گذشته قبلی
پول 114 114
بازار سهام 27521 27773 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 0.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 7.6 در صد
رشد GDP سالانه -3.6 1.5 در صد
نرخ بیکاری 2.8 2.7 در صد
نرخ تورم 0.8 0.6 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0.3 در صد
نرخ بهره -0.1 -0.1 در صد
موازنه تجاری -582 -956 JPY - بیلیون
حساب جاری 897 1180 JPY - بیلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 238 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12.6 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 18 18 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.3 54.5 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.1 53 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.1 39.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.2 1 در صد
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 0.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 7.6 در صد
رشد GDP سالانه -3.6 1.5 در صد
تولید ناخالص داخلی 4975 5149 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 534706 538825 JPY - بیلیون
تولید ناخالص ملی 549667 557616 JPY - بیلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131020 1338648 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 34366 36362 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41380 41182 USD
سهم تقاضای خارجی در تولید ناخالص داخلی 0 -0.3 امتیاز درصد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4689 4883 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30154 28935 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 108094 117923 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 365 381 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27259 27095 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19513 22059 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24330 22885 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16349 16498 JPY - بیلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.8 2.7 در صد
افراد شاغل 66240 66240 هزار
افراد بیکار 1920 1820 هزار
استخدام تمام وقت 21987 22156 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 7487 7374 هزار
نرخ اشتغال 60.3 60.4 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 62 62 در صد
نرخ بیکاری جوانان 4.2 4.2 در صد
بهره وری 94.3 96.5 امتیاز
پست های خالی شغلی 836 803 هزار
دستمزد 316247 305183 ین/ماه
حداقل دستمزد 930 902 JPY / ساعت
رشد دستمزد 0 0.2 در صد
دستمزد در تولید 358684 331998 ین/ماه
جمعیت 126 126 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65 63
سن بازنشستگی مردان 65 63
پرداخت اضافه کاری (سالانه) 2.7 2.3 در صد
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.15 1.15
گذشته قبلی
نرخ تورم 0.8 0.6 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 100 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 100 100 امتیاز
اندازه اصل تورم 0.5 0.5 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.2 102 امتیاز
قیمت تولید 109 109 امتیاز
قیمت صادرات 103 104 امتیاز
قیمت واردات 120 119 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.1 1.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) -0.2 0.7 در صد
CPI هسته توکیو 100 100 امتیاز
توکیو CPI سابق غذا و انرژی 99.3 99.3 امتیاز
هسته مرکزی CPI -0.7 -0.6 در صد
CPI مسکن آب و برق 101 101 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.5 92.8 امتیاز
انتظارات تورم 1.1 0.7 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 8.5 9.2 در صد
توکیو CPI 100 100 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 161 161 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 202865566 202658652 دوزها
موارد کروناویروس 2017531 1972893 افراد
مرگ و میر کروناویروس 18492 18483 افراد
تخت بیمارستان 12.84 12.98 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 65.79 66.21 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 2.57 2.5 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 12.46 12 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره -0.1 -0.1 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.02 -0.02 در صد
عرضه پول M0 113928 112081 JPY - بیلیون
عرضه پول M1 995226 987028 JPY - بیلیون
عرضه پول M2 1178392 1175802 JPY - بیلیون
عرضه پول M3 1531391 1528676 JPY - بیلیون
ترازنامه بانک مرکزی 723766 728219 JPY - بیلیون
ذخایر ارزی خارجی 1405800 1405800 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 504510 500886 JPY - بیلیون
نرخ بهره سپرده -0.12 -0.15 در صد
سرمایه گذاری سهام خارجی -13 781 JPY - بیلیون
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 928 620 JPY - بیلیون
میزان رشد وام 0.6 0.6 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239 221 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -582 -956 JPY - بیلیون
حساب جاری 897 1180 JPY - بیلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 7881 7367 JPY - بیلیون
واردات 8464 8323 JPY - بیلیون
بدهی خارجی 529795 508031 JPY - بیلیون
رابطه مبادله 86 86.8 امتیاز
گردش سرمایه 1978 -8850 JPY CML
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10857 2993 JPY CML
درآمد گردشگری 2893000 1268000 JPY هزار
ورود توریست 12100 20700
ذخایر طلا 846 846 تن
تغییرات سالیانه صادرات 17.5 20.5 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 41.1 43.8 در صد
تولید نفت خام 3.7 4 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 2.01 2.29
فروش اسلحه 3 2 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 238 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12.6 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -80531 -188878 JPY CML
هزینه های دولت 117549 116217 JPY - بیلیون
ارزیابی اعتبار 77
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 38.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 48160 47609 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 در صد
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
نرخ تامین اجتماعی 31.52 30.68 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 15.49 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 15.19 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 18 18 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.3 54.5 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.1 53 امتیاز
تولید صنعتی 5.1 -4.1 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7 1.8 در صد
تولید صنعتی -2.3 8.8 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 96.9 89.7 امتیاز
میزان سفارشات جدید 1024 1074 JPY - بیلیون
سفارشات ماشین آلات 3.4 3.8 در صد
تغییرات موجودی انبار 334 -418 JPY - بیلیون
ورشکستگی 504 510 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 16751 24074 JPY - بیلیون
شاخص همزمان 93.6 89.8
بررسی ناظران اقتصاد 56.4 56.3 امتیاز
تولید خودرو 429359 346064 واحد
ثبت خودرو 191299 188723
شاخص اقتصادی مقدم 103 102 امتیاز
تمایلات کسب و کار کوچک -1 -3
شرکت های تولیدی بزرگ شاخص نظرسنجی کسب و کار 7.9 7 در صد
چشم انداز نظرسنجی ناظران اقتصاد 49.4 49.4 امتیاز
سرعت اینترنت 20172 19575 KBps
آدرس های IP 43689566 43995715 IP
Tankan هزینه سرمایه تمامی صنایع بزرگ 9.3 10.1 در صد
Tankan چشم انداز تولیدی های بزرگ 13 14 امتیاز
Tankan چشم انداز غیر تولیدی 8 3 امتیاز
تولید سیمان 4653 5101 هزاران تن
شاخص رقابتی 82.27 82.47 امتیاز
رتبه رقابتی 6 5
پی ام آی مرکب 52.5 53.3 امتیاز
شاخص فساد مالی 74 73 امتیاز
رتبه فساد مالی 19 20
آسانی کسب و کار 29 39
سفارش ماشین آلات 139152 145401 JPY - میلیون
استخراج معدن 5.7 -1.1 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 9 2 امتیاز
سرمایه گذاری خصوصی 1.2 5.3 در صد
Reuters Tankan شاخص 17 22 امتیاز
تولید فولاد 8000 8200 هزار تن
شاخص صنعت ثریا 98.2 97.8 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.1 39.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.2 1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.9 0.9 در صد
مخارج خانوار -1.3 -0.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 285595 288877 JPY - بیلیون
درآمد قابل تصرف شخص 394 459 JPY هزار
پس انداز های شخصی 22.3 29.5 در صد
نرخ وام بانکی 1 1 در صد
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار -1.2 3.4 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 473239 477800 JPY - بیلیون
قیمت گازوئیل 1.49 1.47 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.5 67.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
خانه های مسکونی نوساز 3.7 10.4 در صد
سفارشات ساخت و ساز 0 2.1 در صد
شاخص مسکن 123 124 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 61.2 61.7 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.