22/07/2018 واقعی قبلی توافق
AR
نشست وزرای G20 و وزراء CB
23/07/2018 واقعی قبلی توافق
05:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JUN 10.26%
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 10.6
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 70.3
08:00 AM
GR
حساب جاری MAY €-1.344B
08:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 5.2%
08:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 11.6%
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 1
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 6.6%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده MAY 0.1%
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو JUN -0.15
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.575%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.563%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.567%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) MAY -0.6%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAY 4.5%
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی JUL -0.5
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود JUN -0.4%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود JUN 5.43M
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.980%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 2.140%
05:00 PM
GB
BoE Broadbent Speech
24/07/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی JUL 53.0
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی MAY 117.5
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی MAY 106.2
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN 6.5%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN 7.1%
06:00 AM
FI
PPI (سالانه) JUN 4.9%
06:00 AM
FI
نرخ بیکاری JUN 9.3%
06:10 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.3%
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار JUL 110
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JUL 97.4
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 113
07:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 55.0
07:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 52.5
07:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 55.9
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 54.8
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 55.9
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 54.5
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 54.9
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 54.9
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 55.2
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری JUN 6.1%
09:30 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه) Q2 12.4%
09:45 AM
GB
مزایده 5 ساله خزانه داری 1.042%
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q3 -4
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI JUL 13
11:00 AM
TR
TCMB Overnight Borrowing Rate JUL 16.25%
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 17.75%
11:00 AM
TR
نرخ بهره یک شبه TCMB 19.25%
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده JUL -0.15%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 21/JUL 3.3%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 21/JUL 0.1%
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) JUL 0.08%
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی JUL 0.13%
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) JUL 4.54%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAY 0.1%
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 56.2
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 55.4
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 56.5
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed JUL 20
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.880%
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.538%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 20/JUL 0.629M
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 106
25/07/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q2 1.9%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q2 0.5%
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q2 2%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q2 0.5%
01:30 AM
AU
نرخ تورم (سالانه) Q2 1.9%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q2 0.4%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.6%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 5.9%
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) JUN 2.9%
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI JUN 1.4%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) JUN 6.3%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام JUN 2.9%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 4%
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO JUL 101.8
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO JUL 105.1
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO JUL 98.6
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار JUL 8
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals JUN 39.244K
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری JUN 9.2%
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 6.5%
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 7%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 0.4%
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.19%
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری JUN 10.3K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار JUN 3444.5K
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) JUL 32
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 20/JUL -2.5%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 20/JUL 4.77%
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار JUL 104.6
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت JUL 78.3%
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار JUL 0.6
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1.1%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 3.3%
01:30 PM
BR
حساب جاری JUN $0.73B
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JUN $3B
02:00 PM
BR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 98.3
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز JUN 6.7%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید JUN 0.689M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 20/JUL 5.836M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 20/JUL -3.165M
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.719%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری JUN $-1285M
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 1%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q2 2.8%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 21/JUL ¥-5.6B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 21/JUL ¥601.4B
26/07/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q2 4.9%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q2 2.1%
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 0.9%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 3.9%
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK AUG 10.7
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL