قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.45 0.04 0.03% -0.19% -0.28% -0.37% 2019-03-26
10Y 1.01 0.02 0.02% -0.18% -0.27% -0.45% 2019-03-26
ژاپن -0.06 0.02 -0.02% -0.03% -0.04% -0.09% 2019-03-26
آلمان -0.01 0.01 0.01% -0.09% -0.13% -0.52% 2019-03-26
فرانسه 0.36 0.00 0.00% -0.12% -0.20% -0.38% 2019-03-26
یونان 3.78 0.01 0.01% -0.29% -0.46% -0.93% 2019-03-26
هند 7.34 0.13 -0.13% -0.19% -0.33% 0.01% 2019-03-26
کانادا 1.55 0.05 -0.07% -0.17% -0.35% -0.59% 2019-03-25
برزیل 9.02 0.10 -0.10% 0.23% 0.01% -0.51% 2019-03-25
سوئیس -0.42 0.07 0.07% -0.01% -0.05% -0.47% 2019-03-25
استرالیا 1.81 0.03 0.05% -0.13% -0.25% -0.85% 2019-03-26
ایتالیا 2.47 0.03 -0.03% -0.02% -0.31% 0.60% 2019-03-26
مکزیک 7.85 0.06 -0.02% -0.19% -0.26% 0.49% 2019-03-26
هلند 0.18 0.01 0.11% -0.12% -0.20% -0.47% 2019-03-26
نیوزیلند 1.89 0.08 -0.04% -0.15% -0.24% -0.86% 2019-03-26
اسپانیا 1.11 0.00 0.00% -0.08% -0.17% -0.13% 2019-03-26
پرتغال 1.30 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% -0.36% 2019-03-26

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.45 0.04 0.03% -0.19% -0.28% -0.37% 2019-03-26
1M 2.46 0.03 -0.03% 0.00% 0.04% 0.79% 2019-03-25
3M 2.46 0.01 0.00% -0.02% 0.00% 0.68% 2019-03-26
6M 2.49 0.01 0.02% -0.05% -0.05% 0.53% 2019-03-26
52W 2.41 0.03 -0.02% -0.07% -0.12% 0.33% 2019-03-26
2Y 2.29 0.07 0.04% -0.21% -0.25% 0.00% 2019-03-26
3Y 2.18 0.07 -0.07% -0.24% -0.29% -0.21% 2019-03-25
5Y 2.24 0.04 0.04% -0.19% -0.25% -0.34% 2019-03-26
7Y 2.31 0.04 -0.04% -0.21% -0.28% -0.40% 2019-03-25
20Y 2.86 0.01 -0.01% -0.17% -0.21% -0.19% 2019-03-25
30Y 2.87 0.02 -0.02% -0.16% -0.20% -0.16% 2019-03-25

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.01 0.02 0.02% -0.18% -0.27% -0.45% 2019-03-26
1M 0.52 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% 0.14% 2019-03-26
3M 0.78 0.21 0.21% 0.01% 0.14% 0.35% 2019-03-26
6M 0.81 0.01 0.01% 0.03% 0.02% 0.29% 2019-03-26
52W 0.66 0.02 0.02% -0.09% -0.12% -0.11% 2019-03-26
3Y 0.67 0.02 0.02% -0.11% -0.21% -0.27% 2019-03-26
5Y 0.79 0.03 0.03% -0.14% -0.16% -0.40% 2019-03-26
7Y 0.84 0.02 0.02% -0.17% -0.18% -0.42% 2019-03-26
20Y 1.46 0.05 0.05% -0.18% -0.22% -0.29% 2019-03-26
30Y 1.53 0.05 0.05% -0.15% -0.28% -0.22% 2019-03-26

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.06 0.02 -0.02% -0.03% -0.04% -0.09% 2019-03-26
ژاپن 1M -0.19 0.03 -0.03% -0.05% -0.06% -0.03% 2019-03-26
ژاپن 3M -0.17 0.00 0.01% -0.03% 0.03% -0.03% 2019-03-26
ژاپن 6M -0.19 0.02 -0.02% -0.04% 0.03% -0.05% 2019-03-26
ژاپن 52W -0.17 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.02% 2019-03-26
ژاپن 2Y -0.16 0.02 -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% 2019-03-26
ژاپن 3Y -0.18 0.02 -0.01% -0.01% -0.01% -0.04% 2019-03-26
ژاپن 5Y -0.17 0.02 -0.01% -0.01% -0.01% -0.06% 2019-03-26
ژاپن 7Y -0.18 0.02 -0.01% -0.01% -0.01% -0.12% 2019-03-26
ژاپن 20Y 0.36 0.02 0.03% -0.02% -0.06% -0.16% 2019-03-26
ژاپن 30Y 0.54 0.03 0.04% -0.02% -0.06% -0.20% 2019-03-26

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.01 0.01 0.01% -0.09% -0.13% -0.52% 2019-03-26
آلمان 3M -0.53 0.00 0.00% 0.02% 0.01% 0.23% 2019-03-26
آلمان 6M -0.51 0.01 0.01% 0.05% 0.08% 0.18% 2019-03-26
آلمان 52W -0.56 0.01 0.01% -0.02% -0.01% 0.10% 2019-03-26
آلمان 2Y -0.56 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.04% 2019-03-26
آلمان 3Y -0.56 0.01 0.01% -0.03% -0.04% -0.11% 2019-03-26
آلمان 5Y -0.42 0.01 0.01% -0.05% -0.06% -0.33% 2019-03-26
آلمان 7Y -0.28 0.01 0.01% -0.07% -0.09% -0.44% 2019-03-26
آلمان 30Y 0.59 0.00 0.00% -0.15% -0.16% -0.56% 2019-03-26

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.36 0.00 0.00% -0.12% -0.20% -0.38% 2019-03-26
فرانسه 1M -0.55 0.01 0.01% 0.00% -0.03% 0.14% 2019-03-26
فرانسه 52W -0.50 0.04 0.04% -0.01% 0.01% 0.07% 2019-03-26
فرانسه 20Y 1.00 0.01 0.01% -0.14% -0.24% -0.23% 2019-03-26
فرانسه 2Y -0.49 0.01 0.01% -0.03% -0.04% -0.03% 2019-03-26
فرانسه 30Y 1.36 0.00 0.00% -0.16% -0.17% -0.21% 2019-03-26
فرانسه 3M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.08% 2019-03-26
فرانسه 3Y -0.41 0.01 0.01% -0.04% -0.06% -0.09% 2019-03-26
فرانسه 5Y -0.20 0.01 0.01% -0.04% -0.11% -0.21% 2019-03-26
فرانسه 6M -0.52 0.02 0.02% 0.02% -0.01% 0.05% 2019-03-26
فرانسه 7Y -0.05 0.01 0.01% -0.07% -0.16% -0.39% 2019-03-26

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 2.47 0.03 -0.03% -0.02% -0.31% 0.60% 2019-03-26
ایتالیا 1M -0.33 0.01 0.01% 0.05% -0.01% 0.68% 2019-03-26
ایتالیا 52W 0.02 0.01 -0.01% 0.03% -0.15% 0.43% 2019-03-26
ایتالیا 20Y 3.26 0.02 -0.02% -0.07% -0.27% 0.56% 2019-03-26
ایتالیا 2Y 0.22 0.04 -0.04% 0.03% -0.20% 0.44% 2019-03-26
ایتالیا 30Y 3.49 0.02 -0.02% -0.08% -0.26% 0.56% 2019-03-26
ایتالیا 3M -0.16 0.05 0.05% 0.10% 0.04% 0.30% 2019-03-26
ایتالیا 3Y 0.71 0.05 -0.05% 0.11% -0.11% 0.68% 2019-03-26
ایتالیا 5Y 1.47 0.05 -0.05% 0.09% -0.16% 0.72% 2019-03-26
ایتالیا 6M -0.13 0.01 0.01% 0.03% -0.14% 0.30% 2019-03-26
ایتالیا 7Y 2.02 0.04 -0.04% 0.07% -0.18% 0.74% 2019-03-26

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 8.23 0.09 0.01% -0.06% -0.25% 1.14% 2019-03-26
روسیه 1M 7.59 0.00 0.00% -0.03% -0.03% 0.57% 2019-03-26
روسیه 52W 7.52 0.04 0.04% 0.17% -0.11% 1.43% 2019-03-26
روسیه 20Y 8.41 0.02 -0.02% -0.10% -0.15% 1.04% 2019-03-26
روسیه 2Y 7.69 0.02 0.02% 0.04% -0.04% 1.35% 2019-03-26
روسیه 3M 7.65 0.01 -0.01% -0.05% -0.11% 0.76% 2019-03-26
روسیه 3Y 7.90 0.03 0.03% -0.05% -0.10% 1.36% 2019-03-26
روسیه 5Y 7.95 0.01 0.01% -0.09% -0.25% 1.36% 2019-03-26
روسیه 6M 7.74 0.00 0.00% -0.09% -0.22% 0.99% 2019-03-26
روسیه 7Y 8.06 0.03 0.03% -0.05% -0.17% 1.28% 2019-03-26

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 1.81 0.03 0.05% -0.13% -0.25% -0.85% 2019-03-26
استرالیا 52W 1.56 0.02 0.04% -0.06% -0.18% -0.38% 2019-03-26
استرالیا 20Y 2.26 0.03 0.05% -0.13% -0.22% -0.78% 2019-03-26
استرالیا 2Y 1.49 0.03 0.05% -0.06% -0.20% -0.54% 2019-03-26
استرالیا 30Y 2.45 0.03 0.03% -0.12% -0.19% -0.81% 2019-03-26
استرالیا 3Y 1.44 0.03 0.05% -0.07% -0.18% -0.70% 2019-03-26
استرالیا 5Y 1.49 0.03 0.05% -0.08% -0.22% -0.87% 2019-03-26
استرالیا 7Y 1.64 0.03 0.05% -0.11% -0.24% -0.89% 2019-03-26
نیوزیلند 1.89 0.08 -0.04% -0.15% -0.24% -0.86% 2019-03-26

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.55 0.05 -0.07% -0.17% -0.35% -0.59% 2019-03-25
کانادا 1M 1.65 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.58% 2019-03-25
کانادا 52W 1.63 0.01 -0.03% -0.05% -0.17% 0.00% 2019-03-25
کانادا 20Y 1.79 0.04 -0.04% -0.16% -0.34% -0.48% 2019-03-25
کانادا 2Y 1.48 0.05 -0.05% -0.17% -0.29% -0.35% 2019-03-25
کانادا 30Y 1.85 0.04 -0.08% -0.17% -0.29% -0.44% 2019-03-25
کانادا 3M 1.66 0.01 0.01% -0.01% -0.01% 0.56% 2019-03-25
کانادا 3Y 1.48 0.05 -0.07% -0.15% -0.32% -0.47% 2019-03-25
کانادا 5Y 1.44 0.05 -0.08% -0.16% -0.36% -0.59% 2019-03-25
کانادا 6M 1.66 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% 0.37% 2019-03-25
کانادا 7Y 1.47 0.05 -0.08% -0.17% -0.37% -0.62% 2019-03-25

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.09 0.01 -0.03% -0.05% -0.09% -0.66% 2019-03-26
چین 52W 2.42 0.00 0.00% 0.00% 0.05% -0.91% 2019-03-26
چین 20Y 3.44 0.06 -0.06% -0.07% -0.10% -0.63% 2019-03-26
چین 2Y 2.64 0.02 -0.02% -0.13% -0.09% -0.85% 2019-03-26
چین 30Y 3.71 0.03 -0.03% -0.04% -0.07% -0.48% 2019-03-26
چین 3Y 2.78 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -0.78% 2019-03-26
چین 5Y 2.98 0.03 -0.03% -0.06% -0.05% -0.68% 2019-03-26
چین 7Y 3.15 0.02 -0.02% -0.05% -0.04% -0.62% 2019-03-26

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 7.34 0.13 -0.13% -0.19% -0.33% 0.01% 2019-03-26
هند 52W 6.52 0.01 0.01% -0.01% -0.08% -0.01% 2019-03-26
هند 2Y 6.55 0.01 -0.01% -0.06% -0.18% -0.31% 2019-03-26
هند 30Y 7.66 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.03% 2019-03-26
هند 3M 6.29 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% 0.16% 2019-03-26
هند 3Y 6.62 0.01 0.01% -0.01% -0.19% -0.49% 2019-03-26
هند 5Y 6.97 0.01 0.01% -0.04% -0.21% -0.31% 2019-03-26
هند 6M 6.35 0.03 0.03% 0.00% -0.10% -0.01% 2019-03-26
هند 7Y 7.30 0.02 0.02% -0.06% -0.16% -0.20% 2019-03-26

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 9.02 0.10 -0.10% 0.23% 0.01% -0.51% 2019-03-25
برزیل 52W 6.52 0.03 0.15% 0.15% 0.06% 0.20% 2019-03-25
برزیل 2Y 7.31 0.13 0.21% 0.21% 0.17% -0.05% 2019-03-25
برزیل 3M 6.42 0.05 -0.04% 0.00% -0.01% 0.21% 2019-03-25
برزیل 3Y 7.73 0.11 -0.11% 0.09% -0.11% -0.60% 2019-03-25
برزیل 5Y 8.09 0.13 -0.13% 0.09% -0.11% -0.74% 2019-03-25
برزیل 6M 6.43 0.10 -0.06% 0.11% 0.04% 0.23% 2019-03-25

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 3M 6.84 0.51 0.05% 0.04% -0.11% -0.01% 2019-03-25
آفریقای جنوبی 8.74 0.03 0.03% -0.02% 0.08% 0.85% 2019-03-26
آفریقای جنوبی 20Y 9.91 0.04 0.04% 0.10% 0.15% 1.22% 2019-03-26
آفریقای جنوبی 2Y 7.03 0.02 -0.02% -0.05% 0.09% 0.40% 2019-03-26
آفریقای جنوبی 30Y 9.86 0.04 0.04% 0.08% 0.11% 1.10% 2019-03-26
آفریقای جنوبی 5Y 7.90 0.03 0.03% 0.07% 0.16% 0.65% 2019-03-26

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 7.63 0.05 -0.02% -0.09% -0.15% 0.75% 2019-03-26
اندونزی 1M 5.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 2019-03-26
اندونزی 52W 6.74 0.05 0.05% -0.17% -0.32% 1.33% 2019-03-26
اندونزی 20Y 8.11 0.01 -0.01% -0.07% -0.12% 0.67% 2019-03-26
اندونزی 30Y 8.46 0.02 -0.02% -0.10% -0.21% 0.99% 2019-03-26
اندونزی 3M 6.05 0.01 0.01% -0.01% 0.10% 1.40% 2019-03-26
اندونزی 3Y 6.99 0.00 0.00% -0.09% -0.25% 1.08% 2019-03-26
اندونزی 5Y 7.11 0.06 -0.06% -0.21% -0.42% 1.06% 2019-03-26
اندونزی 6M 6.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 2019-03-26

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 1.91 0.05 0.02% -0.09% -0.10% -0.79% 2019-03-26
کره جنوبی 52W 1.78 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -0.18% 2019-03-26
کره جنوبی 20Y 1.93 0.03 0.03% -0.11% -0.14% -0.74% 2019-03-26
کره جنوبی 2Y 1.79 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.37% 2019-03-26
کره جنوبی 30Y 1.93 0.04 0.04% -0.11% -0.12% -0.73% 2019-03-26
کره جنوبی 3Y 1.76 0.00 0.00% -0.05% -0.05% -0.47% 2019-03-26
کره جنوبی 5Y 1.79 0.01 0.01% -0.08% -0.10% -0.68% 2019-03-26

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 3.78 0.01 0.01% -0.29% -0.46% -0.93% 2019-03-26
یونان 1M 1.20 0.20 -0.20% -0.24% -0.28% 0.00% 2019-03-26
یونان 20Y 4.48 0.03 0.03% 0.02% -0.11% -0.48% 2019-03-26
یونان 3M 1.39 0.04 -0.04% -0.05% 0.01% 0.19% 2019-03-26
یونان 6M 1.50 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 0.29% 2019-03-26

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 1.30 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% -0.36% 2019-03-26
پرتغال 52W -0.35 0.01 0.01% -0.04% 0.02% 0.04% 2019-03-26
پرتغال 20Y 2.02 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% -0.35% 2019-03-26
پرتغال 2Y -0.28 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% -0.14% 2019-03-26
پرتغال 30Y 2.35 0.01 -0.01% 0.00% -0.17% -0.31% 2019-03-26
پرتغال 3M -0.36 0.03 0.03% 0.02% 0.03% 0.05% 2019-03-26
پرتغال 3Y -0.10 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.07% 2019-03-26
پرتغال 5Y 0.23 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.39% 2019-03-26
پرتغال 6M -0.34 0.03 0.03% 0.00% 0.03% 0.03% 2019-03-26
پرتغال 7Y 0.79 0.00 0.00% 0.04% -0.12% -0.41% 2019-03-26

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.01 0.02 0.02% -0.18% -0.27% -0.45% 2019-03-26
1M 0.52 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% 0.14% 2019-03-26
3M 0.78 0.21 0.21% 0.01% 0.14% 0.35% 2019-03-26
6M 0.81 0.01 0.01% 0.03% 0.02% 0.29% 2019-03-26
52W 0.66 0.02 0.02% -0.09% -0.12% -0.11% 2019-03-26
3Y 0.67 0.02 0.02% -0.11% -0.21% -0.27% 2019-03-26
5Y 0.79 0.03 0.03% -0.14% -0.16% -0.40% 2019-03-26
7Y 0.84 0.02 0.02% -0.17% -0.18% -0.42% 2019-03-26
20Y 1.46 0.05 0.05% -0.18% -0.22% -0.29% 2019-03-26
30Y 1.53 0.05 0.05% -0.15% -0.28% -0.22% 2019-03-26
آلمان -0.01 0.01 0.01% -0.09% -0.13% -0.52% 2019-03-26
آلمان 3M -0.53 0.00 0.00% 0.02% 0.01% 0.23% 2019-03-26
آلمان 6M -0.51 0.01 0.01% 0.05% 0.08% 0.18% 2019-03-26
آلمان 52W -0.56 0.01 0.01% -0.02% -0.01% 0.10% 2019-03-26
آلمان 2Y -0.56 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.04% 2019-03-26
آلمان 3Y -0.56 0.01 0.01% -0.03% -0.04% -0.11% 2019-03-26
آلمان 5Y -0.42 0.01 0.01% -0.05% -0.06% -0.33% 2019-03-26
آلمان 7Y -0.28 0.01 0.01% -0.07% -0.09% -0.44% 2019-03-26
آلمان 30Y 0.59 0.00 0.00% -0.15% -0.16% -0.56% 2019-03-26
سوئد 0.22 0.02 -0.02% -0.11% -0.11% -0.49% 2019-03-26
اسپانیا 1.11 0.00 0.00% -0.08% -0.17% -0.13% 2019-03-26
پرتغال 1.30 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% -0.36% 2019-03-26
پرتغال 52W -0.35 0.01 0.01% -0.04% 0.02% 0.04% 2019-03-26
پرتغال 20Y 2.02 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% -0.35% 2019-03-26
پرتغال 2Y -0.28 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% -0.14% 2019-03-26
پرتغال 30Y 2.35 0.01 -0.01% 0.00% -0.17% -0.31% 2019-03-26
پرتغال 3M -0.36 0.03 0.03% 0.02% 0.03% 0.05% 2019-03-26
پرتغال 3Y -0.10 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.07% 2019-03-26
پرتغال 5Y 0.23 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.39% 2019-03-26
پرتغال 6M -0.34 0.03 0.03% 0.00% 0.03% 0.03% 2019-03-26
پرتغال 7Y 0.79 0.00 0.00% 0.04% -0.12% -0.41% 2019-03-26
ایسلند 4.84 0.00 0.00% -0.12% -0.60% -0.45% 2019-03-26
لیتوانی 1.05 0.00 0.00% -0.05% -0.10% -0.10% 2019-03-26
لهستان 2.85 0.05 0.09% -0.05% -0.07% -0.40% 2019-03-26
رومانی 4.86 0.00 0.00% 0.01% 0.13% 0.32% 2019-03-26
روسیه 8.23 0.09 0.01% -0.06% -0.25% 1.14% 2019-03-26
روسیه 1M 7.59 0.00 0.00% -0.03% -0.03% 0.57% 2019-03-26
روسیه 52W 7.52 0.04 0.04% 0.17% -0.11% 1.43% 2019-03-26
روسیه 20Y 8.41 0.02 -0.02% -0.10% -0.15% 1.04% 2019-03-26
روسیه 2Y 7.69 0.02 0.02% 0.04% -0.04% 1.35% 2019-03-26
روسیه 3M 7.65 0.01 -0.01% -0.05% -0.11% 0.76% 2019-03-26
روسیه 3Y 7.90 0.03 0.03% -0.05% -0.10% 1.36% 2019-03-26
روسیه 5Y 7.95 0.01 0.01% -0.09% -0.25% 1.36% 2019-03-26
روسیه 6M 7.74 0.00 0.00% -0.09% -0.22% 0.99% 2019-03-26
روسیه 7Y 8.06 0.03 0.03% -0.05% -0.17% 1.28% 2019-03-26
اسلواکی 0.64 0.00 0.00% -0.10% -0.21% -0.13% 2019-03-26
اسلوونی 0.77 0.00 0.00% -0.06% -0.18% -0.27% 2019-03-26
ترکیه 17.43 0.69 0.71% 1.05% 2.25% 4.23% 2019-03-26
دانمارک 0.05 0.01 -0.01% -0.14% -0.22% -0.51% 2019-03-26
فنلاند 0.31 0.00 0.01% -0.03% -0.11% -0.30% 2019-03-26
فرانسه 0.36 0.00 0.00% -0.12% -0.20% -0.38% 2019-03-26
فرانسه 1M -0.55 0.01 0.01% 0.00% -0.03% 0.14% 2019-03-26
فرانسه 52W -0.50 0.04 0.04% -0.01% 0.01% 0.07% 2019-03-26
فرانسه 20Y 1.00 0.01 0.01% -0.14% -0.24% -0.23% 2019-03-26
فرانسه 2Y -0.49 0.01 0.01% -0.03% -0.04% -0.03% 2019-03-26
فرانسه 30Y 1.36 0.00 0.00% -0.16% -0.17% -0.21% 2019-03-26
فرانسه 3M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.08% 2019-03-26
فرانسه 3Y -0.41 0.01 0.01% -0.04% -0.06% -0.09% 2019-03-26
فرانسه 5Y -0.20 0.01 0.01% -0.04% -0.11% -0.21% 2019-03-26
فرانسه 6M -0.52 0.02 0.02% 0.02% -0.01% 0.05% 2019-03-26
فرانسه 7Y -0.05 0.01 0.01% -0.07% -0.16% -0.39% 2019-03-26
یونان 3.78 0.01 0.01% -0.29% -0.46% -0.93% 2019-03-26
یونان 1M 1.20 0.20 -0.20% -0.24% -0.28% 0.00% 2019-03-26
یونان 20Y 4.48 0.03 0.03% 0.02% -0.11% -0.48% 2019-03-26
یونان 3M 1.39 0.04 -0.04% -0.05% 0.01% 0.19% 2019-03-26
یونان 6M 1.50 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 0.29% 2019-03-26
مجارستان 3.00 0.02 0.02% -0.27% 0.31% 0.45% 2019-03-26
ایرلند 0.61 0.01 0.01% -0.08% -0.22% -0.32% 2019-03-26
نروژ 1.66 0.00 0.00% 0.01% -0.07% -0.23% 2019-03-26
هلند 0.18 0.01 0.11% -0.12% -0.20% -0.47% 2019-03-26
Euro Area EFSF -0.55 0.08 -0.08% -0.10% -0.10% -0.12% 2019-03-25
سوئیس -0.42 0.07 0.07% -0.01% -0.05% -0.47% 2019-03-25
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-03-25
بلغارستان 0.70 0.00 0.00% -0.02% -0.13% -0.60% 2019-03-26
کرواسی 1.79 0.01 -0.01% -0.05% -0.24% -0.43% 2019-03-26
جمهوری چک 1.86 0.01 0.01% -0.08% -0.09% 0.02% 2019-03-26
اتریش 0.28 0.01 0.01% -0.13% -0.23% -0.46% 2019-03-26
بلژیک 0.46 0.01 0.01% -0.09% -0.22% -0.32% 2019-03-26
ایتالیا 2.47 0.03 -0.03% -0.02% -0.31% 0.60% 2019-03-26
ایتالیا 1M -0.33 0.01 0.01% 0.05% -0.01% 0.68% 2019-03-26
ایتالیا 52W 0.02 0.01 -0.01% 0.03% -0.15% 0.43% 2019-03-26
ایتالیا 20Y 3.26 0.02 -0.02% -0.07% -0.27% 0.56% 2019-03-26
ایتالیا 2Y 0.22 0.04 -0.04% 0.03% -0.20% 0.44% 2019-03-26
ایتالیا 30Y 3.49 0.02 -0.02% -0.08% -0.26% 0.56% 2019-03-26
ایتالیا 3M -0.16 0.05 0.05% 0.10% 0.04% 0.30% 2019-03-26
ایتالیا 3Y 0.71 0.05 -0.05% 0.11% -0.11% 0.68% 2019-03-26
ایتالیا 5Y 1.47 0.05 -0.05% 0.09% -0.16% 0.72% 2019-03-26
ایتالیا 7Y 2.02 0.04 -0.04% 0.07% -0.18% 0.74% 2019-03-26
هلند 3M -0.56 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% 0.18% 2019-03-26
هلند 6M -0.51 0.02 0.02% -0.01% 0.05% 0.16% 2019-03-26
اسپانیا 52W -0.34 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.09% 2019-03-26
اسپانیا 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% 0.11% 2019-03-26
اسپانیا 3Y -0.17 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.01% 2019-03-26
اسپانیا 5Y 0.09 0.01 0.01% -0.03% -0.10% -0.13% 2019-03-26
اسپانیا 6M -0.37 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% 0.09% 2019-03-26

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.45 0.04 0.03% -0.19% -0.28% -0.37% 2019-03-26
1M 2.46 0.03 -0.03% 0.00% 0.04% 0.79% 2019-03-25
3M 2.46 0.01 0.00% -0.02% 0.00% 0.68% 2019-03-26
6M 2.49 0.01 0.02% -0.05% -0.05% 0.53% 2019-03-26
52W 2.41 0.03 -0.02% -0.07% -0.12% 0.33% 2019-03-26
2Y 2.29 0.07 0.04% -0.21% -0.25% 0.00% 2019-03-26
3Y 2.18 0.07 -0.07% -0.24% -0.29% -0.21% 2019-03-25
5Y 2.24 0.04 0.04% -0.19% -0.25% -0.34% 2019-03-26
7Y 2.31 0.04 -0.04% -0.21% -0.28% -0.40% 2019-03-25
20Y 2.86 0.01 -0.01% -0.17% -0.21% -0.19% 2019-03-25
30Y 2.87 0.02 -0.02% -0.16% -0.20% -0.16% 2019-03-25
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-03-25
شیلی 4.15 0.01 -0.01% -0.11% -0.21% -0.31% 2019-03-26
مکزیک 7.85 0.06 -0.02% -0.19% -0.26% 0.49% 2019-03-26
کلمبیا 6.32 0.03 0.00% -0.17% -0.31% -0.04% 2019-03-25
کانادا 1.55 0.05 -0.07% -0.17% -0.35% -0.59% 2019-03-25
کانادا 1M 1.65 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.58% 2019-03-25
کانادا 52W 1.63 0.01 -0.03% -0.05% -0.17% 0.00% 2019-03-25
کانادا 20Y 1.79 0.04 -0.04% -0.16% -0.34% -0.48% 2019-03-25
کانادا 2Y 1.48 0.05 -0.05% -0.17% -0.29% -0.35% 2019-03-25
کانادا 30Y 1.85 0.04 -0.08% -0.17% -0.29% -0.44% 2019-03-25
کانادا 3M 1.66 0.01 0.01% -0.01% -0.01% 0.56% 2019-03-25
کانادا 3Y 1.48 0.05 -0.07% -0.15% -0.32% -0.47% 2019-03-25
کانادا 5Y 1.44 0.05 -0.08% -0.16% -0.36% -0.59% 2019-03-25
کانادا 6M 1.66 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% 0.37% 2019-03-25
کانادا 7Y 1.47 0.05 -0.08% -0.17% -0.37% -0.62% 2019-03-25
برزیل 9.02 0.10 -0.10% 0.23% 0.01% -0.51% 2019-03-25
برزیل 52W 6.52 0.03 0.15% 0.15% 0.06% 0.20% 2019-03-25
برزیل 2Y 7.31 0.13 0.21% 0.21% 0.17% -0.05% 2019-03-25
برزیل 3M 6.42 0.05 -0.04% 0.00% -0.01% 0.21% 2019-03-25
برزیل 3Y 7.73 0.11 -0.11% 0.09% -0.11% -0.60% 2019-03-25
برزیل 5Y 8.09 0.13 -0.13% 0.09% -0.11% -0.74% 2019-03-25
برزیل 6M 6.43 0.10 -0.06% 0.11% 0.04% 0.23% 2019-03-25
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% 2019-03-25

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.06 0.02 -0.02% -0.03% -0.04% -0.09% 2019-03-26
ژاپن 1M -0.19 0.03 -0.03% -0.05% -0.06% -0.03% 2019-03-26
ژاپن 3M -0.17 0.00 0.01% -0.03% 0.03% -0.03% 2019-03-26
ژاپن 6M -0.19 0.02 -0.02% -0.04% 0.03% -0.05% 2019-03-26
ژاپن 52W -0.17 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.02% 2019-03-26
ژاپن 2Y -0.16 0.02 -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% 2019-03-26
ژاپن 3Y -0.18 0.02 -0.01% -0.01% -0.01% -0.04% 2019-03-26
ژاپن 5Y -0.17 0.02 -0.01% -0.01% -0.01% -0.06% 2019-03-26
ژاپن 7Y -0.18 0.02 -0.01% -0.01% -0.01% -0.12% 2019-03-26
ژاپن 20Y 0.36 0.02 0.03% -0.02% -0.06% -0.16% 2019-03-26
ژاپن 30Y 0.54 0.03 0.04% -0.02% -0.06% -0.20% 2019-03-26
کره جنوبی 1.91 0.05 0.02% -0.09% -0.10% -0.79% 2019-03-26
کره جنوبی 52W 1.78 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -0.18% 2019-03-26
کره جنوبی 20Y 1.93 0.03 0.03% -0.11% -0.14% -0.74% 2019-03-26
کره جنوبی 2Y 1.79 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.37% 2019-03-26
کره جنوبی 30Y 1.93 0.04 0.04% -0.11% -0.12% -0.73% 2019-03-26
کره جنوبی 3Y 1.76 0.00 0.00% -0.05% -0.05% -0.47% 2019-03-26
کره جنوبی 5Y 1.79 0.01 0.01% -0.08% -0.10% -0.68% 2019-03-26
تایلند 2.44 0.01 -0.01% -0.13% -0.04% -0.01% 2019-03-26
سنگاپور 2.07 0.01 0.03% -0.11% -0.19% -0.33% 2019-03-26
مالزی 3.81 0.01 0.01% -0.05% -0.10% -0.15% 2019-03-26
Philippine 5.98 0.01 -0.02% -0.12% -0.34% 0.00% 2019-03-26
پاکستان 13.12 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 4.32% 2019-03-26
قطر 3.64 0.03 0.03% -0.22% 0.11% -0.77% 2019-03-26
ویتنام 4.87 0.00 0.04% 0.03% 0.07% 0.68% 2019-03-26
تایوان 0.78 0.01 -0.01% -0.03% -0.05% -0.25% 2019-03-25
چین 3.09 0.01 -0.03% -0.05% -0.09% -0.66% 2019-03-26
چین 52W 2.42 0.00 0.00% 0.00% 0.05% -0.91% 2019-03-26
چین 20Y 3.44 0.06 -0.06% -0.07% -0.10% -0.63% 2019-03-26
چین 2Y 2.64 0.02 -0.02% -0.13% -0.09% -0.85% 2019-03-26
چین 30Y 3.71 0.03 -0.03% -0.04% -0.07% -0.48% 2019-03-26
چین 3Y 2.78 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -0.78% 2019-03-26
چین 5Y 2.98 0.03 -0.03% -0.06% -0.05% -0.68% 2019-03-26
چین 7Y 3.15 0.02 -0.02% -0.05% -0.04% -0.62% 2019-03-26
هنگ کنگ 1.50 0.11 -0.05% -0.17% -0.20% -0.48% 2019-03-26
اندونزی 7.63 0.05 -0.02% -0.09% -0.15% 0.75% 2019-03-26
اندونزی 1M 5.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 2019-03-26
اندونزی 52W 6.74 0.05 0.05% -0.17% -0.32% 1.33% 2019-03-26
اندونزی 20Y 8.11 0.01 -0.01% -0.07% -0.12% 0.67% 2019-03-26
اندونزی 30Y 8.46 0.02 -0.02% -0.10% -0.21% 0.99% 2019-03-26
اندونزی 3M 6.05 0.01 0.01% -0.01% 0.10% 1.40% 2019-03-26
اندونزی 3Y 6.99 0.00 0.00% -0.09% -0.25% 1.08% 2019-03-26
اندونزی 5Y 7.11 0.06 -0.06% -0.21% -0.42% 1.06% 2019-03-26
اندونزی 6M 6.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 2019-03-26
هند 7.34 0.13 -0.13% -0.19% -0.33% 0.01% 2019-03-26
هند 52W 6.52 0.01 0.01% -0.01% -0.08% -0.01% 2019-03-26
هند 2Y 6.55 0.01 -0.01% -0.06% -0.18% -0.31% 2019-03-26
هند 30Y 7.66 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.03% 2019-03-26
هند 3M 6.29 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% 0.16% 2019-03-26
هند 3Y 6.62 0.01 0.01% -0.01% -0.19% -0.49% 2019-03-26
هند 5Y 6.97 0.01 0.01% -0.04% -0.21% -0.31% 2019-03-26
هند 6M 6.35 0.03 0.03% 0.00% -0.10% -0.01% 2019-03-26
هند 7Y 7.30 0.02 0.02% -0.06% -0.16% -0.20% 2019-03-26
اسرائيل 1.86 0.01 -0.01% -0.12% -0.11% 0.20% 2019-03-26

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 1.81 0.03 0.05% -0.13% -0.25% -0.85% 2019-03-26
استرالیا 52W 1.56 0.02 0.04% -0.06% -0.18% -0.38% 2019-03-26
استرالیا 20Y 2.26 0.03 0.05%