بازارها گذشته مرجع
پول 75.39 2020-03
بازار سهام 28440 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.21 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-12
نرخ بیکاری 7.8 2020-02
نرخ تورم 6.58 2020-02
نرخ بهره 4.4 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-03
موازنه تجاری -9850 2020-02
حساب جاری -1400 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -3.34 2019-12
اطمینان کسب و کار 105 2020-03
شاخص PMI تولید 54.5 2020-02
شاخص PMI خدمات 57.5 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.7 2020-03
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
موارد کروناویروس 1071 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 29 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 100 2020-03
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 2800 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36650 2019-12
تولید ناخالص ملی 14522931 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10719 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6091 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2602 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5593 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 854 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4749 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 728 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1312 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 2018-12
حداقل دستمزد 178 2020-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.58 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139 2020-12
قیمت تولید 122 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.26 2020-02
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 10.81 2020-02
CPI مسکن آب و برق 155 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2020-02
انتظارات تورم 9.2 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.73 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.4 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 4.83 2020-03
عرضه پول M1 38069 2020-01
عرضه پول M2 39147 2020-02
عرضه پول M3 165266 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 22099 2020-02
ذخایر ارزی 469909 2020-03
میزان رشد وام 6.1 2020-03
نرخ بهره معکوس 4.15 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -9850 2020-02
حساب جاری -1400 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
صادرات 27650 2020-02
واردات 37500 2020-02
بدهی خارجی 557519 2019-09
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -150 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5668 2020-01
حواله 15185 2019-12
ورود توریست 1118150 2020-01
ذخایر طلا 618 2019-12
تولید نفت خام 638 2019-12
صادرات خودرو 415329 2020-02
شاخص تروریسم 7.52 2018-12
درآمد گردشگری 202820 2020-01
فروش اسلحه 46 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -3.34 2019-12
ارزش بودجه دولت -9855 2020-01
هزینه های دولت 3823 2019-12
درآمدهای دولت 12829 2020-01
هزینه های مالی 22683 2020-01
ارزیابی اعتبار 57 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 2019-12
مخارج نظامی 66578 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2020-03
شاخص PMI تولید 54.5 2020-02
شاخص PMI خدمات 57.5 2020-02
تولید صنعتی 2 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 2020-01
تولید صنعتی 1.5 2020-01
تغییرات موجودی انبار 647 2019-12
تولید خودرو 201889 2020-02
ثبت خودرو 203685 2020-02
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 69.1 2019-09
تولید سیمان 31360 2020-01
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 57.6 2020-02
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
رشد سپرده 9.1 2020-03
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 266308 2017-12
استخراج معدن 4.4 2020-01
تولید فولاد 9560 2020-02
مجموع فروش خودرو 1646332 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.7 2020-03
هزینه های مصرف کننده 21662 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 206752290 2019-12
نرخ وام بانکی 9.4 2020-03
قیمت گازوئیل 0.93 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 114 2019-09
میزان ساخت و ساز 2.2 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1071 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 29 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 100 2020-03
تخت بیمارستان 0.53 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.