قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.8749 0.00 0.00% 0.02% 0.21% 0.45% 2018-02-19
10Y 1.60 0.01 0.01% -0.01% 0.21% 0.37% 2018-02-19
ژاپن 0.0620 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -0.03% 2018-02-19
آلمان 0.74 0.08 0.08% 0.03% 0.24% 0.44% 2018-02-19
ایتالیا 2.04 0.06 0.06% 0.02% 0.13% -0.14% 2018-02-19
کانادا 2.32 0.06 -0.06% -0.03% 0.12% 0.60% 2018-02-16
برزیل 9.85 0.05 -0.05% -0.11% -0.07% -0.56% 2018-02-16
اسپانیا 1.51 0.05 0.05% 0.03% 0.12% -0.10% 2018-02-19
پرتغال 2.02 0.01 0.01% -0.05% 0.32% -1.96% 2018-02-19
سوئیس 0.12 0.03 -0.03% 0.01% 0.19% 0.26% 2018-02-16
مکزیک 7.71 0.00 0.00% -0.05% 0.12% 0.30% 2018-02-19
هند 7.58 0.01 0.01% 0.09% 0.17% 0.68% 2018-02-16
هلند 0.79 0.03 0.03% 0.01% 0.17% 0.15% 2018-02-19
نیوزیلند 2.97 0.03 -0.03% -0.02% -0.02% -0.32% 2018-02-19
استرالیا 2.89 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% 0.08% 2018-02-19
فرانسه 0.99 0.04 0.04% 0.00% 0.14% -0.08% 2018-02-19
یونان 4.27 0.55 -0.55% -0.50% -0.15% -3.27% 2018-02-19

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.8749 0.00 0.00% 0.02% 0.21% 0.45% 2018-02-19
1M 1.34 0.03 0.03% 0.02% 0.03% 0.86% 2018-02-16
3M 1.61 0.01 0.01% 0.05% 0.16% 1.09% 2018-02-16
6M 1.82 0.01 0.01% 0.09% 0.20% 1.15% 2018-02-16
52W 1.97 0.03 -0.03% 0.04% 0.18% 1.15% 2018-02-19
2Y 2.19 0.02 -0.02% 0.10% 0.11% 0.98% 2018-02-19
3Y 2.39 0.01 -0.01% 0.12% 0.22% 0.90% 2018-02-16
5Y 2.63 0.00 0.00% 0.07% 0.17% 0.71% 2018-02-19
7Y 2.80 0.02 -0.02% 0.08% 0.29% 0.57% 2018-02-16
20Y 3.17 0.03 -0.03% -0.06% 0.29% 0.39% 2018-02-16
30Y 3.14 0.01 -0.01% 0.00% 0.29% 0.10% 2018-02-16

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.60 0.01 0.01% -0.01% 0.21% 0.37% 2018-02-19
1M 0.29 0.00 0.00% -0.02% -0.10% 0.17% 2018-02-16
3M 0.33 0.00 0.00% 0.03% -0.07% 0.12% 2018-02-16
6M 0.46 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.21% 2018-02-16
52W 0.45 0.00 0.00% 0.01% -0.03% 0.40% 2018-02-16
3Y 0.79 0.04 -0.04% 0.00% 0.16% 0.63% 2018-02-16
5Y 1.05 0.06 -0.06% 0.00% 0.21% 0.62% 2018-02-16
7Y 1.29 0.06 -0.06% 0.02% 0.25% 0.52% 2018-02-16
20Y 1.97 0.07 -0.07% 0.02% 0.16% 0.14% 2018-02-16
30Y 1.98 0.07 -0.07% 0.03% 0.16% 0.03% 2018-02-16

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0620 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -0.03% 2018-02-19
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 2018-02-16
Japan 3M -0.15 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.10% 2018-02-16
Japan 6M -0.14 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.09% 2018-02-16
Japan 52W -0.15 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.12% 2018-02-16
ژاپن 2Y -0.15 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.09% 2018-02-16
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.04% 2018-02-16
Japan 5Y -0.10 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% 2018-02-16
Japan 7Y -0.0420 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.04% 2018-02-16
Japan 20Y 0.56 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.15% 2018-02-16
Japan 30Y 0.79 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.13% 2018-02-16

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.74 0.08 0.08% 0.03% 0.24% 0.44% 2018-02-19
Germany 1M -0.73 0.02 0.02% 0.00% 0.01% 0.08% 2018-02-16
Germany 3M -0.70 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% 0.15% 2018-02-16
Germany 6M -0.64 0.00 0.00% 0.07% 0.07% 0.25% 2018-02-16
Germany 52W -0.62 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% 0.25% 2018-02-16
آلمان 2Y -0.52 0.02 -0.02% 0.06% 0.06% 0.33% 2018-02-16
Germany 3Y -0.40 0.02 -0.02% -0.02% 0.04% 0.41% 2018-02-16
Germany 5Y 0.07 0.03 -0.03% 0.08% 0.21% 0.55% 2018-02-16
Germany 7Y 0.3400 0.06 -0.06% 0.03% 0.21% 0.55% 2018-02-16
Germany 30Y 1.35 0.05 -0.05% -0.01% 0.06% 0.25% 2018-02-16

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.99 0.04 0.04% 0.00% 0.14% -0.08% 2018-02-19
France 1M -0.58 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% 0.06% 2018-02-16
France 52W -0.56 0.01 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 2018-02-16
France 20Y 1.44 0.04 -0.04% 0.01% 0.07% -0.32% 2018-02-16
فرانسه 2Y -0.38 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 0.06% 2018-02-16
France 30Y 1.76 0.04 -0.04% 0.03% 0.02% -0.31% 2018-02-16
France 3M -0.60 0.01 -0.01% -0.03% -0.02% 0.03% 2018-02-16
France 3Y -0.22 0.04 -0.04% -0.02% 0.08% 0.04% 2018-02-16
France 5Y 0.13 0.04 -0.04% -0.03% 0.09% 0.14% 2018-02-16
France 6M -0.58 0.02 -0.02% -0.02% 0.00% 0.06% 2018-02-16
France 7Y 0.52 0.05 -0.05% -0.03% 0.14% 0.13% 2018-02-16

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 2.04 0.06 0.06% 0.02% 0.13% -0.14% 2018-02-19
Italy 1M -0.48 0.03 0.03% -0.09% -0.07% -0.17% 2018-02-16
Italy 52W -0.38 0.00 0.00% 0.03% 0.01% -0.14% 2018-02-16
Italy 20Y 2.69 0.07 -0.07% -0.02% -0.05% -0.13% 2018-02-16
ایتالیا 2Y -0.24 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% -0.28% 2018-02-16
Italy 30Y 3.03 0.07 -0.07% -0.02% -0.10% -0.27% 2018-02-16
Italy 3M -0.48 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% -0.10% 2018-02-16
Italy 3Y 0.0460 0.03 -0.03% 0.01% -0.01% -0.26% 2018-02-16
Italy 5Y 0.69 0.06 -0.06% -0.03% 0.01% -0.23% 2018-02-16
Italy 6M -0.40 0.02 0.02% -0.01% 0.04% -0.06% 2018-02-16
Italy 7Y 1.34 0.06 -0.06% -0.02% 0.03% -0.21% 2018-02-16

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.04 0.07 -0.07% -0.12% -0.38% -1.15% 2018-02-16
Russia 1M 6.96 0.02 0.02% -0.10% -0.29% -3.12% 2018-02-16
Russia 52W 6.31 0.01 -0.01% -0.29% -0.41% -2.65% 2018-02-16
Russia 20Y 7.49 0.02 -0.02% 0.02% -0.17% -0.97% 2018-02-16
روسیه 2Y 6.51 0.06 -0.06% -0.28% -0.28% -1.98% 2018-02-16
Russia 3M 6.84 0.02 0.02% -0.12% -0.41% -3.23% 2018-02-16
Russia 3Y 6.47 0.08 -0.08% -0.27% -0.35% -1.92% 2018-02-16
Russia 5Y 6.63 0.08 -0.08% -0.19% -0.38% -1.74% 2018-02-16
Russia 6M 6.77 0.02 0.02% -0.16% -0.48% -3.23% 2018-02-16
Russia 7Y 6.85 0.07 -0.07% -0.15% -0.33% -1.46% 2018-02-16

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.89 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% 0.08% 2018-02-19
Australia 52W 1.82 0.03 -0.03% 0.05% 0.14% 0.22% 2018-02-16
Australia 20Y 3.31 0.00 0.00% 0.05% 0.11% -0.20% 2018-02-16
استرالیا 2Y 2.03 0.01 -0.01% 0.04% -0.07% 0.18% 2018-02-16
Australia 30Y 3.53 0.00 0.00% 0.04% 0.07% -0.29% 2018-02-16
Australia 3Y 2.14 0.01 0.01% 0.04% -0.05% 0.11% 2018-02-16
Australia 5Y 2.43 0.00 0.00% 0.04% 0.01% 0.11% 2018-02-16
Australia 7Y 2.73 0.01 0.01% 0.05% 0.10% 0.15% 2018-02-16
نیوزیلند 2.97 0.03 -0.03% -0.02% -0.02% -0.32% 2018-02-19

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 2.32 0.06 -0.06% -0.03% 0.12% 0.60% 2018-02-16
Canada 1M 1.14 0.00 0.00% 0.02% 0.14% 0.70% 2018-02-16
Canada 52W 1.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 2018-02-16
Canada 20Y 2.47 0.04 -0.04% -0.04% 0.15% 0.08% 2018-02-16
کانادا 2Y 1.82 0.03 -0.03% 0.04% 0.04% 1.03% 2018-02-16
Canada 30Y 2.47 0.04 -0.04% -0.04% 0.12% 0.15% 2018-02-16
Canada 3M 1.14 0.01 -0.01% -0.03% -0.04% 0.67% 2018-02-16
Canada 3Y 1.94 0.03 -0.03% 0.08% 0.10% 1.00% 2018-02-16
Canada 5Y 2.12 0.04 -0.04% 0.04% 0.10% 0.95% 2018-02-16
Canada 6M 1.33 0.03 -0.03% -0.01% -0.04% 0.81% 2018-02-16
Canada 7Y 2.19 0.05 -0.05% -0.01% 0.08% 0.82% 2018-02-16

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.91 0.00 0.00% -0.01% -0.10% 0.56% 2018-02-16
China 52W 3.41 0.01 -0.01% -0.11% -0.24% 0.55% 2018-02-14
China 20Y 4.21 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.38% 2018-02-14
چین 2Y 3.54 0.01 -0.01% -0.07% -0.08% 0.65% 2018-02-14
China 30Y 4.35 0.00 0.00% -0.02% -0.04% 0.51% 2018-02-14
China 3Y 3.64 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.71% 2018-02-14
China 5Y 3.83 0.00 0.00% -0.03% -0.06% 0.80% 2018-02-14
China 7Y 3.90 0.00 0.00% -0.02% -0.03% 0.68% 2018-02-14

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
India 30Y 7.90 0.03 0.03% 0.06% 0.21% 0.45% 2018-02-16
India 3M 6.34 0.02 0.02% -0.05% -0.02% 0.14% 2018-02-16
India 3Y 7.11 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% 0.48% 2018-02-16
India 5Y 7.38 0.00 0.00% 0.04% 0.16% 0.40% 2018-02-16
India 6M 6.47 0.00 0.00% -0.04% 0.01% 0.22% 2018-02-16
India 7Y 7.69 0.02 0.02% 0.06% 0.27% 0.66% 2018-02-16
هند 7.58 0.01 0.01% 0.09% 0.17% 0.68% 2018-02-16
India 52W 6.68 0.03 -0.03% 0.00% 0.05% 0.30% 2018-02-16
هند 2Y 6.82 0.00 0.00% -0.02% -0.01% 0.32% 2018-02-16

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 9.85 0.05 -0.05% -0.11% -0.07% -0.56% 2018-02-16
Brazil 52W 6.62 0.06 -0.06% -0.10% -0.27% -3.86% 2018-02-16
برزیل 2Y 7.69 0.12 -0.12% -0.24% -0.36% -2.43% 2018-02-16
Brazil 3M 6.64 0.01 0.01% 0.01% -0.12% -5.59% 2018-02-16
Brazil 3Y 8.89 0.10 -0.10% -0.22% -0.09% -1.27% 2018-02-16
Brazil 5Y 9.31 0.07 -0.07% -0.17% -0.11% -0.92% 2018-02-16
Brazil 6M 6.51 0.03 -0.03% -0.08% -0.19% -4.97% 2018-02-16

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.11 0.12 -0.12% -0.35% -0.37% -0.68% 2018-02-16
South Africa 20Y 9.09 0.14 -0.14% -0.37% -0.43% -0.35% 2018-02-16
آفریقای جنوبی 2Y 6.75 0.09 -0.09% -0.32% -0.41% -0.96% 2018-02-16
South Africa 30Y 9.12 0.17 -0.17% -0.41% -0.48% -0.48% 2018-02-16
South Africa 3M 6.50 0.05 -0.05% 0.00% 0.10% -0.50% 2018-02-16
South Africa 3Y 7.01 0.10 -0.10% -0.32% -0.40% -0.88% 2018-02-16
South Africa 5Y 7.43 0.10 -0.10% -0.33% -0.35% -0.62% 2018-02-16

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.41 0.00 0.00% 0.05% 0.33% -1.13% 2018-02-16
Indonesia 1M 4.40 0.00 0.00% -0.10% -0.08% -0.80% 2018-02-15
Indonesia 52W 5.10 0.02 0.02% 0.03% -0.06% -1.48% 2018-02-15
Indonesia 20Y 7.19 0.04 0.04% 0.10% 0.28% -0.94% 2018-02-15
Indonesia 30Y 7.34 0.01 0.01% 0.03% 0.03% -1.10% 2018-02-15
Indonesia 3M 4.45 0.03 -0.03% 0.00% -0.23% -0.80% 2018-02-15
Indonesia 3Y 5.62 0.02 0.02% -0.01% 0.04% -1.46% 2018-02-15
Indonesia 5Y 5.75 0.04 -0.04% -0.05% 0.17% -1.47% 2018-02-15
Indonesia 6M 4.75 0.00 0.00% -0.03% 0.15% -0.65% 2018-02-15

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.76 0.00 0.00% 0.01% 0.13% 0.58% 2018-02-16
South Korea 52W 1.78 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% 0.34% 2018-02-14
South Korea 20Y 2.73 0.01 -0.01% 0.04% 0.15% 0.51% 2018-02-14
کره جنوبی 2Y 2.14 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.54% 2018-02-14
South Korea 30Y 2.69 0.02 -0.02% 0.02% 0.13% 0.46% 2018-02-14
South Korea 3Y 2.27 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% 0.60% 2018-02-14
South Korea 5Y 2.53 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% 0.65% 2018-02-14

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 4.27 0.55 -0.55% -0.50% -0.15% -3.27% 2018-02-19
Greece 1M 1.35 0.13 -0.13% 0.00% -0.19% -0.94% 2018-02-16
Greece 20Y 4.94 0.11 -0.11% 0.31% 0.70% -3.22% 2018-02-16
یونان 2Y 1.44 0.04 0.04% 0.12% -0.28% -8.27% 2018-01-29
Greece 3M 1.40 0.02 0.02% 0.00% -0.21% -1.07% 2018-02-16
Greece 6M 1.42 0.01 0.01% 0.00% -0.26% -1.01% 2018-02-16

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 2.02 0.01 0.01% -0.05% 0.32% -1.96% 2018-02-19
Portugal 52W -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.32% 2018-02-16
Portugal 20Y 2.77 0.05 -0.05% -0.03% 0.07% -1.90% 2018-02-16
پرتغال 2Y -0.06 0.01 -0.01% 0.07% 0.19% -0.09% 2018-02-16
Portugal 30Y 3.10 0.06 -0.06% -0.02% 0.08% -1.83% 2018-02-16
Portugal 3M -0.37 0.01 -0.01% 0.10% 0.02% -0.16% 2018-02-16
Portugal 3Y 0.1340 0.02 -0.02% -0.04% 0.23% -0.45% 2018-02-16
Portugal 5Y 0.94 0.07 -0.07% -0.04% 0.47% -0.91% 2018-02-16
Portugal 6M -0.35 0.03 0.03% -0.05% 0.05% -0.18% 2018-02-16
Portugal 7Y 1.54 0.07 -0.07% -0.08% 0.58% -1.72% 2018-02-16

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.60 0.01 0.01% -0.01% 0.21% 0.37% 2018-02-19
1M 0.29 0.00 0.00% -0.02% -0.10% 0.17% 2018-02-16
3M 0.33 0.00 0.00% 0.03% -0.07% 0.12% 2018-02-16
6M 0.46 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.21% 2018-02-16
52W 0.45 0.00 0.00% 0.01% -0.03% 0.40% 2018-02-16
3Y 0.79 0.04 -0.04% 0.00% 0.16% 0.63% 2018-02-16
5Y 1.05 0.06 -0.06% 0.00% 0.21% 0.62% 2018-02-16
7Y 1.29 0.06 -0.06% 0.02% 0.25% 0.52% 2018-02-16
20Y 1.97 0.07 -0.07% 0.02% 0.16% 0.14% 2018-02-16
30Y 1.98 0.07 -0.07% 0.03% 0.16% 0.03% 2018-02-16
آلمان 0.74 0.08 0.08% 0.03% 0.24% 0.44% 2018-02-19
Germany 1M -0.73 0.02 0.02% 0.00% 0.01% 0.08% 2018-02-16
Germany 3M -0.70 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% 0.15% 2018-02-16
Germany 6M -0.64 0.00 0.00% 0.07% 0.07% 0.25% 2018-02-16
Germany 52W -0.62 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% 0.25% 2018-02-16
آلمان 2Y -0.52 0.02 -0.02% 0.06% 0.06% 0.33% 2018-02-16
Germany 3Y -0.40 0.02 -0.02% -0.02% 0.04% 0.41% 2018-02-16
Germany 5Y 0.07 0.03 -0.03% 0.08% 0.21% 0.55% 2018-02-16
Germany 7Y 0.3400 0.06 -0.06% 0.03% 0.21% 0.55% 2018-02-16
Germany 30Y 1.35 0.05 -0.05% -0.01% 0.06% 0.25% 2018-02-16
دانمارک 0.79 0.04 -0.04% -0.02% 0.22% 0.45% 2018-02-16
ایتالیا 2.04 0.06 0.06% 0.02% 0.13% -0.14% 2018-02-19
Italy 1M -0.48 0.03 0.03% -0.09% -0.07% -0.17% 2018-02-16
Italy 52W -0.38 0.00 0.00% 0.03% 0.01% -0.14% 2018-02-16
Italy 20Y 2.69 0.07 -0.07% -0.02% -0.05% -0.13% 2018-02-16
ایتالیا 2Y -0.24 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% -0.28% 2018-02-16
Italy 30Y 3.03 0.07 -0.07% -0.02% -0.10% -0.27% 2018-02-16
Italy 3M -0.48 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% -0.10% 2018-02-16
Italy 3Y 0.0460 0.03 -0.03% 0.01% -0.01% -0.26% 2018-02-16
Italy 5Y 0.69 0.06 -0.06% -0.03% 0.01% -0.23% 2018-02-16
Italy 7Y 1.34 0.06 -0.06% -0.02% 0.03% -0.21% 2018-02-16
ایسلند 5.19 0.01 -0.01% 0.05% 0.11% 0.16% 2018-02-16
لیتوانی 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.10% 0.40% 2018-02-16
جمهوری چک 1.80 0.02 0.02% -0.03% 0.03% 0.95% 2018-02-16
ایرلند 1.12 0.05 -0.05% -0.02% 0.15% 0.03% 2018-02-16
رومانی 4.65 0.02 -0.02% 0.02% 0.33% 1.10% 2018-02-16
ترکیه 11.63 0.07 -0.07% -0.09% -0.15% 1.07% 2018-02-16
Euro Area EFSF -0.41 0.00 0.00% 0.01% 0.08% 0.04% 2018-02-16
فنلاند 0.81 0.06 -0.06% -0.02% 0.15% 0.33% 2018-02-16
فرانسه 0.99 0.04 0.04% 0.00% 0.14% -0.08% 2018-02-19
France 1M -0.58 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% 0.06% 2018-02-16
France 52W -0.56 0.01 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 2018-02-16
France 20Y 1.44 0.04 -0.04% 0.01% 0.07% -0.32% 2018-02-16
فرانسه 2Y -0.38 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 0.06% 2018-02-16
France 30Y 1.76 0.04 -0.04% 0.03% 0.02% -0.31% 2018-02-16
France 3M -0.60 0.01 -0.01% -0.03% -0.02% 0.03% 2018-02-16
France 3Y -0.22 0.04 -0.04% -0.02% 0.08% 0.04% 2018-02-16
France 5Y 0.13 0.04 -0.04% -0.03% 0.09% 0.14% 2018-02-16
France 6M -0.58 0.02 -0.02% -0.02% 0.00% 0.06% 2018-02-16
France 7Y 0.52 0.05 -0.05% -0.03% 0.14% 0.13% 2018-02-16
یونان 4.27 0.55 -0.55% -0.50% -0.15% -3.27% 2018-02-19
Greece 1M 1.35 0.13 -0.13% 0.00% -0.19% -0.94% 2018-02-16
Greece 20Y 4.94 0.11 -0.11% 0.31% 0.70% -3.22% 2018-02-16
یونان 2Y 1.44 0.04 0.04% 0.12% -0.28% -8.27% 2018-01-29
Greece 3M 1.40 0.02 0.02% 0.00% -0.21% -1.07% 2018-02-16
Greece 6M 1.42 0.01 0.01% 0.00% -0.26% -1.01% 2018-02-16
مجارستان 2.61 0.01 0.01% -0.02% 0.58% -1.05% 2018-02-16
کرواسی 2.09 0.00 0.00% -0.01% -0.18% -0.71% 2018-02-16
اتریش 0.92 0.04 -0.04% -0.02% 0.27% 0.32% 2018-02-16
بلژیک 0.98 0.05 -0.05% -0.03% 0.28% 0.13% 2018-02-16
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-02-16
روسیه 7.04 0.07 -0.07% -0.12% -0.38% -1.15% 2018-02-16
Russia 1M 6.96 0.02 0.02% -0.10% -0.29% -3.12% 2018-02-16
Russia 52W 6.31 0.01 -0.01% -0.29% -0.41% -2.65% 2018-02-16
Russia 20Y 7.49 0.02 -0.02% 0.02% -0.17% -0.97% 2018-02-16
روسیه 2Y 6.51 0.06 -0.06% -0.28% -0.28% -1.98% 2018-02-16
Russia 3M 6.84 0.02 0.02% -0.12% -0.41% -3.23% 2018-02-16
Russia 3Y 6.47 0.08 -0.08% -0.27% -0.35% -1.92% 2018-02-16
Russia 5Y 6.63 0.08 -0.08% -0.19% -0.38% -1.74% 2018-02-16
Russia 6M 6.77 0.02 0.02% -0.16% -0.48% -3.23% 2018-02-16
Russia 7Y 6.85 0.07 -0.07% -0.15% -0.33% -1.46% 2018-02-16
اسلواکی 0.89 0.07 -0.07% -0.04% 0.11% -0.21% 2018-02-16
اسلوونی 1.26 0.08 -0.08% 0.02% 0.24% 0.22% 2018-02-16
پرتغال 2.02 0.01 0.01% -0.05% 0.32% -1.96% 2018-02-19
Portugal 52W -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.32% 2018-02-16
Portugal 20Y 2.77 0.05 -0.05% -0.03% 0.07% -1.90% 2018-02-16
پرتغال 2Y -0.06 0.01 -0.01% 0.07% 0.19% -0.09% 2018-02-16
Portugal 30Y 3.10 0.06 -0.06% -0.02% 0.08% -1.83% 2018-02-16
Portugal 3M -0.37 0.01 -0.01% 0.10% 0.02% -0.16% 2018-02-16
Portugal 3Y 0.1340 0.02 -0.02% -0.04% 0.23% -0.45% 2018-02-16
Portugal 5Y 0.94 0.07 -0.07% -0.04% 0.47% -0.91% 2018-02-16
Portugal 6M -0.35 0.03 0.03% -0.05% 0.05% -0.18% 2018-02-16
Portugal 7Y 1.54 0.07 -0.07% -0.08% 0.58% -1.72% 2018-02-16
سوئیس 0.12 0.03 -0.03% 0.01% 0.19% 0.26% 2018-02-16
بلغارستان 1.30 0.00 0.00% 0.05% 0.15% -0.39% 2018-02-16
سوئد 0.93 0.04 -0.04% -0.02% 0.07% 0.27% 2018-02-16
اسپانیا 1.51 0.05 0.05% 0.03% 0.12% -0.10% 2018-02-19
نروژ 1.91 0.03 -0.03% 0.04% 0.27% 0.25% 2018-02-16
هلند 0.79 0.03 0.03% 0.01% 0.17% 0.15% 2018-02-19
لهستان 3.37 0.04 -0.04% -0.11% 0.08% -0.36% 2018-02-16
Spain 3 Year Bonos Yield -0.01 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 2018-02-16
Spain 5 Year Bonos Yield 0.42 0.02 -0.02% 0.01% 0.02% 0.13% 2018-02-16

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.8749 0.00 0.00% 0.02% 0.21% 0.45% 2018-02-19
1M 1.34 0.03 0.03% 0.02% 0.03% 0.86% 2018-02-16
3M 1.61 0.01 0.01% 0.05% 0.16% 1.09% 2018-02-16
6M 1.82 0.01 0.01% 0.09% 0.20% 1.15% 2018-02-16
52W 1.97 0.03 -0.03% 0.04% 0.18% 1.15% 2018-02-19
2Y 2.19 0.02 -0.02% 0.10% 0.11% 0.98% 2018-02-19
3Y 2.39 0.01 -0.01% 0.12% 0.22% 0.90% 2018-02-16
5Y 2.63 0.00 0.00% 0.07% 0.17% 0.71% 2018-02-19
7Y 2.80 0.02 -0.02% 0.08% 0.29% 0.57% 2018-02-16
20Y 3.17 0.03 -0.03% -0.06% 0.29% 0.39% 2018-02-16
30Y 3.14 0.01 -0.01% 0.00% 0.29% 0.10% 2018-02-16
برزیل 9.85 0.05 -0.05% -0.11% -0.07% -0.56% 2018-02-16
Brazil 52W 6.62 0.06 -0.06% -0.10% -0.27% -3.86% 2018-02-16
برزیل 2Y 7.69 0.12 -0.12% -0.24% -0.36% -2.43% 2018-02-16
Brazil 3M 6.64 0.01 0.01% 0.01% -0.12% -5.59% 2018-02-16
Brazil 3Y 8.89 0.10 -0.10% -0.22% -0.09% -1.27% 2018-02-16
Brazil 5Y 9.31 0.07 -0.07% -0.17% -0.11% -0.92% 2018-02-16
Brazil 6M 6.51 0.03 -0.03% -0.08% -0.19% -4.97% 2018-02-16
شیلی 4.54 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.36% 2018-02-16
کانادا 2.32 0.06 -0.06% -0.03% 0.12% 0.60% 2018-02-16
Canada 1M 1.14 0.00 0.00% 0.02% 0.14% 0.70% 2018-02-16
Canada 52W 1.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 2018-02-16
Canada 20Y 2.47 0.04 -0.04% -0.04% 0.15% 0.08% 2018-02-16
کانادا 2Y 1.82 0.03 -0.03% 0.04% 0.04% 1.03% 2018-02-16
Canada 30Y 2.47 0.04 -0.04% -0.04% 0.12% 0.15% 2018-02-16
Canada 3M 1.14 0.01 -0.01% -0.03% -0.04% 0.67% 2018-02-16
Canada 3Y 1.94 0.03 -0.03% 0.08% 0.10% 1.00% 2018-02-16
Canada 5Y 2.12 0.04 -0.04% 0.04% 0.10% 0.95% 2018-02-16
Canada 6M 1.33 0.03 -0.03% -0.01% -0.04% 0.81% 2018-02-16
Canada 7Y 2.19 0.05 -0.05% -0.01% 0.08% 0.82% 2018-02-16
مکزیک 7.71 0.00 0.00% -0.05% 0.12% 0.30% 2018-02-19
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-02-16
کلمبیا 6.57 0.02 -0.02% 0.01% 0.14% -0.52% 2018-02-16
Peru 9y 4.51 0.06 0.06% -0.02% 0.06% -1.64% 2018-02-16

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0620 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -0.03% 2018-02-19
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 2018-02-16
Japan 3M -0.15 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.10% 2018-02-16
Japan 6M -0.14 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.09% 2018-02-16
Japan 52W -0.15 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.12% 2018-02-16
ژاپن 2Y -0.15 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.09% 2018-02-16
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.04% 2018-02-16
Japan 5Y -0.10 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% 2018-02-16
Japan 7Y -0.0420 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.04% 2018-02-16
Japan 20Y 0.56 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.15% 2018-02-16
Japan 30Y 0.79 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.13% 2018-02-16
سنگاپور 2.29 0.00 0.00% 0.04% 0.20% 0.03% 2018-02-16
قطر 4.08 0.08 0.08% % % % 2018-02-16
India 30Y 7.90 0.03 0.03% 0.06% 0.21% 0.45% 2018-02-16
India 3M 6.34 0.02 0.02% -0.05% -0.02% 0.14% 2018-02-16
India 3Y 7.11 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% 0.48% 2018-02-16
India 5Y 7.38 0.00 0.00% 0.04% 0.16% 0.40% 2018-02-16
India 6M 6.47 0.00 0.00% -0.04% 0.01% 0.22% 2018-02-16
India 7Y 7.69 0.02 0.02% 0.06% 0.27% 0.66% 2018-02-16
اسرائيل 1.95 0.00 0.00% 0.07% 0.33% -0.36% 2018-02-16
چین 3.91 0.00 0.00% -0.01% -0.10% 0.56% 2018-02-16
China 52W 3.41 0.01 -0.01% -0.11% -0.24% 0.55% 2018-02-14
China 20Y 4.21 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.38% 2018-02-14
چین 2Y 3.54 0.01 -0.01% -0.07% -0.08% 0.65% 2018-02-14
China 30Y 4.35 0.00 0.00% -0.02% -0.04% 0.51% 2018-02-14
China 3Y 3.64 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.71% 2018-02-14
China 5Y 3.83 0.00 0.00% -0.03% -0.06% 0.80% 2018-02-14
China 7Y 3.90 0.00 0.00% -0.02% -0.03% 0.68% 2018-02-14
Philippine 6.71 0.00 0.00% 0.18% 0.89% 1.71% 2018-02-16
پاکستان 8.80 0.00 0.00% 0.30% 0.87% 1.21% 2018-02-16
هنگ کنگ 2.04 0.00 0.00% -0.02% 0.04% 0.18% 2018-02-16
مالزی 4.02 0.00 0.00% 0.06% 0.14% -0.04% 2018-02-16
ویتنام 4.36 0.00 0.00% -0.02% -0.30% -1.54% 2018-02-16
اندونزی 6.41 0.00 0.00% 0.05% 0.33% -1.13% 2018-02-16
Indonesia 1M 4.40 0.00 0.00% -0.10% -0.08% -0.80% 2018-02-15
Indonesia 52W 5.10 0.02 0.02% 0.03% -0.06% -1.48% 2018-02-15
Indonesia 20Y 7.19 0.04 0.04% 0.10% 0.28% -0.94% 2018-02-15
Indonesia 30Y 7.34 0.01 0.01% 0.03% 0.03% -1.10% 2018-02-15
Indonesia 3M 4.45 0.03 -0.03% 0.00% -0.23% -0.80% 2018-02-15
Indonesia 3Y 5.62 0.02 0.02% -0.01% 0.04% -1.46% 2018-02-15
Indonesia 5Y 5.75 0.04 -0.04% -0.05% 0.17% -1.47% 2018-02-15
Indonesia 6M 4.75 0.00 0.00% -0.03% 0.15% -0.65% 2018-02-15
هند 7.58 0.01 0.01% 0.09% 0.17% 0.68% 2018-02-16
India 52W 6.68 0.03 -0.03% 0.00% 0.05% 0.30% 2018-02-16
هند 2Y 6.82 0.00 0.00% -0.02% -0.01% 0.32% 2018-02-16
تایوان 1.07 0.00 0.00% 0.02% -0.03% -0.05% 2018-02-16
کره جنوبی 2.76 0.00 0.00% 0.01% 0.13% 0.58% 2018-02-16
South Korea 52W 1.78 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% 0.34% 2018-02-14
South Korea 20Y 2.73 0.01 -0.01% 0.04% 0.15% 0.51% 2018-02-14
کره جنوبی 2Y 2.14 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.54% 2018-02-14
South Korea 30Y 2.69 0.02 -0.02% 0.02% 0.13% 0.46% 2018-02-14
South Korea 3Y 2.27 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% 0.60% 2018-02-14
South Korea 5Y 2.53 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% 0.65% 2018-02-14
تایلند 2.43 0.00 0.00% -0.02% 0.10% -0.25% 2018-02-16

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.89 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% 0.08% 2018-02-19
Australia 52W 1.82 0.03 -0.03% 0.05% 0.14% 0.22% 2018-02-16
Australia 20Y 3.31 0.00 0.00% 0.05% 0.11% -0.20% 2018-02-16
استرالیا 2Y 2.03 0.01 -0.01% 0.04% -0.07% 0.18% 2018-02-16
Australia 30Y 3.53 0.00 0.00% 0.04% 0.07% -0.29% 2018-02-16
Australia 3Y 2.14 0.01 0.01% 0.04% -0.05% 0.11% 2018-02-16
Australia 5Y 2.43 0.00 0.00% 0.04% 0.01% 0.11% 2018-02-16
Australia 7Y 2.73 0.01 0.01% 0.05% 0.10% 0.15% 2018-02-16
نیوزیلند 2.97