ایران - شاخص های اقتصادی - 2014


بازار گذشته مرجع قبلی محدوده
پول 24797  Jan/15 24797 1748 : 42979
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید ناخالص داخلی 369 USD Billion Dec/13 369 6.15 : 528
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 percent Feb/14 -1.1 -12.54 : 23.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 550620 IRR Billion May/14 550620 41194 : 576140
تولید ناخالص داخلی سرانه 3132 USD Dec/13 3132 1396 : 3369
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 785213 IRR Billion May/14 785213 928 : 815867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15090 USD Dec/13 15090 8679 : 16234
کار گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بیکاری 9.5 percent Aug/14 9.5 9.5 : 14.7
افراد شاغل 21499772  Aug/14 21499772 19508063 : 22191244
نرخ بیکاری جوانان 24 percent Feb/14 24 22.9 : 26.9
جمعیت 77.45 Million Dec/13 77.45 21.96 : 77.45
قیمت ها گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ تورم 15.1 percent Nov/14 15.1 -3.27 : 59.02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212 Index Points Dec/14 212 2.3 : 212
قیمت تولید 208 Index Points Nov/14 208 56.27 : 208
تورم مواد غذایی 13.8 percent Dec/14 13.8 4.2 : 57.9
پول گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بهره 14.15 percent Dec/14 14.15 10 : 19
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
موازنه تجاری 7600 USD Million Feb/14 7600 -6529 : 39427
صادرات 25889 USD Million Feb/14 25889 7171 : 145518
واردات 18289 USD Million Feb/14 18289 4788 : 77729
حساب جاری 7600 USD Million Feb/14 7600 -14018 : 59787
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.12 percent Dec/13 8.12 -11.5 : 12.96
تولید نفت خام 3230 BBL/D/1K Sep/14 3230 510 : 6677
دولت گذشته مرجع قبلی محدوده
بودجه دولت -0.78 percent of GDP Dec/13 -0.78 -6.75 : 7.51
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.63 percent Dec/13 10.63 9.19 : 24.14
ارزش بودجه دولت -321790 IRR Billion Jun/13 -321790 -333232 : -19764
ارزیابی اعتبار 15  15 :
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید صنعتی -1.6 percent Aug/14 -1.6 -61.29 : 103
مصرف کننده گذشته مرجع قبلی محدوده
هزینه های مصرف کننده 472888 IRR Billion May/14 472888 211 : 509179
مالیات گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ مالیات بر فروش percent Jan/14 6 3 : 6


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.