ایران - شاخص های اقتصادی

بازار گذشته مرجع قبلی محدوده
پول 29955 9/15 29956 1748 : 42979
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید ناخالص داخلی 415 12/14 494 6.15 : 577
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 3/15 3.7 -12.54 : 23.01
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531939 12/14 511719 41194 : 576140
تولید ناخالص داخلی سرانه 2949 12/14 2945 1396 : 3316
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 755886 12/14 804062 928 : 815867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15573 12/14 15552 9511 : 17425
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30191 12/14 231145 142 : 507973
تولید ناخالص داخلی از معدن 677059 12/14 655596 695 : 677059
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1558114 12/14 1406140 2626 : 1558114
کار گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بیکاری 10.8 6/15 11.5 9.5 : 14.7
افراد شاغل 22061836 6/15 21198674 19508063 : 22191244
نرخ بیکاری جوانان 25.2 3/15 25.7 22.9 : 28.6
جمعیت 77.8 12/14 77.45 21.96 : 77.8
قیمت ها گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ تورم 14.2 7/15 16.2 -3.27 : 59.02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225 7/15 226 2.3 : 226
قیمت تولید 214 7/15 215 56.27 : 215
تورم مواد غذایی 16 7/15 20.8 4.2 : 57.9
پول گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ بهره 21 12/15 14 10 : 21
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
موازنه تجاری -2405 12/14 637 -6529 : 39427
صادرات 5430 12/14 6091 5430 : 145518
واردات 7835 12/14 5454 3071 : 77729
حساب جاری -1008 3/15 15861 -14018 : 59787
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.35 12/13 6.27 -10.63 : 11.98
تولید نفت خام 3300 5/15 3350 510 : 6677
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4489 12/13 4322 15.6 : 4489
دولت گذشته مرجع قبلی محدوده
بودجه دولت -0.85 12/13 -0.24 -6.75 : 7.34
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.63 12/13 11.78 9.19 : 24.14
ارزش بودجه دولت -480263 12/14 -321790 -480263 : -19764
ارزیابی اعتبار 15 :
Fiscal Expenditure 1197647 12/14 889993 53546 : 1197647
درآمدهای دولت 717384 12/14 568203 31006 : 717384
تجارت گذشته مرجع قبلی محدوده
تولید صنعتی 9.7 3/15 5 -61.29 : 103
صفحه اول رقابت 4.02 12/15 4.07 4.02 : 4.25
رتبه رقابت 83 12/15 82 62 : 83
شاخص فساد 27 12/14 25 18 : 30
رتبه فساد 136 12/14 144 78 : 168
سهولت انجام کسب و کار 130 12/14 152 130 : 152
مصرف کننده گذشته مرجع قبلی محدوده
هزینه های مصرف کننده 1464746 3/15 1423251 3491 : 1464746
مالیات گذشته مرجع قبلی محدوده
نرخ مالیات بر فروش 7 12/15 6 3 : 7


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.