28/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CN
پی ام آی توليد NBS FEB 50.6 51.3
08:00 AM
CN
پی ام آی غیر توليدی FEB 51.4 52.4
04:30 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 8.2% 8.3%
04:30 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) JAN 14.4% 14%
09:30 PM
AU
Ai Group Manufacturing Index FEB 58.8 55.3
10:00 PM
AU
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 56.9 57.2
01/03/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات FEB 11.4%
12:00 AM
KR
موازنه تجاری FEB $3.96B
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه واردات FEB 3.1%
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه وام مسکن JAN 8.7%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای ذخایر تجاری Q4 -0.5%
12:30 AM
AU
وام سرمایه گذاری در بخش مسکن JAN 8.2%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای سود ناخالص شرکت Q4 3.2%
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Markit FEB 52.2
12:30 AM
JP
Jibun Bank Manufacturing PMI Final FEB 49.8
01:45 AM
CN
پی ام آی توليد Caixin FEB 51.5
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.55%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 1.56%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN -88.08%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.26%
05:00 AM
IN
پی ام آی توليد Markit FEB 57.7
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit FEB 50.9
07:00 AM
TR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 6.7%
07:00 AM
TR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 15.6%
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI FEB 54.4
07:30 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JAN -2.4%
08:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit FEB 49.3
08:45 AM
IT
IHS Markit Manufacturing PMI FEB 55.1
08:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 51.6
08:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 57.1
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 54.8
09:30 AM
GB
وام رهنی JAN £5.6B
09:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) JAN £-0.965B
09:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی JAN 103K
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Final FEB 54.1
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد JAN £4.6B
10:00 AM
FR
New Car Registrations YoY FEB -5.8%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی FEB 0.4%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی FEB 0.7%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی FEB -0.9%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی FEB 0.7%
10:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) FEB -51.5%
11:00 AM
IT
بودجه دولت 2020 -1.6%
11:00 AM
IT
Full Year GDP Growth 2020 0.3%
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:00 PM
MX
اطمینان کسب و کار FEB 43.1
12:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید FEB 34.784K
12:20 PM
IN
Balance of Trade Prel FEB $-14.54B
12:20 PM
IN
Exports Prel FEB $27.45B
12:20 PM
IN
Imports Prel FEB $41.99B
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit FEB 56.5
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی FEB 1%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی FEB 0.8%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی FEB 1.6%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی FEB 1.4%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JAN 13.5%
01:30 PM
CA
حساب جاری Q4 C$-7.5B
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.614%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.616%
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.617%
02:05 PM
US
سخنرانی برینارد- فدرال رزرو
02:30 PM
CA
پی ام آی توليد Markit FEB 54.4
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 59.2
03:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی FEB 58.7
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز JAN 1%
03:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید FEB 61.1
03:00 PM
US
قیمت ISM ساخت FEB 82.1
03:00 PM
US
ISM ساخت استخدام FEB 52.6
03:20 P