قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.69 0.02 0.01% 0.05% -0.20% -1.35% 2020-07-06
10Y 0.21 0.02 0.02% 0.04% -0.15% -0.53% 2020-07-06
ژاپن 0.05 0.01 0.02% 0.04% 0.00% 0.20% 2020-07-06
آلمان -0.44 0.03 0.00% 0.04% -0.12% -0.06% 2020-07-06
فرانسه -0.12 0.01 0.00% 0.01% -0.17% -0.04% 2020-07-06
هلند -0.29 0.06 -0.01% 0.02% -0.08% -0.09% 2020-07-06
سوئیس -0.39 0.00 0.00% 0.04% -0.09% 0.24% 2020-07-06
نیوزیلند 1.02 0.02 0.04% 0.09% -0.02% -0.52% 2020-07-06
هند 5.84 0.01 -0.01% -0.07% 0.03% -0.73% 2020-07-06
استرالیا 0.94 0.01 0.03% 0.05% -0.16% -0.42% 2020-07-06
ایتالیا 1.29 0.04 -0.04% -0.07% -0.11% -0.45% 2020-07-06
یونان 1.18 0.03 0.00% -0.11% -0.22% -0.89% 2020-07-06
اسپانیا 0.45 0.07 0.00% -0.03% -0.03% 0.12% 2020-07-06
پرتغال 0.45 0.00 0.00% -0.04% -0.09% 0.01% 2020-07-06
مکزیک 5.73 0.01 0.01% -0.17% -0.42% -1.65% 2020-07-03
کانادا 0.56 0.00 0.00% 0.05% -0.12% -1.02% 2020-07-03
برزیل 6.52 0.09 -0.02% -0.39% -0.29% -0.80% 2020-07-03

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.69 0.02 0.01% 0.05% -0.20% -1.35% 2020-07-06
1M 0.13 0.01 0.01% -0.01% -0.02% -2.10% 2020-07-06
3M 0.14 0.00 0.00% 0.01% -0.02% -2.10% 2020-07-06
6M 0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -1.96% 2020-07-06
52W 0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -1.83% 2020-07-06
2Y 0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.07% -1.72% 2020-07-06
3Y 0.19 0.01 0.01% 0.02% -0.10% -1.64% 2020-07-06
5Y 0.31 0.01 0.01% 0.02% -0.15% -1.54% 2020-07-06
7Y 0.51 0.01 0.01% 0.04% -0.18% -1.42% 2020-07-06
20Y 1.40 0.02 0.02% 0.07% -0.22% -1.12% 2020-07-06
30Y 1.45 0.02 0.02% 0.06% -0.21% -1.07% 2020-07-06

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.21 0.02 0.02% 0.04% -0.15% -0.53% 2020-07-06
1M 0.04 0.01 -0.01% -0.03% -0.05% -0.68% 2020-07-06
3M -0.01 0.00 0.00% -0.02% -0.07% -0.77% 2020-07-06
6M 0.03 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.70% 2020-07-06
52W 0.05 0.04 0.02% 0.01% -0.08% -0.59% 2020-07-06
3Y -0.05 0.02 0.02% 0.02% -0.09% -0.56% 2020-07-06
5Y -0.02 0.02 0.02% 0.03% -0.11% -0.57% 2020-07-06
7Y 0.05 0.02 0.02% 0.04% -0.10% -0.55% 2020-07-06
20Y 0.59 0.01 0.01% 0.04% -0.13% -0.66% 2020-07-06
30Y 0.67 0.01 0.01% 0.05% -0.13% -0.70% 2020-07-06
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.06 0.02 0.02% 0.03% -0.07% -0.61% 2020-07-06

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.05 0.01 0.02% 0.04% 0.00% 0.20% 2020-07-06
ژاپن 1M -0.08 0.04 0.04% 0.07% 0.07% 0.03% 2020-07-06
ژاپن 3M -0.09 0.02 -0.02% 0.00% 0.01% 0.04% 2020-07-06
ژاپن 6M -0.14 0.07 0.07% 0.09% 0.06% 0.03% 2020-07-06
ژاپن 52W -0.16 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 2020-07-06
ژاپن 2Y -0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 2020-07-06
ژاپن 3Y -0.13 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.08% 2020-07-06
ژاپن 5Y -0.09 0.01 0.00% 0.02% -0.01% 0.15% 2020-07-06
ژاپن 7Y -0.06 0.02 0.02% 0.04% -0.02% 0.18% 2020-07-06
ژاپن 20Y 0.45 0.02 0.03% 0.05% 0.05% 0.24% 2020-07-06
ژاپن 30Y 0.64 0.01 0.02% 0.05% 0.07% 0.29% 2020-07-06

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.44 0.03 0.00% 0.04% -0.12% -0.06% 2020-07-06
آلمان 3M -0.53 0.04 0.04% -0.01% -0.03% 0.01% 2020-07-06
آلمان 6M -0.63 0.01 0.01% -0.08% -0.09% -0.03% 2020-07-06
آلمان 52W -0.57 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.11% 2020-07-06
آلمان 2Y -0.69 0.00 0.00% 0.01% -0.07% 0.05% 2020-07-06
آلمان 3Y -0.71 0.00 0.00% 0.01% -0.09% 0.05% 2020-07-06
آلمان 5Y -0.68 0.00 0.00% 0.02% -0.11% 0.00% 2020-07-06
آلمان 7Y -0.58 0.00 0.00% 0.03% -0.14% 0.01% 2020-07-06
آلمان 30Y 0.03 0.01 -0.01% 0.05% -0.18% -0.20% 2020-07-06

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه -0.12 0.01 0.00% 0.01% -0.17% -0.04% 2020-07-06
فرانسه 1M -0.58 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.04% 2020-07-06
فرانسه 52W -0.54 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% 0.08% 2020-07-06
فرانسه 2Y -0.62 0.01 0.01% -0.02% -0.09% 0.03% 2020-07-06
فرانسه 3M -0.54 0.01 0.00% -0.02% -0.04% 0.01% 2020-07-06
فرانسه 3Y -0.60 0.00 0.00% -0.01% -0.07% 0.07% 2020-07-06
فرانسه 5Y -0.52 0.01 -0.01% 0.02% -0.10% 0.02% 2020-07-06
فرانسه 6M -0.53 0.00 0.00% -0.01% -0.04% 0.04% 2020-07-06
فرانسه 7Y -0.37 0.01 -0.01% 0.01% -0.15% -0.01% 2020-07-06
فرانسه 20Y 0.35 0.02 -0.02% 0.02% -0.18% -0.15% 2020-07-06
فرانسه 30Y 0.61 0.01 -0.01% 0.02% -0.17% -0.24% 2020-07-06

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1M -0.29 0.11 0.11% 0.06% 0.06% 0.00% 2020-07-06
ایتالیا 52W -0.22 0.00 0.26% -0.06% -0.24% -0.13% 2020-07-06
ایتالیا 3M -0.23 0.00 0.00% 0.05% -0.06% 0.08% 2020-07-06
ایتالیا 6M -0.26 0.01 -0.01% -0.02% -0.24% -0.07% 2020-07-06
ایتالیا 1.29 0.04 -0.04% -0.07% -0.11% -0.45% 2020-07-06
ایتالیا 20Y 1.84 0.03 -0.03% -0.08% -0.25% -0.58% 2020-07-06
ایتالیا 2Y 0.10 0.04 -0.04% -0.01% -0.10% 0.01% 2020-07-06
ایتالیا 30Y 2.21 0.03 -0.03% -0.08% -0.21% -0.47% 2020-07-06
ایتالیا 3Y 0.25 0.04 -0.04% -0.02% -0.13% -0.24% 2020-07-06
ایتالیا 5Y 0.72 0.03 -0.03% -0.04% -0.13% -0.26% 2020-07-06
ایتالیا 7Y 0.89 0.04 -0.04% -0.05% -0.17% -0.39% 2020-07-06

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 1M 4.37 0.00 0.00% -0.07% -0.87% -3.10% 2020-07-03
روسیه 3M 4.25 0.02 -0.02% -0.06% -0.60% -3.17% 2020-07-03
روسیه 6M 4.20 0.01 -0.01% -0.03% -0.44% -3.19% 2020-07-03
روسیه 52W 4.10 0.00 0.00% -0.13% -0.14% -2.90% 2020-07-06
روسیه 2Y 4.67 0.05 -0.07% 0.07% -0.07% -2.45% 2020-07-06
روسیه 5Y 5.41 0.01 0.01% 0.22% 0.13% -1.82% 2020-07-06
روسیه 20Y 6.31 0.04 -0.04% 0.22% 0.16% -1.52% 2020-07-06
روسیه 6.05 0.01 -0.01% 0.29% 0.29% -1.33% 2020-07-06
روسیه 3Y 4.70 0.05 -0.02% 0.19% -0.08% -2.43% 2020-07-06
روسیه 7Y 5.69 0.01 -0.01% 0.30% 0.20% -1.63% 2020-07-06

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیوزیلند 1.02 0.02 0.04% 0.09% -0.02% -0.52% 2020-07-06
استرالیا 52W 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.78% 2020-07-06
استرالیا 2Y 0.27 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.72% 2020-07-06
استرالیا 3Y 0.27 0.01 0.00% 0.00% -0.01% -0.72% 2020-07-06
استرالیا 0.94 0.01 0.03% 0.05% -0.16% -0.42% 2020-07-06
استرالیا 20Y 1.61 0.02 0.02% 0.10% -0.14% -0.18% 2020-07-06
استرالیا 30Y 1.86 0.03 0.04% 0.14% -0.10% -0.14% 2020-07-06
استرالیا 5Y 0.42 0.01 0.01% 0.03% 0.00% -0.62% 2020-07-06
استرالیا 7Y 0.62 0.01 0.01% 0.02% -0.11% -0.56% 2020-07-06

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 52W 0.28 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -1.45% 2020-07-03
کانادا 1M 0.17 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -1.46% 2020-07-03
کانادا 6M 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.47% 2020-07-03
کانادا 3M 0.21 0.01 0.01% 0.01% 0.03% -1.45% 2020-07-03
کانادا 30Y 1.01 0.01 -0.01% 0.02% -0.26% -0.74% 2020-07-03
کانادا 5Y 0.38 0.01 -0.01% 0.02% -0.10% -1.19% 2020-07-03
کانادا 2Y 0.31 0.02 0.02% 0.02% -0.02% -1.36% 2020-07-03
کانادا 0.56 0.00 0.00% 0.05% -0.12% -1.02% 2020-07-03
کانادا 20Y 0.84 0.00 0.00% 0.03% -0.27% -0.87% 2020-07-04
کانادا 3Y 0.27 0.05 -0.05% -0.04% -0.08% -1.36% 2020-07-04
کانادا 7Y 0.39 0.00 0.00% 0.03% -0.15% -1.17% 2020-07-04

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 20Y 3.46 0.02 -0.02% -0.03% -0.02% -0.09% 2020-07-03
چین 3Y 2.48 0.11 0.11% 0.08% 0.12% -0.41% 2020-07-06
چین 7Y 2.94 0.08 0.08% 0.09% 0.10% -0.27% 2020-07-06
چین 5Y 2.71 0.12 0.12% 0.13% 0.17% -0.31% 2020-07-06
چین 3.05 0.10 0.13% 0.15% 0.21% -0.15% 2020-07-06
چین 2Y 2.36 0.12 0.12% 0.10% 0.14% -0.44% 2020-07-06
چین 52W 2.15 0.02 0.02% -0.02% 0.06% -0.43% 2020-07-06
چین 30Y 3.71 0.09 0.09% 0.11% 0.10% -0.11% 2020-07-06

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 3M 3.17 0.00 0.04% 0.00% -0.29% -2.71% 2020-07-06
هند 6M 3.39 0.00 0.00% -0.03% -0.10% -2.62% 2020-07-06
هند 52W 3.70 0.00 0.00% -0.03% -0.08% -2.38% 2020-07-06
هند 30Y 6.50 0.00 0.00% -0.06% -0.12% -0.38% 2020-07-06
هند 3Y 4.38 0.03 0.03% -0.03% -0.21% -1.98% 2020-07-06
هند 2Y 4.15 0.08 -0.08% -0.01% -0.14% -1.98% 2020-07-06
هند 5Y 5.07 0.01 -0.01% -0.24% -0.36% -1.44% 2020-07-06
هند 7Y 5.78 0.01 -0.01% -0.05% -0.17% -0.84% 2020-07-06
هند 5.84 0.01 -0.01% -0.07% 0.03% -0.73% 2020-07-06

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 6M 2.15 0.01 0.01% 0.00% -0.09% -3.62% 2020-07-03
برزیل 5Y 5.41 0.07 -0.07% -0.25% -0.09% -1.47% 2020-07-03
برزیل 2Y 3.27 0.05 -0.02% -0.16% -0.16% -2.62% 2020-07-03
برزیل 6.52 0.09 -0.02% -0.39% -0.29% -0.80% 2020-07-03
برزیل 52W 2.63 0.28 0.28% 0.20% 0.13% -3.04% 2020-07-03
برزیل 3M 2.19 0.09 0.09% 0.11% -0.40% -3.93% 2020-07-03
برزیل 3Y 4.59 0.05 -0.03% -0.22% -0.12% -1.68% 2020-07-03

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 3M 3.80 0.03 0.03% 0.00% 0.20% -2.30% 2020-07-06
آفریقای جنوبی 20Y 11.64 0.19 0.17% 0.50% 0.56% 2.04% 2020-07-06
آفریقای جنوبی 9.57 0.14 0.13% 0.38% 0.54% 1.43% 2020-07-06
آفریقای جنوبی 30Y 11.68 0.18 0.18% 0.49% 0.59% 2.08% 2020-07-06
آفریقای جنوبی 5Y 7.83 0.10 0.10% 0.17% 0.27% 0.55% 2020-07-06
آفریقای جنوبی 2Y 5.07 0.08 0.06% 0.02% -0.10% -1.30% 2020-07-06

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 1M 3.50 0.00 0.00% 0.00% 0.05% -2.33% 2020-07-06
اندونزی 3M 3.58 0.00 0.00% 0.00% 0.05% -2.28% 2020-07-06
اندونزی 6M 3.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -2.18% 2020-07-06
اندونزی 52W 4.72 0.08 -0.08% -0.07% -0.71% -1.73% 2020-07-06
اندونزی 3Y 6.17 0.02 -0.02% 0.04% -0.16% -0.54% 2020-07-06
اندونزی 7.25 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 0.00% 2020-07-06
اندونزی 20Y 7.68 0.03 -0.03% 0.02% 0.07% -0.07% 2020-07-06
اندونزی 5Y 6.56 0.02 -0.02% -0.01% -0.18% -0.23% 2020-07-06
اندونزی 30Y 7.73 0.03 -0.03% 0.01% -0.01% -0.29% 2020-07-06

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 52W 0.56 0.00 0.00% -0.01% -0.07% -0.92% 2020-07-05
کره جنوبی 2Y 0.77 0.00 0.00% -0.01% -0.06% -0.66% 2020-07-05
کره جنوبی 20Y 1.59 0.02 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 2020-07-06
کره جنوبی 30Y 1.61 0.02 0.02% 0.02% 0.02% 0.04% 2020-07-06
کره جنوبی 5Y 1.14 0.03 0.03% 0.04% -0.06% -0.31% 2020-07-06
کره جنوبی 1.41 0.03 0.03% 0.04% -0.05% -0.13% 2020-07-06
کره جنوبی 3Y 0.85 0.02 0.02% 0.01% -0.04% -0.57% 2020-07-06

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M 0.90 0.30 -0.30% -0.30% -0.06% -0.51% 2020-06-25
یونان 6M 0.30 0.04 -0.04% -0.02% -0.24% -0.93% 2020-07-06
یونان 3M 0.34 0.05 -0.05% -0.07% -0.11% -1.11% 2020-07-06
یونان 1.18 0.03 0.00% -0.11% -0.22% -0.89% 2020-07-06
یونان 20Y 1.35 0.01 0.01% -0.14% -0.27% -1.44% 2020-07-06

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 52W -0.42 0.00 0.02% -0.04% -0.03% -0.04% 2020-07-06
پرتغال 2Y -0.46 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.03% 2020-07-06
پرتغال 3M -0.43 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.03% 2020-07-06
پرتغال 3Y -0.35 0.00 0.00% 0.01% -0.09% -0.04% 2020-07-06
پرتغال 5Y -0.07 0.00 0.00% 0.00% -0.09% 0.10% 2020-07-06
پرتغال 6M -0.44 0.04 0.00% 0.01% -0.04% -0.07% 2020-07-06
پرتغال 20Y 0.88 0.00 0.00% -0.07% -0.14% -0.12% 2020-07-06
پرتغال 30Y 1.20 0.00 0.00% -0.10% -0.18% -0.13% 2020-07-06
پرتغال 0.45 0.00 0.00% -0.04% -0.09% 0.01% 2020-07-06
پرتغال 7Y 0.17 0.00 0.00% -0.03% -0.09% 0.05% 2020-07-06

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.21 0.02 0.02% 0.04% -0.15% -0.53% 2020-07-06
1M 0.04 0.01 -0.01% -0.03% -0.05% -0.68% 2020-07-06
3M -0.01 0.00 0.00% -0.02% -0.07% -0.77% 2020-07-06
6M 0.03 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.70% 2020-07-06
52W 0.05 0.04 0.02% 0.01% -0.08% -0.59% 2020-07-06
3Y -0.05 0.02 0.02% 0.02% -0.09% -0.56% 2020-07-06
5Y -0.02 0.02 0.02% 0.03% -0.11% -0.57% 2020-07-06
7Y 0.05 0.02 0.02% 0.04% -0.10% -0.55% 2020-07-06
20Y 0.59 0.01 0.01% 0.04% -0.13% -0.66% 2020-07-06
30Y 0.67 0.01 0.01% 0.05% -0.13% -0.70% 2020-07-06
آلمان -0.44 0.03 0.00% 0.04% -0.12% -0.06% 2020-07-06
آلمان 3M -0.53 0.04 0.04% -0.01% -0.03% 0.01% 2020-07-06
آلمان 6M -0.63 0.01 0.01% -0.08% -0.09% -0.03% 2020-07-06
آلمان 52W -0.57 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.11% 2020-07-06
آلمان 2Y -0.69 0.00 0.00% 0.01% -0.07% 0.05% 2020-07-06
آلمان 3Y -0.71 0.00 0.00% 0.01% -0.09% 0.05% 2020-07-06
آلمان 5Y -0.68 0.00 0.00% 0.02% -0.11% 0.00% 2020-07-06
آلمان 7Y -0.58 0.00 0.00% 0.03% -0.14% 0.01% 2020-07-06
آلمان 30Y 0.03 0.01 -0.01% 0.05% -0.18% -0.20% 2020-07-06
فرانسه 20Y 0.35 0.02 -0.02% 0.02% -0.18% -0.15% 2020-07-06
فرانسه 30Y 0.61 0.01 -0.01% 0.02% -0.17% -0.24% 2020-07-06
یونان 1.18 0.03 0.00% -0.11% -0.22% -0.89% 2020-07-06
یونان 20Y 1.35 0.01 0.01% -0.14% -0.27% -1.44% 2020-07-06
ایرلند 0.01 0.01 -0.01% 0.00% -0.12% -0.06% 2020-07-06
اسپانیا 0.45 0.07 0.00% -0.03% -0.03% 0.12% 2020-07-06
پرتغال 0.45 0.00 0.00% -0.04% -0.09% 0.01% 2020-07-06
پرتغال 7Y 0.17 0.00 0.00% -0.03% -0.09% 0.05% 2020-07-06
پرتغال 52W -0.42 0.00 0.02% -0.04% -0.03% -0.04% 2020-07-06
پرتغال 2Y -0.46 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.03% 2020-07-06
پرتغال 3M -0.43 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.03% 2020-07-06
پرتغال 3Y -0.35 0.00 0.00% 0.01% -0.09% -0.04% 2020-07-06
پرتغال 5Y -0.07 0.00 0.00% 0.00% -0.09% 0.10% 2020-07-06
پرتغال 6M -0.44 0.04 0.00% 0.01% -0.04% -0.07% 2020-07-06
سوئیس -0.39 0.00 0.00% 0.04% -0.09% 0.24% 2020-07-06
پرتغال 20Y 0.88 0.00 0.00% -0.07% -0.14% -0.12% 2020-07-06
پرتغال 30Y 1.20 0.00 0.00% -0.10% -0.18% -0.13% 2020-07-06
ترکیه 11.95 0.11 0.11% 0.49% 0.20% -4.51% 2020-07-06
یونان 6M 0.30 0.04 -0.04% -0.02% -0.24% -0.93% 2020-07-06
یونان 3M 0.34 0.05 -0.05% -0.07% -0.11% -1.11% 2020-07-06
جمهوری چک 0.78 0.01 0.01% 0.01% -0.18% -0.68% 2020-07-06
لهستان 1.35 0.00 0.11% 0.05% -0.01% -0.89% 2020-07-06
روسیه 2Y 4.67 0.05 -0.07% 0.07% -0.07% -2.45% 2020-07-06
نروژ 0.70 0.05 0.03% 0.02% -0.03% -0.70% 2020-07-06
روسیه 5Y 5.41 0.01 0.01% 0.22% 0.13% -1.82% 2020-07-06
روسیه 20Y 6.31 0.04 -0.04% 0.22% 0.16% -1.52% 2020-07-06
رومانی 4.02 0.02 0.02% 0.04% 0.07% -0.59% 2020-07-06
ایتالیا 1.29 0.04 -0.04% -0.07% -0.11% -0.45% 2020-07-06
ایتالیا 20Y 1.84 0.03 -0.03% -0.08% -0.25% -0.58% 2020-07-06
ایتالیا 2Y 0.10 0.04 -0.04% -0.01% -0.10% 0.01% 2020-07-06
ایتالیا 30Y 2.21 0.03 -0.03% -0.08% -0.21% -0.47% 2020-07-06
ایتالیا 3Y 0.25 0.04 -0.04% -0.02% -0.13% -0.24% 2020-07-06
ایتالیا 5Y 0.72 0.03 -0.03% -0.04% -0.13% -0.26% 2020-07-06
ایتالیا 7Y 0.89 0.04 -0.04% -0.05% -0.17% -0.39% 2020-07-06
دانمارک -0.31 0.00 0.01% 0.03% -0.15% -0.01% 2020-07-06
ایتالیا 1M -0.29 0.11 0.11% 0.06% 0.06% 0.00% 2020-07-06
ایتالیا 52W -0.22 0.00 0.26% -0.06% -0.24% -0.13% 2020-07-06
ایتالیا 3M -0.23 0.00 0.00% 0.05% -0.06% 0.08% 2020-07-06
یونان 1M 0.90 0.30 -0.30% -0.30% -0.06% -0.51% 2020-06-25
بلغارستان 0.80 0.20 -0.20% -0.20% -0.20% 0.30% 2020-07-02
مجارستان 2.31 0.00 0.00% 0.16% 0.14% -0.08% 2020-07-03
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-07-03
لیتوانی 0.25 0.01 -0.01% -0.04% -0.15% -0.30% 2020-07-03
روسیه 1M 4.37 0.00 0.00% -0.07% -0.87% -3.10% 2020-07-03
روسیه 3M 4.25 0.02 -0.02% -0.06% -0.60% -3.17% 2020-07-03
روسیه 6M 4.20 0.01 -0.01% -0.03% -0.44% -3.19% 2020-07-03
کرواسی 1.28 0.00 0.00% -0.15% -0.17% 0.04% 2020-07-06
اتریش -0.22 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% -0.11% 2020-07-06
بلژیک -0.13 0.01 -0.01% 0.01% -0.17% -0.13% 2020-07-06
فنلاند -0.24 0.01 0.00% 0.02% -0.16% -0.14% 2020-07-06
فرانسه -0.12 0.01 0.00% 0.01% -0.17% -0.04% 2020-07-06
فرانسه 1M -0.58 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.04% 2020-07-06
فرانسه 52W -0.54 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% 0.08% 2020-07-06
فرانسه 2Y -0.62 0.01 0.01% -0.02% -0.09% 0.03% 2020-07-06
فرانسه 3M -0.54 0.01 0.00% -0.02% -0.04% 0.01% 2020-07-06
فرانسه 3Y -0.60 0.00 0.00% -0.01% -0.07% 0.07% 2020-07-06
فرانسه 5Y -0.52 0.01 -0.01% 0.02% -0.10% 0.02% 2020-07-06
فرانسه 6M -0.53 0.00 0.00% -0.01% -0.04% 0.04% 2020-07-06
فرانسه 7Y -0.37 0.01 -0.01% 0.01% -0.15% -0.01% 2020-07-06
هلند -0.29 0.06 -0.01% 0.02% -0.08% -0.09% 2020-07-06
ایسلند 2.59 0.00 0.00% 0.07% 0.12% -1.36% 2020-07-06
روسیه 52W 4.10 0.00 0.00% -0.13% -0.14% -2.90% 2020-07-06
اسلواکی 0.00 0.02 0.02% -0.02% -0.15% -0.11% 2020-07-06
روسیه 6.05 0.01 -0.01% 0.29% 0.29% -1.33% 2020-07-06
روسیه 3Y 4.70 0.05 -0.02% 0.19% -0.08% -2.43% 2020-07-06
روسیه 7Y 5.69 0.01 -0.01% 0.30% 0.20% -1.63% 2020-07-06
اسلوونی 0.26 0.01 0.01% -0.01% -0.07% 0.09% 2020-07-06
سوئد -0.06 0.00 0.00% -0.01% -0.15% -0.06% 2020-07-06
Sweden Bond Yield 2Y -0.37 0.01 0.01% -0.01% -0.10% 0.21% 2020-07-06
Turkey Bond Yield 2Y 9.59 0.00 -0.03% 0.30% 0.98% -8.72% 2020-07-06
Netherlands Bond Yield 2Y -0.65 0.01 -0.01% -0.01% -0.08% 0.06% 2020-07-06
Finland Bond Yield 2Y -0.58 0.02 0.03% -0.01% -0.08% 0.08% 2020-07-06
Spain Bond Yield 2Y -0.41 0.06 0.06% 0.06% -0.03% 0.01% 2020-07-06
Belgium Bond Yield 2Y -0.62 0.01 -0.01% 0.01% -0.08% -0.03% 2020-07-06
Denmark Bond Yield 2Y -0.57 0.01 0.05% -0.01% -0.15% 0.16% 2020-07-06
Switzerland Bond Yield 2Y -0.69 0.00 0.00% -0.02% -0.05% 0.20% 2020-07-06
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.06 0.02 0.02% 0.03% -0.07% -0.61% 2020-07-06
اسپانیا 3M -0.50 0.00 0.00% -0.04% -0.02% -0.02% 2020-07-06
اسپانیا 3Y -0.40 0.01 0.01% 0.03% -0.06% 0.02% 2020-07-06
اسپانیا 5Y -0.21 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% -0.05% 2020-07-06
اسپانیا 6M -0.51 0.00 0.00% 0.02% -0.04% -0.05% 2020-07-06
هلند 3M -0.52 0.03 0.03% 0.04% -0.02% 0.09% 2020-07-06
هلند 6M -0.55 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.05% 2020-07-06
اسپانیا 52W -0.46 0.00 0.00% -0.02% -0.11% 0.00% 2020-07-06

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.69 0.02 0.01% 0.05% -0.20% -1.35% 2020-07-06
1M 0.13 0.01 0.01% -0.01% -0.02% -2.10% 2020-07-06
3M 0.14 0.00 0.00% 0.01% -0.02% -2.10% 2020-07-06
6M 0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -1.96% 2020-07-06
52W 0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -1.83% 2020-07-06
2Y 0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.07% -1.72% 2020-07-06
3Y 0.19 0.01 0.01% 0.02% -0.10% -1.64% 2020-07-06
5Y 0.31 0.01 0.01% 0.02% -0.15% -1.54% 2020-07-06
7Y 0.51 0.01 0.01% 0.04% -0.18% -1.42% 2020-07-06
20Y 1.40 0.02 0.02% 0.07% -0.22% -1.12% 2020-07-06
30Y 1.45 0.02 0.02% 0.06% -0.21% -1.07% 2020-07-06
شیلی 2.44 0.01 -0.01% 0.07% -0.14% -0.86% 2020-07-03
کانادا 52W 0.28 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -1.45% 2020-07-03
برزیل 6M 2.15 0.01 0.01% 0.00% -0.09% -3.62% 2020-07-03
مکزیک 5.73 0.01 0.01% -0.17% -0.42% -1.65% 2020-07-03
Peru 15Y 5Y 0.00 5.43 -5.43% % % -5.43% 2020-07-03
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-07-03
برزیل 5Y 5.41 0.07 -0.07% -0.25% -0.09% -1.47% 2020-07-03
کانادا 1M 0.17 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -1.46% 2020-07-03
کانادا 6M 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.47% 2020-07-03
کانادا 3M 0.21 0.01 0.01% 0.01% 0.03% -1.45% 2020-07-03
کانادا 30Y 1.01 0.01 -0.01% 0.02% -0.26% -0.74% 2020-07-03
کانادا 5Y 0.38 0.01 -0.01% 0.02% -0.10% -1.19% 2020-07-03
کانادا 2Y 0.31 0.02 0.02% 0.02% -0.02% -1.36% 2020-07-03
کانادا 0.56 0.00 0.00% 0.05% -0.12% -1.02% 2020-07-03
برزیل 2Y 3.27 0.05 -0.02% -0.16% -0.16% -2.62% 2020-07-03
برزیل 6.52 0.09 -0.02% -0.39% -0.29% -0.80% 2020-07-03
برزیل 52W 2.63