02/04/2020 واقعی قبلی
03:45 AM
JP
مزایده JGB ده ساله 0.023% -0.100%
05:00 AM
IN
پی ام آی توليد Markit MAR 51.8 54.5
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور MAR 3% 2.3%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور MAR 0.8% 0.3%
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری MAR 302.3K -7.8K
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB 1% -1.4%
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI FEB -0.6% 0.2% ®
09:00 AM
EA
PPI (سالانه) FEB -1.3% -0.7% ®
09:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله 0.04% -0.32%
10:30 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله 0.071% 0.024%
10:30 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.694% 0.661%
10:30 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله 0.238% -0.260%
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل MAR 222.288K 56.66K
12:30 PM
CA
موازنه تجاری FEB C$-0.98B C$-1.66B ®
12:30 PM
CA
صادرات FEB C$48.34B C$48.09B ®
12:30 PM
CA
واردات FEB C$49.32B C$49.74B ®
12:30 PM
US
موازنه تجاری FEB $-39.9B $-45.5B ®
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 28/MAR 6648K 3283K
12:30 PM
US
صادرات FEB $207.5B $208.3B ®
12:30 PM
US
واردات FEB $247.5B $253.8B ®
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 28/MAR 2612K 1004.25K ®
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 21/MAR 3029K 1784K ®
01:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال FEB BRL116.43B BRL174.99B
01:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک MAR 12.9 51.9
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای FEB 0% -0.5%
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل FEB -0.9% -0.4% ®
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 27/MAR -19Bcf -29Bcf
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.09% 0.00%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 0.095% 0.00%
09:30 PM
AU
Ai Group Construction Index MAR 37.9 42.7
10:00 PM
AU
CommBank Services PMI Final MAR 38.5 49
10:00 PM
AU
CommBank Composite PMI Final MAR 39.4 49
10:00 PM
KR
ذخایر ارزی MAR $400.21B $409.17B
03/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.5% -0.3%
12:30 AM
JP
Jibun Bank Services PMI Final MAR 33.8 46.8
12:30 AM
JP
Jibun Bank Composite PMI Final MAR 36.2 47
01:45 AM
CN
Caixin خدمات PMI MAR 43.0 26.5
01:45 AM
CN
PMI کامپوزیت Caixin MAR 46.7 27.5
06:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) JAN -6.8%
06:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) FEB
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit MAR 52
06:45 AM
FR
موازنه بودجه FEB €-20B
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -2.1%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) MAR 12.37%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) MAR 9.26%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.48%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.35%
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI MAR 48.4
07:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit MAR 52.1
07:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI MAR 52.1
07:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAR 52.5
07:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAR 52
07:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAR 52.5
07:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAR 50.7
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAR 52.6
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAR 51.6
08:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Final MAR 53.2
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Final MAR 53.0
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.6%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1.7%
09:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.2%
09:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 2.1%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی MAR/27 $469.9B
12:00 PM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 43.9
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی MAR 273K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری MAR 3.5%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته MAR 34.4
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی MAR 3%
12:30 PM
US
اشتغال دولتی MAR 45K
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد MAR 15K
12:30 PM
US
نرخ مشارکت MAR 63.4%
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی MAR 228K
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی MAR 0.3%
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit MAR 50.4
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit MAR 50.9
01:00 PM
RU
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -13
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAR 49.6
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAR 49.4
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار MAR 57.8
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی MAR 50.8
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید MAR 63.1
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام MAR 55.6
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI MAR 57.3
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 03/APR 624
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 03/APR 728
10:00 PM
US
مجموع فروش خودرو MAR 17.04M
11:00 PM
AR
درآمد مالیاتی MAR ARS471.693B
05/04/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI MAR 52.5
06/04/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
AU
تغييرات ماهيانه پايه تورم TD-MI MAR 0.3%
01:30 AM
AU
ANZ شغلی تبلیغات (ماهانه) MAR 0.7%
03:00 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 117.7
05:00 AM
IN
پی ام آی خدمات Markit MAR 57.5
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای FEB 5.5%
07:30 AM
EA
پی ام آی ساخت و ساز MAR 52.5
07:30 AM
FR
پی ام آی ساخت و ساز MAR 50.2
07:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز MAR 55.8
07:30 AM
IT
پی ام آی ساخت و ساز MAR 50.5
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) MAR -2.9%
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز MAR 52.6
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI MAR 92.7
10:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 85.7
11:00 AM
MX
صادرات خودرو (سالانه) MAR -1.8%
11:00 AM
MX
تولید خودرو (سالانه) MAR 4.5%
11:00 AM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) JAN -3%
11:00 AM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) JAN -1.5%
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) MAR -2.2%
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو MAR 6.5%
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید MAR 3.9%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.3%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.3%
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.486%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.494%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.478%
02:30 PM
CA
برآورد چشم انداز کسب و کار بانک کانادا
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده MAR 2.54%