24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
فروش تولیدات اولیه (تغییرات ماهانه) APR 2.5% 1.1%
12:30 PM
CA
فروش عمده اولیه (تغییرات ماهیانه) APR 0.3% 0.4%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه ده ساله 2.980%
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
(خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه MAR 2.1% 2% 2.3%
12:30 PM
CA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAR 0.1% 1.4% 1.4%
12:30 PM
CA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAR 7.4% 5.1%
12:30 PM
CA
متوسط درآمد هفتگی (سالانه) MAR 2.4%
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه سی ساله 2.814%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
CA
فشارسنج تجاری CFIB MAY 64.9 64.2
03:00 PM
CA
موازنه بودجه MAR C$5.47B C$-18B
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
حساب جاری Q1 C$-0.8B
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 1.6% 1.4%
12:30 PM
CA
نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی Q1 6.7% 5.6%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی MAR 1.1% 0.5%
12:30 PM
CA
تولید ناخالص داخلی (ماهانه) Prel APR 0.5%
12:30 PM
CA
تغییرات فصلی قیمت تولید ناخالص داخلی Q1 1.6% 0.9%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
CA
S&P Global Manufacturing PMI MAY 56.2
02:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 1% 1.5%
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت APR -9.3%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
تغییرات فصلی بهره وری کار Q1 -0.5% 0.6%
02:00 PM
CA
فصلی - Ivey شاخص مدیران خرید (پی ام آی) MAY 66.3
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 PM
CA
حراج اوراق قرضه 2 ساله
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
موازنه تجاری APR C$2.49B
12:30 PM
CA
صادرات APR C$63.63B
12:30 PM
CA
واردات APR C$61.14B
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 PM
CA
حراج اوراق قرضه 5 ساله
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
نرخ بیکاری MAY 5.2%
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال MAY
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال تمام وقت MAY -31.6K
12:30 PM
CA
نرخ مشارکت MAY 65.3%
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال پاره وقت MAY 47.1K
12:30 PM
CA
دستمزد ساعتی متوسط (سالانه) MAY 3.4%
12:30 PM
CA
میزان استفاده ازظرفیت تولید Q1 82.9%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
فروش خودرو موتور جدید APR
12:30 PM
CA
فروش تولید نهایی (تغییرات ماهیانه) APR
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:15 PM
CA
خانه های مسکونی نوساز MAY 267.3K
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
عمده فروش نهایی (تغییرات ماهیانه) APR
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه 50 ساله 2.588%
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CA
قیمت مواد اولیه (تغییرات سالانه) MAY 38.4%
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی APR C$46.94B
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو MAY 0.3%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو MAY
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی توسط کانادایی ها APR C$-23.98B
12:30 PM
CA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY 0.8%
12:30 PM
CA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 16.4%
12:30 PM
CA
قیمت مواد اولیه (تغییرات ماهانه) MAY -2%

کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.