گذشته قبلی
پول 1.14 1.14
بازار سهام 4292 4316 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 14.4 در صد
نرخ بیکاری 7.2 7.3 در صد
نرخ تورم 5 4.9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.4 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -1488 3276 EUR - میلیون
حساب جاری 20.5 26.9 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 83.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.2 -0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 1.84 1.79 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58 58.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.1 55.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.3 -6.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1 0.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 22.7 23 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 41.7 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 14.4 در صد
تولید ناخالص داخلی 13011 13407 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2836 2775 EUR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 595 599 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 34424 36837 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681 46914 USD
رشد GDP سالانه 9.2 -1.1 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.2 7.3 در صد
افراد شاغل 161 159 میلیون
افراد بیکار 11829 12045 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 3.2 در صد
نرخ بیکاری جوانان 15.5 15.8 در صد
هزینه های کار 108 116 امتیاز
بهره وری 104 104 امتیاز
دستمزد 1903 1896 EUR / ماه
رشد دستمزد 2.3 -0.5 در صد
جمعیت 342 342 میلیون
تغییر اشتغال 0.9 0.7 در صد
استخدام تمام وقت 118434 116145 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 73.6 72.6 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 31017 30913 هزار
سن بازنشستگی مردان 64.61 64.52
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.2
گذشته قبلی
نرخ تورم 5 4.9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 109 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 107 107 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.6 2.6 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 108 امتیاز
قیمت تولید 127 124 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 23.7 21.9 در صد
قیمت واردات 109 108 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.2 1.8 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.8 5.4 در صد
انتظارات قیمت فروش 48.3 49.1 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 114 112 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 114 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.58 در صد
عرضه پول M1 11155921 11115828 EUR - میلیون
عرضه پول M2 14584944 14538467 EUR - میلیون
عرضه پول M3 15390560 15330668 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 8573280 8566372 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 77.86 76.29 USD - میلیارد
وام به بخش خصوصی 4933714 4912891 EUR - میلیون
نرخ بهره سپرده -0.5 -0.5 در صد
نرخ وام 0.25 0.25 در صد
میزان رشد وام 4.2 4.1 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -1488 3276 EUR - میلیون
حساب جاری 20.5 26.9 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 225085 213895 EUR - میلیون
واردات 226573 210618 EUR - میلیون
بدهی خارجی 15733024 15388937 EUR - میلیون
گردش سرمایه 14.08 7.92 EUR - میلیارد
ذخایر طلا 505 505 تن
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 83.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.2 -0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 613 607 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 47 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 11107741 10027455 EUR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 22.7 23 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 41.7 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20.7 20.8 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 1.84 1.79 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58 58.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.1 55.9 امتیاز
پی ام آی مرکب 53.3 55.4 امتیاز
تولید صنعتی -1.5 0.2 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 -1.3 در صد
تولید صنعتی -2 0.5 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.1 82.9 در صد
تغییرات موجودی انبار 21.15 22.52 EUR - میلیارد
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 26.8 25.9
ثبت خودرو 650 640 هزار
تمایلات صنعتی 14.9 14.3
استخراج معدن -5.1 -6.1 در صد
خدمات تمایلات 11.2 18.3
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.3 -6.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1 0.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.8 1.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 1496 1438 EUR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 1870481 1857846 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 15.01 18.9 در صد
اعتبار بخش خصوصی 12314208 12231036 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 1.71 1.75 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 703352 699290 EUR - میلیون
شاخص خوشبینی اقتصادی 115 118
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.2 62.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 96.19 93.79 در صد
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 36.6 39.3 امتیاز
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 4.4 2 در صد
شاخص مسکن 132 129 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 52.9 53.3 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 65.8 66.2 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.