منطقه یورو - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 8.3 2018-06
نرخ تورم 2.1 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری 16514 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2018-08
بازار سهام 3409 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.35 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12590 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2636 EUR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 546 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 USD 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.3 % 2018-06
افراد شاغل 157 میلیون 2018-03
افراد بیکار 13473 هزار 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.9 % 2018-06
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-03
رشد دستمزد 1.8 % 2018-03
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 113842 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 31245 هزار 2018-03
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-06
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.36 % 2018-08
عرضه پول M1 8032853 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 11485969 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 12133659 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 4605004 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 66.1 USD - میلیارد 2018-06
وام به بخش خصوصی 10993434 EUR - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2018-07
نرخ وام 0.25 % 2018-08
میزان رشد وام 2.9 % 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 16514 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 189592 EUR - میلیون 2018-05
واردات 173078 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 4.62 EUR - میلیارد 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2017-12
بدهی خارجی 13810662 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -14.74 EUR - میلیارد 2018-05
ذخایر طلا 505 تن 2018-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 539 EUR - میلیارد 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 % 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 EUR - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.29 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 55.1 2018-07
شاخص PMI خدمات 54.2 نقاط شاخص 2018-07
پی ام آی مرکب 54.3 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 2.5 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2018-06
تولید صنعتی 3 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 84.1 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 4.1 EUR - میلیارد 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -11.1 2018-08
ثبت خودرو 943 هزار 2018-06
استخراج معدن -2.1 % 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 1413 EUR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 1742505 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 11.98 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 13298600 EUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 2.03 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 671392 EUR - میلیون 2018-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 112 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 93.6 % 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 18 نقاط شاخص 2018-07
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 % 2018-05
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 50.3 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.