بازارها گذشته مرجع
پول 1.25 2021-04
بازار سهام 19228 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.5 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2020-12
رشد GDP سالانه 9.6 2020-12
نرخ بیکاری 7.5 2021-03
نرخ تورم 1.1 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-02
نرخ بهره 0.25 2021-03
موازنه تجاری 1039 2021-02
حساب جاری -7261 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.6 2019-12
بودجه دولت -15.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 72.9 2021-03
شاخص PMI تولید 58.5 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.25 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2021-01
جواز ساختمان 10150320 2021-02
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 1036023 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 23211 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 954017 2021-04
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2020-12
رشد GDP سالانه 9.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2045925 2020-12
تولید ناخالص ملی 2275416 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 447012 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 51589 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48337 2021-01
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 142947 2021-01
تولید ناخالص داخلی از ساخت 190210 2021-01
تولید ناخالص داخلی از معادن 153453 2021-01
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133995 2021-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1374697 2021-01
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 71945 2021-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41053 2021-01

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2021-03
افراد شاغل 18834 2021-03
افراد بیکار 1517 2021-03
استخدام تمام وقت 175 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 128 2021-03
تغییر اشتغال 303 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 14 2021-03
هزینه های کار 115 2020-12
بهره وری 112 2020-12
دستمزد 27.67 2021-01
حداقل دستمزد 14.25 2020-10
دستمزد در تولید 28.39 2021-01
جمعیت 37.78 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال ADP -101 2021-02
درآمد متوسط ساعتی 30.52 2021-03
نرخ اشتغال 60.3 2021-03
پست های خالی شغلی 560215 2020-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15980 2020-12
رشد دستمزد 8.3 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 137 2021-02
اندازه اصل تورم 1.2 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-12
قیمت تولید 107 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 7.1 2021-02
قیمت صادرات 116 2021-02
قیمت واردات 122 2021-02
تورم مواد غذایی 1.8 2021-02
CPI مسکن آب و برق 149 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 147 2021-02
قیمت عمده فروشی 113 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 0.44 2021-04
عرضه پول M0 461067 2021-01
عرضه پول M1 1410954 2021-01
عرضه پول M2 2141765 2021-01
عرضه پول M3 2948218 2021-01
ترازنامه بانک 481809 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 576479 2021-02
ذخایر ارزی 83375 2021-03
وام به بخش خصوصی 481809 2021-01
نرخ بهره سپرده 0.16 2021-04
سرمایه گذاری سهام خارجی 1269 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1039 2021-02
حساب جاری -7261 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 49856 2021-02
واردات 48817 2021-02
بدهی خارجی 3147435 2020-12
رابطه مبادله 95.1 2021-02
گردش سرمایه 0 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2482 2020-12
ذخایر طلا 0 2020-06
تولید نفت خام 4908 2020-12
صادرات نفت 6206 2021-02
شاخص تروریسم 3.17 2019-12
ورود توریست 120921 2021-01
فروش اسلحه 200 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.6 2019-12
بودجه دولت -15.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -20010 2021-01
هزینه های دولت 427753 2020-12
درآمدهای دولت 28083 2021-01
هزینه های مالی 48092 2021-01
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-04
بدهی های دولت 721 2020-12
مخارج نظامی 22279 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 72.9 2021-03
شاخص PMI تولید 58.5 2021-03
تولید صنعتی -1.92 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2021-01
تولید صنعتی -1.25 2021-01
استفاده از ظرفیت 79.2 2020-12
میزان سفارشات جدید 58248895 2021-01
تغییرات موجودی انبار 1721 2020-12
ورشکستگی 157 2021-02
سود شرکت سهامی 82529 2020-12
ثبت خودرو 96475 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2021-01
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 1.29 2020-12
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
خطوط نفت خام 108 2021-03
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -1 2021-02
استخراج معدن -2.34 2021-01
تولید فولاد 1070 2020-12
فروش عمده -0.4 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.25 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2021-01
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -1.2 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2021-01
هزینه های مصرف کننده 1135859 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 1397720 2020-12
پس انداز های شخصی 12.7 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 785756 2021-01
اعتبار بخش خصوصی 4638279 2020-09
نرخ وام بانکی 2.45 2021-04
قیمت گازوئیل 0.99 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 113 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 170 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 10150320 2021-02
خانه های مسکونی نوساز 246 2021-02
شاخص مسکن 111 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 68.55 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1036023 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 23211 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 954017 2021-04
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.