گذشته قبلی
پول 136 136
بازار سهام 26287 26393 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 0.4 در صد
رشد GDP سالانه -0.5 4 در صد
نرخ بیکاری 2.6 2.5 در صد
نرخ تورم 2.5 2.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.4 در صد
نرخ بهره -0.1 -0.1 در صد
موازنه تجاری -2385 -843 JPY - بیلیون
حساب جاری 501 2549 JPY - بیلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 238 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12.6 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 9 14 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.7 53.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.2 52.6 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.1 34.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.6 1 در صد
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 0.4 در صد
رشد GDP سالانه -0.5 4 در صد
تولید ناخالص داخلی 4975 5149 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 537916 539248 JPY - بیلیون
تولید ناخالص ملی 549661 551314 JPY - بیلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127043 128905 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 34366 36362 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41380 41182 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 1.7 -4.5 در صد
سهم تقاضای خارجی در تولید ناخالص داخلی -0.4 0.1 امتیاز درصد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4689 4883 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30154 28935 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 108094 117923 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 365 381 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27259 27095 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19513 22059 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24330 22885 JPY - بیلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16349 16498 JPY - بیلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.6 2.5 در صد
افراد شاغل 67240 67380 هزار
افراد بیکار 1800 1760 هزار
استخدام تمام وقت 22431 21963 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 6925 6916 هزار
نرخ اشتغال 60.9 60.5 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 62.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 3.8 4.1 در صد
بهره وری 112 98.6 امتیاز
پست های خالی شغلی 876 855 هزار
دستمزد 323211 327938 ین/ماه
حداقل دستمزد 930 902 JPY / ساعت
رشد دستمزد 1.7 1.2 در صد
دستمزد در تولید 347073 345136 ین/ماه
جمعیت 126 126 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65 63
سن بازنشستگی مردان 65 63
پرداخت اضافه کاری (سالانه) 5.9 2.5 در صد
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.24 1.23
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.5 2.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 102 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 102 101 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.1 2.1 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.5 102 امتیاز
قیمت تولید 113 114 امتیاز
قیمت صادرات 126 114 امتیاز
قیمت واردات 167 141 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.1 4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0 1.3 در صد
CPI هسته توکیو 102 101 امتیاز
توکیو CPI سابق غذا و انرژی 99.9 99.7 امتیاز
هسته مرکزی CPI 0.8 0.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 101 101 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.8 93 امتیاز
انتظارات تورم 1.8 1.1 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 9.1 9.8 در صد
توکیو CPI 102 102 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 226 226 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 284851087 284781782 دوزها
موارد کروناویروس 9283083 9265374 افراد
مرگ و میر کروناویروس 31106 31091 افراد
تخت بیمارستان 12.84 12.98 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 65.79 66.21 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 2.57 2.5 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 12.46 12 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره -0.1 -0.1 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.03 -0.03 در صد
عرضه پول M0 114010 114485 JPY - بیلیون
عرضه پول M1 1028266 1025196 JPY - بیلیون
عرضه پول M2 1204864 1203489 JPY - بیلیون
عرضه پول M3 1550181 1550685 JPY - بیلیون
ترازنامه بانک مرکزی 736491 738692 JPY - بیلیون
ذخایر ارزی خارجی 1329700 1322200 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 506388 508306 JPY - بیلیون
نرخ بهره سپرده -0.19 -0.25 در صد
سرمایه گذاری سهام خارجی -430 -942 JPY - بیلیون
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -1601 -490 JPY - بیلیون
میزان رشد وام 0.7 0.9 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 239 221 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2385 -843 JPY - بیلیون
حساب جاری 501 2549 JPY - بیلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 7252 8076 JPY - بیلیون
واردات 9637 8915 JPY - بیلیون
بدهی خارجی 559569 530973 JPY - بیلیون
رابطه مبادله 75.4 81 امتیاز
گردش سرمایه -9473 14764 JPY CML
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8065 1125 JPY CML
درآمد گردشگری 610000 2182000 JPY هزار
ورود توریست 147000 139500
ذخایر طلا 846 846 تن
تغییرات سالیانه صادرات 15.8 12.5 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 48.9 28.3 در صد
تولید نفت خام 3.7 3.6 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 2.01 2.29
فروش اسلحه 3 2 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266 238 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -12.6 -3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -96080 -80531 JPY CML
هزینه های دولت 116714 116018 JPY - بیلیون
ارزیابی اعتبار 77
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 38.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 48160 47609 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 در صد
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
نرخ تامین اجتماعی 31.52 30.68 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 15.49 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 15.19 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 9 14 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.7 53.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.2 52.6 امتیاز
تولید صنعتی -2.8 -4.9 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.2 -1.5 در صد
تولید صنعتی -4.77 -1.56 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 92.7 92.7 امتیاز
میزان سفارشات جدید 1104 932 JPY - بیلیون
سفارشات ماشین آلات 10.8 7.1 در صد
تغییرات موجودی انبار 2912 -411 JPY - بیلیون
ورشکستگی 524 486 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 22832 23015 JPY - بیلیون
شاخص همزمان 96.8 96.8
بررسی ناظران اقتصاد 54 50.4 امتیاز
تولید خودرو 604917 581918 واحد
ثبت خودرو 136405 153509
شاخص اقتصادی مقدم 103 101 امتیاز
تمایلات کسب و کار کوچک -4 -4
شرکت های تولیدی بزرگ شاخص نظرسنجی کسب و کار -9.9 -7.6 در صد
چشم انداز نظرسنجی ناظران اقتصاد 52.5 50.3 امتیاز
سرعت اینترنت 20172 19575 KBps
آدرس های IP 43689566 43995715 IP
Tankan هزینه سرمایه تمامی صنایع بزرگ 18.6 2.2 در صد
Tankan چشم انداز تولیدی های بزرگ 9 9 امتیاز
Tankan چشم انداز غیر تولیدی 13 7 امتیاز
تولید سیمان 4606 4151 هزاران تن
شاخص رقابتی 82.27 82.47 امتیاز
رتبه رقابتی 6 5
پی ام آی مرکب 53.2 52.3 امتیاز
شاخص فساد مالی 73 74 امتیاز
رتبه فساد مالی 18 19
آسانی کسب و کار 29 39
سفارش ماشین آلات 153321 154991 JPY - میلیون
استخراج معدن -6.6 -4.93 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 13 9 امتیاز
سرمایه گذاری خصوصی 3 4.3 در صد
Reuters Tankan شاخص 9 5 امتیاز
تولید فولاد 8100 7500 هزار تن
شاخص صنعت ثریا 98.5 97.8 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.1 34.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.6 1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.6 3.1 در صد
مخارج خانوار -1.7 -2.3 در صد
هزینه های مصرف کننده 293199 293021 JPY - بیلیون
درآمد قابل تصرف شخص 437 413 JPY هزار
پس انداز های شخصی 21.4 20.4 در صد
نرخ وام بانکی 1.2 1.1 در صد
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار 1 4.1 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 477075 473239 JPY - بیلیون
قیمت گازوئیل 1.28 1.33 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.9 66.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
خانه های مسکونی نوساز -4.3 2.2 در صد
سفارشات ساخت و ساز 30.5 30.5 در صد
شاخص مسکن 129 129 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 61.2 61.7 در صد
نسبت قیمت به اجاره 115 112


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.