گذشته قبلی
پول 1.05 1.04
بازار سهام 3455 3514 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 0.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 4.7 در صد
نرخ بیکاری 6.6 6.7 در صد
نرخ تورم 8.1 7.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 0.6 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -32438 -16062 EUR - میلیون
حساب جاری -5.4 8.66 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 97.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.1 -7.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 1.47 1.28 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52 54.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.8 56.1 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.6 -21.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.3 0.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 22.7 23 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 41.7 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.6 6.7 در صد
افراد شاغل 163 162 میلیون
افراد بیکار 11004 11085 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 3 3.2 در صد
نرخ بیکاری جوانان 13.1 13.8 در صد
هزینه های کار 108 119 امتیاز
بهره وری 104 105 امتیاز
دستمزد 1963 1900 EUR / ماه
رشد دستمزد 2.7 1.5 در صد
جمعیت 342 342 میلیون
تغییر اشتغال 0.6 0.4 در صد
استخدام تمام وقت 117967 118180 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 74.5 73.6 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 31354 30851 هزار
سن بازنشستگی مردان 64.61 64.52
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.2
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.1 7.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 0.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 115 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 110 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.8 3.5 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 110 امتیاز
قیمت تولید 148 146 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 37.2 36.9 در صد
قیمت واردات 118 116 امتیاز
تورم مواد غذایی 8.7 7.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.2 5.3 در صد
انتظارات قیمت فروش 50.4 55.5 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 125 124 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 123 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.58 در صد
عرضه پول M1 11489395 11463052 EUR - میلیون
عرضه پول M2 14962268 14918652 EUR - میلیون
عرضه پول M3 15732463 15729738 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 8827944 8820944 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 80.52 81.69 USD - میلیارد
وام به بخش خصوصی 4942957 4917998 EUR - میلیون
نرخ بهره سپرده -0.5 -0.5 در صد
نرخ وام 0.25 0.25 در صد
میزان رشد وام 4.65 4.55 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -32438 -16062 EUR - میلیون
حساب جاری -5.4 8.66 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 223928 250711 EUR - میلیون
واردات 256366 266773 EUR - میلیون
بدهی خارجی 16025333 15787640 EUR - میلیون
گردش سرمایه -39.36 -17.41 EUR - میلیارد
ذخایر طلا 505 505 تن
Crude Oil Imports from Russia 8528 8905 هزار تن
واردات گاز طبیعی 1770940 1589865 تراژول
Natural Gas Imports from Russia 232774 262175 تراژول
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.6 97.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.1 -7.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 612 614 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 47 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 11107741 10027455 EUR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 22.7 23 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 41.7 در صد
نرخ مالیات بر فروش 20.7 20.8 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 1.47 1.28 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52 54.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.8 56.1 امتیاز
پی ام آی مرکب 51.9 54.8 امتیاز
تولید صنعتی -2 -0.5 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 -1.4 در صد
تولید صنعتی -0.4 2.1 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.6 81.9 در صد
تغییرات موجودی انبار 53.95 42.23 EUR - میلیارد
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -28 -29.5
ثبت خودرو 592 581 هزار
تمایلات صنعتی 7.4 6.5
استخراج معدن -7 -3.1 در صد
خدمات تمایلات 14.8 14.1
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.6 -21.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.3 0.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.9 1.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 1492 1502 EUR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 1875766 1889142 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 13.34 15.03 در صد
اعتبار بخش خصوصی 12631718 12555021 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 1.75 1.68 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 699820 698034 EUR - میلیون
شاخص خوشبینی اقتصادی 104 105
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.9 61.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 96.79 96.19 در صد
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 42.6 45.5 امتیاز
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 3 3.4 در صد
شاخص مسکن 139 137 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 49.2 50.4 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 65.6 65.8 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.