16/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی توسط کانادایی ها JUL C$12.45B C$6.61B
12:30 PM
CA
فروش خودرو موتور جدید JUL 177K 190K
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی JUL C$-1.17B C$-4.06B ®
17/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش توليدی JUL -1.2%
18/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) AUG 2%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.5%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 2%
19/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال ADP AUG 73.7K
20/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 0%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 1%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل JUL 0.9%
23/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده JUL 0.6%
26/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
Average Weekly Earnings YoY JUL 2.5%
27/09/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
CA
موازنه بودجه JUL C$0.96B
30/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه PPI AUG -0.3%
12:30 PM
CA
PPI (سالانه) AUG -1.7%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY AUG -9%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM AUG 1.2%
01/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی JUL 0.2%
01:30 PM
CA
پی ام آی توليد Markit SEP 49.1
04/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
موازنه تجاری AUG C$-1.12B
12:30 PM
CA
صادرات AUG C$49.76B
12:30 PM
CA
واردات AUG C$50.89B
02:00 PM
CA
پی ام آی Ivey - فصلی SEP 60.6
07/10/2019 واقعی قبلی
CA
Prince Edward Island General Election
08/10/2019 واقعی قبلی
12:15 PM
CA
خانه های مسکونی نوساز SEP 226.6K
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت AUG 3%
CA
Newfoundland and Labrador General Election
10/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو AUG -0.4%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو AUG -0.1%
11/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال SEP 81.1K
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال تمام وقت SEP 23.8K
12:30 PM
CA
نرخ مشارکت SEP 65.8%
12:30 PM
CA
زمان قسمت استخدام تغییرات SEP 57.2K
12:30 PM
CA
نرخ بیکاری SEP 5.7%
12:30 PM
CA
Average Hourly Wages YoY SEP 3.8%


کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.