18/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:15 PM
CA
خانه های مسکونی نوساز SEP 251.2K 262.8K ® 255K 259K
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی توسط کانادایی ها AUG C$15.17B C$-4.69B
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی AUG C$26.3B C$14.06B ®
02:30 PM
CA
برآورد چشم انداز کسب و کار بانک کانادا
02:30 PM
CA
شاخص بررسی چشم انداز کسب و کار Q3 4.7 4 ®
03:40 PM
CA
BoC Gov Lane Speech
20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.4% 4.1% 4.3% 4.4%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
12:30 PM
CA
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 3.7% 3.5% 3.6%
04:00 PM
CA
2-Year Bond Auction 0.872% 0.598%
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
ADP تغییر اشتغال SEP 39.4K 51K
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو SEP 0.7% 0.6%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو SEP 12.2% 12.4%
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه ده ساله 1.446%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -0.6% 2% 2.1%
12:30 PM
CA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 5.3% 6%
12:30 PM
CA
(خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه AUG -1% 2.8% 2.4%
12:30 PM
CA
Manufacturing Sales MoM Prel SEP 0.5% 0.3%
25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
فروش عمده اولیه (تغییرات ماهیانه) SEP 0.3%
04:00 PM
CA
3-Year Bond Auction 0.668%
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 0.25% 0.25%
02:00 PM
CA
BOC پول گزارش سیاست
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
CA
CFIB Business Barometer OCT 57.83
12:30 PM
CA
متوسط درآمد هفتگی (سالانه) AUG 1.77%
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه سی ساله 1.849%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی AUG -0.1%
12:30 PM
CA
PPI MoM Final SEP
12:30 PM
CA
PPI (سالانه) نهایی SEP 14.3%
12:30 PM
CA
قیمت مواد اولیه (تغییرات ماهانه) SEP -2.4%
12:30 PM
CA
قیمت مواد اولیه (تغییرات سالانه) SEP 27.7%
03:00 PM
CA
موازنه بودجه AUG C$-11.98B
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 PM
CA
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت OCT 57
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه ده ساله
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت SEP -2.1%
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
CA
موازنه تجاری SEP C$1.94B C$ 2.1B
01:30 PM
CA
صادرات SEP C$54.44B
01:30 PM
CA
واردات SEP C$52.51B
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه 50 ساله 1.923%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
CA
تغییر اشتغال OCT 157.1K
01:30 PM
CA
تغییر اشتغال تمام وقت OCT
01:30 PM
CA
نرخ مشارکت OCT 65.5%
01:30 PM
CA
تغییر اشتغال پاره وقت OCT
01:30 PM
CA
نرخ بیکاری OCT 6.9%
01:30 PM
CA
دستمزد ساعتی متوسط (سالانه) OCT 1.7%
03:00 PM
CA
فصلی - Ivey شاخص مدیران خرید (پی ام آی) OCT 70.4
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 PM
CA
5-Year Bond Auction 1.315%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:15 PM
CA
خانه های مسکونی نوساز OCT
01:30 PM
CA
فروش خودرو موتور جدید SEP 150K
01:30 PM
CA
Manufacturing Sales MoM Final SEP 0.5%
01:30 PM
CA
عمده فروش نهایی (تغییرات ماهیانه) SEP 0.3%

کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.