بازارها گذشته مرجع
پول 73.67 2020-09
بازار سهام 37389 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.03 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -23.9 2020-06
نرخ بیکاری 11 2020-06
نرخ تورم 6.69 2020-08
نرخ بهره 4 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-09
موازنه تجاری -6770 2020-08
حساب جاری 584 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -4.59 2019-12
اطمینان کسب و کار 99.5 2020-09
شاخص PMI تولید 52 2020-08
شاخص PMI خدمات 41.8 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.7 2020-06
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
موارد کروناویروس 5992532 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 94503 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4756164 2020-09
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -23.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 2875 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 26896 2020-06
تولید ناخالص ملی 14522931 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5992 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2169 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4547 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1308 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3514 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 712 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3747 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 759 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1312 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
حداقل دستمزد 178 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.69 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 155 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139 2020-12
قیمت تولید 122 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.16 2020-08
قیمت صادرات 402 2019-12
قیمت واردات 569 2019-12
تورم مواد غذایی 9.05 2020-08
CPI مسکن آب و برق 156 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140 2020-08
انتظارات تورم 10.2 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 3.32 2020-09
عرضه پول M1 42647 2020-07
عرضه پول M2 43593 2020-08
عرضه پول M3 177392 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 27934 2020-08
ذخایر ارزی 545038 2020-09
میزان رشد وام 5.3 2020-09
نرخ بهره معکوس 3.35 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6770 2020-08
حساب جاری 584 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
صادرات 22700 2020-08
واردات 29470 2020-08
بدهی خارجی 558548 2020-03
رابطه مبادله 73.7 2019-12
گردش سرمایه -19.36 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3269 2020-07
حواله 14891 2020-03
ورود توریست 328462 2020-03
ذخایر طلا 658 2020-06
تولید نفت خام 627 2020-05
صادرات خودرو 286032 2020-03
شاخص تروریسم 7.52 2018-12
درآمد گردشگری 58330 2020-03
فروش اسلحه 46 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -4.59 2019-12
ارزش بودجه دولت -8213 2020-07
هزینه های دولت 4866 2020-06
درآمدهای دولت 2329 2020-07
هزینه های مالی 10542 2020-07
ارزیابی اعتبار 56 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 2019-12
مخارج نظامی 66578 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 99.5 2020-09
شاخص PMI تولید 52 2020-08
شاخص PMI خدمات 41.8 2020-08
تولید صنعتی -10.4 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.4 2020-07
تولید صنعتی -11.1 2020-07
تغییرات موجودی انبار 533 2020-06
تولید خودرو 152604 2020-08
ثبت خودرو 157761 2020-08
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.6 2019-12
تولید سیمان 24247 2020-07
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 46 2020-08
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
رشد سپرده 12 2020-09
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 356100 2018-12
استخراج معدن -13 2020-07
تولید فولاد 8478 2020-08
مجموع فروش خودرو 1048263 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.7 2020-06
هزینه های مصرف کننده 14612 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 206752290 2019-12
نرخ وام بانکی 9 2020-09
قیمت گازوئیل 1.1 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.6 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2020-03
میزان ساخت و ساز -9.6 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5992532 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 94503 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 4756164 2020-09
تخت بیمارستان 0.53 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.