بازارها گذشته مرجع
پول 108 2020-04
بازار سهام 17819 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-12
رشد GDP سالانه -7.1 2019-12
نرخ بیکاری 2.4 2020-02
نرخ تورم 0.4 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02
نرخ بهره -0.1 2020-03
موازنه تجاری 1110 2020-02
حساب جاری 612 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -8 2020-03
شاخص PMI تولید 44.2 2020-03
شاخص PMI خدمات 32.7 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.4 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-02
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
موارد کروناویروس 2384 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 57 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 472 2020-04
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-12
رشد GDP سالانه -7.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 5110 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 529883 2019-12
تولید ناخالص ملی 553288 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125604 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 48920 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39294 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112295 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 225 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2020-02
افراد شاغل 67430 2020-02
افراد بیکار 1660 2020-02
استخدام تمام وقت 21996 2020-01
قسمت مدت زمان اشتغال 7604 2020-01
نرخ اشتغال 60.4 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 4.2 2020-02
بهره وری 99.2 2019-12
پست های خالی شغلی 818 2020-01
دستمزد 309170 2020-01
حداقل دستمزد 901 2019-10
رشد دستمزد 1.5 2020-01
دستمزد در تولید 338088 2020-01
جمعیت 126 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.45 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2020-02
اندازه اصل تورم 0.6 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
قیمت تولید 102 2020-02
قیمت صادرات 92.6 2020-02
قیمت واردات 94.1 2020-02
تورم مواد غذایی 1.2 2020-02
CPI مسکن آب و برق 100 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2020-02
توکیو CPI 102 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.1 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.05 2020-03
عرضه پول M0 103542 2020-02
عرضه پول M1 819689 2020-02
عرضه پول M2 1039844 2020-02
عرضه پول M3 1381664 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 584921 2020-02
ذخایر ارزی 1359000 2020-02
وام به بخش خصوصی 474788 2020-02
نرخ بهره سپرده -0.65 2020-03
سرمایه گذاری سهام خارجی -1422 2020-03
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -1.7 2020-03
میزان رشد وام 2.1 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 221 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1110 2020-02
حساب جاری 612 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2018-12
صادرات 6322 2020-02
واردات 5212 2020-02
بدهی خارجی 460580 2019-12
رابطه مبادله 98.4 2020-02
گردش سرمایه 10486 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19555 2020-01
درآمد گردشگری 12567000 2020-01
ورود توریست 1085100 2020-02
ذخایر طلا 765 2019-12
تولید نفت خام 4 2019-11
شاخص تروریسم 2.29 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -27633 2019-12
هزینه های دولت 110253 2019-12
ارزیابی اعتبار 77 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2017-12
مخارج نظامی 45362 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.62 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2020-03
شاخص PMI تولید 44.2 2020-03
شاخص PMI خدمات 32.7 2020-03
تولید صنعتی -4.7 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2020-02
تولید صنعتی -4.7 2020-02
استفاده از ظرفیت 96.1 2020-01
میزان سفارشات جدید 982 2020-01
سفارشات ماشین آلات 2.9 2020-01
تغییرات موجودی انبار 748 2019-12
ورشکستگی 651 2020-02
سود شرکت سهامی 18576 2019-12
شاخص همزمان 95.2 2020-01
بررسی ناظران اقتصاد 27.4 2020-02
تولید خودرو 622000 2019-12
ثبت خودرو 233155 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 90.5 2020-01
تمایلات کسب و کار کوچک -15 2020-03
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تمام شاخص فعالیت صنعت 105 2020-01
تولید سیمان 4758 2020-02
شاخص رقابتی 82.27 2019-12
رتبه رقابتی 6 2019-12
پی ام آی مرکب 35.8 2020-03
شاخص فساد مالی 73 2019-12
رتبه فساد مالی 20 2019-12
آسانی کسب و کار 29 2019-12
سفارش ماشین آلات 76714 2020-02
استخراج معدن -1 2020-02
پی ام آی غیر توليدی 8 2020-03
سرمایه گذاری خصوصی -3.5 2019-12
رویترز صفحه اول Tankan -20 2020-03
تولید فولاد 7916 2020-02
شاخص صنعت ثریا 106 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.4 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 2020-02
مخارج خانوار -3.9 2020-01
هزینه های مصرف کننده 294318 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 396 2020-01
پس انداز های شخصی 18.9 2020-01
نرخ وام بانکی 0.95 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 322072 2019-12
قیمت گازوئیل 1.37 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.6 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز -12.3 2020-02
سفارشات ساخت و ساز 0.7 2020-02
شاخص مسکن 112 2019-12
میزان ساخت و ساز -2.5 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2384 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 57 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 472 2020-04
تخت بیمارستان 13.05 2017-12
بیمارستان ها 66.39 2017-12
پزشکان پزشکی 2.5 2016-12
پرستاران 12 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ژاپن - شاخص های اقتصادی.