009150

134,500.00

تغییر روزانه:

1.13%

سالیانه:

42.18%

قیمت روز سال
Samsung Electro Mechanics 134,500.00 1,500.00 1.13% 42.18%

قیمت روز سال
KOSPI 2250 2.52 0.11% 5.95%