بازارها گذشته مرجع
پول 72.98 2021-01
بازار سهام 48879 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.94 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 21.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.5 2020-09
نرخ بیکاری 6.5 2020-11
نرخ تورم 4.59 2020-12
نرخ بهره 4 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 3 2021-01
موازنه تجاری -15440 2020-12
حساب جاری 15531 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -4.59 2019-12
اطمینان کسب و کار 99.5 2020-09
شاخص PMI تولید 56.4 2020-12
شاخص PMI خدمات 52.3 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.7 2020-06
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
موارد کروناویروس 10654533 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 153339 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 10283708 2021-01
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 21.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 2875 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33142 2020-09
تولید ناخالص ملی 14522931 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9596 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2169 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3802 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2231 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5797 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 627 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4083 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 831 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2020-11
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1312 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
حداقل دستمزد 178 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.59 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 157 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139 2020-12
قیمت تولید 124 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.22 2020-12
قیمت صادرات 402 2019-12
قیمت واردات 569 2019-12
تورم مواد غذایی 3.41 2020-12
CPI مسکن آب و برق 158 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 142 2020-12
انتظارات تورم 10.2 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -1.01 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 3 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 3.28 2021-01
عرضه پول M1 43484 2020-11
عرضه پول M2 45924 2020-12
عرضه پول M3 183004 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 29370 2020-12
ذخایر ارزی 584242 2021-01
میزان رشد وام 6.7 2021-01
نرخ بهره معکوس 3.35 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -15440 2020-12
حساب جاری 15531 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
صادرات 27150 2020-12
واردات 42590 2020-12
بدهی خارجی 556243 2020-09
رابطه مبادله 73.7 2019-12
گردش سرمایه -87.28 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5746 2020-11
حواله 13951 2020-09
ورود توریست 328462 2020-03
ذخایر طلا 668 2020-09
تولید نفت خام 618 2020-09
صادرات خودرو 36154 2020-12
شاخص تروریسم 7.35 2019-12
درآمد گردشگری 58330 2020-03
فروش اسلحه 46 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -4.59 2019-12
ارزش بودجه دولت -10755 2020-11
هزینه های دولت 3624 2020-09
درآمدهای دولت 8309 2020-11
هزینه های مالی 19064 2020-11
ارزیابی اعتبار 56 2021-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 2019-12
مخارج نظامی 66578 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 99.5 2020-09
شاخص PMI تولید 56.4 2020-12
شاخص PMI خدمات 52.3 2020-12
تولید صنعتی -1.9 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 2020-11
تولید صنعتی -1.7 2020-11
تغییرات موجودی انبار 712 2020-09
تولید خودرو 196986 2020-12
ثبت خودرو 194629 2020-12
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 47.3 2020-06
تولید سیمان 25288 2020-11
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 54.9 2020-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
رشد سپرده 11.5 2021-01
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 356100 2018-12
استخراج معدن -7.3 2020-11
تولید فولاد 9245 2020-11
مجموع فروش خودرو 1469 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.7 2020-06
هزینه های مصرف کننده 17963 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 206752290 2019-12
نرخ وام بانکی 8.8 2021-01
قیمت گازوئیل 1.15 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2020-03
میزان ساخت و ساز -2.6 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10654533 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 153339 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 10283708 2021-01
تخت بیمارستان 0.53 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.