قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.76 0.01 0.00% -0.13% 0.19% -1.30% 2019-09-20
10Y 0.65 0.01 0.01% -0.11% 0.17% -0.91% 2019-09-20
ژاپن -0.22 0.01 -0.05% -0.01% 0.02% -0.35% 2019-09-20
آلمان -0.51 0.00 0.01% 0.03% 0.19% -0.97% 2019-09-20
فرانسه -0.22 0.00 0.02% 0.04% 0.20% -1.00% 2019-09-20
یونان 1.35 0.03 -0.07% -0.27% -0.68% -2.76% 2019-09-20
هند 6.79 0.16 0.16% 0.16% 0.23% -1.29% 2019-09-20
کانادا 1.44 0.00 0.01% -0.01% 0.28% -0.99% 2019-09-19
برزیل 7.19 0.02 0.02% -0.12% -0.11% -4.51% 2019-09-19
مکزیک 7.05 0.11 -0.03% -0.13% -0.04% -1.01% 2019-09-19
استرالیا 1.04 0.01 -0.03% -0.15% 0.10% -1.69% 2019-09-20
ایتالیا 0.87 0.02 -0.02% 0.03% -0.48% -1.97% 2019-09-20
هلند -0.37 0.00 0.01% 0.02% 0.20% -0.93% 2019-09-20
نیوزیلند 1.18 0.03 -0.03% -0.17% 0.09% -1.51% 2019-09-20
اسپانیا 0.23 0.04 -0.04% -0.08% 0.12% -1.28% 2019-09-20
پرتغال 0.26 0.01 0.01% 0.06% 0.16% -1.59% 2019-09-20
سوئیس -0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.36% -0.76% 2019-09-20

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.76 0.01 0.00% -0.13% 0.19% -1.30% 2019-09-20
1M 2.01 0.06 0.06% 0.03% -0.05% -0.03% 2019-09-20
3M 2.06 0.12 0.12% 0.10% 0.08% -0.12% 2019-09-20
6M 1.93 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -0.44% 2019-09-20
52W 2.01 0.14 0.14% 0.14% 0.24% -0.56% 2019-09-20
2Y 1.74 0.00 0.01% -0.06% 0.18% -1.06% 2019-09-20
3Y 1.69 0.01 0.01% -0.07% 0.19% -1.20% 2019-09-20
5Y 1.65 0.01 0.01% -0.10% 0.19% -1.30% 2019-09-20
7Y 1.73 0.01 0.01% -0.11% 0.20% -1.30% 2019-09-20
20Y 2.20 0.01 -0.01% -0.04% 0.17% -1.05% 2019-09-20
30Y 2.20 0.01 -0.01% -0.17% 0.15% -1.00% 2019-09-20

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.65 0.01 0.01% -0.11% 0.17% -0.91% 2019-09-20
1M 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2019-09-20
3M 0.76 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 2019-09-20
6M 0.74 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% 2019-09-20
52W 0.61 0.01 0.01% -0.04% 0.03% -0.15% 2019-09-20
3Y 0.48 0.02 0.03% -0.02% 0.09% -0.38% 2019-09-20
5Y 0.47 0.01 0.01% -0.09% 0.08% -0.68% 2019-09-20
7Y 0.45 0.02 0.02% -0.04% 0.09% -0.83% 2019-09-20
20Y 0.97 0.00 0.00% -0.15% 0.07% -0.90% 2019-09-20
30Y 1.06 0.00 0.00% -0.08% 0.05% -0.84% 2019-09-20

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.22 0.01 -0.05% -0.01% 0.02% -0.35% 2019-09-20
ژاپن 1M -0.17 0.01 0.00% 0.07% -0.01% 0.02% 2019-09-20
ژاپن 3M -0.14 0.01 0.00% 0.03% -0.01% -0.04% 2019-09-20
ژاپن 6M -0.29 0.02 -0.14% -0.02% -0.05% -0.14% 2019-09-20
ژاپن 52W -0.28 0.13 -0.13% -0.02% -0.04% -0.18% 2019-09-20
ژاپن 2Y -0.30 0.00 -0.04% -0.03% -0.02% -0.20% 2019-09-20
ژاپن 3Y -0.32 0.00 -0.04% -0.02% -0.02% -0.25% 2019-09-20
ژاپن 5Y -0.34 0.17 -0.17% -0.03% -0.01% -0.28% 2019-09-20
ژاپن 7Y -0.33 0.01 -0.05% -0.02% 0.02% -0.36% 2019-09-20
ژاپن 20Y 0.19 0.03 0.03% -0.02% 0.11% -0.46% 2019-09-20
ژاپن 30Y 0.35 0.04 0.04% 0.01% 0.17% -0.54% 2019-09-20

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.51 0.00 0.01% 0.03% 0.19% -0.97% 2019-09-20
آلمان 3M -0.65 0.02 0.02% 0.03% 0.05% -0.03% 2019-09-20
آلمان 6M -0.62 0.03 -0.02% 0.03% 0.10% 0.00% 2019-09-20
آلمان 52W -0.68 0.01 0.00% -0.10% 0.15% -0.09% 2019-09-20
آلمان 2Y -0.72 0.01 0.00% -0.02% 0.19% -0.17% 2019-09-20
آلمان 3Y -0.76 0.00 0.02% 0.03% 0.19% -0.33% 2019-09-20
آلمان 5Y -0.74 0.01 0.01% 0.05% 0.19% -0.57% 2019-09-20
آلمان 7Y -0.68 0.00 0.00% 0.04% 0.19% -0.77% 2019-09-20
آلمان 30Y -0.02 0.77 -0.77% -0.01% 0.15% -1.14% 2019-09-20

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه -0.22 0.00 0.02% 0.04% 0.20% -1.00% 2019-09-20
فرانسه 1M -0.61 0.07 -0.07% -0.01% -0.08% -0.02% 2019-09-20
فرانسه 52W -0.60 0.00 0.01% 0.05% 0.13% -0.03% 2019-09-20
فرانسه 20Y 0.30 0.01 -0.01% -0.09% 0.17% -1.00% 2019-09-20
فرانسه 2Y -0.67 0.02 0.02% -0.01% 0.13% -0.19% 2019-09-20
فرانسه 30Y 0.62 0.02 -0.02% -0.10% 0.16% -1.06% 2019-09-20
فرانسه 3M -0.57 0.00 -0.01% 0.02% 0.03% -0.01% 2019-09-20
فرانسه 3Y -0.68 0.01 0.02% 0.02% 0.16% -0.33% 2019-09-20
فرانسه 5Y -0.58 0.00 0.02% 0.04% 0.19% -0.71% 2019-09-20
فرانسه 6M -0.59 0.00 0.01% 0.07% 0.11% -0.02% 2019-09-20
فرانسه 7Y -0.45 0.01 0.02% 0.04% 0.18% -0.79% 2019-09-20

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 3Y -0.05 0.03 0.03% 0.05% -0.39% -1.32% 2019-09-19
ایتالیا 0.87 0.02 -0.02% 0.03% -0.48% -1.97% 2019-09-20
ایتالیا 1M -0.28 0.02 -0.02% 0.09% 0.00% 0.07% 2019-09-20
ایتالیا 52W -0.20 0.02 -0.01% 0.08% -0.12% -0.57% 2019-09-20
ایتالیا 20Y 1.59 0.01 -0.01% 0.01% -0.48% -1.71% 2019-09-20
ایتالیا 2Y -0.20 0.41 -0.41% -0.01% -0.23% -0.97% 2019-09-20
ایتالیا 30Y 1.96 0.01 -0.01% -0.01% -0.47% -1.52% 2019-09-20
ایتالیا 3M -0.31 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.26% 2019-09-20
ایتالیا 5Y 0.32 0.01 -0.01% 0.00% -0.44% -1.52% 2019-09-20
ایتالیا 6M -0.28 0.01 0.00% 0.01% -0.10% -0.43% 2019-09-20
ایتالیا 7Y 0.51 0.01 -0.01% -0.01% -0.44% -1.84% 2019-09-20

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 1M 6.87 0.00 0.00% -0.01% -0.25% -0.48% 2019-09-19
روسیه 3M 6.87 0.01 0.00% -0.01% -0.23% -0.67% 2019-09-19
روسیه 6M 6.84 0.01 -0.01% -0.02% -0.27% -1.00% 2019-09-19
روسیه 7.04 0.03 0.03% 0.03% -0.25% -1.65% 2019-09-20
روسیه 52W 6.68 0.03 0.03% 0.10% -0.06% -0.59% 2019-09-20
روسیه 20Y 7.42 0.00 0.01% -0.01% -0.33% -1.28% 2019-09-20
روسیه 2Y 6.67 0.02 0.02% 0.02% -0.34% -1.13% 2019-09-20
روسیه 3Y 6.72 0.02 0.02% 0.03% -0.30% -1.48% 2019-09-20
روسیه 5Y 6.83 0.01 -0.03% 0.04% -0.22% -1.39% 2019-09-20
روسیه 7Y 6.89 0.01 -0.03% 0.02% -0.26% -1.56% 2019-09-20

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 1.04 0.01 -0.03% -0.15% 0.10% -1.69% 2019-09-20
استرالیا 52W 0.82 0.01 -0.02% -0.12% -0.09% -1.20% 2019-09-20
استرالیا 20Y 1.44 0.02 -0.03% -0.14% 0.07% -1.61% 2019-09-20
استرالیا 2Y 0.78 0.01 -0.02% -0.15% 0.04% -1.34% 2019-09-20
استرالیا 30Y 1.62 0.03 -0.03% -0.14% 0.06% -1.59% 2019-09-20
استرالیا 3Y 0.74 0.03 -0.03% -0.16% 0.07% -1.39% 2019-09-20
استرالیا 5Y 0.77 0.02 -0.03% -0.14% 0.09% -1.52% 2019-09-20
استرالیا 7Y 0.88 0.03 -0.03% -0.16% 0.08% -1.65% 2019-09-20
نیوزیلند 1.18 0.03 -0.03% -0.17% 0.09% -1.51% 2019-09-20

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.44 0.00 0.01% -0.01% 0.28% -0.99% 2019-09-19
کانادا 1M 1.62 0.00 -0.01% -0.01% -0.13% 0.30% 2019-09-19
کانادا 52W 1.71 0.00 0.01% -0.01% 0.11% -0.30% 2019-09-19
کانادا 2Y 1.60 0.00 -0.01% -0.01% 0.25% -0.58% 2019-09-19
کانادا 3M 1.63 0.00 -0.01% 0.01% -0.01% 0.08% 2019-09-19
کانادا 3Y 1.55 0.00 0.00% 0.00% 0.25% -0.68% 2019-09-19
کانادا 5Y 1.47 0.00 0.00% 0.00% 0.27% -0.86% 2019-09-19
کانادا 6M 1.65 0.02 -0.02% -0.02% 0.02% -0.09% 2019-09-19
کانادا 20Y 1.56 0.01 -0.01% -0.13% 0.13% -0.90% 2019-09-20
کانادا 30Y 1.58 0.00 0.00% -0.13% 0.12% -0.86% 2019-09-20
کانادا 7Y 1.42 0.02 -0.02% -0.07% 0.16% -0.97% 2019-09-20

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.12 0.02 -0.02% 0.04% 0.06% -0.60% 2019-09-20
چین 52W 2.53 0.01 0.01% -0.02% -0.03% -0.47% 2019-09-20
چین 20Y 3.53 0.01 -0.01% 0.04% 0.09% -0.50% 2019-09-20
چین 2Y 2.67 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.67% 2019-09-20
چین 30Y 3.79 0.02 0.02% 0.05% 0.10% -0.47% 2019-09-20
چین 3Y 2.78 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.59% 2019-09-20
چین 5Y 2.97 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.55% 2019-09-20
چین 7Y 3.18 0.01 -0.01% 0.02% 0.08% -0.55% 2019-09-20

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 30Y 7.01 0.03 -0.03% -0.03% 0.04% -1.30% 2019-09-19
هند 6.79 0.16 0.16% 0.16% 0.23% -1.29% 2019-09-20
هند 52W 5.88 0.15 0.06% 0.07% -0.03% -1.98% 2019-09-20
هند 2Y 6.05 0.25 0.25% 0.28% 0.17% -1.88% 2019-09-20
هند 3M 5.28 0.03 -0.03% -0.05% -0.17% -1.82% 2019-09-20
هند 3Y 6.18 0.13 0.13% 0.14% 0.07% -1.83% 2019-09-20
هند 5Y 6.55 0.17 0.17% 0.19% 0.16% -1.57% 2019-09-20
هند 6M 5.41 0.03 -0.03% -0.07% -0.14% -1.89% 2019-09-20
هند 7Y 6.63 0.11 0.11% 0.15% 0.18% -1.58% 2019-09-20

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 7.19 0.02 0.02% -0.12% -0.11% -4.51% 2019-09-19
برزیل 52W 4.95 0.14 0.01% -0.24% -0.39% -2.66% 2019-09-19
برزیل 2Y 5.39 0.15 0.02% -0.25% -0.35% -3.65% 2019-09-19
برزیل 3M 5.44 0.06 0.00% -0.20% -0.37% -0.99% 2019-09-19
برزیل 3Y 5.96 0.12 -0.12% -0.25% -0.30% -4.06% 2019-09-19
برزیل 5Y 6.70 0.02 0.03% -0.13% -0.17% -4.24% 2019-09-19
برزیل 6M 5.08 0.07 -0.07% -0.15% -0.35% -1.53% 2019-09-19

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 3M 4.40 1.50 2.10% -0.05% -0.06% -0.60% 2019-09-19
آفریقای جنوبی 8.24 0.03 0.03% 0.10% -0.03% -0.85% 2019-09-20
آفریقای جنوبی 20Y 9.81 0.06 0.06% 0.10% -0.09% -0.09% 2019-09-20
آفریقای جنوبی 2Y 6.66 0.39 -0.39% -0.01% -0.04% -1.03% 2019-09-20
آفریقای جنوبی 30Y 9.84 0.06 0.06% 0.10% -0.08% -0.15% 2019-09-20
آفریقای جنوبی 5Y 7.36 0.03 0.05% 0.12% 0.06% -1.13% 2019-09-20

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 7.24 0.03 0.03% 0.04% -0.08% -0.94% 2019-09-20
اندونزی 1M 5.90 0.08 0.08% 0.08% 0.01% 0.18% 2019-09-20
اندونزی 52W 6.03 0.01 -0.01% -0.13% -0.18% -1.43% 2019-09-20
اندونزی 20Y 7.80 0.01 0.01% 0.07% -0.01% -0.89% 2019-09-20
اندونزی 30Y 8.07 0.02 0.02% 0.07% 0.05% -0.89% 2019-09-20
اندونزی 3M 5.85 0.05 -0.05% -0.05% -0.05% -0.52% 2019-09-20
اندونزی 3Y 6.53 0.00 0.00% -0.05% -0.11% -1.50% 2019-09-20
اندونزی 5Y 6.62 0.00 -0.02% 0.01% -0.12% -1.54% 2019-09-20
اندونزی 6M 6.03 0.00 0.08% 0.03% 0.08% -0.60% 2019-09-20

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 52W 1.31 0.00 0.00% 0.05% 0.20% -0.55% 2019-09-19
کره جنوبی 1.46 0.01 -0.01% 0.06% 0.18% -0.96% 2019-09-20
کره جنوبی 20Y 1.41 0.01 0.01% 0.11% 0.15% -0.98% 2019-09-20
کره جنوبی 2Y 1.36 0.00 0.00% 0.07% 0.24% -0.64% 2019-09-20
کره جنوبی 30Y 1.42 0.01 0.01% 0.09% 0.16% -0.92% 2019-09-20
کره جنوبی 3Y 1.33 0.00 0.00% 0.07% 0.18% -0.69% 2019-09-20
کره جنوبی 5Y 1.40 0.01 0.01% 0.08% 0.18% -0.83% 2019-09-20

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M 1.20 0.17 -0.14% -0.09% -0.25% -0.21% 2019-09-19
یونان 3M 1.34 0.24 -0.08% 0.10% -0.13% 0.07% 2019-09-19
یونان 6M 1.31 0.03 -0.04% -0.02% -0.07% -0.02% 2019-09-19
یونان 1.35 0.03 -0.07% -0.27% -0.68% -2.76% 2019-09-20
یونان 20Y 1.98 0.09 -0.09% -0.28% -0.78% -3.13% 2019-09-20

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 3M -0.45 0.01 0.00% 0.01% 0.02% -0.05% 2019-09-19
پرتغال 0.26 0.01 0.01% 0.06% 0.16% -1.59% 2019-09-20
پرتغال 52W -0.39 0.00 0.01% 0.09% 0.14% -0.12% 2019-09-20
پرتغال 20Y 0.84 0.03 -0.03% -0.07% 0.17% -1.82% 2019-09-20
پرتغال 2Y -0.51 0.00 -0.01% 0.08% 0.09% -0.45% 2019-09-20
پرتغال 30Y 1.18 0.03 -0.03% -0.06% 0.17% -1.77% 2019-09-20
پرتغال 3Y -0.37 0.00 0.03% 0.00% 0.09% -0.42% 2019-09-20
پرتغال 5Y -0.21 0.01 0.04% 0.01% 0.09% -0.92% 2019-09-20
پرتغال 6M -0.39 0.00 0.01% 0.09% 0.12% -0.10% 2019-09-20
پرتغال 7Y 0.04 0.02 -0.02% -0.07% 0.10% -1.33% 2019-09-20

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.65 0.01 0.01% -0.11% 0.17% -0.91% 2019-09-20
1M 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2019-09-20
3M 0.76 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 2019-09-20
6M 0.74 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% 2019-09-20
52W 0.61 0.01 0.01% -0.04% 0.03% -0.15% 2019-09-20
3Y 0.48 0.02 0.03% -0.02% 0.09% -0.38% 2019-09-20
5Y 0.47 0.01 0.01% -0.09% 0.08% -0.68% 2019-09-20
7Y 0.45 0.02 0.02% -0.04% 0.09% -0.83% 2019-09-20
20Y 0.97 0.00 0.00% -0.15% 0.07% -0.90% 2019-09-20
30Y 1.06 0.00 0.00% -0.08% 0.05% -0.84% 2019-09-20
آلمان -0.51 0.00 0.01% 0.03% 0.19% -0.97% 2019-09-20
آلمان 3M -0.65 0.02 0.02% 0.03% 0.05% -0.03% 2019-09-20
آلمان 6M -0.62 0.03 -0.02% 0.03% 0.10% 0.00% 2019-09-20
آلمان 52W -0.68 0.01 0.00% -0.10% 0.15% -0.09% 2019-09-20
آلمان 2Y -0.72 0.01 0.00% -0.02% 0.19% -0.17% 2019-09-20
آلمان 3Y -0.76 0.00 0.02% 0.03% 0.19% -0.33% 2019-09-20
آلمان 5Y -0.74 0.01 0.01% 0.05% 0.19% -0.57% 2019-09-20
آلمان 7Y -0.68 0.00 0.00% 0.04% 0.19% -0.77% 2019-09-20
آلمان 30Y -0.02 0.77 -0.77% -0.01% 0.15% -1.14% 2019-09-20
سوئد -0.19 0.01 0.02% 0.00% 0.16% -0.81% 2019-09-20
اسپانیا 0.23 0.04 -0.04% -0.08% 0.12% -1.28% 2019-09-20
پرتغال 0.26 0.01 0.01% 0.06% 0.16% -1.59% 2019-09-20
پرتغال 52W -0.39 0.00 0.01% 0.09% 0.14% -0.12% 2019-09-20
پرتغال 20Y 0.84 0.03 -0.03% -0.07% 0.17% -1.82% 2019-09-20
پرتغال 2Y -0.51 0.00 -0.01% 0.08% 0.09% -0.45% 2019-09-20
پرتغال 30Y 1.18 0.03 -0.03% -0.06% 0.17% -1.77% 2019-09-20
پرتغال 3Y -0.37 0.00 0.03% 0.00% 0.09% -0.42% 2019-09-20
پرتغال 5Y -0.21 0.01 0.04% 0.01% 0.09% -0.92% 2019-09-20
پرتغال 6M -0.39 0.00 0.01% 0.09% 0.12% -0.10% 2019-09-20
پرتغال 7Y 0.04 0.02 -0.02% -0.07% 0.10% -1.33% 2019-09-20
سوئیس -0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.36% -0.76% 2019-09-20
ایسلند 3.57 0.00 -0.11% -0.18% -0.18% -2.30% 2019-09-20
لهستان 2.06 0.09 -0.03% 0.01% 0.19% -1.20% 2019-09-20
رومانی 4.23 0.00 0.03% 0.01% 0.22% -0.54% 2019-09-20
روسیه 7.04 0.03 0.03% 0.03% -0.25% -1.65% 2019-09-20
روسیه 52W 6.68 0.03 0.03% 0.10% -0.06% -0.59% 2019-09-20
روسیه 20Y 7.42 0.00 0.01% -0.01% -0.33% -1.28% 2019-09-20
روسیه 2Y 6.67 0.02 0.02% 0.02% -0.34% -1.13% 2019-09-20
روسیه 3Y 6.72 0.02 0.02% 0.03% -0.30% -1.48% 2019-09-20
روسیه 5Y 6.83 0.01 -0.03% 0.04% -0.22% -1.39% 2019-09-20
روسیه 7Y 6.89 0.01 -0.03% 0.02% -0.26% -1.56% 2019-09-20
اسلواکی -0.19 0.02 0.02% 0.04% 0.21% -1.15% 2019-09-20
اسلوونی 0.06 0.03 -0.03% -0.01% 0.23% -0.99% 2019-09-20
دانمارک -0.48 0.01 -0.01% -0.06% 0.16% -0.89% 2019-09-20
فنلاند -0.24 0.56 -0.56% 0.01% 0.17% -0.93% 2019-09-20
فرانسه -0.22 0.00 0.02% 0.04% 0.20% -1.00% 2019-09-20
فرانسه 1M -0.61 0.07 -0.07% -0.01% -0.08% -0.02% 2019-09-20
فرانسه 52W -0.60 0.00 0.01% 0.05% 0.13% -0.03% 2019-09-20
فرانسه 20Y 0.30 0.01 -0.01% -0.09% 0.17% -1.00% 2019-09-20
فرانسه 2Y -0.67 0.02 0.02% -0.01% 0.13% -0.19% 2019-09-20
فرانسه 30Y 0.62 0.02 -0.02% -0.10% 0.16% -1.06% 2019-09-20
فرانسه 3M -0.57 0.00 -0.01% 0.02% 0.03% -0.01% 2019-09-20
فرانسه 3Y -0.68 0.01 0.02% 0.02% 0.16% -0.33% 2019-09-20
فرانسه 5Y -0.58 0.00 0.02% 0.04% 0.19% -0.71% 2019-09-20
فرانسه 6M -0.59 0.00 0.01% 0.07% 0.11% -0.02% 2019-09-20
فرانسه 7Y -0.45 0.01 0.02% 0.04% 0.18% -0.79% 2019-09-20
یونان 1.35 0.03 -0.07% -0.27% -0.68% -2.76% 2019-09-20
یونان 20Y 1.98 0.09 -0.09% -0.28% -0.78% -3.13% 2019-09-20
ایرلند 0.02 0.02 -0.02% -0.05% 0.11% -0.94% 2019-09-20
هلند -0.37 0.00 0.01% 0.02% 0.20% -0.93% 2019-09-20
بلغارستان 0.43 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.57% 2019-09-19
ایتالیا 3Y -0.05 0.03 0.03% 0.05% -0.39% -1.32% 2019-09-19
یونان 1M 1.20 0.17 -0.14% -0.09% -0.25% -0.21% 2019-09-19
یونان 3M 1.34 0.24 -0.08% 0.10% -0.13% 0.07% 2019-09-19
یونان 6M 1.31 0.03 -0.04% -0.02% -0.07% -0.02% 2019-09-19
مجارستان 2.08 0.02 -0.02% -0.04% 0.26% -1.56% 2019-09-19
نروژ 1.30 0.06 -0.02% 0.10% 0.18% -0.66% 2019-09-19
پرتغال 3M -0.45 0.01 0.00% 0.01% 0.02% -0.05% 2019-09-19
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-09-19
لیتوانی 0.40 0.00 0.00% 0.20% 0.05% -0.80% 2019-09-19
روسیه 1M 6.87 0.00 0.00% -0.01% -0.25% -0.48% 2019-09-19
روسیه 3M 6.87 0.01 0.00% -0.01% -0.23% -0.67% 2019-09-19
روسیه 6M 6.84 0.01 -0.01% -0.02% -0.27% -1.00% 2019-09-19
ترکیه 14.60 0.23 0.23% -0.11% -1.27% -3.52% 2019-09-19
کرواسی 0.57 0.00 0.00% -0.01% -0.44% -1.60% 2019-09-20
جمهوری چک 1.38 0.01 -0.01% 0.05% 0.39% -0.81% 2019-09-20
اتریش -0.25 0.65 -0.65% 0.01% 0.19% -0.91% 2019-09-20
بلژیک -0.17 0.00 0.01% 0.02% 0.18% -0.97% 2019-09-20
ایتالیا 0.87 0.02 -0.02% 0.03% -0.48% -1.97% 2019-09-20
ایتالیا 1M -0.28 0.02 -0.02% 0.09% 0.00% 0.07% 2019-09-20
ایتالیا 52W -0.20 0.02 -0.01% 0.08% -0.12% -0.57% 2019-09-20
ایتالیا 20Y 1.59 0.01 -0.01% 0.01% -0.48% -1.71% 2019-09-20
ایتالیا 2Y -0.20 0.41 -0.41% -0.01% -0.23% -0.97% 2019-09-20
ایتالیا 30Y 1.96 0.01 -0.01% -0.01% -0.47% -1.52% 2019-09-20
ایتالیا 3M -0.31 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.26% 2019-09-20
ایتالیا 5Y 0.32 0.01 -0.01% 0.00% -0.44% -1.52% 2019-09-20
ایتالیا 7Y 0.51 0.01 -0.01% -0.01% -0.44% -1.84% 2019-09-20
هلند 3M -0.64 0.08 -0.08% -0.05% 0.13% -0.01% 2019-09-20
هلند 6M -0.59 0.06 0.03% 0.05% 0.22% 0.00% 2019-09-20
اسپانیا 52W -0.42 0.00 0.00% 0.00% 0.11% -0.06% 2019-09-20
اسپانیا 3M -0.49 0.01 -0.06% 0.00% -0.04% -0.12% 2019-09-20
اسپانیا 3Y -0.43 0.02 0.00% 0.01% 0.08% -0.42% 2019-09-20
اسپانیا 5Y -0.22 0.02 0.03% 0.01% 0.11% -0.70% 2019-09-20
اسپانیا 6M -0.48 0.00 -0.02% -0.02% 0.03% -0.07% 2019-09-20

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.76 0.01 0.00% -0.13% 0.19% -1.30% 2019-09-20
1M 2.01 0.06 0.06% 0.03% -0.05% -0.03% 2019-09-20
3M 2.06 0.12 0.12% 0.10% 0.08% -0.12% 2019-09-20
6M 1.93 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -0.44% 2019-09-20
52W 2.01 0.14 0.14% 0.14% 0.24% -0.56% 2019-09-20
2Y 1.74 0.00 0.01% -0.06% 0.18% -1.06% 2019-09-20
3Y 1.69 0.01 0.01% -0.07% 0.19% -1.20% 2019-09-20
5Y 1.65 0.01 0.01% -0.10% 0.19% -1.30% 2019-09-20
7Y 1.73 0.01 0.01% -0.11% 0.20% -1.30% 2019-09-20
20Y 2.20 0.01 -0.01% -0.04% 0.17% -1.05% 2019-09-20
30Y 2.20 0.01 -0.01% -0.17% 0.15% -1.00% 2019-09-20
شیلی 2.78 0.02 0.00% 0.15% 0.11% -2.04% 2019-09-17
کلمبیا 5.81 0.02 -0.02% -0.04% 0.07% -1.13% 2019-09-19
کانادا 1.44 0.00 0.01% -0.01% 0.28% -0.99% 2019-09-19
کانادا 1M 1.62 0.00 -0.01% -0.01% -0.13% 0.30% 2019-09-19
کانادا 52W 1.71 0.00 0.01% -0.01% 0.11% -0.30% 2019-09-19
کانادا 2Y 1.60 0.00 -0.01% -0.01% 0.25% -0.58% 2019-09-19
کانادا 3M 1.63 0.00 -0.01% 0.01% -0.01% 0.08% 2019-09-19
کانادا 3Y 1.55 0.00 0.00% 0.00% 0.25% -0.68% 2019-09-19
کانادا 5Y 1.47 0.00 0.00% 0.00% 0.27% -0.86% 2019-09-19
کانادا 6M 1.65 0.02 -0.02% -0.02% 0.02% -0.09% 2019-09-19
برزیل 7.19 0.02 0.02% -0.12% -0.11% -4.51% 2019-09-19
برزیل 52W 4.95 0.14 0.01% -0.24% -0.39% -2.66% 2019-09-19
برزیل 2Y 5.39 0.15 0.02% -0.25% -0.35% -3.65% 2019-09-19
برزیل 3M 5.44 0.06 0.00% -0.20% -0.37% -0.99% 2019-09-19
برزیل 3Y 5.96 0.12 -0.12% -0.25% -0.30% -4.06% 2019-09-19
برزیل 5Y 6.70 0.02 0.03% -0.13% -0.17% -4.24% 2019-09-19
برزیل 6M 5.08 0.07 -0.07% -0.15% -0.35% -1.53% 2019-09-19
مکزیک 7.05 0.11 -0.03% -0.13% -0.04% -1.01% 2019-09-19
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 2019-09-19
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-09-19
کانادا 20Y 1.56 0.01 -0.01% -0.13% 0.13% -0.90% 2019-09-20
کانادا 30Y 1.58 0.00 0.00% -0.13% 0.12% -0.86% 2019-09-20
کانادا 7Y 1.42 0.02 -0.02% -0.07% 0.16% -0.97% 2019-09-20

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.22 0.01 -0.05% -0.01% 0.02% -0.35% 2019-09-20
ژاپن 1M -0.17 0.01 0.00% 0.07% -0.01% 0.02% 2019-09-20
ژاپن 3M -0.14 0.01 0.00% 0.03% -0.01% -0.04% 2019-09-20
ژاپن 6M -0.29 0.02 -0.14% -0.02% -0.05% -0.14% 2019-09-20
ژاپن 52W -0.28 0.13 -0.13% -0.02% -0.04% -0.18% 2019-09-20
ژاپن 2Y -0.30 0.00 -0.04% -0.03% -0.02% -0.20% 2019-09-20
ژاپن 3Y -0.32 0.00 -0.04% -0.02% -0.02% -0.25% 2019-09-20
ژاپن 5Y -0.34 0.17 -0.17% -0.03% -0.01% -0.28% 2019-09-20
ژاپن 7Y -0.33 0.01 -0.05% -0.02% 0.02% -0.36% 2019-09-20
ژاپن 20Y 0.19 0.03 0.03% -0.02% 0.11% -0.46% 2019-09-20
ژاپن 30Y 0.35 0.04 0.04% 0.01% 0.17% -0.54% 2019-09-20
کره جنوبی 1.46 0.01 -0.01% 0.06% 0.18% -0.96% 2019-09-20
کره جنوبی 20Y 1.41 0.01 0.01% 0.11% 0.15% -0.98% 2019-09-20
کره جنوبی 2Y 1.36 0.00 0.00% 0.07% 0.24% -0.64% 2019-09-20
کره جنوبی 30Y 1.42 0.01 0.01% 0.09% 0.16% -0.92% 2019-09-20
کره جنوبی 3Y 1.33 0.00 0.00% 0.07% 0.18% -0.69% 2019-09-20
کره جنوبی 5Y 1.40 0.01 0.01% 0.08% 0.18% -0.83% 2019-09-20
تایلند 1.54 0.02 -0.02% -0.08% 0.00% -1.17% 2019-09-20
سنگاپور 1.73 0.02 -0.01% -0.02% -0.06% -0.82% 2019-09-20
مالزی 3.44 0.03 0.03% 0.09% 0.07% -0.65% 2019-09-20
Philippine 4.81 0.08 0.08% -0.04% 0.37% -2.08% 2019-09-20
پاکستان 13.06 0.00 0.10% 0.18% -0.62% 3.05% 2019-09-20
قطر 2.64 0.03 -0.03% -0.01% 0.12% -1.34% 2019-09-20
تایوان 0.73 0.01 0.01% 0.02% 0.07% -0.14% 2019-09-20
ویتنام 4.01 0.03 -0.03% 0.02% -0.31% -1.10% 2019-09-20
هند 30Y 7.01 0.03 -0.03% -0.03% 0.04% -1.30% 2019-09-19
اسرائيل 0.78 0.24 0.00% -0.23% -0.10% -1.21% 2019-09-19
کره جنوبی 52W 1.31 0.00 0.00% 0.05% 0.20% -0.55% 2019-09-19
چین 3.12 0.02 -0.02% 0.04% 0.06% -0.60% 2019-09-20
چین 52W 2.53 0.01 0.01% -0.02% -0.03% -0.47% 2019-09-20
چین 20Y 3.53 0.01 -0.01% 0.04% 0.09% -0.50% 2019-09-20
چین 2Y 2.67 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.67% 2019-09-20
چین 30Y 3.79 0.02 0.02% 0.05% 0.10% -0.47% 2019-09-20
چین 3Y 2.78 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.59% 2019-09-20
چین 5Y 2.97 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.55% 2019-09-20
چین 7Y 3.18 0.01 -0.01% 0.02% 0.08% -0.55% 2019-09-20
هنگ کنگ 1.29 0.01 -0.01% 0.01% 0.19% -1.17% 2019-09-20
اندونزی 7.24 0.03 0.03% 0.04% -0.08% -0.94% 2019-09-20
اندونزی 1M 5.90 0.08 0.08% 0.08% 0.01% 0.18% 2019-09-20
اندونزی 52W 6.03 0.01 -0.01% -0.13% -0.18% -1.43% 2019-09-20
اندونزی 20Y 7.80 0.01 0.01% 0.07% -0.01% -0.89% 2019-09-20
اندونزی 30Y 8.07 0.02 0.02% 0.07% 0.05% -0.89% 2019-09-20
اندونزی 3M 5.85 0.05 -0.05% -0.05% -0.05% -0.52% 2019-09-20
اندونزی 3Y 6.53 0.00 0.00% -0.05% -0.11% -1.50% 2019-09-20
اندونزی 5Y 6.62 0.00 -0.02% 0.01% -0.12% -1.54% 2019-09-20
اندونزی 6M 6.03 0.00 0.08% 0.03% 0.08% -0.60% 2019-09-20
هند 6.79 0.16 0.16% 0.16% 0.23% -1.29% 2019-09-20
هند 52W 5.88 0.15 0.06% 0.07% -0.03% -1.98% 2019-09-20
هند 2Y 6.05 0.25 0.25% 0.28% 0.17% -1.88% 2019-09-20
هند 3M 5.28 0.03 -0.03% -0.05% -0.17% -1.82% 2019-09-20
هند 3Y 6.18 0.13 0.13% 0.14% 0.07% -1.83% 2019-09-20
هند 5Y 6.55 0.17 0.17% 0.19% 0.16% -1.57% 2019-09-20
هند 6M 5.41 0.03 -0.03% -0.07% -0.14% -1.89% 2019-09-20
هند 7Y 6.63 0.11 0.11% 0.15% 0.18% -1.58% 2019-09-20

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 1.04 0.01 -0.03% -0.15% 0.10% -1.69% 2019-09-20
استرالیا 52W 0.82 0.01 -0.02% -0.12% -0.09% -1.20% 2019-09-20
استرالیا 20Y 1.44 0.02 -0.03% -0.14% 0.07% -1.61% 2019-09-20