قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.37 0.00 0.06% 0.01% -0.16% -0.64% 2019-05-21
10Y 1.09 0.03 0.03% -0.02% -0.14% -0.47% 2019-05-21
ژاپن -0.04 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.10% 2019-05-20
آلمان -0.09 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.65% 2019-05-20
هلند 0.13 0.02 0.02% 0.01% -0.06% -0.58% 2019-05-21
نیوزیلند 1.83 0.01 -0.01% 0.02% -0.16% -0.99% 2019-05-21
یونان 3.39 0.61 -0.61% -0.66% -0.45% -1.02% 2019-05-21
استرالیا 1.66 0.02 -0.02% -0.05% -0.24% -1.21% 2019-05-21
ایتالیا 2.65 0.06 -0.06% -0.09% -0.03% 0.32% 2019-05-21
سوئیس -0.48 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% -0.57% 2019-05-20
کانادا 1.66 0.00 0.09% 0.06% -0.04% -0.77% 2019-05-21
برزیل 8.89 0.12 -0.06% 0.14% -0.03% -1.61% 2019-05-21
فرانسه 0.33 0.01 0.01% 0.00% -0.04% -0.51% 2019-05-21
هند 7.39 0.11 0.02% -0.08% -0.17% -0.51% 2019-05-21
مکزیک 8.07 0.05 0.00% 0.03% 0.06% 0.32% 2019-05-21
اسپانیا 0.88 0.01 -0.01% -0.10% -0.19% -0.57% 2019-05-21
پرتغال 1.13 0.00 -0.09% -0.11% -0.17% -0.91% 2019-05-21

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.37 0.00 0.06% 0.01% -0.16% -0.64% 2019-05-21
1M 2.38 0.03 -0.03% -0.04% -0.07% 0.73% 2019-05-21
3M 2.39 0.01 0.01% -0.03% -0.05% 0.45% 2019-05-21
6M 2.42 0.00 -0.01% -0.01% -0.05% 0.29% 2019-05-21
52W 2.36 0.05 0.05% 0.03% -0.09% 0.02% 2019-05-21
2Y 2.25 0.09 0.09% 0.05% -0.14% -0.34% 2019-05-21
3Y 2.20 0.08 0.08% 0.03% -0.16% -0.53% 2019-05-21
5Y 2.22 0.01 0.02% 0.03% -0.16% -0.67% 2019-05-21
7Y 2.32 0.02 0.02% 0.02% -0.16% -0.69% 2019-05-21
20Y 2.85 0.01 -0.01% 0.01% -0.13% -0.41% 2019-05-21
30Y 2.85 0.02 0.02% -0.01% -0.15% -0.36% 2019-05-21

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.09 0.03 0.03% -0.02% -0.14% -0.47% 2019-05-21
1M 0.73 0.03 -0.03% -0.01% -0.04% 0.34% 2019-05-21
3M 0.74 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.31% 2019-05-21
6M 0.78 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.24% 2019-05-21
52W 0.73 0.01 0.05% 0.05% -0.01% 0.10% 2019-05-21
3Y 0.76 0.06 0.06% 0.02% -0.06% -0.12% 2019-05-21
5Y 0.84 0.03 0.03% 0.00% -0.10% -0.36% 2019-05-21
7Y 0.91 0.02 0.02% -0.01% -0.12% -0.43% 2019-05-21
20Y 1.54 0.03 0.03% -0.02% -0.13% -0.39% 2019-05-21
30Y 1.60 0.02 0.01% -0.02% -0.11% -0.30% 2019-05-21

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.04 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.10% 2019-05-20
ژاپن 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% 2019-05-16
ژاپن 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% 2019-05-16
ژاپن 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% 2019-05-16
ژاپن 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% 2019-05-16
ژاپن 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 2019-05-16
ژاپن 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% 2019-05-16
ژاپن 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% 2019-05-16
ژاپن 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% 2019-05-16
ژاپن 20Y 0.37 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.17% 2019-05-21
ژاپن 30Y 0.53 0.00 0.02% 0.01% -0.04% -0.22% 2019-05-21

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.09 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.65% 2019-05-20
آلمان 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% 2019-05-16
آلمان 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% 2019-05-16
آلمان 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% 2019-05-16
آلمان 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% 2019-05-16
آلمان 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% 2019-05-16
آلمان 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% 2019-05-16
آلمان 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% 2019-05-16
آلمان 30Y 0.59 0.03 0.03% 0.02% -0.10% -0.67% 2019-05-21

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% 2019-05-16
فرانسه 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% 2019-05-16
فرانسه 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% 2019-05-16
فرانسه 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% 2019-05-16
فرانسه 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% 2019-05-16
فرانسه 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% 2019-05-16
فرانسه 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% 2019-05-16
فرانسه 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% 2019-05-16
فرانسه 0.33 0.01 0.01% 0.00% -0.04% -0.51% 2019-05-21
فرانسه 20Y 1.01 0.03 0.03% 0.01% -0.05% -0.37% 2019-05-21
فرانسه 30Y 1.39 0.06 0.06% 0.02% -0.06% -0.35% 2019-05-21

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% 2019-05-16
ایتالیا 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% 2019-05-16
ایتالیا 6M -0.08 0.02 0.01% -0.01% 0.00% 0.28% 2019-05-16
ایتالیا 20Y 3.33 0.00 -0.09% -0.09% -0.06% 0.12% 2019-05-21
ایتالیا 30Y 3.46 0.02 -0.03% -0.09% -0.06% 0.07% 2019-05-21
ایتالیا 52W 0.11 0.02 -0.02% 0.01% 0.00% 0.33% 2019-05-21
ایتالیا 2.65 0.06 -0.06% -0.09% -0.03% 0.32% 2019-05-21
ایتالیا 7Y 2.10 0.11 -0.11% -0.08% -0.01% 0.30% 2019-05-21
ایتالیا 2Y 0.61 0.04 -0.04% -0.12% 0.00% 0.42% 2019-05-21
ایتالیا 3Y 1.11 0.15 -0.15% -0.09% 0.05% 0.71% 2019-05-21
ایتالیا 5Y 1.76 0.13 -0.13% -0.08% 0.03% 0.64% 2019-05-21

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 2019-05-16
روسیه 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% 2019-05-16
روسیه 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% 2019-05-16
روسیه 20Y 8.48 0.15 0.06% -0.10% -0.11% 0.78% 2019-05-21
روسیه 2Y 7.70 0.00 -0.31% -0.22% -0.33% 0.57% 2019-05-21
روسیه 7.94 0.07 -0.07% -0.22% -0.31% 0.60% 2019-05-21
روسیه 3Y 7.68 0.18 -0.18% -0.17% -0.24% 0.71% 2019-05-21
روسیه 52W 7.22 0.20 -0.20% -0.19% -0.38% 0.68% 2019-05-21
روسیه 5Y 7.76 0.13 -0.13% -0.17% -0.18% 0.89% 2019-05-21
روسیه 7Y 7.89 0.05 -0.05% -0.16% -0.24% 0.78% 2019-05-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 30Y 2.31 0.02 -0.04% -0.05% -0.22% -1.07% 2019-05-21
نیوزیلند 1.83 0.01 -0.01% 0.02% -0.16% -0.99% 2019-05-21
استرالیا 1.66 0.02 -0.02% -0.05% -0.24% -1.21% 2019-05-21
استرالیا 52W 1.30 0.10 -0.10% -0.10% -0.24% -0.58% 2019-05-21
استرالیا 20Y 2.11 0.05 -0.05% -0.04% -0.22% -1.09% 2019-05-21
استرالیا 2Y 1.21 0.07 -0.07% -0.09% -0.27% -0.83% 2019-05-21
استرالیا 3Y 1.20 0.03 -0.03% -0.05% -0.23% -1.01% 2019-05-21
استرالیا 5Y 1.29 0.02 -0.02% -0.04% -0.24% -1.16% 2019-05-21
استرالیا 7Y 1.47 0.04 -0.04% -0.06% -0.25% -1.22% 2019-05-21

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.66 0.00 0.09% 0.06% -0.04% -0.77% 2019-05-21
کانادا 52W 1.73 0.00 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 2019-05-21
کانادا 20Y 1.87 0.00 0.08% 0.06% -0.08% -0.57% 2019-05-21
کانادا 2Y 1.58 0.00 0.09% 0.06% 0.05% -0.39% 2019-05-21
کانادا 30Y 1.90 0.02 0.06% 0.05% -0.11% -0.53% 2019-05-21
کانادا 3M 1.68 0.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.43% 2019-05-21
کانادا 6M 1.73 0.00 -0.01% -0.01% -0.01% 0.28% 2019-05-21
کانادا 1M 1.65 0.02 -0.02% -0.03% -0.05% 0.51% 2019-05-21
کانادا 7Y 1.70 0.07 0.07% 0.06% -0.02% -0.75% 2019-05-21
کانادا 3Y 1.66 0.09 0.09% 0.06% 0.03% -0.54% 2019-05-21
کانادا 5Y 1.65 0.09 0.09% 0.08% 0.03% -0.66% 2019-05-21

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.30 0.00 0.01% 0.00% -0.12% -0.40% 2019-05-21
چین 52W 2.65 0.00 -0.06% -0.02% -0.10% -0.46% 2019-05-21
چین 20Y 3.67 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.35% 2019-05-21
چین 2Y 2.90 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.29% 2019-05-21
چین 30Y 3.96 0.01 0.01% 0.04% -0.03% -0.19% 2019-05-21
چین 3Y 2.98 0.03 -0.03% -0.02% -0.05% -0.29% 2019-05-21
چین 5Y 3.15 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -0.12% 2019-05-21
چین 7Y 3.36 0.05 -0.05% 0.00% -0.07% -0.31% 2019-05-21

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 7.39 0.11 0.02% -0.08% -0.17% -0.51% 2019-05-21
هند 3M 6.38 0.08 0.01% -0.07% -0.04% -0.01% 2019-05-21
هند 5Y 7.19 0.00 -0.14% -0.10% -0.31% -0.73% 2019-05-21
هند 6M 6.47 0.00 -0.12% -0.11% -0.10% -0.31% 2019-05-21
هند 52W 6.41 0.01 -0.01% -0.11% -0.16% -0.51% 2019-05-21
هند 2Y 6.54 0.17 -0.17% -0.09% -0.22% -0.94% 2019-05-21
هند 30Y 7.56 0.01 -0.01% -0.04% -0.15% -0.50% 2019-05-21
هند 3Y 6.83 0.01 -0.01% -0.11% -0.28% -0.81% 2019-05-21
هند 7Y 7.28 0.01 0.01% -0.01% -0.24% -0.79% 2019-05-21

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 2Y 7.20 0.09 0.09% 0.05% -0.04% -0.65% 2019-05-20
برزیل 8.89 0.12 -0.06% 0.14% -0.03% -1.61% 2019-05-21
برزیل 3Y 7.59 0.00 0.05% 0.10% -0.12% -1.48% 2019-05-21
برزیل 6M 6.38 0.00 0.02% -0.01% 0.02% -0.02% 2019-05-21
برزیل 3M 6.41 0.03 -0.03% 0.01% 0.00% -0.03% 2019-05-21
برزیل 5Y 8.55 0.05 -0.05% 0.15% 0.42% -1.25% 2019-05-21
برزیل 52W 6.44 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% -0.29% 2019-05-21

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.43 0.08 -0.03% -0.02% -0.08% -0.08% 2019-05-21
آفریقای جنوبی 20Y 9.72 0.00 0.07% 0.01% 0.08% 0.44% 2019-05-21
آفریقای جنوبی 2Y 6.59 0.00 0.06% 0.06% -0.29% -0.68% 2019-05-21
آفریقای جنوبی 3M 6.84 0.01 0.01% 0.02% 0.02% -0.11% 2019-05-21
آفریقای جنوبی 30Y 9.75 0.08 0.08% 0.03% 0.08% 0.31% 2019-05-21
آفریقای جنوبی 5Y 7.61 0.02 0.02% -0.03% -0.14% -0.32% 2019-05-21

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% 2019-05-16
اندونزی 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% 2019-05-16
اندونزی 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% 2019-05-16
اندونزی 30Y 8.65 0.01 0.03% 0.03% 0.22% 0.72% 2019-05-21
اندونزی 3Y 7.18 0.21 -0.01% 0.12% 0.37% 0.46% 2019-05-21
اندونزی 8.09 0.00 0.00% 0.02% 0.47% 0.60% 2019-05-21
اندونزی 52W 6.59 0.01 -0.01% -0.01% 0.09% -0.07% 2019-05-21
اندونزی 20Y 8.64 0.03 0.03% -0.01% 0.45% 0.61% 2019-05-21
اندونزی 5Y 7.58 0.01 0.01% 0.03% 0.46% 0.54% 2019-05-21

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2Y 1.69 0.01 0.01% -0.05% -0.10% -0.48% 2019-05-20
کره جنوبی 1.85 0.00 -0.02% -0.04% -0.10% -0.94% 2019-05-21
کره جنوبی 20Y 1.88 0.00 -0.02% -0.04% -0.09% -0.90% 2019-05-21
کره جنوبی 3Y 1.70 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.58% 2019-05-21
کره جنوبی 30Y 1.86 0.02 -0.02% -0.04% -0.08% -0.88% 2019-05-21
کره جنوبی 5Y 1.71 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.82% 2019-05-21
کره جنوبی 52W 1.67 0.01 -0.01% -0.05% -0.09% -0.23% 2019-05-21

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M 1.58 0.02 -0.02% 0.08% -0.02% 0.62% 2019-05-20
یونان 3M 1.56 0.04 -0.04% 0.03% 0.00% 0.54% 2019-05-20
یونان 6M 1.11 0.01 0.01% -0.01% -0.01% 0.08% 2019-05-20
یونان 20Y 4.33 0.12 -0.03% -0.15% 0.09% -0.81% 2019-05-21
یونان 3.39 0.61 -0.61% -0.66% -0.45% -1.02% 2019-05-21

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% 2019-05-15
پرتغال 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 2019-05-16
پرتغال 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% 2019-05-16
پرتغال 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% 2019-05-16
پرتغال 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% 2019-05-16
پرتغال 1.13 0.00 -0.09% -0.11% -0.17% -0.91% 2019-05-21
پرتغال 30Y 2.24 0.00 -0.10% -0.11% -0.16% -0.84% 2019-05-21
پرتغال 7Y 0.61 0.00 -0.08% -0.11% -0.17% -0.85% 2019-05-21
پرتغال 20Y 1.78 0.13 -0.13% -0.11% -0.18% -0.91% 2019-05-21
پرتغال 5Y 0.07 0.03 -0.03% -0.05% -0.10% -0.68% 2019-05-21

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.09 0.03 0.03% -0.02% -0.14% -0.47% 2019-05-21
1M 0.73 0.03 -0.03% -0.01% -0.04% 0.34% 2019-05-21
3M 0.74 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.31% 2019-05-21
6M 0.78 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.24% 2019-05-21
52W 0.73 0.01 0.05% 0.05% -0.01% 0.10% 2019-05-21
3Y 0.76 0.06 0.06% 0.02% -0.06% -0.12% 2019-05-21
5Y 0.84 0.03 0.03% 0.00% -0.10% -0.36% 2019-05-21
7Y 0.91 0.02 0.02% -0.01% -0.12% -0.43% 2019-05-21
20Y 1.54 0.03 0.03% -0.02% -0.13% -0.39% 2019-05-21
30Y 1.60 0.02 0.01% -0.02% -0.11% -0.30% 2019-05-21
آلمان -0.09 0.02 -0.01% -0.04% -0.11% -0.65% 2019-05-20
آلمان 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% 2019-05-16
آلمان 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% 2019-05-16
آلمان 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% 2019-05-16
آلمان 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% 2019-05-16
آلمان 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% 2019-05-16
آلمان 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% 2019-05-16
آلمان 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% 2019-05-16
آلمان 30Y 0.59 0.03 0.03% 0.02% -0.10% -0.67% 2019-05-21
فنلاند 0.28 0.05 0.05% 0.02% -0.08% -0.43% 2019-05-21
فرانسه 20Y 1.01 0.03 0.03% 0.01% -0.05% -0.37% 2019-05-21
فرانسه 30Y 1.39 0.06 0.06% 0.02% -0.06% -0.35% 2019-05-21
ایرلند 0.54 0.06 0.06% 0.02% 0.01% -0.50% 2019-05-21
هلند 0.13 0.02 0.02% 0.01% -0.06% -0.58% 2019-05-21
پرتغال 20Y 1.78 0.13 -0.13% -0.11% -0.18% -0.91% 2019-05-21
پرتغال 5Y 0.07 0.03 -0.03% -0.05% -0.10% -0.68% 2019-05-21
رومانی 5.02 0.02 0.02% 0.04% 0.01% 0.11% 2019-05-21
روسیه 5Y 7.76 0.13 -0.13% -0.17% -0.18% 0.89% 2019-05-21
روسیه 7Y 7.89 0.05 -0.05% -0.16% -0.24% 0.78% 2019-05-21
اسلوونی 0.60 0.02 0.02% 0.05% -0.06% -0.52% 2019-05-21
اتریش 0.26 0.02 0.02% 0.01% -0.07% -0.54% 2019-05-21
ایتالیا 2Y 0.61 0.04 -0.04% -0.12% 0.00% 0.42% 2019-05-21
ایتالیا 3Y 1.11 0.15 -0.15% -0.09% 0.05% 0.71% 2019-05-21
ایتالیا 5Y 1.76 0.13 -0.13% -0.08% 0.03% 0.64% 2019-05-21
فرانسه 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% 2019-05-16
فرانسه 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% 2019-05-16
فرانسه 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% 2019-05-16
فرانسه 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% 2019-05-16
فرانسه 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% 2019-05-16
فرانسه 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% 2019-05-16
فرانسه 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% 2019-05-16
فرانسه 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% 2019-05-16
Euro Area EFSF 8.22 6.36 -0.72% 4.99% 8.64% 8.66% 2019-04-29
پرتغال 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% 2019-05-15
ایتالیا 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% 2019-05-16
ایتالیا 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% 2019-05-16
دانمارک 0.01 0.01 0.01% -0.04% -0.13% -0.60% 2019-05-20
سوئیس -0.48 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% -0.57% 2019-05-20
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-05-20
لیتوانی 0.95 0.05 0.00% -0.05% -0.05% -0.25% 2019-05-20
یونان 1M 1.58 0.02 -0.02% 0.08% -0.02% 0.62% 2019-05-20
یونان 3M 1.56 0.04 -0.04% 0.03% 0.00% 0.54% 2019-05-20
یونان 6M 1.11 0.01 0.01% -0.01% -0.01% 0.08% 2019-05-20
بلغارستان 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.63% 2019-05-21
بلژیک 0.39 0.03 0.01% -0.01% -0.04% -0.46% 2019-05-21
ایتالیا 20Y 3.33 0.00 -0.09% -0.09% -0.06% 0.12% 2019-05-21
ایتالیا 30Y 3.46 0.02 -0.03% -0.09% -0.06% 0.07% 2019-05-21
فرانسه 0.33 0.01 0.01% 0.00% -0.04% -0.51% 2019-05-21
یونان 20Y 4.33 0.12 -0.03% -0.15% 0.09% -0.81% 2019-05-21
لهستان 2.76 0.00 0.16% 0.18% 0.16% -0.33% 2019-05-21
روسیه 20Y 8.48 0.15 0.06% -0.10% -0.11% 0.78% 2019-05-21
روسیه 2Y 7.70 0.00 -0.31% -0.22% -0.33% 0.57% 2019-05-21
کرواسی 1.74 0.03 -0.03% -0.04% -0.10% -0.44% 2019-05-21
پرتغال 1.13 0.00 -0.09% -0.11% -0.17% -0.91% 2019-05-21
پرتغال 30Y 2.24 0.00 -0.10% -0.11% -0.16% -0.84% 2019-05-21
پرتغال 7Y 0.61 0.00 -0.08% -0.11% -0.17% -0.85% 2019-05-21
پرتغال 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 2019-05-16
پرتغال 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% 2019-05-16
پرتغال 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% 2019-05-16
پرتغال 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% 2019-05-16
روسیه 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 2019-05-16
روسیه 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% 2019-05-16
روسیه 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% 2019-05-16
سوئد 0.19 0.02 0.01% 0.01% -0.06% -0.49% 2019-05-21
اسپانیا 0.88 0.01 -0.01% -0.10% -0.19% -0.57% 2019-05-21
نروژ 1.69 0.02 0.02% 0.06% -0.07% -0.28% 2019-05-21
مجارستان 3.30 0.10 0.10% 0.07% 0.03% 0.05% 2019-05-21
ترکیه 18.32 1.36 -1.36% -0.43% 1.02% 3.88% 2019-05-21
ایسلند 4.20 0.05 -0.05% -0.05% -0.15% -1.11% 2019-05-21
ایتالیا 52W 0.11 0.02 -0.02% 0.01% 0.00% 0.33% 2019-05-21
جمهوری چک 1.81 0.03 -0.03% -0.05% -0.04% -0.05% 2019-05-21
یونان 3.39 0.61 -0.61% -0.66% -0.45% -1.02% 2019-05-21
روسیه 7.94 0.07 -0.07% -0.22% -0.31% 0.60% 2019-05-21
روسیه 3Y 7.68 0.18 -0.18% -0.17% -0.24% 0.71% 2019-05-21
اسلواکی 0.52 0.01 0.01% 0.01% -0.04% -0.29% 2019-05-21
روسیه 52W 7.22 0.20 -0.20% -0.19% -0.38% 0.68% 2019-05-21
ایتالیا 2.65 0.06 -0.06% -0.09% -0.03% 0.32% 2019-05-21
ایتالیا 7Y 2.10 0.11 -0.11% -0.08% -0.01% 0.30% 2019-05-21
اسپانیا 52W -0.35 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -0.01% 2019-05-21
اسپانیا 3M -0.44 0.01 0.00% 0.01% -0.02% 0.04% 2019-05-21
اسپانیا 6M -0.40 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -0.02% 2019-05-21
هلند 3M -0.52 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 2019-05-21
هلند 6M -0.55 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.05% 2019-05-21
اسپانیا 3Y -0.25 0.02 0.00% 0.01% -0.07% -0.19% 2019-05-16
اسپانیا 5Y -0.07 0.04 -0.04% -0.02% -0.12% -0.41% 2019-05-16

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.37 0.00 0.06% 0.01% -0.16% -0.64% 2019-05-21
1M 2.38 0.03 -0.03% -0.04% -0.07% 0.73% 2019-05-21
3M 2.39 0.01 0.01% -0.03% -0.05% 0.45% 2019-05-21
6M 2.42 0.00 -0.01% -0.01% -0.05% 0.29% 2019-05-21
52W 2.36 0.05 0.05% 0.03% -0.09% 0.02% 2019-05-21
2Y 2.25 0.09 0.09% 0.05% -0.14% -0.34% 2019-05-21
3Y 2.20 0.08 0.08% 0.03% -0.16% -0.53% 2019-05-21
5Y 2.22 0.01 0.02% 0.03% -0.16% -0.67% 2019-05-21
7Y 2.32 0.02 0.02% 0.02% -0.16% -0.69% 2019-05-21
20Y 2.85 0.01 -0.01% 0.01% -0.13% -0.41% 2019-05-21
30Y 2.85 0.02 0.02% -0.01% -0.15% -0.36% 2019-05-21
برزیل 52W 6.44 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% -0.29% 2019-05-21
کانادا 1M 1.65 0.02 -0.02% -0.03% -0.05% 0.51% 2019-05-21
برزیل 3M 6.41 0.03 -0.03% 0.01% 0.00% -0.03% 2019-05-21
کانادا 3Y 1.66 0.09 0.09% 0.06% 0.03% -0.54% 2019-05-21
کانادا 5Y 1.65 0.09 0.09% 0.08% 0.03% -0.66% 2019-05-21
برزیل 5Y 8.55 0.05 -0.05% 0.15% 0.42% -1.25% 2019-05-21
کانادا 7Y 1.70 0.07 0.07% 0.06% -0.02% -0.75% 2019-05-21
شیلی 4.09 0.00 -0.04% -0.01% 0.00% -0.48% 2019-05-20
برزیل 2Y 7.20 0.09 0.09% 0.05% -0.04% -0.65% 2019-05-20
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2019-05-20
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-05-20
کلمبیا 6.52 0.02 0.01% 0.06% 0.16% -0.13% 2019-05-21
کانادا 1.66 0.00 0.09% 0.06% -0.04% -0.77% 2019-05-21
کانادا 52W 1.73 0.00 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 2019-05-21
کانادا 20Y 1.87 0.00 0.08% 0.06% -0.08% -0.57% 2019-05-21
کانادا 2Y 1.58 0.00 0.09% 0.06% 0.05% -0.39% 2019-05-21
کانادا 30Y 1.90 0.02 0.06% 0.05% -0.11% -0.53% 2019-05-21
کانادا 3M 1.68 0.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.43% 2019-05-21
کانادا 6M 1.73 0.00 -0.01% -0.01% -0.01% 0.28% 2019-05-21
برزیل 8.89 0.12 -0.06% 0.14% -0.03% -1.61% 2019-05-21
برزیل 3Y 7.59 0.00 0.05% 0.10% -0.12% -1.48% 2019-05-21
برزیل 6M 6.38 0.00 0.02% -0.01% 0.02% -0.02% 2019-05-21
مکزیک 8.07 0.05 0.00% 0.03% 0.06% 0.32% 2019-05-21

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.04 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.10% 2019-05-20
ژاپن 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% 2019-05-16
ژاپن 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% 2019-05-16
ژاپن 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% 2019-05-16
ژاپن 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% 2019-05-16
ژاپن 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 2019-05-16
ژاپن 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% 2019-05-16
ژاپن 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% 2019-05-16
ژاپن 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% 2019-05-16
ژاپن 20Y 0.37 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.17% 2019-05-21
ژاپن 30Y 0.53 0.00 0.02% 0.01% -0.04% -0.22% 2019-05-21
کره جنوبی 1.85 0.00 -0.02% -0.04% -0.10% -0.94% 2019-05-21
کره جنوبی 20Y 1.88 0.00 -0.02% -0.04% -0.09% -0.90% 2019-05-21
کره جنوبی 3Y 1.70 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.58% 2019-05-21
ویتنام 4.74 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.18% 2019-05-21
تایوان 0.72 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% -0.30% 2019-05-21
کره جنوبی 30Y 1.86 0.02 -0.02% -0.04% -0.08% -0.88% 2019-05-21
کره جنوبی 5Y 1.71 0.02 -0.02% -0.05% -0.11% -0.82% 2019-05-21
چین 2Y 2.90 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.29% 2019-05-21
چین 30Y 3.96 0.01 0.01% 0.04% -0.03% -0.19% 2019-05-21
هنگ کنگ 1.57 0.02 0.02% -0.02% -0.16% -0.79% 2019-05-21
Philippine 5.84 0.04 0.04% 0.04% -0.30% -0.48% 2019-05-21
چین 3Y 2.98 0.03 -0.03% -0.02% -0.05% -0.29% 2019-05-21
چین 5Y 3.15 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -0.12% 2019-05-21
مالزی 3.82 0.01 -0.01% 0.00% -0.11% -0.40% 2019-05-21
سنگاپور 2.17 0.02 0.02% 0.04% 0.00% -0.50% 2019-05-21
اندونزی 8.09 0.00 0.00% 0.02% 0.47% 0.60% 2019-05-21
اندونزی 52W 6.59 0.01 -0.01% -0.01% 0.09% -0.07% 2019-05-21
اندونزی 20Y 8.64 0.03 0.03% -0.01% 0.45% 0.61% 2019-05-21
اندونزی 5Y 7.58 0.01 0.01% 0.03% 0.46% 0.54% 2019-05-21
چین 7Y 3.36 0.05 -0.05% 0.00% -0.07% -0.31% 2019-05-21
هند 52W 6.41 0.01 -0.01% -0.11% -0.16% -0.51% 2019-05-21
هند 2Y 6.54 0.17 -0.17% -0.09% -0.22% -0.94% 2019-05-21
هند 30Y 7.56 0.01 -0.01% -0.04% -0.15% -0.50% 2019-05-21
هند 3Y 6.83 0.01 -0.01% -0.11% -0.28% -0.81% 2019-05-21
هند 7Y 7.28 0.01 0.01% -0.01% -0.24% -0.79% 2019-05-21
کره جنوبی 52W 1.67 0.01 -0.01% -0.05% -0.09% -0.23% 2019-05-21
اندونزی 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% 2019-05-16
اندونزی 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% 2019-05-16
اندونزی 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% 2019-05-16
کره جنوبی 2Y 1.69 0.01 0.01% -0.05% -0.10% -0.48% 2019-05-20
تایلند 2.47 0.01 0.00% 0.02% -0.02% -0.29% 2019-05-20
پاکستان 13.65 0.19 0.00% 0.19% 0.45% 5.15% 2019-05-20
چین 3.30 0.00 0.01% 0.00% -0.12% -0.40% 2019-05-21
چین 52W 2.65 0.00 -0.06% -0.02% -0.10% -0.46% 2019-05-21
چین 20Y 3.67 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.35% 2019-05-21
اندونزی 30Y 8.65 0.01 0.03% 0.03% 0.22% 0.72% 2019-05-21
اندونزی 3Y 7.18 0.21 -0.01% 0.12% 0.37% 0.46% 2019-05-21
هند 7.39 0.11 0.02% -0.08% -0.17% -0.51% 2019-05-21
هند 3M 6.38 0.08 0.01% -0.07% -0.04% -0.01% 2019-05-21
هند 5Y 7.19 0.00 -0.14% -0.10% -0.31% -0.73% 2019-05-21
هند 6M 6.47 0.00 -0.12% -0.11% -0.10% -0.31% 2019-05-21
اسرائيل 1.86 0.00 -0.10% -0.10% -0.06% -0.18% 2019-05-21
قطر 3.56 0.13 0.13% 0.14% -0.09% -1.09% 2019-05-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 30Y 2.31 0.02 -0.04% -0.05% -0.22% -1.07% 2019-05-21
نیوزیلند 1.83 0.01 -0.01% 0.02% -0.16% -0.99% 2019-05-21
استرالیا 1.66 0.02 -0.02% -0.05%