منطقه یورو - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 8.1 2018-08
نرخ تورم 2.1 2018-09
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 11671 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2018-10
بازار سهام 3213 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.34 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12590 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2639 EUR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 USD 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 % 2018-08
افراد شاغل 158 میلیون 2018-06
افراد بیکار 13131 هزار 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.6 % 2018-08
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
رشد دستمزد 1.9 % 2018-06
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 113842 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 31245 هزار 2018-03
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 % 2018-08
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.35 % 2018-10
عرضه پول M1 8083911 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 11508741 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 12150620 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 4645821 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 64.63 USD - میلیارد 2018-08
وام به بخش خصوصی 11053849 EUR - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2018-09
نرخ وام 0.25 % 2018-10
میزان رشد وام 3.1 % 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 11671 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 181517 EUR - میلیون 2018-08
واردات 169846 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری 31.93 EUR - میلیارد 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2017-12
بدهی خارجی 13810662 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 6.13 EUR - میلیارد 2018-07
ذخایر طلا 505 تن 2018-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 542 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 % 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 EUR - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.21 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 53.2 2018-09
شاخص PMI خدمات 54.7 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 54.1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 0.9 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 % 2018-08
تولید صنعتی 1.1 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 84.1 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 15.8 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -19.4 2018-10
ثبت خودرو 1169 هزار 2018-08
استخراج معدن -8.7 % 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 1419 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1742505 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 12.08 % 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 13347319 EUR - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 2.02 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 677865 EUR - میلیون 2018-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 111 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.8 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 94 % 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 20.1 نقاط شاخص 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.6 % 2018-07
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 51.6 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.