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 804062 9/14 764803 928 : 815867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15573 12/14 15552 9511 : 17425
کار گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بیکاری 10.5 12/14 9.5 9.5 : 14.7
افراد شاغل 21411519 12/14 21499772 19508063 : 22191244
نرخ بیکاری جوانان 25.7 12/14 22.9 22.9 : 26.9
جمعیت 77.8 12/14 77.45 21.96 : 77.8
قیمت ها گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ تورم 16.2 5/15 16.5 -3.27 : 59.02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 222 5/15 220 2.3 : 222
قیمت تولید 211 5/15 209 56.27 : 211
تورم مواد غذایی 20.8 5/15 14.9 4.2 : 57.9
پول گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بهره 14.15 12/14 14.15 10 : 19
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
موازنه تجاری 4968 9/14 7754 -6529 : 39427
صادرات 19561 9/14 24040 7171 : 145518
واردات 145694 9/14 16285 4788 : 145694
حساب جاری 7090 9/14 8625 -14018 : 59787
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.12 12/13 6.6 -11.5 : 12.96
تولید نفت خام 3300 3/15 3300 510 : 6677
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4153 12/13 4314 15.6 : 4314
دولت گذشته مرجع قبلی محدوده
بودجه دولت -0.78 12/13 -0.26 -6.75 : 7.51
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.63 12/13 11.78 9.19 : 24.14
ارزش بودجه دولت -480263 12/14 -321790 -480263 : -19764
ارزیابی اعتبار 15 :
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید صنعتی -1.6 9/14 -5.4 -61.29 : 103
صفحه اول رقابت 4.02 12/15 4.07 4.02 : 4.25
رتبه رقابت 83 12/15 82 62 : 83
شاخص فساد 27 12/14 25 18 : 30
رتبه فساد 136 12/14 144 78 : 168
سهولت انجام کسب و کار 130 12/14 152 130 : 152
مصرف کننده گذشته مرجع قبلی محدوده
هزینه های مصرف کننده 386454 9/14 471848 211 : 509179
مالیات گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ مالیات بر فروش 7 12/15 6 3 : 7


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.