قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.67 0.00 -0.03% -0.01% 0.02% -1.04% 2020-09-22
10Y 0.15 0.03 -0.03% -0.04% -0.06% -0.48% 2020-09-21
ژاپن 0.01 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.24% 2020-09-18
آلمان -0.52 0.04 -0.04% -0.05% 0.01% 0.06% 2020-09-21
فرانسه -0.25 0.03 0.01% -0.02% -0.03% 0.06% 2020-09-21
هلند -0.41 0.03 -0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2020-09-21
سوئیس -0.51 0.03 -0.03% -0.03% -0.02% 0.32% 2020-09-21
هند 6.02 0.00 0.00% -0.02% -0.21% -0.73% 2020-09-21
اسپانیا 0.28 0.00 0.00% 0.06% -0.02% 0.12% 2020-09-21
پرتغال 0.29 0.01 -0.04% -0.04% -0.09% 0.08% 2020-09-21
ایتالیا 0.92 0.05 -0.04% -0.09% -0.09% 0.08% 2020-09-21
کانادا 0.55 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.83% 2020-09-21
مکزیک 5.69 0.03 0.07% 0.00% -0.05% -1.23% 2020-09-21
برزیل 7.38 0.09 0.14% 0.37% 0.45% 0.26% 2020-09-21
یونان 1.05 0.00 -0.05% -0.02% -0.04% -0.27% 2020-09-22
نیوزیلند 0.49 0.02 0.01% -0.10% -0.14% -0.67% 2020-09-22
استرالیا 0.89 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.10% 2020-09-22

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.67 0.00 -0.03% -0.01% 0.02% -1.04% 2020-09-22
1M 0.07 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -1.88% 2020-09-22
3M 0.09 0.01 0.00% -0.02% -0.02% -1.83% 2020-09-22
6M 0.10 0.00 -0.02% -0.01% -0.02% -1.82% 2020-09-22
52W 0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -1.70% 2020-09-22
2Y 0.14 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -1.53% 2020-09-22
3Y 0.16 0.00 -0.01% 0.00% -0.02% -1.44% 2020-09-22
5Y 0.27 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -1.31% 2020-09-22
7Y 0.45 0.00 -0.02% 0.00% -0.01% -1.19% 2020-09-22
20Y 1.31 0.03 -0.03% 0.00% 0.01% -0.85% 2020-09-21
30Y 1.42 0.00 -0.04% 0.00% 0.07% -0.74% 2020-09-22

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.15 0.03 -0.03% -0.04% -0.06% -0.48% 2020-09-21
1M -0.08 0.01 -0.09% 0.01% -0.13% -0.83% 2020-09-22
3M -0.09 0.01 0.01% 0.01% -0.11% -0.84% 2020-09-22
6M -0.10 0.00 0.01% 0.09% -0.04% -0.75% 2020-09-22
52W -0.02 0.02 -0.01% 0.00% -0.02% -0.61% 2020-09-21
3Y -0.16 0.01 0.00% -0.02% -0.08% -0.58% 2020-09-21
5Y -0.13 0.00 0.00% -0.03% -0.09% -0.53% 2020-09-21
7Y -0.03 0.02 -0.03% -0.04% -0.09% -0.41% 2020-09-21
20Y 0.67 0.03 -0.03% -0.04% 0.02% -0.22% 2020-09-21
30Y 0.72 0.03 -0.03% -0.03% -0.07% -0.33% 2020-09-21
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.11 0.00 -0.01% -0.02% -0.09% -0.62% 2020-09-21

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.01 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.24% 2020-09-18
ژاپن 1M -0.13 0.01 0.01% 0.00% -0.06% 0.03% 2020-09-18
ژاپن 3M -0.12 0.00 0.00% 0.02% -0.04% 0.02% 2020-09-18
ژاپن 6M -0.16 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% 0.12% 2020-09-18
ژاپن 52W -0.14 0.00 -0.01% -0.01% -0.03% 0.14% 2020-09-18
ژاپن 2Y -0.14 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.17% 2020-09-18
ژاپن 3Y -0.14 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.19% 2020-09-18
ژاپن 5Y -0.12 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% 0.23% 2020-09-18
ژاپن 7Y -0.10 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% 0.25% 2020-09-18
ژاپن 20Y 0.39 0.00 -0.01% -0.01% -0.04% 0.20% 2020-09-18
ژاپن 30Y 0.59 0.00 -0.01% 0.00% -0.03% 0.22% 2020-09-18

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.52 0.04 -0.04% -0.05% 0.01% 0.06% 2020-09-21
آلمان 3M -0.57 0.02 0.04% -0.01% -0.07% -0.01% 2020-09-21
آلمان 6M -0.57 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.01% 2020-09-21
آلمان 52W -0.57 0.02 0.01% 0.01% -0.03% 0.09% 2020-09-21
آلمان 2Y -0.71 0.02 0.00% 0.00% -0.03% 0.01% 2020-09-21
آلمان 3Y -0.76 0.00 -0.03% 0.00% -0.02% 0.03% 2020-09-22
آلمان 5Y -0.71 0.03 0.00% -0.01% -0.01% 0.05% 2020-09-21
آلمان 7Y -0.65 0.03 0.00% -0.01% -0.01% 0.11% 2020-09-21
آلمان 30Y -0.09 0.05 0.00% -0.01% 0.01% 0.07% 2020-09-21

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه -0.25 0.03 0.01% -0.02% -0.03% 0.06% 2020-09-21
فرانسه 1M -0.57 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.01% 2020-09-21
فرانسه 52W -0.56 0.00 -0.01% -0.01% -0.04% 0.00% 2020-09-21
فرانسه 2Y -0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.02% 2020-09-21
فرانسه 3M -0.57 0.01 0.00% -0.04% -0.05% -0.02% 2020-09-21
فرانسه 3Y -0.66 0.02 -0.01% -0.03% -0.04% 0.03% 2020-09-21
فرانسه 6M -0.58 0.01 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% 2020-09-21
فرانسه 7Y -0.50 0.03 -0.02% -0.04% -0.05% 0.00% 2020-09-21
فرانسه 20Y 0.17 0.04 -0.04% -0.06% -0.07% -0.06% 2020-09-21
فرانسه 30Y 0.43 0.04 -0.04% -0.07% -0.06% -0.11% 2020-09-21
فرانسه 5Y -0.62 0.01 -0.02% -0.03% -0.05% 0.01% 2020-09-22

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1M -0.54 0.02 0.00% -0.05% -0.06% -0.23% 2020-09-21
ایتالیا 52W -0.27 0.00 0.01% 0.00% -0.04% -0.11% 2020-09-21
ایتالیا 2Y -0.19 0.03 0.02% -0.02% -0.09% 0.03% 2020-09-21
ایتالیا 3M -0.41 0.00 0.03% 0.04% 0.01% -0.15% 2020-09-21
ایتالیا 3Y -0.08 0.04 0.02% -0.01% -0.06% 0.04% 2020-09-21
ایتالیا 6M -0.35 0.02 0.00% -0.01% -0.06% -0.11% 2020-09-21
ایتالیا 30Y 1.86 0.04 -0.04% -0.09% -0.08% -0.07% 2020-09-21
ایتالیا 0.92 0.05 -0.04% -0.09% -0.09% 0.08% 2020-09-21
ایتالیا 20Y 1.47 0.05 -0.04% -0.08% -0.08% -0.10% 2020-09-21
ایتالیا 5Y 0.31 0.04 -0.03% -0.08% -0.16% -0.01% 2020-09-21
ایتالیا 7Y 0.52 0.04 -0.03% -0.08% -0.10% 0.03% 2020-09-21

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 3M 4.15 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% -2.71% 2020-09-10
روسیه 1M 4.14 0.01 -0.01% % 0.01% -2.71% 2020-09-11
روسیه 6M 4.18 0.00 0.00% % 0.05% -2.65% 2020-09-11
روسیه 20Y 6.63 0.03 0.01% 0.02% 0.18% -0.85% 2020-09-21
روسیه 2Y 4.66 0.06 -0.01% 0.04% -0.06% -2.11% 2020-09-21
روسیه 7Y 5.98 0.10 0.07% 0.09% 0.10% -0.95% 2020-09-21
روسیه 52W 4.16 0.13 0.04% 0.15% -0.20% -2.59% 2020-09-21
روسیه 3Y 4.73 0.07 0.02% 0.03% -0.11% -2.03% 2020-09-21
روسیه 5Y 5.49 0.06 0.03% 0.05% 0.05% -1.37% 2020-09-21
روسیه 6.27 0.09 0.09% 0.07% 0.08% -0.75% 2020-09-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیوزیلند 0.49 0.02 0.01% -0.10% -0.14% -0.67% 2020-09-22
استرالیا 20Y 1.46 0.03 -0.03% -0.03% -0.01% 0.06% 2020-09-22
استرالیا 5Y 0.43 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.32% 2020-09-22
استرالیا 7Y 0.63 0.00 0.00% -0.01% 0.02% -0.22% 2020-09-22
استرالیا 30Y 1.78 0.02 -0.02% -0.02% 0.01% 0.20% 2020-09-22
استرالیا 0.89 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.10% 2020-09-22
استرالیا 52W 0.14 0.00 0.00% -0.02% -0.08% -0.66% 2020-09-22
استرالیا 2Y 0.21 0.01 0.01% -0.01% -0.07% -0.54% 2020-09-22
استرالیا 3Y 0.22 0.00 0.00% -0.01% -0.06% -0.51% 2020-09-22

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1M 0.14 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -1.49% 2020-09-21
کانادا 6M 0.18 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -1.48% 2020-09-21
کانادا 52W 0.23 0.00 -0.01% -0.01% -0.01% -1.48% 2020-09-21
کانادا 7Y 0.33 0.02 -0.02% 0.00% -0.02% -1.06% 2020-09-21
کانادا 2Y 0.25 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -1.32% 2020-09-21
کانادا 0.55 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.83% 2020-09-21
کانادا 5Y 0.34 0.03 -0.03% -0.01% -0.04% -1.07% 2020-09-21
کانادا 3Y 0.26 0.00 0.00% 0.00% 0.07% -1.25% 2020-09-21
کانادا 30Y 1.07 0.03 -0.03% 0.01% 0.00% -0.47% 2020-09-21
کانادا 3M 0.13 0.02 -0.01% -0.01% -0.02% -1.50% 2020-09-21
کانادا 20Y 0.81 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.70% 2020-09-21

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 20Y 3.90 0.08 -0.02% 0.02% 0.04% 0.25% 2020-09-21
چین 52W 2.56 0.01 0.01% 0.04% 0.07% -0.09% 2020-09-22
چین 2Y 2.68 0.00 0.00% -0.03% 0.10% -0.07% 2020-09-22
چین 30Y 3.80 0.08 -0.08% 0.01% 0.06% 0.03% 2020-09-22
چین 7Y 3.13 0.01 -0.01% -0.02% 0.08% -0.02% 2020-09-22
چین 3Y 2.79 0.01 0.01% -0.04% 0.01% -0.04% 2020-09-22
چین 5Y 2.91 0.03 0.03% -0.05% 0.02% -0.04% 2020-09-22
چین 3.10 0.00 0.00% -0.04% 0.07% -0.02% 2020-09-22

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 3M 3.37 0.02 0.06% 0.08% 0.08% -2.01% 2020-09-21
هند 6M 3.54 0.02 0.02% 0.04% 0.10% -1.97% 2020-09-21
هند 6.02 0.00 0.00% -0.02% -0.21% -0.73% 2020-09-21
هند 52W 3.70 0.03 0.15% -0.01% -0.05% -2.08% 2020-09-21
هند 2Y 4.44 0.00 0.03% -0.02% 0.09% -1.30% 2020-09-21
هند 30Y 6.71 0.00 0.00% 0.02% -0.04% -0.47% 2020-09-21
هند 3Y 4.97 0.01 0.02% -0.07% -0.02% -1.15% 2020-09-21
هند 5Y 5.40 0.02 -0.01% -0.07% -0.08% -1.09% 2020-09-21
هند 7Y 6.11 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.50% 2020-09-21

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 7.38 0.09 0.14% 0.37% 0.45% 0.26% 2020-09-21
برزیل 52W 2.85 0.09 0.09% 0.15% 0.60% -2.06% 2020-09-21
برزیل 2Y 3.51 0.06 0.12% 0.19% 0.33% -1.80% 2020-09-21
برزیل 3Y 5.25 0.10 0.17% 0.37% 0.72% -0.61% 2020-09-21
برزیل 5Y 6.23 0.12 0.25% 0.36% 0.71% -0.38% 2020-09-21
برزیل 6M 2.22 0.03 0.04% 0.08% 0.12% -2.84% 2020-09-21
برزیل 3M 2.06 0.07 -0.07% 0.02% -0.07% -3.38% 2020-09-22

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 3M 3.35 0.85 -0.10% 0.41% 1.20% -1.10% 2020-09-21
آفریقای جنوبی 2Y 4.63 0.06 0.06% 0.23% 0.16% -2.03% 2020-09-21
آفریقای جنوبی 5Y 7.27 0.10 0.10% 0.13% -0.17% -0.17% 2020-09-21
آفریقای جنوبی 9.32 0.14 0.13% 0.03% -0.04% 0.99% 2020-09-21
آفریقای جنوبی 30Y 11.45 0.17 0.14% 0.00% -0.14% 1.53% 2020-09-21
آفریقای جنوبی 20Y 11.45 0.18 0.15% 0.05% -0.05% 1.57% 2020-09-21

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 30Y 7.43 0.01 0.00% -0.02% -0.01% -0.66% 2020-09-21
اندونزی 1M 3.53 0.10 -0.10% 0.08% -0.03% -2.38% 2020-09-22
اندونزی 52W 3.06 0.75 -0.75% -0.23% -0.64% -2.96% 2020-09-22
اندونزی 20Y 7.37 0.09 -0.09% -0.02% 0.00% -0.44% 2020-09-22
اندونزی 3M 3.63 0.13 -0.13% 0.08% 0.03% -2.23% 2020-09-22
اندونزی 3Y 5.02 0.08 -0.08% 0.49% 0.09% -1.52% 2020-09-22
اندونزی 6M 3.73 0.13 -0.13% 0.03% -0.10% -2.30% 2020-09-22
اندونزی 6.84 0.04 -0.04% -0.11% 0.10% -0.41% 2020-09-22
اندونزی 5Y 5.47 0.09 -0.09% 0.02% -0.20% -1.15% 2020-09-22

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 1.49 0.01 -0.01% -0.03% 0.08% 0.03% 2020-09-21
کره جنوبی 52W 0.66 0.00 0.00% 0.05% 0.11% -0.63% 2020-09-21
کره جنوبی 20Y 1.63 0.01 0.01% -0.04% 0.09% 0.24% 2020-09-21
کره جنوبی 2Y 0.85 0.00 0.00% 0.02% 0.15% -0.48% 2020-09-21
کره جنوبی 30Y 1.64 0.01 0.01% -0.03% 0.09% 0.24% 2020-09-21
کره جنوبی 3Y 0.90 0.00 -0.01% -0.05% 0.09% -0.40% 2020-09-21
کره جنوبی 5Y 1.20 0.00 -0.01% -0.04% 0.12% -0.18% 2020-09-21

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M -0.07 0.49 -0.04% -0.21% -1.35% -1.81% 2020-09-21
یونان 3M 0.05 0.13 0.00% -0.02% -0.45% -1.51% 2020-09-21
یونان 6M 0.02 0.08 0.00% 0.00% -0.01% -1.32% 2020-09-21
یونان 20Y 1.41 0.01 0.01% -0.01% -0.13% -0.66% 2020-09-21
یونان 1.05 0.00 -0.05% -0.02% -0.04% -0.27% 2020-09-22

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 52W -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.13% 2020-09-21
پرتغال 2Y -0.54 0.02 -0.01% -0.03% -0.14% -0.09% 2020-09-21
پرتغال 3M 0.05 0.51 0.05% 0.04% -0.08% -0.04% 2020-09-21
پرتغال 3Y -0.39 0.00 -0.04% -0.04% -0.11% -0.04% 2020-09-21
پرتغال 5Y -0.25 0.04 -0.01% -0.02% -0.12% -0.07% 2020-09-21
پرتغال 6M -0.47 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.19% 2020-09-21
پرتغال 7Y 0.02 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.02% 2020-09-21
پرتغال 30Y 1.01 0.02 -0.02% -0.01% -0.06% -0.10% 2020-09-21
پرتغال 0.29 0.01 -0.04% -0.04% -0.09% 0.08% 2020-09-21
پرتغال 20Y 0.68 0.03 -0.03% -0.02% -0.10% -0.20% 2020-09-21

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.15 0.03 -0.03% -0.04% -0.06% -0.48% 2020-09-21
1M -0.08 0.01 -0.09% 0.01% -0.13% -0.83% 2020-09-22
3M -0.09 0.01 0.01% 0.01% -0.11% -0.84% 2020-09-22
6M -0.10 0.00 0.01% 0.09% -0.04% -0.75% 2020-09-22
52W -0.02 0.02 -0.01% 0.00% -0.02% -0.61% 2020-09-21
3Y -0.16 0.01 0.00% -0.02% -0.08% -0.58% 2020-09-21
5Y -0.13 0.00 0.00% -0.03% -0.09% -0.53% 2020-09-21
7Y -0.03 0.02 -0.03% -0.04% -0.09% -0.41% 2020-09-21
20Y 0.67 0.03 -0.03% -0.04% 0.02% -0.22% 2020-09-21
30Y 0.72 0.03 -0.03% -0.03% -0.07% -0.33% 2020-09-21
آلمان -0.52 0.04 -0.04% -0.05% 0.01% 0.06% 2020-09-21
آلمان 3M -0.57 0.02 0.04% -0.01% -0.07% -0.01% 2020-09-21
آلمان 6M -0.57 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.01% 2020-09-21
آلمان 52W -0.57 0.02 0.01% 0.01% -0.03% 0.09% 2020-09-21
آلمان 2Y -0.71 0.02 0.00% 0.00% -0.03% 0.01% 2020-09-21
آلمان 3Y -0.76 0.00 -0.03% 0.00% -0.02% 0.03% 2020-09-22
آلمان 5Y -0.71 0.03 0.00% -0.01% -0.01% 0.05% 2020-09-21
آلمان 7Y -0.65 0.03 0.00% -0.01% -0.01% 0.11% 2020-09-21
آلمان 30Y -0.09 0.05 0.00% -0.01% 0.01% 0.07% 2020-09-21
دانمارک -0.42 0.03 0.00% -0.03% -0.03% 0.14% 2020-09-21
روسیه 3M 4.15 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% -2.71% 2020-09-10
روسیه 1M 4.14 0.01 -0.01% % 0.01% -2.71% 2020-09-11
روسیه 6M 4.18 0.00 0.00% % 0.05% -2.65% 2020-09-11
بلغارستان 0.40 0.25 0.00% 0.00% -0.25% -0.28% 2020-09-16
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-09-18
اتریش -0.35 0.04 0.01% 0.00% -0.03% -0.02% 2020-09-21
بلژیک -0.28 0.03 -0.03% -0.05% -0.06% -0.03% 2020-09-21
ایتالیا 1M -0.54 0.02 0.00% -0.05% -0.06% -0.23% 2020-09-21
ایتالیا 52W -0.27 0.00 0.01% 0.00% -0.04% -0.11% 2020-09-21
ایتالیا 2Y -0.19 0.03 0.02% -0.02% -0.09% 0.03% 2020-09-21
ایتالیا 3M -0.41 0.00 0.03% 0.04% 0.01% -0.15% 2020-09-21
ایتالیا 3Y -0.08 0.04 0.02% -0.01% -0.06% 0.04% 2020-09-21
فرانسه -0.25 0.03 0.01% -0.02% -0.03% 0.06% 2020-09-21
فرانسه 1M -0.57 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.01% 2020-09-21
فرانسه 52W -0.56 0.00 -0.01% -0.01% -0.04% 0.00% 2020-09-21
فرانسه 2Y -0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.02% 2020-09-21
فرانسه 3M -0.57 0.01 0.00% -0.04% -0.05% -0.02% 2020-09-21
فرانسه 3Y -0.66 0.02 -0.01% -0.03% -0.04% 0.03% 2020-09-21
فرانسه 6M -0.58 0.01 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% 2020-09-21
فرانسه 7Y -0.50 0.03 -0.02% -0.04% -0.05% 0.00% 2020-09-21
یونان 1M -0.07 0.49 -0.04% -0.21% -1.35% -1.81% 2020-09-21
یونان 3M 0.05 0.13 0.00% -0.02% -0.45% -1.51% 2020-09-21
یونان 6M 0.02 0.08 0.00% 0.00% -0.01% -1.32% 2020-09-21
مجارستان 2.46 0.02 0.02% 0.04% -0.06% 0.32% 2020-09-21
ایرلند -0.15 0.03 0.02% -0.02% 0.00% -0.11% 2020-09-21
هلند -0.41 0.03 -0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2020-09-21
فنلاند -0.34 0.03 -0.02% -0.04% 0.00% -0.02% 2020-09-21
پرتغال 52W -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.13% 2020-09-21
پرتغال 2Y -0.54 0.02 -0.01% -0.03% -0.14% -0.09% 2020-09-21
پرتغال 3M 0.05 0.51 0.05% 0.04% -0.08% -0.04% 2020-09-21
پرتغال 3Y -0.39 0.00 -0.04% -0.04% -0.11% -0.04% 2020-09-21
پرتغال 5Y -0.25 0.04 -0.01% -0.02% -0.12% -0.07% 2020-09-21
پرتغال 6M -0.47 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.19% 2020-09-21
پرتغال 7Y 0.02 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.02% 2020-09-21
سوئیس -0.51 0.03 -0.03% -0.03% -0.02% 0.32% 2020-09-21
لیتوانی 0.14 0.01 -0.01% 0.00% -0.06% -0.27% 2020-09-21
اسلواکی -0.25 0.03 0.00% -0.02% -0.14% -0.07% 2020-09-21
اسلوونی 0.00 0.03 0.03% 0.02% -0.06% -0.05% 2020-09-21
سوئد -0.12 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% 0.14% 2020-09-21
کرواسی 0.88 0.00 0.00% -0.05% -0.21% 0.22% 2020-09-21
ترکیه 13.65 0.17 0.23% 0.49% -0.48% -0.93% 2020-09-21
روسیه 20Y 6.63 0.03 0.01% 0.02% 0.18% -0.85% 2020-09-21
نروژ 0.64 0.02 -0.02% -0.04% -0.02% -0.62% 2020-09-21
روسیه 2Y 4.66 0.06 -0.01% 0.04% -0.06% -2.11% 2020-09-21
رومانی 3.53 0.03 0.11% -0.05% -0.73% -0.83% 2020-09-21
لهستان 1.30 0.05 -0.05% -0.07% 0.17% -0.74% 2020-09-21
روسیه 7Y 5.98 0.10 0.07% 0.09% 0.10% -0.95% 2020-09-21
روسیه 52W 4.16 0.13 0.04% 0.15% -0.20% -2.59% 2020-09-21
روسیه 3Y 4.73 0.07 0.02% 0.03% -0.11% -2.03% 2020-09-21
روسیه 5Y 5.49 0.06 0.03% 0.05% 0.05% -1.37% 2020-09-21
روسیه 6.27 0.09 0.09% 0.07% 0.08% -0.75% 2020-09-21
فرانسه 5Y -0.62 0.01 -0.02% -0.03% -0.05% 0.01% 2020-09-22
یونان 1.05 0.00 -0.05% -0.02% -0.04% -0.27% 2020-09-22
ایسلند 2.56 0.00 -0.09% 0.02% -0.06% -0.98% 2020-09-22
جمهوری چک 0.92 0.02 -0.08% -0.19% -0.19% -0.57% 2020-09-21
فرانسه 20Y 0.17 0.04 -0.04% -0.06% -0.07% -0.06% 2020-09-21
فرانسه 30Y 0.43 0.04 -0.04% -0.07% -0.06% -0.11% 2020-09-21
اسپانیا 0.28 0.00 0.00% 0.06% -0.02% 0.12% 2020-09-21
پرتغال 30Y 1.01 0.02 -0.02% -0.01% -0.06% -0.10% 2020-09-21
ایتالیا 30Y 1.86 0.04 -0.04% -0.09% -0.08% -0.07% 2020-09-21
پرتغال 0.29 0.01 -0.04% -0.04% -0.09% 0.08% 2020-09-21
پرتغال 20Y 0.68 0.03 -0.03% -0.02% -0.10% -0.20% 2020-09-21
ایتالیا 0.92 0.05 -0.04% -0.09% -0.09% 0.08% 2020-09-21
ایتالیا 20Y 1.47 0.05 -0.04% -0.08% -0.08% -0.10% 2020-09-21
ایتالیا 5Y 0.31 0.04 -0.03% -0.08% -0.16% -0.01% 2020-09-21
ایتالیا 7Y 0.52 0.04 -0.03% -0.08% -0.10% 0.03% 2020-09-21
یونان 20Y 1.41 0.01 0.01% -0.01% -0.13% -0.66% 2020-09-21
Netherlands Bond Yield 2Y -0.70 0.00 -0.02% 0.01% -0.04% 0.06% 2020-09-22
Belgium Bond Yield 2Y -0.69 0.02 -0.03% 0.02% -0.02% -0.07% 2020-09-22
Sweden Bond Yield 2Y -0.38 0.01 0.00% -0.01% -0.02% 0.21% 2020-09-21
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.11 0.00 -0.01% -0.02% -0.09% -0.62% 2020-09-21
Turkey Bond Yield 2Y 13.60 0.18 -0.07% 0.24% 0.20% -1.23% 2020-09-21
Switzerland Bond Yield 2Y -0.77 0.04 0.01% 0.00% -0.12% 0.02% 2020-09-21
Finland Bond Yield 2Y -0.61 0.01 0.00% -0.02% -0.10% -0.05% 2020-09-21
Spain Bond Yield 2Y -0.51 0.01 0.00% -0.03% -0.08% -0.04% 2020-09-21
Denmark Bond Yield 2Y -0.61 0.02 -0.02% 0.03% -0.03% 0.18% 2020-09-21
هلند 3M -0.57 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 2020-09-21
هلند 6M -0.56 0.00 0.01% 0.00% -0.03% 0.00% 2020-09-21
اسپانیا 3M -0.50 0.01 -0.02% -0.03% -0.02% -0.04% 2020-09-21
اسپانیا 3Y -0.46 0.01 0.00% -0.03% -0.06% -0.03% 2020-09-21
اسپانیا 5Y -0.31 0.02 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% 2020-09-21
اسپانیا 6M -0.49 0.01 0.00% -0.03% -0.05% -0.01% 2020-09-21
اسپانیا 52W -0.49 0.01 0.00% -0.06% -0.07% -0.06% 2020-09-21

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.67 0.00 -0.03% -0.01% 0.02% -1.04% 2020-09-22
1M 0.07 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -1.88% 2020-09-22
3M 0.09 0.01 0.00% -0.02% -0.02% -1.83% 2020-09-22
6M 0.10 0.00 -0.02% -0.01% -0.02% -1.82% 2020-09-22
52W 0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -1.70% 2020-09-22
2Y 0.14 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -1.53% 2020-09-22
3Y 0.16 0.00 -0.01% 0.00% -0.02% -1.44% 2020-09-22
5Y 0.27 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -1.31% 2020-09-22
7Y 0.45 0.00 -0.02% 0.00% -0.01% -1.19% 2020-09-22
20Y 1.31 0.03 -0.03% 0.00% 0.01% -0.85% 2020-09-21
30Y 1.42 0.00 -0.04% 0.00% 0.07% -0.74% 2020-09-22
برزیل 3M 2.06 0.07 -0.07% 0.02% -0.07% -3.38% 2020-09-22
مکزیک 5.69 0.03 0.07% 0.00% -0.05% -1.23% 2020-09-21
برزیل 7.38 0.09 0.14% 0.37% 0.45% 0.26% 2020-09-21
برزیل 52W 2.85 0.09 0.09% 0.15% 0.60% -2.06% 2020-09-21
برزیل 2Y 3.51 0.06 0.12% 0.19% 0.33% -1.80% 2020-09-21
برزیل 3Y 5.25 0.10 0.17% 0.37% 0.72% -0.61% 2020-09-21
برزیل 5Y 6.23 0.12 0.25% 0.36% 0.71% -0.38% 2020-09-21
برزیل 6M 2.22 0.03 0.04% 0.08% 0.12% -2.84% 2020-09-21
کانادا 20Y 0.81 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.70% 2020-09-21
Peru 15Y 5Y 0.00 5.43 -5.43% % % -5.43% 2020-09-18
ونزوئلا