قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.88 0.02 -0.02% 0.07% 0.12% -1.24% 2019-11-13
10Y 0.77 0.04 -0.04% 0.05% 0.13% -0.74% 2019-11-13
ژاپن -0.05 0.01 0.03% 0.09% 0.12% -0.16% 2019-11-13
آلمان -0.27 0.02 0.00% 0.05% 0.19% -0.67% 2019-11-13
فرانسه 0.03 0.02 -0.02% 0.06% 0.22% -0.75% 2019-11-13
یونان 1.37 0.55 -0.55% -0.29% -0.07% -3.13% 2019-11-13
هند 6.53 0.03 -0.03% 0.04% -0.14% -1.20% 2019-11-13
کانادا 1.61 0.03 0.01% 0.00% 0.05% -0.83% 2019-11-12
برزیل 6.70 0.04 0.04% 0.27% 0.04% -3.88% 2019-11-12
مکزیک 6.95 0.07 -0.03% 0.11% 0.19% -2.16% 2019-11-12
استرالیا 1.23 0.05 -0.05% -0.04% 0.18% -1.47% 2019-11-13
ایتالیا 1.30 0.00 0.00% 0.18% 0.28% -2.20% 2019-11-13
هلند -0.14 0.03 -0.02% 0.04% 0.18% -0.67% 2019-11-13
نیوزیلند 1.51 0.12 0.12% 0.13% 0.30% -1.30% 2019-11-13
اسپانیا 0.42 0.04 -0.04% 0.11% 0.20% -1.21% 2019-11-13
پرتغال 0.34 0.03 -0.03% 0.10% 0.16% -1.63% 2019-11-13
سوئیس -0.40 0.04 -0.02% 0.03% 0.25% -0.41% 2019-11-13

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.88 0.02 -0.02% 0.07% 0.12% -1.24% 2019-11-13
1M 1.57 0.01 0.01% 0.03% -0.18% -0.66% 2019-11-13
3M 1.59 0.01 0.01% 0.03% -0.08% -0.79% 2019-11-13
6M 1.59 0.01 0.01% 0.02% -0.08% -0.93% 2019-11-13
52W 1.59 0.01 0.01% 0.01% -0.06% -1.12% 2019-11-13
2Y 1.63 0.02 -0.02% 0.02% 0.01% -1.23% 2019-11-13
3Y 1.65 0.03 -0.03% 0.05% 0.05% -1.27% 2019-11-13
5Y 1.69 0.03 -0.03% 0.07% 0.09% -1.26% 2019-11-13
7Y 1.80 0.03 -0.03% 0.07% 0.12% -1.24% 2019-11-13
20Y 2.43 0.03 -0.03% 0.08% 0.18% -0.97% 2019-11-13
30Y 2.36 0.02 -0.02% 0.07% 0.13% -0.99% 2019-11-13

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.77 0.04 -0.04% 0.05% 0.13% -0.74% 2019-11-13
1M 0.76 0.00 0.00% -0.01% 0.01% 0.03% 2019-11-13
3M 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 2019-11-13
6M 0.71 0.01 -0.01% -0.05% -0.04% -0.06% 2019-11-13
52W 0.66 0.03 -0.03% 0.00% 0.03% -0.14% 2019-11-13
3Y 0.50 0.03 -0.03% 0.02% 0.05% -0.31% 2019-11-13
5Y 0.56 0.00 -0.03% 0.03% 0.09% -0.53% 2019-11-13
7Y 0.53 0.04 -0.04% 0.04% 0.10% -0.68% 2019-11-13
20Y 1.17 0.04 -0.04% 0.05% 0.15% -0.76% 2019-11-13
30Y 1.27 0.04 -0.04% 0.04% 0.16% -0.71% 2019-11-13
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.54 0.02 -0.01% 0.02% 0.05% -0.25% 2019-11-13

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.05 0.01 0.03% 0.09% 0.12% -0.16% 2019-11-13
ژاپن 1M -0.15 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% 2019-11-13
ژاپن 3M -0.21 0.00 0.05% -0.04% 0.08% 0.02% 2019-11-13
ژاپن 6M -0.19 0.00 0.00% 0.05% 0.09% 0.04% 2019-11-13
ژاپن 52W -0.18 0.02 0.02% 0.04% 0.09% -0.03% 2019-11-13
ژاپن 2Y -0.19 0.02 -0.02% 0.05% 0.09% -0.05% 2019-11-13
ژاپن 3Y -0.18 0.01 0.03% 0.08% 0.11% -0.06% 2019-11-13
ژاپن 5Y -0.18 0.01 0.03% 0.09% 0.12% -0.09% 2019-11-13
ژاپن 7Y -0.16 0.02 0.04% 0.10% 0.15% -0.13% 2019-11-13
ژاپن 20Y 0.32 0.00 0.00% 0.06% 0.11% -0.32% 2019-11-13
ژاپن 30Y 0.48 0.01 -0.01% 0.07% 0.09% -0.39% 2019-11-13

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.27 0.02 0.00% 0.05% 0.19% -0.67% 2019-11-13
آلمان 3M -0.60 0.01 -0.03% -0.02% -0.02% 0.12% 2019-11-13
آلمان 6M -0.55 0.05 0.05% 0.10% 0.05% 0.14% 2019-11-13
آلمان 52W -0.63 0.02 -0.02% -0.04% 0.00% 0.03% 2019-11-13
آلمان 2Y -0.63 0.00 0.00% 0.01% 0.07% 0.01% 2019-11-13
آلمان 3Y -0.65 0.01 -0.01% 0.02% 0.10% -0.14% 2019-11-13
آلمان 5Y -0.55 0.01 -0.01% 0.05% 0.15% -0.36% 2019-11-13
آلمان 7Y -0.47 0.02 -0.01% 0.05% 0.17% -0.50% 2019-11-13
آلمان 30Y 0.20 0.05 -0.05% 0.02% 0.17% -0.86% 2019-11-13

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.03 0.02 -0.02% 0.06% 0.22% -0.75% 2019-11-13
فرانسه 1M -0.55 0.04 0.04% -0.02% 0.06% 0.03% 2019-11-13
فرانسه 52W -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 2019-11-13
فرانسه 20Y 0.48 0.05 -0.05% 0.02% 0.14% -0.95% 2019-11-13
فرانسه 2Y -0.60 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% -0.19% 2019-11-13
فرانسه 30Y 0.79 0.06 -0.06% 0.00% 0.12% -0.91% 2019-11-13
فرانسه 3M -0.58 0.00 0.00% 0.05% 0.01% 0.10% 2019-11-13
فرانسه 3Y -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.08% -0.34% 2019-11-13
فرانسه 5Y -0.39 0.01 -0.01% 0.04% 0.16% -0.50% 2019-11-13
فرانسه 6M -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 0.06% 2019-11-13
فرانسه 7Y -0.22 0.01 0.00% 0.07% 0.20% -0.56% 2019-11-13

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1.30 0.00 0.00% 0.18% 0.28% -2.20% 2019-11-13
ایتالیا 1M -0.29 0.01 -0.01% 0.03% 0.04% 0.09% 2019-11-13
ایتالیا 52W -0.12 0.01 -0.03% 0.08% 0.07% -0.68% 2019-11-13
ایتالیا 20Y 1.98 0.00 0.00% 0.20% 0.31% -1.96% 2019-11-13
ایتالیا 2Y 0.03 0.01 0.01% 0.13% 0.17% -1.30% 2019-11-13
ایتالیا 30Y 2.33 0.00 0.00% 0.20% 0.29% -1.71% 2019-11-13
ایتالیا 3M -0.29 0.04 -0.05% 0.05% 0.03% 0.07% 2019-11-13
ایتالیا 3Y 0.09 0.02 0.02% 0.15% 0.17% -1.84% 2019-11-13
ایتالیا 5Y 0.57 0.01 0.01% 0.20% 0.28% -2.18% 2019-11-13
ایتالیا 6M -0.21 0.00 0.01% 0.03% 0.03% -0.39% 2019-11-13
ایتالیا 7Y 0.88 0.00 0.00% 0.19% 0.28% -2.33% 2019-11-13

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 1M 6.35 0.00 0.00% -0.02% -0.43% -1.04% 2019-11-12
روسیه 3M 6.28 0.00 0.00% -0.03% -0.42% -1.27% 2019-11-12
روسیه 6M 6.23 0.01 0.01% -0.05% -0.45% -1.61% 2019-11-12
روسیه 6.54 0.07 0.07% 0.18% -0.12% -2.13% 2019-11-13
روسیه 52W 6.02 0.02 0.02% 0.14% -0.34% -1.67% 2019-11-13
روسیه 20Y 7.02 0.03 0.03% 0.07% -0.11% -1.83% 2019-11-13
روسیه 2Y 5.87 0.00 0.03% 0.00% -0.49% -2.06% 2019-11-13
روسیه 3Y 6.03 0.02 0.02% 0.08% -0.31% -2.27% 2019-11-13
روسیه 5Y 6.24 0.01 0.01% 0.08% -0.25% -2.18% 2019-11-13
روسیه 7Y 6.42 0.03 0.03% 0.17% -0.15% -2.16% 2019-11-13

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 1.23 0.05 -0.05% -0.04% 0.18% -1.47% 2019-11-13
استرالیا 52W 0.90 0.00 -0.02% -0.02% 0.14% -1.08% 2019-11-13
استرالیا 20Y 1.69 0.00 -0.02% 0.00% 0.21% -1.37% 2019-11-13
استرالیا 2Y 0.86 0.00 -0.03% -0.07% 0.12% -1.22% 2019-11-13
استرالیا 30Y 1.84 0.04 -0.04% -0.01% 0.21% -1.37% 2019-11-13
استرالیا 3Y 0.80 0.05 -0.05% -0.09% 0.09% -1.35% 2019-11-13
استرالیا 5Y 0.89 0.02 -0.04% -0.06% 0.14% -1.41% 2019-11-13
استرالیا 7Y 1.02 0.05 -0.05% -0.07% 0.15% -1.46% 2019-11-13
نیوزیلند 1.51 0.12 0.12% 0.13% 0.30% -1.30% 2019-11-13
New Zealand Bond Yield 2Y 1.07 0.17 0.11% 0.10% 0.18% -0.95% 2019-11-13

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.61 0.03 0.01% 0.00% 0.05% -0.83% 2019-11-12
کانادا 1M 1.67 0.04 -0.03% -0.02% 0.01% 0.11% 2019-11-12
کانادا 52W 1.70 0.01 0.01% -0.02% -0.04% -0.48% 2019-11-12
کانادا 20Y 1.74 0.01 0.01% 0.00% 0.09% -0.74% 2019-11-12
کانادا 2Y 1.60 0.01 0.01% -0.04% -0.09% -0.68% 2019-11-12
کانادا 30Y 1.75 0.02 0.01% 0.00% 0.08% -0.72% 2019-11-12
کانادا 3M 1.66 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.07% 2019-11-12
کانادا 3Y 1.61 0.02 0.01% -0.02% -0.04% -0.71% 2019-11-12
کانادا 5Y 1.57 0.01 0.02% -0.01% 0.00% -0.78% 2019-11-12
کانادا 6M 1.69 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.25% 2019-11-12
کانادا 7Y 1.60 0.03 0.02% 0.00% 0.03% -0.81% 2019-11-12

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.26 0.01 -0.01% -0.01% 0.07% -0.20% 2019-11-13
چین 52W 2.73 0.03 0.03% 0.01% 0.08% 0.13% 2019-11-13
چین 20Y 3.64 0.00 -0.01% -0.05% 0.08% -0.18% 2019-11-13
چین 2Y 2.86 0.01 -0.01% -0.01% 0.10% -0.04% 2019-11-13
چین 30Y 3.89 0.01 0.00% -0.02% 0.04% -0.15% 2019-11-13
چین 3Y 2.88 0.01 0.01% -0.01% 0.00% -0.16% 2019-11-13
چین 5Y 3.05 0.01 0.01% -0.02% 0.04% -0.19% 2019-11-13
چین 7Y 3.23 0.01 -0.01% -0.04% 0.02% -0.23% 2019-11-13

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 30Y 7.26 0.01 0.01% 0.09% 0.07% -0.85% 2019-11-11
هند 5Y 6.38 0.01 -0.04% 0.06% 0.00% -1.25% 2019-11-11
هند 6.53 0.03 -0.03% 0.04% -0.14% -1.20% 2019-11-13
هند 52W 5.54 0.01 0.00% 0.04% -0.09% -1.79% 2019-11-13
هند 2Y 5.67 0.02 0.02% 0.05% -0.05% -1.69% 2019-11-13
هند 3M 5.06 0.02 -0.03% 0.01% -0.11% -1.86% 2019-11-13
هند 3Y 6.05 0.02 -0.02% -0.02% 0.09% -1.43% 2019-11-13
هند 6M 5.17 0.01 0.01% 0.00% -0.14% -2.00% 2019-11-13
هند 7Y 6.83 0.03 -0.04% 0.03% 0.00% -0.89% 2019-11-13

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 6.70 0.04 0.04% 0.27% 0.04% -3.88% 2019-11-12
برزیل 52W 4.49 0.03 0.03% 0.14% -0.07% -2.47% 2019-11-12
برزیل 2Y 5.04 0.10 0.10% 0.22% 0.10% -3.07% 2019-11-12
برزیل 3M 4.76 0.00 0.00% 0.05% -0.15% -1.61% 2019-11-12
برزیل 3Y 5.46 0.11 0.11% 0.20% 0.11% -3.41% 2019-11-12
برزیل 5Y 6.20 0.06 0.06% 0.26% 0.08% -3.18% 2019-11-12
برزیل 6M 4.50 0.01 0.01% -0.01% -0.23% -1.95% 2019-11-12

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.51 0.04 0.04% 0.09% 0.29% -0.66% 2019-11-13
آفریقای جنوبی 20Y 10.10 0.03 0.03% 0.08% 0.31% 0.13% 2019-11-13
آفریقای جنوبی 2Y 6.69 0.02 0.02% 0.05% 0.07% 0.25% 2019-11-13
آفریقای جنوبی 30Y 10.14 0.03 0.03% 0.09% 0.31% 0.12% 2019-11-13
آفریقای جنوبی 3M 6.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.93% 2019-11-13
آفریقای جنوبی 5Y 7.48 0.02 0.03% 0.06% 0.19% -1.00% 2019-11-13

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 20Y 7.62 0.04 0.02% -0.03% -0.21% -0.93% 2019-11-12
اندونزی 7.07 0.02 0.02% 0.10% -0.14% -1.07% 2019-11-13
اندونزی 1M 4.60 0.00 0.00% 0.00% -1.30% -0.85% 2019-11-13
اندونزی 52W 5.45 0.03 -0.03% -0.16% -0.36% -1.10% 2019-11-13
اندونزی 30Y 7.77 0.01 0.01% 0.02% -0.25% -1.19% 2019-11-13
اندونزی 3M 4.78 0.00 0.00% -0.63% -1.08% -1.11% 2019-11-13
اندونزی 3Y 6.23 0.01 -0.01% -0.02% -0.30% -1.46% 2019-11-13
اندونزی 5Y 6.51 0.02 0.02% 0.09% -0.14% -1.54% 2019-11-13
اندونزی 6M 5.00 0.00 0.00% -0.55% -0.79% -1.06% 2019-11-13

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 52W 1.41 0.02 -0.01% 0.01% 0.13% -0.39% 2019-11-12
کره جنوبی 1.79 0.05 -0.05% -0.03% 0.30% -0.40% 2019-11-13
کره جنوبی 20Y 1.75 0.05 -0.05% -0.04% 0.27% -0.39% 2019-11-13
کره جنوبی 2Y 1.54 0.01 -0.01% 0.01% 0.24% -0.38% 2019-11-13
کره جنوبی 30Y 1.73 0.04 -0.06% -0.06% 0.25% -0.36% 2019-11-13
کره جنوبی 3Y 1.51 0.06 -0.06% -0.02% 0.23% -0.41% 2019-11-13
کره جنوبی 5Y 1.62 0.05 -0.05% -0.05% 0.26% -0.41% 2019-11-13

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M 1.49 0.05 0.05% 0.14% -0.08% 0.12% 2019-11-12
یونان 3M 0.89 0.02 0.02% -0.80% -0.42% -0.50% 2019-11-12
یونان 6M 0.34 0.01 0.01% -1.08% -0.90% -1.08% 2019-11-12
یونان 1.37 0.55 -0.55% -0.29% -0.07% -3.13% 2019-11-13
یونان 20Y 2.20 0.01 0.01% 0.21% 0.00% -3.09% 2019-11-13

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 3M -0.42 0.05 -0.04% 0.00% 0.08% 0.10% 2019-11-12
پرتغال 6M -0.40 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.02% 2019-11-12
پرتغال 0.34 0.03 -0.03% 0.10% 0.16% -1.63% 2019-11-13
پرتغال 52W -0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -0.17% 2019-11-13
پرتغال 20Y 0.91 0.04 -0.04% 0.12% 0.17% -1.86% 2019-11-13
پرتغال 2Y -0.48 0.01 0.01% 0.07% 0.11% -0.33% 2019-11-13
پرتغال 30Y 1.24 0.04 -0.04% 0.12% 0.17% -1.85% 2019-11-13
پرتغال 3Y -0.33 0.00 0.00% 0.07% 0.09% -0.36% 2019-11-13
پرتغال 5Y -0.11 0.01 0.03% 0.07% 0.12% -0.88% 2019-11-13
پرتغال 7Y 0.11 0.01 -0.02% 0.07% 0.13% -1.36% 2019-11-13

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.77 0.04 -0.04% 0.05% 0.13% -0.74% 2019-11-13
1M 0.76 0.00 0.00% -0.01% 0.01% 0.03% 2019-11-13
3M 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 2019-11-13
6M 0.71 0.01 -0.01% -0.05% -0.04% -0.06% 2019-11-13
52W 0.66 0.03 -0.03% 0.00% 0.03% -0.14% 2019-11-13
3Y 0.50 0.03 -0.03% 0.02% 0.05% -0.31% 2019-11-13
5Y 0.56 0.00 -0.03% 0.03% 0.09% -0.53% 2019-11-13
7Y 0.53 0.04 -0.04% 0.04% 0.10% -0.68% 2019-11-13
20Y 1.17 0.04 -0.04% 0.05% 0.15% -0.76% 2019-11-13
30Y 1.27 0.04 -0.04% 0.04% 0.16% -0.71% 2019-11-13
آلمان -0.27 0.02 0.00% 0.05% 0.19% -0.67% 2019-11-13
آلمان 3M -0.60 0.01 -0.03% -0.02% -0.02% 0.12% 2019-11-13
آلمان 6M -0.55 0.05 0.05% 0.10% 0.05% 0.14% 2019-11-13
آلمان 52W -0.63 0.02 -0.02% -0.04% 0.00% 0.03% 2019-11-13
آلمان 2Y -0.63 0.00 0.00% 0.01% 0.07% 0.01% 2019-11-13
آلمان 3Y -0.65 0.01 -0.01% 0.02% 0.10% -0.14% 2019-11-13
آلمان 5Y -0.55 0.01 -0.01% 0.05% 0.15% -0.36% 2019-11-13
آلمان 7Y -0.47 0.02 -0.01% 0.05% 0.17% -0.50% 2019-11-13
آلمان 30Y 0.20 0.05 -0.05% 0.02% 0.17% -0.86% 2019-11-13
دانمارک -0.24 0.03 -0.01% 0.03% 0.20% -0.61% 2019-11-13
ایتالیا 1.30 0.00 0.00% 0.18% 0.28% -2.20% 2019-11-13
ایتالیا 1M -0.29 0.01 -0.01% 0.03% 0.04% 0.09% 2019-11-13
ایتالیا 52W -0.12 0.01 -0.03% 0.08% 0.07% -0.68% 2019-11-13
ایتالیا 20Y 1.98 0.00 0.00% 0.20% 0.31% -1.96% 2019-11-13
ایتالیا 2Y 0.03 0.01 0.01% 0.13% 0.17% -1.30% 2019-11-13
ایتالیا 30Y 2.33 0.00 0.00% 0.20% 0.29% -1.71% 2019-11-13
ایتالیا 3M -0.29 0.04 -0.05% 0.05% 0.03% 0.07% 2019-11-13
ایتالیا 3Y 0.09 0.02 0.02% 0.15% 0.17% -1.84% 2019-11-13
ایتالیا 5Y 0.57 0.01 0.01% 0.20% 0.28% -2.18% 2019-11-13
ایتالیا 7Y 0.88 0.00 0.00% 0.19% 0.28% -2.33% 2019-11-13
Euro Area Government Bond 0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-10-15
یونان 1M 1.49 0.05 0.05% 0.14% -0.08% 0.12% 2019-11-12
یونان 3M 0.89 0.02 0.02% -0.80% -0.42% -0.50% 2019-11-12
یونان 6M 0.34 0.01 0.01% -1.08% -0.90% -1.08% 2019-11-12
مجارستان 2.18 0.03 0.03% 0.18% 0.13% -1.55% 2019-11-12
پرتغال 3M -0.42 0.05 -0.04% 0.00% 0.08% 0.10% 2019-11-12
پرتغال 6M -0.40 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.02% 2019-11-12
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-11-12
لیتوانی 0.43 0.00 0.00% 0.08% 0.13% -0.78% 2019-11-12
روسیه 1M 6.35 0.00 0.00% -0.02% -0.43% -1.04% 2019-11-12
روسیه 3M 6.28 0.00 0.00% -0.03% -0.42% -1.27% 2019-11-12
روسیه 6M 6.23 0.01 0.01% -0.05% -0.45% -1.61% 2019-11-12
بلغارستان 0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.53% 2019-11-13
کرواسی 0.57 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -1.58% 2019-11-13
جمهوری چک 1.57 0.03 -0.04% 0.11% 0.26% -0.54% 2019-11-13
اتریش -0.03 0.01 -0.01% 0.04% 0.18% -0.66% 2019-11-13
بلژیک 0.02 0.02 -0.02% 0.06% 0.18% -0.82% 2019-11-13
فنلاند -0.03 0.02 -0.01% 0.04% 0.17% -0.71% 2019-11-13
سوئد 0.04 0.04 -0.04% 0.03% 0.23% -0.58% 2019-11-13
اسپانیا 0.42 0.04 -0.04% 0.11% 0.20% -1.21% 2019-11-13
پرتغال 0.34 0.03 -0.03% 0.10% 0.16% -1.63% 2019-11-13
پرتغال 52W -0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -0.17% 2019-11-13
پرتغال 20Y 0.91 0.04 -0.04% 0.12% 0.17% -1.86% 2019-11-13
پرتغال 2Y -0.48 0.01 0.01% 0.07% 0.11% -0.33% 2019-11-13
پرتغال 30Y 1.24 0.04 -0.04% 0.12% 0.17% -1.85% 2019-11-13
پرتغال 3Y -0.33 0.00 0.00% 0.07% 0.09% -0.36% 2019-11-13
پرتغال 5Y -0.11 0.01 0.03% 0.07% 0.12% -0.88% 2019-11-13
پرتغال 7Y 0.11 0.01 -0.02% 0.07% 0.13% -1.36% 2019-11-13
سوئیس -0.40 0.04 -0.02% 0.03% 0.25% -0.41% 2019-11-13
فرانسه 0.03 0.02 -0.02% 0.06% 0.22% -0.75% 2019-11-13
فرانسه 1M -0.55 0.04 0.04% -0.02% 0.06% 0.03% 2019-11-13
فرانسه 52W -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 2019-11-13
فرانسه 20Y 0.48 0.05 -0.05% 0.02% 0.14% -0.95% 2019-11-13
فرانسه 2Y -0.60 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% -0.19% 2019-11-13
فرانسه 30Y 0.79 0.06 -0.06% 0.00% 0.12% -0.91% 2019-11-13
فرانسه 3M -0.58 0.00 0.00% 0.05% 0.01% 0.10% 2019-11-13
فرانسه 3Y -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.08% -0.34% 2019-11-13
فرانسه 5Y -0.39 0.01 -0.01% 0.04% 0.16% -0.50% 2019-11-13
فرانسه 6M -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 0.06% 2019-11-13
فرانسه 7Y -0.22 0.01 0.00% 0.07% 0.20% -0.56% 2019-11-13
یونان 1.37 0.55 -0.55% -0.29% -0.07% -3.13% 2019-11-13
یونان 20Y 2.20 0.01 0.01% 0.21% 0.00% -3.09% 2019-11-13
ایرلند 0.11 0.04 -0.04% 0.05% 0.07% -0.88% 2019-11-13
نروژ 1.55 0.03 -0.03% 0.04% 0.32% -0.43% 2019-11-13
هلند -0.14 0.03 -0.02% 0.04% 0.18% -0.67% 2019-11-13
ایسلند 3.79 0.00 0.00% 0.28% 0.34% -2.04% 2019-11-13
لهستان 2.10 0.15 0.15% 0.27% 0.11% -1.15% 2019-11-13
رومانی 4.44 0.04 0.04% 0.16% 0.26% -0.45% 2019-11-13
روسیه 6.54 0.07 0.07% 0.18% -0.12% -2.13% 2019-11-13
روسیه 52W 6.02 0.02 0.02% 0.14% -0.34% -1.67% 2019-11-13
روسیه 20Y 7.02 0.03 0.03% 0.07% -0.11% -1.83% 2019-11-13
روسیه 2Y 5.87 0.00 0.03% 0.00% -0.49% -2.06% 2019-11-13
روسیه 3Y 6.03 0.02 0.02% 0.08% -0.31% -2.27% 2019-11-13
روسیه 5Y 6.24 0.01 0.01% 0.08% -0.25% -2.18% 2019-11-13
روسیه 7Y 6.42 0.03 0.03% 0.17% -0.15% -2.16% 2019-11-13
اسلواکی 0.04 0.02 -0.02% 0.03% 0.18% -0.97% 2019-11-13
اسلوونی 0.18 0.04 -0.04% 0.02% 0.11% -0.94% 2019-11-13
ترکیه 12.24 0.00 0.01% -0.32% -2.93% -4.13% 2019-11-13
Turkey Bond Yield 2Y 11.89 0.03 -0.01% -0.41% -3.53% -7.49% 2019-11-13
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.54 0.02 -0.01% 0.02% 0.05% -0.25% 2019-11-13
Spain Bond Yield 2Y -0.42 0.02 0.00% 0.03% 0.03% -0.28% 2019-11-13
Netherlands Bond Yield 2Y -0.62 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% -0.11% 2019-11-13
Switzerland Bond Yield 2Y -0.75 0.05 -0.04% -0.02% 0.09% -0.03% 2019-11-13
Sweden Bond Yield 2Y -0.39 0.00 -0.01% 0.00% 0.19% 0.02% 2019-11-13
Finland Bond Yield 2Y -0.61 0.03 -0.01% 0.03% 0.03% -0.05% 2019-11-13
Belgium Bond Yield 2Y -0.61 0.01 0.00% 0.02% 0.03% -0.09% 2019-11-13
Denmark Bond Yield 2Y -0.65 0.06 -0.01% 0.01% 0.07% -0.14% 2019-11-13
اسپانیا 52W -0.46 0.00 0.01% 0.05% 0.02% -0.11% 2019-11-13
هلند 3M -0.65 0.00 -0.01% -0.01% -0.02% 0.08% 2019-11-13
هلند 6M -0.59 0.01 -0.01% 0.02% 0.05% 0.10% 2019-11-13
اسپانیا 3M -0.54 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% -0.02% 2019-11-13
اسپانیا 3Y -0.37 0.01 0.00% 0.04% 0.10% -0.54% 2019-11-13
اسپانیا 5Y -0.09 0.01 0.00% 0.08% 0.15% -0.68% 2019-11-13
اسپانیا 6M -0.49 0.00 0.00% 0.02% -0.01% -0.05% 2019-11-13

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.88 0.02 -0.02% 0.07% 0.12% -1.24% 2019-11-13
1M 1.57 0.01 0.01% 0.03% -0.18% -0.66% 2019-11-13
3M 1.59 0.01 0.01% 0.03% -0.08% -0.79% 2019-11-13
6M 1.59 0.01 0.01% 0.02% -0.08% -0.93% 2019-11-13
52W 1.59 0.01 0.01% 0.01% -0.06% -1.12% 2019-11-13
2Y 1.63 0.02 -0.02% 0.02% 0.01% -1.23% 2019-11-13
3Y 1.65 0.03 -0.03% 0.05% 0.05% -1.27% 2019-11-13
5Y 1.69 0.03 -0.03% 0.07% 0.09% -1.26% 2019-11-13
7Y 1.80 0.03 -0.03% 0.07% 0.12% -1.24% 2019-11-13
20Y 2.43 0.03 -0.03% 0.08% 0.18% -0.97% 2019-11-13
30Y 2.36 0.02 -0.02% 0.07% 0.13% -0.99% 2019-11-13
شیلی 3.40 0.14 0.14% 0.03% 0.55% -1.38% 2019-11-12
کلمبیا 6.10 0.11 0.11% 0.21% 0.23% -1.02% 2019-11-12
کانادا 1.61 0.03 0.01% 0.00% 0.05% -0.83% 2019-11-12
کانادا 1M 1.67 0.04 -0.03% -0.02% 0.01% 0.11% 2019-11-12
کانادا 52W 1.70 0.01 0.01% -0.02% -0.04% -0.48% 2019-11-12
کانادا 20Y 1.74 0.01 0.01% 0.00% 0.09% -0.74% 2019-11-12
کانادا 2Y 1.60 0.01 0.01% -0.04% -0.09% -0.68% 2019-11-12
کانادا 30Y 1.75 0.02 0.01% 0.00% 0.08% -0.72% 2019-11-12
کانادا 3M 1.66 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.07% 2019-11-12
کانادا 3Y 1.61 0.02 0.01% -0.02% -0.04% -0.71% 2019-11-12
کانادا 5Y 1.57 0.01 0.02% -0.01% 0.00% -0.78% 2019-11-12
کانادا 6M 1.69 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.25% 2019-11-12
کانادا 7Y 1.60 0.03 0.02% 0.00% 0.03% -0.81% 2019-11-12
برزیل 6.70 0.04 0.04% 0.27% 0.04% -3.88% 2019-11-12
برزیل 52W 4.49 0.03 0.03% 0.14% -0.07% -2.47% 2019-11-12
برزیل 2Y 5.04 0.10 0.10% 0.22% 0.10% -3.07% 2019-11-12
برزیل 3M 4.76 0.00 0.00% 0.05% -0.15% -1.61% 2019-11-12
برزیل 3Y 5.46 0.11 0.11% 0.20% 0.11% -3.41% 2019-11-12
برزیل 5Y 6.20 0.06 0.06% 0.26% 0.08% -3.18% 2019-11-12
برزیل 6M 4.50 0.01 0.01% -0.01% -0.23% -1.95% 2019-11-12
مکزیک 6.95 0.07 -0.03% 0.11% 0.19% -2.16% 2019-11-12
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% -5.43% -5.43% -5.43% 2019-11-12
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-11-12

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.05 0.01 0.03% 0.09% 0.12% -0.16% 2019-11-13
ژاپن 1M -0.15 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% 2019-11-13
ژاپن 3M -0.21 0.00 0.05% -0.04% 0.08% 0.02% 2019-11-13
ژاپن 6M -0.19 0.00 0.00% 0.05% 0.09% 0.04% 2019-11-13
ژاپن 52W -0.18 0.02 0.02% 0.04% 0.09% -0.03% 2019-11-13
ژاپن 2Y -0.19 0.02 -0.02% 0.05% 0.09% -0.05% 2019-11-13
ژاپن 3Y -0.18 0.01 0.03% 0.08% 0.11% -0.06% 2019-11-13
ژاپن 5Y -0.18 0.01 0.03% 0.09% 0.12% -0.09% 2019-11-13
ژاپن 7Y -0.16 0.02 0.04% 0.10% 0.15% -0.13% 2019-11-13
ژاپن 20Y 0.32 0.00 0.00% 0.06% 0.11% -0.32% 2019-11-13
ژاپن 30Y 0.48 0.01 -0.01% 0.07% 0.09% -0.39% 2019-11-13
کره جنوبی 1.79 0.05 -0.05% -0.03% 0.30% -0.40% 2019-11-13
کره جنوبی 20Y 1.75 0.05 -0.05% -0.04% 0.27% -0.39% 2019-11-13
کره جنوبی 2Y 1.54 0.01 -0.01% 0.01% 0.24% -0.38% 2019-11-13
کره جنوبی 30Y 1.73 0.04 -0.06% -0.06% 0.25% -0.36% 2019-11-13
کره جنوبی 3Y 1.51 0.06 -0.06% -0.02% 0.23% -0.41% 2019-11-13
کره جنوبی 5Y 1.62 0.05 -0.05% -0.05% 0.26% -0.41% 2019-11-13
تایلند 1.75 0.01 0.01% 0.13% 0.21% -0.99% 2019-11-13
سنگاپور 1.79 0.03 -0.03% 0.03% 0.10% -0.68% 2019-11-13
مالزی 3.45 0.01 0.01% -0.01% 0.03% -0.71% 2019-11-13
Philippine 4.67 0.06 0.12% 0.17% 0.02% -2.74% 2019-11-13
پاکستان 11.40 0.00 0.00% 0.12% 0.06% -0.80% 2019-11-13
قطر 2.78 0.01 -0.03% 0.04% 0.14% -1.33% 2019-11-13
تایوان 0.71 0.00 0.01% 0.01% 0.01% -0.21% 2019-11-13
ویتنام 3.78 0.02 0.02% 0.04% -0.12% -1.43% 2019-11-13
هند 30Y 7.26 0.01 0.01% 0.09% 0.07% -0.85% 2019-11-11
هند 5Y 6.38 0.01 -0.04% 0.06% 0.00% -1.25% 2019-11-11
اندونزی 20Y 7.62 0.04 0.02% -0.03% -0.21% -0.93% 2019-11-12
کره جنوبی 52W 1.41 0.02 -0.01% 0.01% 0.13% -0.39% 2019-11-12
چین 3.26 0.01 -0.01% -0.01% 0.07% -0.20% 2019-11-13
چین 52W 2.73 0.03 0.03% 0.01% 0.08% 0.13% 2019-11-13
چین 20Y 3.64 0.00 -0.01% -0.05% 0.08% -0.18% 2019-11-13
چین 2Y 2.86 0.01 -0.01% -0.01% 0.10% -0.04% 2019-11-13
چین 30Y 3.89 0.01 0.00% -0.02% 0.04% -0.15% 2019-11-13
چین 3Y 2.88 0.01 0.01% -0.01% 0.00% -0.16% 2019-11-13
چین 5Y 3.05 0.01 0.01% -0.02% 0.04% -0.19% 2019-11-13
چین 7Y 3.23 0.01 -0.01% -0.04% 0.02% -0.23% 2019-11-13
هنگ کنگ 1.71 0.01 0.03% 0.13% 0.30% -0.65% 2019-11-13
اندونزی 7.07 0.02 0.02% 0.10% -0.14% -1.07% 2019-11-13
اندونزی 1M 4.60 0.00 0.00% 0.00% -1.30% -0.85% 2019-11-13
اندونزی 52W 5.45 0.03 -0.03% -0.16% -0.36% -1.10% 2019-11-13
اندونزی 30Y 7.77 0.01 0.01% 0.02% -0.25% -1.19% 2019-11-13
اندونزی 3M 4.78 0.00 0.00% -0.63% -1.08% -1.11% 2019-11-13
اندونزی 3Y 6.23 0.01 -0.01% -0.02% -0.30% -1.46% 2019-11-13
اندونزی 5Y 6.51