قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.72 0.05 -0.05% -0.09% -0.19% -0.99% 2020-01-23
10Y 0.59 0.04 -0.04% -0.05% -0.18% -0.67% 2020-01-23
ژاپن -0.01 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 2020-01-23
آلمان -0.31 0.01 -0.05% -0.06% -0.07% -0.49% 2020-01-23
فرانسه -0.06 0.05 -0.05% -0.11% -0.13% -0.65% 2020-01-23
هلند -0.22 0.05 -0.05% -0.08% -0.11% -0.50% 2020-01-23
سوئیس -0.72 0.05 -0.08% -0.08% -0.16% -0.52% 2020-01-23
هند 6.60 0.04 -0.04% 0.00% 0.03% -0.96% 2020-01-23
برزیل 6.79 0.04 0.04% -0.09% -0.19% -2.32% 2020-01-23
مکزیک 6.83 0.02 -0.02% -0.02% -0.06% -1.67% 2020-01-23
نیوزیلند 1.53 0.02 -0.02% -0.02% -0.13% -0.85% 2020-01-23
یونان 1.35 0.50 -0.50% -0.59% -0.61% -2.80% 2020-01-23
استرالیا 1.09 0.02 -0.02% -0.09% -0.22% -1.18% 2020-01-23
کانادا 1.41 0.04 -0.04% -0.14% -0.20% -0.52% 2020-01-23
پرتغال 0.37 0.04 -0.04% -0.04% -0.04% -1.31% 2020-01-23
ایتالیا 1.25 0.10 -0.10% -0.19% -0.29% -1.42% 2020-01-23
اسپانیا 0.36 0.06 -0.06% -0.11% -0.07% -0.89% 2020-01-23

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.72 0.05 -0.05% -0.09% -0.19% -0.99% 2020-01-23
1M 1.52 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.80% 2020-01-23
3M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.81% 2020-01-23
6M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.95% 2020-01-23
52W 1.55 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -1.03% 2020-01-23
2Y 1.50 0.02 -0.02% -0.06% -0.14% -1.06% 2020-01-23
3Y 1.50 0.03 -0.03% -0.08% -0.16% -1.03% 2020-01-23
5Y 1.53 0.04 -0.04% -0.09% -0.19% -1.01% 2020-01-23
7Y 1.64 0.05 -0.05% -0.09% -0.20% -0.98% 2020-01-23
20Y 2.21 0.07 -0.07% -0.11% -0.20% -0.82% 2020-01-23
30Y 2.17 0.05 -0.05% -0.09% -0.17% -0.86% 2020-01-23

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.59 0.04 -0.04% -0.05% -0.18% -0.67% 2020-01-23
1M 0.67 0.00 0.00% -0.04% -0.05% 0.07% 2020-01-23
3M 0.69 0.01 -0.01% 0.00% -0.10% -0.03% 2020-01-23
6M 0.76 0.01 -0.01% 0.08% 0.01% -0.04% 2020-01-23
52W 0.49 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% -0.30% 2020-01-23
3Y 0.38 0.03 -0.03% -0.02% -0.14% -0.40% 2020-01-23
5Y 0.40 0.04 -0.04% -0.03% -0.17% -0.51% 2020-01-23
7Y 0.41 0.03 -0.03% -0.04% -0.17% -0.59% 2020-01-23
20Y 0.99 0.05 -0.05% -0.08% -0.20% -0.70% 2020-01-23
30Y 1.08 0.06 -0.06% -0.08% -0.20% -0.68% 2020-01-23
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.42 0.03 -0.02% -0.04% -0.14% -0.36% 2020-01-23

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.01 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 2020-01-23
ژاپن 1M -0.05 0.06 0.06% 0.06% 0.10% 0.07% 2020-01-23
ژاپن 3M -0.10 0.03 0.00% 0.02% 0.00% 0.09% 2020-01-23
ژاپن 6M -0.14 0.01 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% 2020-01-23
ژاپن 52W -0.13 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% 0.05% 2020-01-23
ژاپن 2Y -0.13 0.01 -0.01% 0.00% -0.03% 0.03% 2020-01-23
ژاپن 3Y -0.13 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.02% 2020-01-23
ژاپن 5Y -0.12 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% 0.03% 2020-01-23
ژاپن 7Y -0.12 0.02 -0.02% -0.03% -0.04% 0.02% 2020-01-23
ژاپن 20Y 0.28 0.01 -0.01% -0.03% -0.04% -0.17% 2020-01-23
ژاپن 30Y 0.43 0.02 -0.02% -0.04% -0.03% -0.24% 2020-01-23

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.31 0.01 -0.05% -0.06% -0.07% -0.49% 2020-01-23
آلمان 3M -0.58 0.01 0.00% 0.01% 0.14% 0.00% 2020-01-23
آلمان 6M -0.58 0.03 -0.03% -0.02% 0.08% -0.03% 2020-01-23
آلمان 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.08% -0.01% 2020-01-23
آلمان 2Y -0.60 0.01 0.00% -0.01% 0.04% -0.01% 2020-01-23
آلمان 3Y -0.62 0.02 -0.02% -0.03% 0.00% -0.07% 2020-01-23
آلمان 5Y -0.57 0.03 -0.03% -0.05% -0.06% -0.21% 2020-01-23
آلمان 7Y -0.48 0.03 -0.03% -0.07% -0.07% -0.33% 2020-01-23
آلمان 30Y 0.21 0.03 -0.03% -0.09% -0.08% -0.57% 2020-01-23

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه -0.06 0.05 -0.05% -0.11% -0.13% -0.65% 2020-01-23
فرانسه 1M -0.57 0.04 -0.04% -0.04% 0.06% -0.05% 2020-01-23
فرانسه 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% 0.04% -0.03% 2020-01-23
فرانسه 2Y -0.57 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% -0.10% 2020-01-23
فرانسه 3M -0.55 0.00 0.00% 0.02% 0.10% 0.00% 2020-01-23
فرانسه 3Y -0.55 0.03 -0.03% -0.01% 0.03% -0.21% 2020-01-23
فرانسه 5Y -0.44 0.04 -0.04% -0.06% -0.04% -0.37% 2020-01-23
فرانسه 6M -0.55 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.01% 2020-01-23
فرانسه 7Y -0.28 0.05 -0.05% -0.08% -0.07% -0.43% 2020-01-23
فرانسه 30Y 0.76 0.05 -0.05% -0.11% -0.10% -0.79% 2020-01-23
فرانسه 20Y 0.44 0.05 -0.05% -0.11% -0.12% -0.83% 2020-01-23

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1M -0.37 0.00 0.00% 0.00% 0.28% -0.09% 2020-01-23
ایتالیا 52W -0.25 0.03 -0.03% -0.02% -0.06% -0.34% 2020-01-23
ایتالیا 3M -0.33 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.08% 2020-01-23
ایتالیا 6M -0.31 0.03 -0.03% -0.03% -0.32% -0.27% 2020-01-23
ایتالیا 1.25 0.10 -0.10% -0.19% -0.29% -1.42% 2020-01-23
ایتالیا 20Y 1.94 0.10 -0.10% -0.19% -0.18% -1.39% 2020-01-23
ایتالیا 2Y -0.04 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -0.32% 2020-01-23
ایتالیا 30Y 2.32 0.10 -0.10% -0.17% -0.16% -1.22% 2020-01-23
ایتالیا 3Y 0.04 0.06 -0.06% -0.09% -0.11% -0.67% 2020-01-23
ایتالیا 5Y 0.51 0.07 -0.07% -0.11% -0.12% -1.03% 2020-01-23
ایتالیا 7Y 0.85 0.09 -0.09% -0.15% -0.11% -1.28% 2020-01-23

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 6.20 0.01 -0.01% -0.03% -0.14% -2.04% 2020-01-23
روسیه 1M 6.05 0.01 -0.01% -0.05% -0.01% -1.65% 2020-01-23
روسیه 3M 6.00 0.00 0.00% -0.04% -0.13% -1.79% 2020-01-23
روسیه 5Y 5.96 0.00 0.00% -0.04% -0.11% -2.15% 2020-01-23
روسیه 6M 5.97 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -2.02% 2020-01-23
روسیه 7Y 6.09 0.00 0.00% -0.06% -0.18% -2.04% 2020-01-23
روسیه 3Y 5.59 0.02 -0.02% -0.05% -0.18% -2.35% 2020-01-23
روسیه 20Y 6.64 0.02 0.02% 0.00% -0.18% -1.84% 2020-01-23
روسیه 52W 5.44 0.04 0.04% 0.03% 0.03% -2.03% 2020-01-23
روسیه 2Y 5.61 0.02 -0.02% -0.06% -0.07% -2.17% 2020-01-23

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 52W 0.85 0.04 0.04% 0.04% -0.07% -1.05% 2020-01-23
نیوزیلند 1.53 0.02 -0.02% -0.02% -0.13% -0.85% 2020-01-23
استرالیا 2Y 0.75 0.02 0.02% -0.04% -0.16% -1.12% 2020-01-23
استرالیا 3Y 0.72 0.02 0.02% -0.04% -0.16% -1.06% 2020-01-23
استرالیا 5Y 0.79 0.01 0.01% -0.05% -0.17% -1.14% 2020-01-23
استرالیا 1.09 0.02 -0.02% -0.09% -0.22% -1.18% 2020-01-23
استرالیا 20Y 1.52 0.02 -0.02% -0.09% -0.22% -1.07% 2020-01-23
استرالیا 30Y 1.71 0.03 -0.03% -0.09% -0.22% -1.08% 2020-01-23
استرالیا 7Y 0.91 0.00 0.00% -0.06% -0.20% -1.21% 2020-01-23

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 3M 1.64 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.01% 2020-01-23
کانادا 1M 1.64 0.01 0.01% -0.02% -0.01% 0.03% 2020-01-23
کانادا 2Y 1.51 0.03 -0.03% -0.14% -0.16% -0.35% 2020-01-23
کانادا 52W 1.64 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% -0.24% 2020-01-23
کانادا 6M 1.65 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.10% 2020-01-23
کانادا 1.41 0.04 -0.04% -0.14% -0.20% -0.52% 2020-01-23
کانادا 20Y 1.54 0.02 -0.02% -0.13% -0.15% -0.60% 2020-01-23
کانادا 30Y 1.55 0.03 -0.03% -0.13% -0.12% -0.61% 2020-01-23
کانادا 7Y 1.42 0.05 -0.05% -0.16% -0.23% -0.47% 2020-01-23
کانادا 3Y 1.49 0.04 -0.04% -0.14% -0.17% -0.36% 2020-01-23
کانادا 5Y 1.42 0.04 -0.04% -0.15% -0.22% -0.44% 2020-01-23

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 20Y 3.47 0.00 0.02% 0.01% -0.09% -0.01% 2020-01-22
چین 52W 2.29 0.06 -0.06% -0.12% -0.29% -0.16% 2020-01-23
چین 5Y 2.75 0.07 -0.07% -0.12% -0.17% -0.19% 2020-01-23
چین 2Y 2.55 0.03 -0.03% -0.07% -0.20% -0.09% 2020-01-23
چین 3Y 2.55 0.07 -0.07% -0.10% -0.18% -0.17% 2020-01-23
چین 3.05 0.01 0.01% -0.06% -0.13% -0.10% 2020-01-23
چین 7Y 2.95 0.03 -0.03% -0.11% -0.17% -0.14% 2020-01-23
چین 30Y 3.59 0.06 -0.06% -0.11% -0.18% -0.17% 2020-01-23

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 3M 5.12 0.01 0.01% 0.00% 0.10% -1.45% 2020-01-23
هند 6M 5.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -1.52% 2020-01-23
هند 6.60 0.04 -0.04% 0.00% 0.03% -0.96% 2020-01-23
هند 52W 5.43 0.01 0.01% -0.20% -0.13% -1.39% 2020-01-23
هند 2Y 5.74 0.01 -0.01% 0.04% -0.07% -1.28% 2020-01-23
هند 30Y 7.14 0.01 0.01% -0.03% 0.02% -0.53% 2020-01-23
هند 3Y 6.25 0.02 -0.02% -0.05% -0.03% -0.77% 2020-01-23
هند 5Y 6.40 0.01 -0.01% -0.01% -0.04% -0.93% 2020-01-23
هند 7Y 6.85 0.02 -0.02% -0.03% -0.03% -0.66% 2020-01-23

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 3Y 5.28 0.15 0.15% 0.00% -0.39% -2.65% 2020-01-23
برزیل 6.79 0.04 0.04% -0.09% -0.19% -2.32% 2020-01-23
برزیل 52W 4.53 0.05 0.05% 0.01% 0.04% -1.96% 2020-01-23
برزیل 2Y 4.89 0.06 0.06% -0.07% -0.33% -2.39% 2020-01-23
برزیل 3M 4.27 0.01 0.01% -0.02% -0.20% -2.12% 2020-01-23
برزیل 5Y 6.26 0.04 0.04% -0.07% -0.25% -2.06% 2020-01-23
برزیل 6M 4.23 0.01 0.01% -0.04% -0.15% -2.22% 2020-01-23

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 3M 6.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.90% 2020-01-23
آفریقای جنوبی 5Y 8.14 0.00 0.00% 1.07% 0.96% 0.18% 2020-01-23
آفریقای جنوبی 9.02 0.03 0.03% 0.83% 0.80% 0.24% 2020-01-23
آفریقای جنوبی 20Y 10.06 0.04 0.04% -0.05% 0.05% 0.29% 2020-01-23
آفریقای جنوبی 30Y 10.14 0.04 0.04% -0.05% 0.08% 0.30% 2020-01-23
آفریقای جنوبی 2Y 6.95 0.01 -0.01% 0.36% 0.25% 0.64% 2020-01-23

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 3M 4.65 0.00 0.00% 0.02% -0.22% -1.48% 2020-01-23
اندونزی 6.67 0.04 -0.04% -0.17% -0.47% -1.43% 2020-01-23
اندونزی 20Y 7.33 0.07 -0.07% -0.12% -0.35% -1.20% 2020-01-23
اندونزی 30Y 7.53 0.04 -0.04% -0.14% -0.15% -1.43% 2020-01-23
اندونزی 3Y 5.73 0.16 -0.16% -0.20% -0.47% -1.88% 2020-01-23
اندونزی 5Y 6.01 0.07 -0.07% -0.19% -0.41% -1.97% 2020-01-23
اندونزی 1M 4.09 0.44 -0.44% -0.61% -0.64% -1.74% 2020-01-23
اندونزی 52W 5.05 0.14 0.14% -0.33% -0.09% -1.35% 2020-01-23
اندونزی 6M 4.24 0.61 -0.61% -0.84% -0.86% -2.08% 2020-01-23

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 30Y 1.69 0.01 -0.01% 0.06% 0.09% -0.33% 2020-01-23
کره جنوبی 1.71 0.02 -0.02% 0.01% 0.07% -0.29% 2020-01-23
کره جنوبی 20Y 1.72 0.01 -0.01% 0.03% 0.09% -0.32% 2020-01-23
کره جنوبی 3Y 1.42 0.02 -0.02% 0.00% 0.05% -0.39% 2020-01-23
کره جنوبی 5Y 1.54 0.02 -0.02% 0.00% 0.08% -0.34% 2020-01-23
کره جنوبی 2Y 1.41 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.40% 2020-01-23
کره جنوبی 52W 1.32 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% -0.45% 2020-01-23

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M 3.35 0.23 0.23% 2.06% 0.73% 2.06% 2020-01-22
یونان 6M 0.34 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -1.15% 2020-01-23
یونان 3M 1.18 0.08 0.08% 0.40% 0.40% -0.28% 2020-01-23
یونان 20Y 2.06 0.04 -0.04% -0.12% -0.15% -2.90% 2020-01-23
یونان 1.35 0.50 -0.50% -0.59% -0.61% -2.80% 2020-01-23

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 52W -0.45 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.06% 2020-01-23
پرتغال 2Y -0.36 0.00 0.00% 0.11% 0.19% -0.14% 2020-01-23
پرتغال 3M -0.49 0.06 -0.06% -0.04% -0.03% -0.12% 2020-01-23
پرتغال 3Y -0.21 0.02 -0.02% 0.12% 0.15% -0.08% 2020-01-23
پرتغال 6M -0.42 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.05% 2020-01-23
پرتغال 5Y -0.03 0.05 -0.05% 0.07% 0.09% -0.38% 2020-01-23
پرتغال 0.37 0.04 -0.04% -0.04% -0.04% -1.31% 2020-01-23
پرتغال 20Y 0.88 0.05 -0.05% -0.11% -0.10% -1.49% 2020-01-23
پرتغال 30Y 1.21 0.06 -0.06% -0.12% -0.11% -1.49% 2020-01-23
پرتغال 7Y 0.11 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -1.05% 2020-01-23

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.59 0.04 -0.04% -0.05% -0.18% -0.67% 2020-01-23
1M 0.67 0.00 0.00% -0.04% -0.05% 0.07% 2020-01-23
3M 0.69 0.01 -0.01% 0.00% -0.10% -0.03% 2020-01-23
6M 0.76 0.01 -0.01% 0.08% 0.01% -0.04% 2020-01-23
52W 0.49 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% -0.30% 2020-01-23
3Y 0.38 0.03 -0.03% -0.02% -0.14% -0.40% 2020-01-23
5Y 0.40 0.04 -0.04% -0.03% -0.17% -0.51% 2020-01-23
7Y 0.41 0.03 -0.03% -0.04% -0.17% -0.59% 2020-01-23
20Y 0.99 0.05 -0.05% -0.08% -0.20% -0.70% 2020-01-23
30Y 1.08 0.06 -0.06% -0.08% -0.20% -0.68% 2020-01-23
آلمان -0.31 0.01 -0.05% -0.06% -0.07% -0.49% 2020-01-23
آلمان 3M -0.58 0.01 0.00% 0.01% 0.14% 0.00% 2020-01-23
آلمان 6M -0.58 0.03 -0.03% -0.02% 0.08% -0.03% 2020-01-23
آلمان 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.08% -0.01% 2020-01-23
آلمان 2Y -0.60 0.01 0.00% -0.01% 0.04% -0.01% 2020-01-23
آلمان 3Y -0.62 0.02 -0.02% -0.03% 0.00% -0.07% 2020-01-23
آلمان 5Y -0.57 0.03 -0.03% -0.05% -0.06% -0.21% 2020-01-23
آلمان 7Y -0.48 0.03 -0.03% -0.07% -0.07% -0.33% 2020-01-23
آلمان 30Y 0.21 0.03 -0.03% -0.09% -0.08% -0.57% 2020-01-23
فرانسه 20Y 0.44 0.05 -0.05% -0.11% -0.12% -0.83% 2020-01-23
اسپانیا 0.36 0.06 -0.06% -0.11% -0.07% -0.89% 2020-01-23
روسیه 6.20 0.01 -0.01% -0.03% -0.14% -2.04% 2020-01-23
روسیه 1M 6.05 0.01 -0.01% -0.05% -0.01% -1.65% 2020-01-23
روسیه 3M 6.00 0.00 0.00% -0.04% -0.13% -1.79% 2020-01-23
روسیه 5Y 5.96 0.00 0.00% -0.04% -0.11% -2.15% 2020-01-23
روسیه 6M 5.97 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -2.02% 2020-01-23
روسیه 7Y 6.09 0.00 0.00% -0.06% -0.18% -2.04% 2020-01-23
رومانی 4.30 0.02 -0.02% -0.07% -0.21% -0.83% 2020-01-23
دانمارک -0.30 0.04 -0.04% -0.09% -0.09% -0.42% 2020-01-23
ایتالیا 1M -0.37 0.00 0.00% 0.00% 0.28% -0.09% 2020-01-23
ایتالیا 52W -0.25 0.03 -0.03% -0.02% -0.06% -0.34% 2020-01-23
ایتالیا 3M -0.33 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.08% 2020-01-23
Euro Area Government Bond 0.00 0.31 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-01-15
بلغارستان 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.45% 2020-01-21
یونان 1M 3.35 0.23 0.23% 2.06% 0.73% 2.06% 2020-01-22
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-01-22
لیتوانی 0.38 0.03 -0.03% -0.03% -0.03% -0.88% 2020-01-22
اتریش -0.14 0.06 -0.06% -0.09% -0.12% -0.53% 2020-01-23
بلژیک -0.08 0.05 -0.05% -0.10% -0.11% -0.86% 2020-01-23
فنلاند -0.11 0.05 -0.01% -0.09% -0.10% -0.54% 2020-01-23
فرانسه -0.06 0.05 -0.05% -0.11% -0.13% -0.65% 2020-01-23
فرانسه 1M -0.57 0.04 -0.04% -0.04% 0.06% -0.05% 2020-01-23
فرانسه 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% 0.04% -0.03% 2020-01-23
فرانسه 2Y -0.57 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% -0.10% 2020-01-23
فرانسه 3M -0.55 0.00 0.00% 0.02% 0.10% 0.00% 2020-01-23
فرانسه 3Y -0.55 0.03 -0.03% -0.01% 0.03% -0.21% 2020-01-23
فرانسه 5Y -0.44 0.04 -0.04% -0.06% -0.04% -0.37% 2020-01-23
فرانسه 6M -0.55 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.01% 2020-01-23
فرانسه 7Y -0.28 0.05 -0.05% -0.08% -0.07% -0.43% 2020-01-23
یونان 6M 0.34 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -1.15% 2020-01-23
ایرلند -0.05 0.05 -0.05% -0.10% -0.13% -0.97% 2020-01-23
هلند -0.22 0.05 -0.05% -0.08% -0.11% -0.50% 2020-01-23
اسلوونی 0.14 0.07 -0.07% -0.09% -0.14% -0.73% 2020-01-23
ایتالیا 1.25 0.10 -0.10% -0.19% -0.29% -1.42% 2020-01-23
ایتالیا 20Y 1.94 0.10 -0.10% -0.19% -0.18% -1.39% 2020-01-23
ایتالیا 2Y -0.04 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -0.32% 2020-01-23
ایتالیا 30Y 2.32 0.10 -0.10% -0.17% -0.16% -1.22% 2020-01-23
ایتالیا 3Y 0.04 0.06 -0.06% -0.09% -0.11% -0.67% 2020-01-23
ایتالیا 5Y 0.51 0.07 -0.07% -0.11% -0.12% -1.03% 2020-01-23
ایتالیا 7Y 0.85 0.09 -0.09% -0.15% -0.11% -1.28% 2020-01-23
پرتغال 52W -0.45 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.06% 2020-01-23
پرتغال 2Y -0.36 0.00 0.00% 0.11% 0.19% -0.14% 2020-01-23
پرتغال 3M -0.49 0.06 -0.06% -0.04% -0.03% -0.12% 2020-01-23
پرتغال 3Y -0.21 0.02 -0.02% 0.12% 0.15% -0.08% 2020-01-23
پرتغال 6M -0.42 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.05% 2020-01-23
سوئیس -0.72 0.05 -0.08% -0.08% -0.16% -0.52% 2020-01-23
جمهوری چک 1.68 0.06 -0.06% -0.05% 0.06% -0.18% 2020-01-23
یونان 3M 1.18 0.08 0.08% 0.40% 0.40% -0.28% 2020-01-23
مجارستان 2.27 0.02 0.02% 0.12% 0.19% -0.60% 2020-01-23
ترکیه 10.39 0.06 -0.06% -0.32% -1.76% -4.82% 2020-01-23
نروژ 1.39 0.04 -0.04% -0.05% -0.12% -0.36% 2020-01-23
سوئد 0.08 0.03 -0.03% -0.06% -0.02% -0.33% 2020-01-23
روسیه 3Y 5.59 0.02 -0.02% -0.05% -0.18% -2.35% 2020-01-23
ایسلند 3.25 0.08 -0.08% -0.13% -0.19% -2.06% 2020-01-23
روسیه 20Y 6.64 0.02 0.02% 0.00% -0.18% -1.84% 2020-01-23
لهستان 2.26 0.15 0.15% 0.15% 0.35% -0.55% 2020-01-23
روسیه 52W 5.44 0.04 0.04% 0.03% 0.03% -2.03% 2020-01-23
روسیه 2Y 5.61 0.02 -0.02% -0.06% -0.07% -2.17% 2020-01-23
اسلواکی 0.04 0.04 -0.04% -0.07% -0.08% -0.86% 2020-01-23
کرواسی 0.64 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -1.50% 2020-01-23
پرتغال 5Y -0.03 0.05 -0.05% 0.07% 0.09% -0.38% 2020-01-23
یونان 20Y 2.06 0.04 -0.04% -0.12% -0.15% -2.90% 2020-01-23
یونان 1.35 0.50 -0.50% -0.59% -0.61% -2.80% 2020-01-23
فرانسه 30Y 0.76 0.05 -0.05% -0.11% -0.10% -0.79% 2020-01-23
پرتغال 0.37 0.04 -0.04% -0.04% -0.04% -1.31% 2020-01-23
پرتغال 20Y 0.88 0.05 -0.05% -0.11% -0.10% -1.49% 2020-01-23
پرتغال 30Y 1.21 0.06 -0.06% -0.12% -0.11% -1.49% 2020-01-23
پرتغال 7Y 0.11 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -1.05% 2020-01-23
Switzerland Bond Yield 2Y -0.75 0.02 -0.03% 0.00% -0.01% 0.03% 2020-01-23
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.42 0.03 -0.02% -0.04% -0.14% -0.36% 2020-01-23
Netherlands Bond Yield 2Y -0.59 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% -0.03% 2020-01-23
Finland Bond Yield 2Y -0.58 0.02 0.00% 0.01% 0.00% -0.07% 2020-01-23
Spain Bond Yield 2Y -0.44 0.01 -0.01% -0.03% -0.04% -0.25% 2020-01-23
Belgium Bond Yield 2Y -0.56 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% -0.04% 2020-01-23
Denmark Bond Yield 2Y -0.64 0.02 -0.02% -0.05% 0.04% -0.07% 2020-01-23
Turkey Bond Yield 2Y 9.89 0.12 -0.12% -0.25% -1.74% -7.58% 2020-01-23
Sweden Bond Yield 2Y -0.31 0.01 0.01% 0.01% 0.03% 0.11% 2020-01-23
اسپانیا 52W -0.44 0.03 -0.03% -0.03% 0.02% -0.09% 2020-01-23
اسپانیا 3M -0.46 0.02 -0.02% 0.00% 0.08% -0.03% 2020-01-23
اسپانیا 3Y -0.36 0.00 -0.01% -0.02% 0.00% -0.28% 2020-01-23
اسپانیا 5Y -0.12 0.03 -0.03% -0.07% -0.05% -0.35% 2020-01-23
اسپانیا 6M -0.43 0.03 0.00% -0.02% 0.04% -0.03% 2020-01-23
هلند 3M -0.58 0.01 0.01% 0.01% 0.10% -0.01% 2020-01-23
هلند 6M -0.56 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% 2020-01-23

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.72 0.05 -0.05% -0.09% -0.19% -0.99% 2020-01-23
1M 1.52 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.80% 2020-01-23
3M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.81% 2020-01-23
6M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.95% 2020-01-23
52W 1.55 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -1.03% 2020-01-23
2Y 1.50 0.02 -0.02% -0.06% -0.14% -1.06% 2020-01-23
3Y 1.50 0.03 -0.03% -0.08% -0.16% -1.03% 2020-01-23
5Y 1.53 0.04 -0.04% -0.09% -0.19% -1.01% 2020-01-23
7Y 1.64 0.05 -0.05% -0.09% -0.20% -0.98% 2020-01-23
20Y 2.21 0.07 -0.07% -0.11% -0.20% -0.82% 2020-01-23
30Y 2.17 0.05 -0.05% -0.09% -0.17% -0.86% 2020-01-23
کانادا 3Y 1.49 0.04 -0.04% -0.14% -0.17% -0.36% 2020-01-23
کانادا 5Y 1.42 0.04 -0.04% -0.15% -0.22% -0.44% 2020-01-23
مکزیک 6.83 0.02 -0.02% -0.02% -0.06% -1.67% 2020-01-23
کانادا 1M 1.64 0.01 0.01% -0.02% -0.01% 0.03% 2020-01-23
کانادا 2Y 1.51 0.03 -0.03% -0.14% -0.16% -0.35% 2020-01-23
کلمبیا 5.76 0.01 -0.01% -0.07% -0.33% -1.08% 2020-01-23
کانادا 52W 1.64 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% -0.24% 2020-01-23
کانادا 6M 1.65 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.10% 2020-01-23
کانادا 1.41 0.04 -0.04% -0.14% -0.20% -0.52% 2020-01-23
کانادا 20Y 1.54 0.02 -0.02% -0.13% -0.15% -0.60% 2020-01-23
کانادا 30Y 1.55 0.03 -0.03% -0.13% -0.12% -0.61% 2020-01-23
کانادا 7Y