قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 3.0000 0.03 0.03% 0.06% 0.17% 0.75% 2018-09-17
10Y 1.57 0.13 0.13% 0.17% 0.30% 0.19% 2018-09-18
ژاپن 0.1170 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.09% 2018-09-18
آلمان 0.46 0.01 0.01% 0.07% 0.16% 0.01% 2018-09-17
فرانسه 0.72 0.04 0.04% 0.06% 0.11% 0.04% 2018-09-17
هند 8.10 0.01 -0.01% -0.03% 0.29% 1.54% 2018-09-17
پرتغال 1.84 0.01 -0.01% -0.02% 0.05% -0.59% 2018-09-17
سوئیس 0.00 0.02 0.02% 0.04% 0.11% 0.01% 2018-09-17
یونان 4.12 0.55 -0.55% -0.57% -0.60% -1.20% 2018-09-18
برزیل 12.33 0.20 -0.20% 0.13% 0.72% 2.51% 2018-09-14
ایتالیا 2.69 0.03 0.03% 0.07% -0.24% 0.69% 2018-09-17
کانادا 2.36 0.02 -0.01% 0.05% 0.09% 0.26% 2018-09-17
نیوزیلند 2.60 0.04 -0.04% -0.04% -0.03% -0.50% 2018-09-18
استرالیا 2.66 0.02 0.02% 0.08% 0.13% -0.16% 2018-09-18
هلند 0.58 0.02 0.02% 0.05% 0.17% 0.01% 2018-09-18
اسپانیا 1.51 0.00 0.00% 0.02% 0.17% -0.05% 2018-09-18
مکزیک 8.05 0.01 0.01% -0.05% 0.17% 1.26% 2018-09-18

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 3.0000 0.03 0.03% 0.06% 0.17% 0.75% 2018-09-17
1M 2.01 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 1.04% 2018-09-14
3M 2.16 0.01 0.01% 0.02% 0.08% 1.11% 2018-09-17
6M 2.35 0.02 0.02% 0.04% 0.14% 1.17% 2018-09-18
52W 2.57 0.00 0.00% 0.02% 0.14% 1.26% 2018-09-18
2Y 2.80 0.02 0.02% 0.04% 0.20% 1.40% 2018-09-18
3Y 2.85 0.03 0.03% 0.15% 0.15% 1.33% 2018-09-14
5Y 2.93 0.04 0.04% 0.06% 0.23% 1.09% 2018-09-18
7Y 2.96 0.03 0.03% 0.14% 0.12% 0.93% 2018-09-14
20Y 3.18 0.03 0.03% 0.10% 0.08% 0.44% 2018-09-14
30Y 3.13 0.03 0.03% 0.08% 0.07% 0.36% 2018-09-14

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.57 0.13 0.13% 0.17% 0.30% 0.19% 2018-09-18
1M 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.56% 2018-09-14
3M 0.75 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 0.52% 2018-09-14
6M 0.75 0.03 0.03% -0.02% 0.02% 0.50% 2018-09-14
52W 0.78 0.01 0.01% 0.05% 0.08% 0.42% 2018-09-14
3Y 0.86 0.01 0.01% 0.08% 0.10% 0.36% 2018-09-14
5Y 1.13 0.03 0.03% 0.10% 0.12% 0.39% 2018-09-14
7Y 1.25 0.03 0.03% 0.11% 0.12% 0.27% 2018-09-14
20Y 1.85 0.02 0.02% 0.09% 0.14% -0.04% 2018-09-14
30Y 1.88 0.02 0.02% 0.06% 0.17% -0.05% 2018-09-17

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.1170 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.09% 2018-09-18
ژاپن 1M -0.13 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.00% 2018-09-14
ژاپن 3M -0.11 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% 2018-09-14
ژاپن 6M -0.15 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.02% 2018-09-14
ژاپن 52W -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 2018-09-14
ژاپن 2Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 2018-09-14
ژاپن 3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.05% 2018-09-14
ژاپن 5Y -0.06 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% 2018-09-14
ژاپن 7Y -0.0010 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.09% 2018-09-14
ژاپن 20Y 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 2018-09-14
ژاپن 30Y 0.84 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2018-09-14

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.46 0.01 0.01% 0.07% 0.16% 0.01% 2018-09-17
آلمان 3M -0.54 0.00 0.00% 0.04% 0.07% 0.20% 2018-09-14
آلمان 6M -0.58 0.01 0.01% 0.04% 0.05% 0.23% 2018-09-14
آلمان 52W -0.58 0.01 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 2018-09-14
آلمان 2Y -0.55 0.00 0.00% 0.03% 0.09% 0.14% 2018-09-14
آلمان 3Y -0.44 0.01 0.01% 0.04% 0.10% 0.19% 2018-09-14
آلمان 5Y -0.18 0.02 0.02% 0.07% 0.13% 0.10% 2018-09-14
آلمان 7Y 0.0760 0.02 0.02% 0.09% 0.12% 0.10% 2018-09-14
آلمان 30Y 1.11 0.02 0.02% 0.09% 0.12% -0.12% 2018-09-14

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 1M -0.56 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.11% 2018-09-14
فرانسه 52W -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 2018-09-14
فرانسه 20Y 1.30 0.04 0.04% 0.08% 0.09% -0.14% 2018-09-14
فرانسه 2Y -0.48 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 0.10% 2018-09-14
فرانسه 30Y 1.66 0.03 0.03% 0.07% 0.09% -0.17% 2018-09-14
فرانسه 3M -0.55 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% 2018-09-14
فرانسه 3Y -0.35 0.03 0.03% 0.05% 0.07% 0.12% 2018-09-14
فرانسه 5Y 0.13 0.03 0.03% 0.08% 0.10% 0.28% 2018-09-14
فرانسه 6M -0.58 0.01 0.01% 0.04% -0.03% 0.03% 2018-09-14
فرانسه 7Y 0.33 0.03 0.03% 0.08% 0.08% 0.18% 2018-09-14
فرانسه 0.72 0.04 0.04% 0.06% 0.11% 0.04% 2018-09-17

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1M -0.20 0.06 0.06% 0.13% 0.15% 0.16% 2018-09-13
ایتالیا 52W 0.44 0.02 0.02% -0.17% -0.17% 0.75% 2018-09-14
ایتالیا 20Y 3.44 0.03 0.03% -0.03% -0.15% 0.62% 2018-09-14
ایتالیا 2Y 0.88 0.03 0.03% -0.13% -0.38% 0.98% 2018-09-14
ایتالیا 30Y 3.59 0.02 0.02% -0.02% -0.09% 0.36% 2018-09-14
ایتالیا 3M -0.16 0.02 -0.02% 0.01% 0.16% 0.20% 2018-09-14
ایتالیا 3Y 1.3100 0.03 0.03% -0.09% -0.38% 1.17% 2018-09-14
ایتالیا 5Y 2.01 0.04 0.04% -0.10% -0.31% 1.16% 2018-09-14
ایتالیا 6M 0.14 0.04 -0.04% -0.12% -0.08% 0.50% 2018-09-14
ایتالیا 7Y 2.51 0.04 0.04% -0.09% -0.23% 0.99% 2018-09-14
ایتالیا 2.69 0.03 0.03% 0.07% -0.24% 0.69% 2018-09-17

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 1M 7.33 0.07 -0.07% 0.04% 0.18% -1.26% 2018-09-14
روسیه 52W 7.34 0.03 0.03% 0.05% -0.06% -0.20% 2018-09-14
روسیه 20Y 8.78 0.02 0.02% -0.17% 0.63% 0.81% 2018-09-14
روسیه 2Y 8.06 0.13 0.13% 0.07% 0.20% 0.43% 2018-09-14
روسیه 3M 7.49 0.09 -0.09% 0.02% 0.31% -1.01% 2018-09-14
روسیه 3Y 8.26 0.05 0.05% -0.25% 0.13% 0.58% 2018-09-14
روسیه 5Y 8.40 0.05 -0.05% -0.49% 0.09% 0.89% 2018-09-14
روسیه 6M 7.85 0.03 -0.03% 0.15% 0.55% -0.58% 2018-09-14
روسیه 7Y 8.62 0.07 0.07% -0.39% 0.23% 1.04% 2018-09-14
روسیه 8.95 0.10 0.10% -0.28% 0.46% 1.37% 2018-09-17

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 52W 1.97 0.04 -0.04% -0.02% 0.01% 0.23% 2018-09-14
استرالیا 20Y 2.94 0.00 0.00% 0.04% 0.04% -0.32% 2018-09-14
استرالیا 2Y 2.04 0.01 -0.01% 0.04% 0.04% 0.09% 2018-09-14
استرالیا 30Y 3.12 0.01 0.01% 0.04% 0.04% -0.45% 2018-09-14
استرالیا 3Y 2.04 0.01 -0.01% 0.03% 0.02% -0.08% 2018-09-14
استرالیا 5Y 2.18 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.13% 2018-09-14
استرالیا 7Y 2.41 0.01 -0.01% 0.02% -0.01% -0.19% 2018-09-14
نیوزیلند 2.60 0.04 -0.04% -0.04% -0.03% -0.50% 2018-09-18
استرالیا 2.66 0.02 0.02% 0.08% 0.13% -0.16% 2018-09-18

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1M 1.34 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.48% 2018-09-14
کانادا 52W 1.97 0.01 0.01% 0.03% 0.04% 0.52% 2018-09-14
کانادا 20Y 2.38 0.02 0.02% 0.11% 0.02% -0.02% 2018-09-14
کانادا 2Y 2.14 0.00 0.00% 0.07% 0.01% 0.54% 2018-09-14
کانادا 30Y 2.36 0.02 0.02% 0.11% 0.02% -0.07% 2018-09-14
کانادا 3M 1.53 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.53% 2018-09-14
کانادا 3Y 2.17 0.00 0.00% 0.08% 0.01% 0.52% 2018-09-14
کانادا 5Y 2.27 0.01 0.01% 0.10% 0.03% 0.45% 2018-09-14
کانادا 6M 1.69 0.01 -0.01% -0.01% 0.05% 0.52% 2018-09-14
کانادا 7Y 2.31 0.01 0.01% 0.11% 0.02% 0.38% 2018-09-14
کانادا 2.36 0.02 -0.01% 0.05% 0.09% 0.26% 2018-09-17

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 52W 2.85 0.02 -0.02% 0.02% 0.01% -0.63% 2018-09-14
چین 20Y 3.90 0.10 -0.10% -0.05% -0.05% -0.25% 2018-09-14
چین 2Y 3.23 0.00 0.00% 0.07% 0.20% -0.30% 2018-09-14
چین 30Y 4.27 0.00 0.00% 0.06% 0.19% 0.00% 2018-09-14
چین 3Y 3.37 0.03 -0.03% 0.03% 0.18% -0.17% 2018-09-14
چین 5Y 3.51 0.03 -0.03% 0.08% 0.16% -0.09% 2018-09-14
چین 7Y 3.69 0.00 0.00% 0.05% 0.12% -0.01% 2018-09-14
چین 3.67 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.01% 2018-09-17

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 52W 7.86 0.12 -0.12% 0.07% 0.58% 1.59% 2018-09-14
هند 2Y 8.00 0.01 -0.01% 0.18% 0.39% 1.64% 2018-09-14
هند 30Y 8.36 0.01 -0.01% 0.05% 0.26% 1.18% 2018-09-14
هند 3M 7.07 0.07 0.07% 0.26% 0.36% 0.98% 2018-09-14
هند 3Y 8.11 0.00 0.00% 0.15% 0.45% 1.70% 2018-09-14
هند 5Y 8.19 0.00 0.00% 0.08% 0.33% 1.65% 2018-09-14
هند 6M 7.24 0.07 0.07% 0.20% 0.26% 1.04% 2018-09-14
هند 7Y 8.24 0.05 -0.05% 0.05% 0.22% 1.45% 2018-09-14
هند 8.10 0.01 -0.01% -0.03% 0.29% 1.54% 2018-09-17

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 12.33 0.20 -0.20% 0.13% 0.72% 2.51% 2018-09-14
برزیل 52W 7.86 0.04 0.04% 0.10% 0.37% 0.58% 2018-09-14
برزیل 2Y 9.32 0.05 -0.05% 0.16% 0.58% 1.33% 2018-09-14
برزیل 3M 6.47 0.02 -0.02% -0.01% 0.03% -1.76% 2018-09-14
برزیل 3Y 10.36 0.06 -0.06% -0.04% 0.64% 1.68% 2018-09-14
برزیل 5Y 11.47 0.10 -0.10% 0.23% 0.85% 2.08% 2018-09-14
برزیل 6M 6.78 0.02 -0.02% 0.05% 0.09% -0.77% 2018-09-14

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 20Y 9.97 0.07 0.07% 0.01% 0.26% 0.54% 2018-09-14
آفریقای جنوبی 2Y 7.80 0.06 0.06% -0.03% 0.11% 0.95% 2018-09-14
آفریقای جنوبی 30Y 10.08 0.07 0.07% 0.02% 0.28% 0.37% 2018-09-14
آفریقای جنوبی 3M 6.60 0.39 0.39% -0.40% -0.29% 0.35% 2018-09-14
آفریقای جنوبی 3Y 8.06 0.05 0.05% -0.05% 0.06% 0.99% 2018-09-14
آفریقای جنوبی 5Y 8.58 0.06 0.06% -0.05% 0.21% 1.30% 2018-09-14
آفریقای جنوبی 9.25 0.08 0.08% 0.11% 0.23% 0.86% 2018-09-17

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 1M 6.02 0.00 0.00% 0.39% 0.98% 0.70% 2018-09-14
اندونزی 52W 7.58 0.31 -0.31% -0.12% 0.49% 1.92% 2018-09-14
اندونزی 20Y 8.99 0.10 -0.10% -0.04% 0.59% 1.70% 2018-09-14
اندونزی 30Y 9.24 0.62 0.62% 0.58% 0.73% 1.75% 2018-09-14
اندونزی 3M 6.09 0.00 0.00% 0.45% 0.94% 1.26% 2018-09-14
اندونزی 3Y 8.05 0.01 0.01% 0.05% 0.75% 2.02% 2018-09-14
اندونزی 5Y 8.39 0.06 -0.06% -0.13% 0.59% 2.28% 2018-09-14
اندونزی 6M 6.55 0.00 0.00% 0.04% 0.88% 1.55% 2018-09-14
اندونزی 8.43 0.07 -0.07% -0.09% 0.42% 1.94% 2018-09-17

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 52W 1.82 0.03 0.03% 0.14% 0.06% 0.27% 2018-09-14
کره جنوبی 20Y 2.24 0.05 0.05% 0.04% -0.22% -0.03% 2018-09-14
کره جنوبی 2Y 1.92 0.03 0.03% 0.11% -0.04% 0.21% 2018-09-14
کره جنوبی 30Y 2.22 0.04 0.04% 0.05% -0.22% -0.06% 2018-09-14
کره جنوبی 3Y 1.96 0.04 0.04% 0.05% -0.11% 0.22% 2018-09-14
کره جنوبی 5Y 2.12 0.04 0.04% 0.04% -0.17% 0.17% 2018-09-14
کره جنوبی 2.31 0.01 0.01% 0.04% -0.19% 0.05% 2018-09-17

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 1M 1.05 0.10 -0.10% -0.25% -0.15% -1.07% 2018-09-14
یونان 20Y 5.15 0.07 0.07% -0.19% -0.01% -1.40% 2018-09-14
یونان 3M 1.26 0.03 -0.03% -0.01% 0.10% -0.82% 2018-09-14
یونان 6M 1.32 0.02 -0.02% 0.01% 0.14% -0.79% 2018-09-14
یونان 4.12 0.55 -0.55% -0.57% -0.60% -1.20% 2018-09-18

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 52W -0.41 0.01 0.01% -0.06% 0.03% -0.08% 2018-09-14
پرتغال 20Y 2.66 0.01 -0.01% -0.02% 0.07% -0.97% 2018-09-14
پرتغال 2Y -0.10 0.02 0.02% 0.04% 0.02% -0.13% 2018-09-14
پرتغال 30Y 2.94 0.02 -0.02% -0.03% 0.07% -0.93% 2018-09-14
پرتغال 3M -0.36 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% -0.02% 2018-09-14
پرتغال 3Y 0.0450 0.05 0.05% 0.07% 0.06% -0.28% 2018-09-14
پرتغال 5Y 0.69 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -0.50% 2018-09-14
پرتغال 6M -0.33 0.01 0.01% 0.02% 0.07% -0.03% 2018-09-14
پرتغال 7Y 1.35 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% -0.58% 2018-09-14
پرتغال 1.84 0.01 -0.01% -0.02% 0.05% -0.59% 2018-09-17

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.57 0.13 0.13% 0.17% 0.30% 0.19% 2018-09-18
1M 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.56% 2018-09-14
3M 0.75 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 0.52% 2018-09-14
6M 0.75 0.03 0.03% -0.02% 0.02% 0.50% 2018-09-14
52W 0.78 0.01 0.01% 0.05% 0.08% 0.42% 2018-09-14
3Y 0.86 0.01 0.01% 0.08% 0.10% 0.36% 2018-09-14
5Y 1.13 0.03 0.03% 0.10% 0.12% 0.39% 2018-09-14
7Y 1.25 0.03 0.03% 0.11% 0.12% 0.27% 2018-09-14
20Y 1.85 0.02 0.02% 0.09% 0.14% -0.04% 2018-09-14
30Y 1.88 0.02 0.02% 0.06% 0.17% -0.05% 2018-09-17
آلمان 0.46 0.01 0.01% 0.07% 0.16% 0.01% 2018-09-17
آلمان 3M -0.54 0.00 0.00% 0.04% 0.07% 0.20% 2018-09-14
آلمان 6M -0.58 0.01 0.01% 0.04% 0.05% 0.23% 2018-09-14
آلمان 52W -0.58 0.01 0.01% 0.02% 0.07% 0.14% 2018-09-14
آلمان 2Y -0.55 0.00 0.00% 0.03% 0.09% 0.14% 2018-09-14
آلمان 3Y -0.44 0.01 0.01% 0.04% 0.10% 0.19% 2018-09-14
آلمان 5Y -0.18 0.02 0.02% 0.07% 0.13% 0.10% 2018-09-14
آلمان 7Y 0.0760 0.02 0.02% 0.09% 0.12% 0.10% 2018-09-14
آلمان 30Y 1.11 0.02 0.02% 0.09% 0.12% -0.12% 2018-09-14
دانمارک 0.40 0.00 0.00% 0.06% 0.13% -0.16% 2018-09-17
فنلاند 0.62 0.02 0.01% 0.05% 0.11% 0.18% 2018-09-17
فرانسه 0.72 0.04 0.04% 0.06% 0.11% 0.04% 2018-09-17
مجارستان 3.71 0.07 0.07% 0.21% 0.18% 0.80% 2018-09-17
ایرلند 0.95 0.00 0.00% 0.05% 0.10% 0.21% 2018-09-17
نروژ 1.93 0.01 0.01% 0.06% 0.20% 0.36% 2018-09-17
روسیه 1M 7.33 0.07 -0.07% 0.04% 0.18% -1.26% 2018-09-14
روسیه 52W 7.34 0.03 0.03% 0.05% -0.06% -0.20% 2018-09-14
روسیه 20Y 8.78 0.02 0.02% -0.17% 0.63% 0.81% 2018-09-14
روسیه 2Y 8.06 0.13 0.13% 0.07% 0.20% 0.43% 2018-09-14
روسیه 3M 7.49 0.09 -0.09% 0.02% 0.31% -1.01% 2018-09-14
روسیه 3Y 8.26 0.05 0.05% -0.25% 0.13% 0.58% 2018-09-14
روسیه 5Y 8.40 0.05 -0.05% -0.49% 0.09% 0.89% 2018-09-14
روسیه 6M 7.85 0.03 -0.03% 0.15% 0.55% -0.58% 2018-09-14
روسیه 7Y 8.62 0.07 0.07% -0.39% 0.23% 1.04% 2018-09-14
اسلواکی 0.87 0.04 0.04% 0.08% 0.09% -0.01% 2018-09-14
بلغارستان 1.00 0.00 0.00% 0.00% 0.03% -0.75% 2018-09-17
کرواسی 2.17 0.07 -0.07% 0.00% -0.01% -0.45% 2018-09-17
جمهوری چک 2.15 0.03 0.01% -0.01% -0.05% 1.06% 2018-09-17
Euro Area EFSF -0.35 0.01 -0.01% 0.00% 0.07% 0.11% 2018-09-17
اتریش 0.64 0.00 0.00% 0.03% 0.13% 0.01% 2018-09-17
بلژیک 0.79 0.02 0.02% 0.05% 0.10% 0.06% 2018-09-17
ایتالیا 2.69 0.03 0.03% 0.07% -0.24% 0.69% 2018-09-17
فرانسه 1M -0.56 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.11% 2018-09-14
فرانسه 52W -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 2018-09-14
فرانسه 20Y 1.30 0.04 0.04% 0.08% 0.09% -0.14% 2018-09-14
فرانسه 2Y -0.48 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 0.10% 2018-09-14
فرانسه 30Y 1.66 0.03 0.03% 0.07% 0.09% -0.17% 2018-09-14
فرانسه 3M -0.55 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% 2018-09-14
فرانسه 3Y -0.35 0.03 0.03% 0.05% 0.07% 0.12% 2018-09-14
فرانسه 5Y 0.13 0.03 0.03% 0.08% 0.10% 0.28% 2018-09-14
فرانسه 6M -0.58 0.01 0.01% 0.04% -0.03% 0.03% 2018-09-14
فرانسه 7Y 0.33 0.03 0.03% 0.08% 0.08% 0.18% 2018-09-14
یونان 1M 1.05 0.10 -0.10% -0.25% -0.15% -1.07% 2018-09-14
یونان 20Y 5.15 0.07 0.07% -0.19% -0.01% -1.40% 2018-09-14
یونان 3M 1.26 0.03 -0.03% -0.01% 0.10% -0.82% 2018-09-14
یونان 6M 1.32 0.02 -0.02% 0.01% 0.14% -0.79% 2018-09-14
ایتالیا 1M -0.20 0.06 0.06% 0.13% 0.15% 0.16% 2018-09-13
ایتالیا 52W 0.44 0.02 0.02% -0.17% -0.17% 0.75% 2018-09-14
ایتالیا 20Y 3.44 0.03 0.03% -0.03% -0.15% 0.62% 2018-09-14
ایتالیا 2Y 0.88 0.03 0.03% -0.13% -0.38% 0.98% 2018-09-14
ایتالیا 30Y 3.59 0.02 0.02% -0.02% -0.09% 0.36% 2018-09-14
ایتالیا 3M -0.16 0.02 -0.02% 0.01% 0.16% 0.20% 2018-09-14
ایتالیا 3Y 1.3100 0.03 0.03% -0.09% -0.38% 1.17% 2018-09-14
ایتالیا 5Y 2.01 0.04 0.04% -0.10% -0.31% 1.16% 2018-09-14
ایتالیا 7Y 2.51 0.04 0.04% -0.09% -0.23% 0.99% 2018-09-14
پرتغال 52W -0.41 0.01 0.01% -0.06% 0.03% -0.08% 2018-09-14
پرتغال 20Y 2.66 0.01 -0.01% -0.02% 0.07% -0.97% 2018-09-14
پرتغال 2Y -0.10 0.02 0.02% 0.04% 0.02% -0.13% 2018-09-14
پرتغال 30Y 2.94 0.02 -0.02% -0.03% 0.07% -0.93% 2018-09-14
پرتغال 3M -0.36 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% -0.02% 2018-09-14
پرتغال 3Y 0.0450 0.05 0.05% 0.07% 0.06% -0.28% 2018-09-14
پرتغال 5Y 0.69 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -0.50% 2018-09-14
پرتغال 6M -0.33 0.01 0.01% 0.02% 0.07% -0.03% 2018-09-14
پرتغال 7Y 1.35 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% -0.58% 2018-09-14
ایسلند 5.71 0.04 -0.04% -0.19% 0.13% 0.58% 2018-09-17
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-09-17
لیتوانی 1.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 2018-09-17
لهستان 3.22 0.01 -0.01% -0.06% 0.07% -0.13% 2018-09-17
رومانی 4.85 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.88% 2018-09-17
روسیه 8.95 0.10 0.10% -0.28% 0.46% 1.37% 2018-09-17
اسلوونی 1.03 0.01 0.01% 0.04% 0.13% -0.02% 2018-09-17
ترکیه 18.30 0.21 -0.21% 0.33% -1.53% 8.81% 2018-09-17
یونان 4.12 0.55 -0.55% -0.57% -0.60% -1.20% 2018-09-18
هلند 0.58 0.02 0.02% 0.05% 0.17% 0.01% 2018-09-18
اسپانیا 1.51 0.00 0.00% 0.02% 0.17% -0.05% 2018-09-18
سوئد 0.60 0.01 0.02% 0.01% 0.11% -0.06% 2018-09-17
پرتغال 1.84 0.01 -0.01% -0.02% 0.05% -0.59% 2018-09-17
سوئیس 0.00 0.02 0.02% 0.04% 0.11% 0.01% 2018-09-17
اسپانیا 52W -0.36 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.08% 2018-09-17
اسپانیا 3M -0.44 0.03 0.03% 0.04% 0.01% 0.00% 2018-09-17
اسپانیا 6M -0.42 0.01 0.01% 0.03% 0.03% 0.00% 2018-09-18
اسپانیا 3Y 0.00 0.02 0.02% 0.06% 0.04% 0.14% 2018-09-14
اسپانیا 5Y 0.49 0.01 0.01% 0.06% 0.06% 0.22% 2018-09-14
هلند 3M -0.56 0.02 0.02% 0.03% 0.05% 0.13% 2018-09-17
هلند 6M -0.60 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.02% 2018-09-17

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 3.0000 0.03 0.03% 0.06% 0.17% 0.75% 2018-09-17
1M 2.01 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 1.04% 2018-09-14
3M 2.16 0.01 0.01% 0.02% 0.08% 1.11% 2018-09-17
6M 2.35 0.02 0.02% 0.04% 0.14% 1.17% 2018-09-18
52W 2.57 0.00 0.00% 0.02% 0.14% 1.26% 2018-09-18
2Y 2.80 0.02 0.02% 0.04% 0.20% 1.40% 2018-09-18
3Y 2.85 0.03 0.03% 0.15% 0.15% 1.33% 2018-09-14
5Y 2.93 0.04 0.04% 0.06% 0.23% 1.09% 2018-09-18
7Y 2.96 0.03 0.03% 0.14% 0.12% 0.93% 2018-09-14
20Y 3.18 0.03 0.03% 0.10% 0.08% 0.44% 2018-09-14
30Y 3.13 0.03 0.03% 0.08% 0.07% 0.36% 2018-09-14
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-09-17
شیلی 4.82 0.00 0.00% 0.01% 0.05% 0.50% 2018-09-17
کلمبیا 6.89 0.02 -0.02% -0.05% 0.03% 0.39% 2018-09-17
کانادا 2.36 0.02 -0.01% 0.05% 0.09% 0.26% 2018-09-17
پرو 9y 5.20 0.00 0.00% 0.03% 0.04% 0.33% 2018-09-17
مکزیک 8.05 0.01 0.01% -0.05% 0.17% 1.26% 2018-09-18
کانادا 1M 1.34 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.48% 2018-09-14
کانادا 52W 1.97 0.01 0.01% 0.03% 0.04% 0.52% 2018-09-14
کانادا 20Y 2.38 0.02 0.02% 0.11% 0.02% -0.02% 2018-09-14
کانادا 2Y 2.14 0.00 0.00% 0.07% 0.01% 0.54% 2018-09-14
کانادا 30Y 2.36 0.02 0.02% 0.11% 0.02% -0.07% 2018-09-14
کانادا 3M 1.53 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.53% 2018-09-14
کانادا 3Y 2.17 0.00 0.00% 0.08% 0.01% 0.52% 2018-09-14
کانادا 5Y 2.27 0.01 0.01% 0.10% 0.03% 0.45% 2018-09-14
کانادا 6M 1.69 0.01 -0.01% -0.01% 0.05% 0.52% 2018-09-14
کانادا 7Y 2.31 0.01 0.01% 0.11% 0.02% 0.38% 2018-09-14
برزیل 12.33 0.20 -0.20% 0.13% 0.72% 2.51% 2018-09-14
برزیل 52W 7.86 0.04 0.04% 0.10% 0.37% 0.58% 2018-09-14
برزیل 2Y 9.32 0.05 -0.05% 0.16% 0.58% 1.33% 2018-09-14
برزیل 3M 6.47 0.02 -0.02% -0.01% 0.03% -1.76% 2018-09-14
برزیل 3Y 10.36 0.06 -0.06% -0.04% 0.64% 1.68% 2018-09-14
برزیل 5Y 11.47 0.10 -0.10% 0.23% 0.85% 2.08% 2018-09-14
برزیل 6M 6.78 0.02 -0.02% 0.05% 0.09% -0.77% 2018-09-14

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.1170 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.09% 2018-09-18
ژاپن 1M -0.13 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.00% 2018-09-14
ژاپن 3M -0.11 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.00% 2018-09-14
ژاپن 6M -0.15 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.02% 2018-09-14
ژاپن 52W -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 2018-09-14
ژاپن 2Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 2018-09-14
ژاپن 3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.05% 2018-09-14
ژاپن 5Y -0.06 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% 2018-09-14
ژاپن 7Y -0.0010 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.09% 2018-09-14
ژاپن 20Y 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 2018-09-14
ژاپن 30Y 0.84 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2018-09-14
کره جنوبی 52W 1.82 0.03 0.03% 0.14% 0.06% 0.27% 2018-09-14
کره جنوبی 20Y 2.24 0.05 0.05% 0.04% -0.22% -0.03% 2018-09-14
کره جنوبی 2Y 1.92 0.03 0.03% 0.11% -0.04% 0.21% 2018-09-14
کره جنوبی 30Y 2.22 0.04 0.04% 0.05% -0.22% -0.06% 2018-09-14
کره جنوبی 3Y 1.96 0.04 0.04% 0.05% -0.11% 0.22% 2018-09-14
کره جنوبی 5Y 2.12 0.04 0.04% 0.04% -0.17% 0.17% 2018-09-14
قطر 4.16 0.00 0.00% -0.07% -0.10% 0.87% 2018-09-14
چین 3.67 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.01% 2018-09-17
هنگ کنگ 2.40 0.02 0.02% 0.11% 0.21% 0.83% 2018-09-17
اندونزی 8.43 0.07 -0.07% -0.09% 0.42% 1.94% 2018-09-17
هند 8.10 0.01 -0.01% -0.03% 0.29% 1.54% 2018-09-17
اسرائيل 1.96 0.06 -0.06% -0.06% -0.03% 0.26% 2018-09-17
کره جنوبی 2.31 0.01 0.01% 0.04% -0.19% 0.05% 2018-09-17
تایلند 2.71 0.01 -0.01% 0.07% 0.08% 0.35% 2018-09-17
سنگاپور 2.48 0.00 0.00% 0.08% 0.02% 0.40% 2018-09-17
مالزی 4.11 0.00 0.00% -0.04% 0.05% 0.25% 2018-09-17
Philippine 7.54 0.02 -0.02% 0.86% 0.77% 2.59% 2018-09-17
پاکستان 10.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.80% 2018-09-17
تایوان 0.83 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.18% 2018-09-17
ویتنام 5.04 0.02 -0.02% -0.18% 0.03% -0.33% 2018-09-17
چین 52W 2.85 0.02 -0.02% 0.02% 0.01% -0.63% 2018-09-14
چین 20Y 3.90 0.10 -0.10% -0.05% -0.05% -0.25% 2018-09-14
چین 2Y 3.23 0.00 0.00% 0.07% 0.20% -0.30% 2018-09-14
چین 30Y 4.27 0.00 0.00% 0.06% 0.19% 0.00% 2018-09-14
چین 3Y 3.37 0.03 -0.03% 0.03% 0.18% -0.17% 2018-09-14
چین 5Y 3.51 0.03 -0.03% 0.08% 0.16% -0.09% 2018-09-14
چین 7Y 3.69 0.00 0.00% 0.05% 0.12% -0.01% 2018-09-14
اندونزی 1M 6.02 0.00 0.00% 0.39% 0.98% 0.70% 2018-09-14
اندونزی 52W 7.58 0.31 -0.31% -0.12% 0.49% 1.92% 2018-09-14
اندونزی 20Y 8.99 0.10 -0.10% -0.04% 0.59% 1.70% 2018-09-14
اندونزی 30Y 9.24 0.62 0.62% 0.58% 0.73% 1.75% 2018-09-14
اندونزی 3M 6.09 0.00 0.00% 0.45% 0.94% 1.26% 2018-09-14
اندونزی 3Y 8.05 0.01 0.01% 0.05% 0.75% 2.02% 2018-09-14
اندونزی 5Y 8.39 0.06 -0.06% -0.13% 0.59% 2.28% 2018-09-14
اندونزی 6M 6.55 0.00 0.00% 0.04% 0.88% 1.55% 2018-09-14
هند 52W 7.86 0.12 -0.12% 0.07% 0.58% 1.59% 2018-09-14
هند 2Y 8.00 0.01 -0.01% 0.18% 0.39% 1.64% 2018-09-14
هند 30Y 8.36 0.01 -0.01% 0.05% 0.26% 1.18% 2018-09-14
هند 3M 7.07 0.07 0.07% 0.26% 0.36% 0.98% 2018-09-14
هند 3Y 8.11 0.00 0.00% 0.15% 0.45% 1.70% 2018-09-14
هند 5Y 8.19 0.00 0.00% 0.08% 0.33% 1.65% 2018-09-14
هند 6M 7.24 0.07 0.07% 0.20% 0.26% 1.04% 2018-09-14
هند 7Y 8.24 0.05 -0.05% 0.05% 0.22% 1.45% 2018-09-14

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 52W 1.97 0.04 -0.04% -0.02% 0.01% 0.23% 2018-09-14
استرالیا 20Y 2.94 0.00 0.00% 0.04% 0.04% -0.32% 2018-09-14
استرالیا 2Y 2.04 0.01 -0.01% 0.04% 0.04% 0.09% 2018-09-14
استرالیا 30Y 3.12 0.01 0.01% 0.04% 0.04% -0.45% 2018-09-14
استرالیا 3Y 2.04 0.01 -0.01% 0.03% 0.02% -0.08% 2018-09-14
استرالیا 5Y 2.18 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.13% 2018-09-14
استرالیا 7Y 2.41 0.01 -0.01% 0.02% -0.01% -0.19% 2018-09-14
نیوزیلند 2.60 0.04 -0.04% -0.04%