ایران - شاخص های اقتصادی

بازار آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
پول 25525.00 25469.00 8668.07 2014-04-19 Daily [+]
تولید ناخالص داخلی آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
تولید ناخالص داخلی 548.89 514.06 133.17 USD - میلیارد 2012-12-31 Yearly [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.50 -7.20 4.76 در صد 2013-03-31 Quarterly [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 3104.61 3086.74 2270.27 USD 2009-12-31 Yearly [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10404.54 10344.64 7451.47 USD 2009-12-31 Yearly [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 122114.00 127637.00 89503.39 IRR - میلیارد 2012-11-15 Quarterly [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 527189.00 383930.00 101765.24 IRR - میلیارد 2012-11-15 Quarterly [+]
کار آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
جمعیت 75.10 74.80 48.00 میلیون 2012-12-31 Yearly [+]
نرخ بیکاری 10.30 10.40 11.80 در صد 2013-12-31 Quarterly [+]
افراد شاغل 20867603.00 22191244.00 20836069.95 2013-12-31 Quarterly [+]
نرخ بیکاری جوانان 26.90 26.50 26.70 در صد 2012-12-31 Quarterly [+]
قیمت ها آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
نرخ تورم 22.80 28.80 14.01 در صد 2014-02-15 Monthly [+]
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 184.30 183.50 41.29 صفحه اول امتیاز 2014-02-15 Monthly [+]
قیمت های تولید کننده 505.90 504.10 282.70 صفحه اول امتیاز 2014-02-15 Monthly [+]
پول آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
نرخ بهره 14.15 14.15 13.74 در صد 2013-12-31 Yearly [+]
تجارت آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
تعادل تجارت 7530.00 8195.00 8239.94 USD - میلیون 2013-03-31 Quarterly [+]
حساب جاری 6092.00 8265.00 5755.53 USD - میلیون 2013-03-31 Quarterly [+]
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.12 6.60 1.90 در صد 2013-12-31 Yearly [+]
صادرات 24667.00 24620.00 31018.98 USD - میلیون 2013-03-31 Quarterly [+]
واردات 17137.00 16425.00 22782.80 USD - میلیون 2013-03-31 Quarterly [+]
Crude Oil Production 3200.00 3200.00 3597.80 Thousands Barrels per Day 2013-10-15 Monthly [+]
دولت آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.30 12.60 21.39 در صد 2012-12-31 Yearly [+]
بودجه دولت -0.78 -0.26 -0.01 درصد از تولید ناخالص داخلی 2013-12-31 Yearly [+]
دولت بودجه ارزش -333231.50 -275053.50 -130057.15 IRR - میلیارد 2012-06-30 Yearly [+]
رتبه بندی اعتباری 15.00 Monthly [+]
تجارت آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
تولید صنعتی -7.70 -13.50 6.38 در صد 2013-03-31 Quarterly [+]
مصرف کننده آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
هزینه های مصرف کننده 285488.00 290513.00 88410.82 IRR - میلیارد 2012-11-15 Quarterly [+]
عوارض آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
نرخ مالیات بر فروش 4.00 4.00 4.25 در صد 2014-01-01 Yearly [+]

جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.