بازارها گذشته مرجع
پول 75.18 2020-07
بازار سهام 36594 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.76 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2020-03
نرخ بیکاری 11 2020-06
نرخ تورم 5.84 2020-03
نرخ بهره 4 2020-05
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-07
موازنه تجاری -3150 2020-05
حساب جاری 584 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -4.59 2019-12
اطمینان کسب و کار 105 2020-03
شاخص PMI تولید 47.2 2020-06
شاخص PMI خدمات 33.7 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.7 2020-03
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
موارد کروناویروس 793802 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 21604 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 495515 2020-07
تخت بیمارستان 0.53 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 2875 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38036 2020-03
تولید ناخالص ملی 14522931 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10943 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2169 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5306 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2670 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6057 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1093 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4816 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 749 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 2018-12
جمعیت 1312 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 46.8 2018-12
حداقل دستمزد 178 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.84 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139 2020-12
قیمت تولید 118 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -3.21 2020-05
قیمت صادرات 376 2018-12
قیمت واردات 513 2018-12
تورم مواد غذایی 9.28 2020-05
CPI مسکن آب و برق 156 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2020-03
انتظارات تورم 10.2 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.34 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-05
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 3.14 2020-07
عرضه پول M1 40462 2020-04
عرضه پول M2 43310 2020-06
عرضه پول M3 173942 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 26395 2020-05
ذخایر ارزی 513254 2020-07
میزان رشد وام 6.2 2020-06
نرخ بهره معکوس 3.35 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3150 2020-05
حساب جاری 584 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-12
صادرات 19050 2020-05
واردات 22200 2020-05
بدهی خارجی 558548 2020-03
رابطه مبادله 73.3 2018-12
گردش سرمایه -19.36 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1366 2020-04
حواله 14891 2020-03
ورود توریست 328462 2020-03
ذخایر طلا 642 2020-03
تولید نفت خام 649 2020-03
صادرات خودرو 286032 2020-03
شاخص تروریسم 7.52 2018-12
درآمد گردشگری 58330 2020-03
فروش اسلحه 46 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 2019-12
بودجه دولت -4.59 2019-12
ارزش بودجه دولت -4663 2020-05
هزینه های دولت 3807 2020-03
درآمدهای دولت 455 2020-05
هزینه های مالی 5118 2020-05
ارزیابی اعتبار 56 2020-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 2019-12
مخارج نظامی 66578 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2020-03
شاخص PMI تولید 47.2 2020-06
شاخص PMI خدمات 33.7 2020-06
تولید صنعتی -18.3 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10 2020-03
تولید صنعتی -22.4 2020-03
تغییرات موجودی انبار 704 2020-03
تولید خودرو 128862 2020-03
ثبت خودرو 110410 2020-03
سرعت اینترنت 6492 2017-03
آدرس های IP 9378846 2017-03
استفاده از ظرفیت 68.6 2019-12
تولید سیمان 22210 2020-05
شاخص رقابتی 61.36 2019-12
رتبه رقابتی 68 2019-12
پی ام آی مرکب 37.8 2020-06
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
رشد سپرده 11 2020-06
آسانی کسب و کار 63 2019-12
تولید الکتریسیته 266308 2017-12
استخراج معدن -1.4 2020-03
تولید فولاد 5767 2020-05
مجموع فروش خودرو 1048263 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.7 2020-03
هزینه های مصرف کننده 21251 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 206752290 2019-12
نرخ وام بانکی 9 2020-06
قیمت گازوئیل 1.01 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.2 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 114 2019-09
میزان ساخت و ساز -23.4 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 793802 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 21604 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 495515 2020-07
تخت بیمارستان 0.53 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هند - شاخص های اقتصادی.