قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.03 0.01 0.01% -0.07% 0.03% -0.86% 2019-07-19
10Y 0.76 0.01 0.01% -0.07% -0.10% -0.47% 2019-07-18
ژاپن -0.13 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% -0.17% 2019-07-18
آلمان -0.35 0.02 0.02% -0.09% -0.07% -0.66% 2019-07-18
برزیل 7.28 0.03 -0.03% 0.08% -0.57% -3.79% 2019-07-18
فرانسه -0.06 0.02 -0.02% -0.08% -0.11% -0.69% 2019-07-18
یونان 2.14 0.86 -0.10% -0.91% -1.03% -1.72% 2019-07-18
هند 6.39 0.04 0.04% -0.11% -0.45% -1.40% 2019-07-18
مکزیک 7.72 0.05 -0.16% -0.10% -0.09% -0.19% 2019-07-18
هلند -0.19 0.02 -0.02% -0.09% -0.08% -0.62% 2019-07-18
اسپانیا 0.43 0.02 -0.03% 0.00% 0.02% -0.90% 2019-07-18
پرتغال 0.47 0.05 0.01% -0.10% -0.09% -1.30% 2019-07-18
سوئیس -0.60 0.09 -0.01% 0.02% 0.02% -0.54% 2019-07-18
استرالیا 1.34 0.00 0.00% -0.12% 0.05% -1.29% 2019-07-19
نیوزیلند 1.59 0.02 -0.02% 0.03% -0.03% -1.20% 2019-07-19
ایتالیا 1.56 0.04 -0.04% -0.15% -0.56% -0.95% 2019-07-18
کانادا 1.50 0.03 0.00% -0.13% 0.08% -0.68% 2019-07-18

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.03 0.01 0.01% -0.07% 0.03% -0.86% 2019-07-19
1M 2.10 0.03 0.01% -0.05% -0.03% 0.27% 2019-07-18
3M 2.05 0.08 0.02% -0.08% -0.07% 0.09% 2019-07-18
6M 2.02 0.03 -0.05% -0.09% -0.14% -0.14% 2019-07-18
52W 1.89 0.06 0.03% -0.04% 0.01% -0.49% 2019-07-18
2Y 1.78 0.01 0.01% -0.06% 0.05% -0.82% 2019-07-19
3Y 1.76 0.02 0.02% -0.06% 0.08% -0.92% 2019-07-19
5Y 1.79 0.02 0.01% -0.07% 0.05% -0.98% 2019-07-19
7Y 1.90 0.00 0.00% -0.07% 0.04% -0.95% 2019-07-19
20Y 2.55 0.01 -0.01% -0.10% 0.03% -0.52% 2019-07-18
30Y 2.57 0.00 -0.01% -0.08% 0.02% -0.47% 2019-07-18

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.76 0.01 0.01% -0.07% -0.10% -0.47% 2019-07-18
1M 0.73 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.13% 2019-07-18
3M 0.75 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.09% 2019-07-18
6M 0.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 2019-07-18
52W 0.59 0.01 -0.01% -0.08% -0.11% -0.12% 2019-07-18
3Y 0.50 0.00 0.00% -0.08% -0.08% -0.24% 2019-07-18
5Y 0.54 0.00 0.00% -0.09% -0.11% -0.42% 2019-07-18
7Y 0.60 0.00 0.00% -0.09% -0.11% -0.45% 2019-07-18
20Y 1.26 0.00 0.00% -0.07% -0.08% -0.37% 2019-07-18
30Y 1.38 0.00 0.00% -0.06% -0.07% -0.28% 2019-07-18

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.13 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% -0.17% 2019-07-18
ژاپن 1M -0.08 0.03 0.03% 0.03% 0.10% 0.01% 2019-07-18
ژاپن 3M -0.12 0.02 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 2019-07-18
ژاپن 6M -0.23 0.02 0.00% -0.01% -0.07% -0.11% 2019-07-18
ژاپن 52W -0.18 0.01 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% 2019-07-18
ژاپن 2Y -0.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.07% 2019-07-18
ژاپن 3Y -0.20 0.01 0.00% 0.00% 0.03% -0.09% 2019-07-18
ژاپن 5Y -0.23 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.12% 2019-07-18
ژاپن 7Y -0.23 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% -0.17% 2019-07-18
ژاپن 20Y 0.23 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% -0.26% 2019-07-19
ژاپن 30Y 0.37 0.01 -0.01% -0.02% 0.07% -0.33% 2019-07-18

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان -0.35 0.02 0.02% -0.09% -0.07% -0.66% 2019-07-18
آلمان 3M -0.57 0.03 0.03% -0.03% -0.02% 0.05% 2019-07-18
آلمان 6M -0.61 0.02 0.00% -0.01% -0.04% -0.01% 2019-07-18
آلمان 52W -0.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.02% 2019-07-18
آلمان 2Y -0.76 0.02 0.00% -0.04% -0.05% -0.12% 2019-07-18
آلمان 3Y -0.78 0.02 -0.02% -0.05% -0.05% -0.26% 2019-07-18
آلمان 5Y -0.69 0.03 -0.02% -0.07% -0.06% -0.41% 2019-07-18
آلمان 7Y -0.56 0.03 -0.02% -0.05% -0.03% -0.53% 2019-07-18
آلمان 30Y 0.27 0.02 -0.02% -0.11% -0.03% -0.74% 2019-07-18

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه -0.06 0.02 -0.02% -0.08% -0.11% -0.69% 2019-07-18
فرانسه 1M -0.51 0.01 -0.04% 0.04% 0.06% 0.03% 2019-07-18
فرانسه 52W -0.64 0.01 0.01% -0.03% -0.06% -0.09% 2019-07-18
فرانسه 20Y 0.55 0.02 -0.02% -0.09% -0.11% -0.61% 2019-07-18
فرانسه 2Y -0.67 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.14% 2019-07-18
فرانسه 30Y 0.91 0.02 -0.02% -0.10% -0.10% -0.63% 2019-07-18
فرانسه 3M -0.56 0.00 0.00% -0.01% 0.05% 0.03% 2019-07-18
فرانسه 3Y -0.69 0.01 0.00% -0.04% -0.06% -0.27% 2019-07-18
فرانسه 5Y -0.57 0.02 -0.02% -0.08% -0.09% -0.57% 2019-07-18
فرانسه 6M -0.61 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% -0.06% 2019-07-18
فرانسه 7Y -0.36 0.03 -0.03% -0.08% -0.09% -0.50% 2019-07-18

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1.56 0.04 -0.04% -0.15% -0.56% -0.95% 2019-07-18
ایتالیا 1M -0.26 0.01 -0.01% 0.02% 0.05% -0.20% 2019-07-18
ایتالیا 52W -0.13 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% -0.28% 2019-07-18
ایتالیا 20Y 2.27 0.04 -0.04% -0.10% -0.51% -0.91% 2019-07-18
ایتالیا 2Y -0.01 0.00 0.00% -0.09% -0.24% -0.56% 2019-07-18
ایتالیا 30Y 2.64 0.04 -0.04% -0.10% -0.36% -0.76% 2019-07-18
ایتالیا 3M -0.26 0.02 -0.02% 0.01% -0.01% 0.14% 2019-07-18
ایتالیا 3Y 0.31 0.03 -0.03% -0.14% -0.43% -0.57% 2019-07-18
ایتالیا 5Y 0.83 0.05 -0.05% -0.17% -0.46% -0.76% 2019-07-18
ایتالیا 6M -0.22 0.02 0.00% -0.03% -0.05% -0.07% 2019-07-18
ایتالیا 7Y 1.08 0.05 -0.05% -0.16% -0.51% -1.03% 2019-07-18

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.40 0.03 0.03% 0.09% -0.06% -0.32% 2019-07-18
روسیه 1M 7.31 0.00 -0.01% -0.13% -0.17% 0.25% 2019-07-18
روسیه 52W 6.96 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.08% 2019-07-18
روسیه 20Y 7.82 0.02 -0.02% 0.03% -0.07% -0.09% 2019-07-18
روسیه 2Y 7.06 0.04 -0.04% 0.02% -0.13% -0.09% 2019-07-18
روسیه 3M 7.20 0.01 -0.01% -0.18% -0.29% 0.11% 2019-07-18
روسیه 3Y 7.13 0.02 0.02% 0.02% -0.13% -0.27% 2019-07-18
روسیه 5Y 7.26 0.03 0.03% 0.09% -0.15% -0.10% 2019-07-18
روسیه 6M 7.16 0.01 -0.01% -0.19% -0.30% 0.04% 2019-07-18
روسیه 7Y 7.37 0.06 0.06% 0.07% -0.09% -0.21% 2019-07-18

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 20Y 1.80 0.05 -0.01% 0.01% 0.02% -1.14% 2019-07-18
استرالیا 5Y 1.01 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -1.29% 2019-07-18
استرالیا 7Y 1.17 0.03 -0.02% -0.01% -0.03% -1.32% 2019-07-18
استرالیا 1.34 0.00 0.00% -0.12% 0.05% -1.29% 2019-07-19
استرالیا 52W 1.03 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.98% 2019-07-19
استرالیا 2Y 0.95 0.01 0.01% -0.01% -0.04% -1.11% 2019-07-19
استرالیا 30Y 1.99 0.01 -0.01% -0.12% 0.07% -1.12% 2019-07-19
استرالیا 3Y 0.93 0.00 0.00% -0.07% 0.02% -1.18% 2019-07-19
نیوزیلند 1.59 0.02 -0.02% 0.03% -0.03% -1.20% 2019-07-19

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.50 0.03 0.00% -0.13% 0.08% -0.68% 2019-07-18
کانادا 1M 1.65 0.02 0.02% 0.01% -0.01% 0.36% 2019-07-18
کانادا 52W 1.68 0.03 -0.01% -0.04% 0.01% -0.12% 2019-07-18
کانادا 20Y 1.70 0.00 0.00% -0.07% 0.04% -0.54% 2019-07-18
کانادا 2Y 1.46 0.06 -0.01% -0.15% 0.06% -0.52% 2019-07-18
کانادا 30Y 1.74 0.00 0.00% -0.07% 0.06% -0.42% 2019-07-18
کانادا 3M 1.64 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.28% 2019-07-18
کانادا 3Y 1.45 0.03 -0.01% -0.12% 0.09% -0.57% 2019-07-18
کانادا 5Y 1.41 0.04 0.00% -0.17% 0.10% -0.68% 2019-07-18
کانادا 6M 1.70 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% 0.15% 2019-07-18
کانادا 7Y 1.45 0.03 -0.03% -0.16% 0.09% -0.63% 2019-07-18

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 20Y 3.57 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.26% 2019-07-18
چین 2Y 2.82 0.01 0.01% 0.03% -0.03% -0.31% 2019-07-18
چین 3Y 2.89 0.02 0.01% 0.00% -0.03% -0.36% 2019-07-18
چین 5Y 3.03 0.01 -0.01% 0.01% -0.03% -0.27% 2019-07-18
چین 3.19 0.01 0.01% 0.02% -0.07% -0.28% 2019-07-19
چین 52W 2.64 0.01 0.00% 0.02% 0.08% -0.45% 2019-07-19
چین 30Y 3.86 0.01 0.01% 0.04% -0.01% -0.14% 2019-07-19
چین 7Y 3.23 0.01 0.00% -0.01% -0.07% -0.29% 2019-07-19

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 6.39 0.04 0.04% -0.11% -0.45% -1.40% 2019-07-18
هند 52W 5.93 0.02 -0.02% -0.14% -0.17% -1.27% 2019-07-18
هند 2Y 6.07 0.03 -0.03% -0.12% -0.18% -1.53% 2019-07-18
هند 30Y 6.72 0.00 0.00% -0.03% -0.36% -1.39% 2019-07-18
هند 3M 5.70 0.10 -0.10% -0.15% -0.28% -0.86% 2019-07-18
هند 3Y 6.29 0.01 -0.01% -0.07% -0.20% -1.44% 2019-07-18
هند 5Y 6.38 0.00 0.00% -0.08% -0.30% -1.56% 2019-07-18
هند 6M 5.91 0.01 -0.01% -0.09% -0.19% -1.03% 2019-07-18
هند 7Y 6.50 0.01 0.01% -0.08% -0.32% -1.57% 2019-07-18

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 3Y 6.21 0.00 -0.03% 0.02% -0.43% -3.23% 2019-07-17
برزیل 7.28 0.03 -0.03% 0.08% -0.57% -3.79% 2019-07-18
برزیل 52W 5.54 0.03 0.02% -0.09% -0.44% -1.86% 2019-07-18
برزیل 2Y 5.76 0.00 -0.03% -0.02% -0.45% -2.84% 2019-07-18
برزیل 3M 6.02 0.01 -0.01% -0.05% -0.36% -0.36% 2019-07-18
برزیل 5Y 6.84 0.04 -0.01% 0.08% -0.50% -3.41% 2019-07-18
برزیل 6M 5.67 0.01 -0.01% -0.06% -0.60% -0.97% 2019-07-18

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 7.98 0.05 -0.05% -0.06% -0.21% -0.77% 2019-07-18
آفریقای جنوبی 20Y 9.52 0.11 -0.11% -0.06% -0.27% -0.03% 2019-07-18
آفریقای جنوبی 2Y 6.26 0.04 0.04% -0.02% -0.25% -1.20% 2019-07-18
آفریقای جنوبی 30Y 9.57 0.10 -0.10% -0.06% -0.24% -0.08% 2019-07-18
آفریقای جنوبی 3M 4.90 1.69 -1.69% -0.71% -1.88% -1.45% 2019-07-18
آفریقای جنوبی 5Y 7.09 0.02 -0.02% -0.01% -0.18% -1.06% 2019-07-18

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 1M 5.93 0.02 -0.01% 0.10% -0.03% 1.03% 2019-07-18
اندونزی 52W 6.21 0.03 0.01% -0.16% -0.33% -0.64% 2019-07-18
اندونزی 20Y 7.69 0.03 -0.01% -0.07% -0.44% -0.55% 2019-07-18
اندونزی 30Y 7.95 0.00 0.00% -0.04% -0.49% -0.51% 2019-07-18
اندونزی 3M 5.90 0.00 0.00% 0.05% -0.08% 0.49% 2019-07-18
اندونزی 3Y 6.21 0.02 0.05% -0.17% -0.71% -1.22% 2019-07-18
اندونزی 5Y 6.52 0.01 0.00% -0.12% -0.52% -1.26% 2019-07-18
اندونزی 6M 5.95 0.00 0.00% 0.03% -0.38% 0.08% 2019-07-18
اندونزی 7.13 0.03 -0.02% -0.08% -0.33% -0.73% 2019-07-19

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 52W 1.37 0.05 -0.05% -0.09% -0.13% -0.44% 2019-07-18
کره جنوبی 2Y 1.36 0.04 -0.04% -0.07% -0.14% -0.64% 2019-07-18
کره جنوبی 5Y 1.38 0.07 -0.03% -0.10% -0.16% -0.96% 2019-07-18
کره جنوبی 1.47 0.00 -0.02% -0.12% -0.09% -1.07% 2019-07-19
کره جنوبی 20Y 1.48 0.02 -0.02% -0.11% -0.11% -1.06% 2019-07-19
کره جنوبی 30Y 1.47 0.02 -0.02% -0.12% -0.12% -1.05% 2019-07-19
کره جنوبی 3Y 1.33 0.02 -0.02% -0.10% -0.10% -0.75% 2019-07-19

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 2.14 0.86 -0.10% -0.91% -1.03% -1.72% 2019-07-18
یونان 1M 1.31 0.28 0.28% 0.31% 0.02% 0.11% 2019-07-18
یونان 20Y 2.80 0.09 -0.09% -0.15% -0.33% -1.89% 2019-07-18
یونان 3M 1.40 0.20 0.20% 0.25% 0.08% 0.28% 2019-07-18
یونان 6M 1.29 0.02 0.02% 0.03% -0.03% 0.16% 2019-07-18

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 0.47 0.05 0.01% -0.10% -0.09% -1.30% 2019-07-18
پرتغال 52W -0.38 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.06% 2019-07-18
پرتغال 20Y 1.04 0.05 0.02% -0.12% -0.10% -1.46% 2019-07-18
پرتغال 2Y -0.48 0.01 -0.01% -0.05% -0.10% -0.41% 2019-07-18
پرتغال 30Y 1.41 0.04 0.01% -0.10% -0.07% -1.39% 2019-07-18
پرتغال 3M -0.41 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.05% 2019-07-18
پرتغال 3Y -0.37 0.05 -0.04% -0.12% -0.14% -0.34% 2019-07-18
پرتغال 5Y -0.22 0.09 -0.07% -0.15% -0.10% -0.79% 2019-07-18
پرتغال 6M -0.40 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.00% 2019-07-18
پرتغال 7Y 0.14 0.04 -0.04% -0.09% -0.02% -1.10% 2019-07-18

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 0.76 0.01 0.01% -0.07% -0.10% -0.47% 2019-07-18
1M 0.73 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.13% 2019-07-18
3M 0.75 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.09% 2019-07-18
6M 0.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 2019-07-18
52W 0.59 0.01 -0.01% -0.08% -0.11% -0.12% 2019-07-18
3Y 0.50 0.00 0.00% -0.08% -0.08% -0.24% 2019-07-18
5Y 0.54 0.00 0.00% -0.09% -0.11% -0.42% 2019-07-18
7Y 0.60 0.00 0.00% -0.09% -0.11% -0.45% 2019-07-18
20Y 1.26 0.00 0.00% -0.07% -0.08% -0.37% 2019-07-18
30Y 1.38 0.00 0.00% -0.06% -0.07% -0.28% 2019-07-18
آلمان -0.35 0.02 0.02% -0.09% -0.07% -0.66% 2019-07-18
آلمان 3M -0.57 0.03 0.03% -0.03% -0.02% 0.05% 2019-07-18
آلمان 6M -0.61 0.02 0.00% -0.01% -0.04% -0.01% 2019-07-18
آلمان 52W -0.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.02% 2019-07-18
آلمان 2Y -0.76 0.02 0.00% -0.04% -0.05% -0.12% 2019-07-18
آلمان 3Y -0.78 0.02 -0.02% -0.05% -0.05% -0.26% 2019-07-18
آلمان 5Y -0.69 0.03 -0.02% -0.07% -0.06% -0.41% 2019-07-18
آلمان 7Y -0.56 0.03 -0.02% -0.05% -0.03% -0.53% 2019-07-18
آلمان 30Y 0.27 0.02 -0.02% -0.11% -0.03% -0.74% 2019-07-18
سوئد 0.04 0.01 -0.02% -0.08% 0.01% -0.43% 2019-07-18
اسپانیا 0.43 0.02 -0.03% 0.00% 0.02% -0.90% 2019-07-18
بلغارستان 0.50 0.00 0.00% 0.00% -0.07% -0.55% 2019-07-17
کرواسی 1.13 0.01 0.01% -0.10% -0.17% -1.04% 2019-07-18
جمهوری چک 1.47 0.02 0.02% 0.01% -0.11% -0.44% 2019-07-18
اتریش -0.09 0.02 -0.03% -0.08% -0.09% -0.61% 2019-07-18
بلژیک 0.01 0.02 -0.02% -0.09% -0.12% -0.69% 2019-07-18
ایتالیا 1.56 0.04 -0.04% -0.15% -0.56% -0.95% 2019-07-18
ایتالیا 1M -0.26 0.01 -0.01% 0.02% 0.05% -0.20% 2019-07-18
ایتالیا 52W -0.13 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% -0.28% 2019-07-18
ایتالیا 20Y 2.27 0.04 -0.04% -0.10% -0.51% -0.91% 2019-07-18
ایتالیا 2Y -0.01 0.00 0.00% -0.09% -0.24% -0.56% 2019-07-18
ایتالیا 30Y 2.64 0.04 -0.04% -0.10% -0.36% -0.76% 2019-07-18
ایتالیا 3M -0.26 0.02 -0.02% 0.01% -0.01% 0.14% 2019-07-18
ایتالیا 3Y 0.31 0.03 -0.03% -0.14% -0.43% -0.57% 2019-07-18
ایتالیا 5Y 0.83 0.05 -0.05% -0.17% -0.46% -0.76% 2019-07-18
ایتالیا 7Y 1.08 0.05 -0.05% -0.16% -0.51% -1.03% 2019-07-18
دانمارک -0.28 0.04 -0.04% -0.08% -0.04% -0.58% 2019-07-18
فنلاند -0.08 0.02 -0.02% -0.09% -0.10% -0.50% 2019-07-18
فرانسه -0.06 0.02 -0.02% -0.08% -0.11% -0.69% 2019-07-18
فرانسه 1M -0.51 0.01 -0.04% 0.04% 0.06% 0.03% 2019-07-18
فرانسه 52W -0.64 0.01 0.01% -0.03% -0.06% -0.09% 2019-07-18
فرانسه 20Y 0.55 0.02 -0.02% -0.09% -0.11% -0.61% 2019-07-18
فرانسه 2Y -0.67 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.14% 2019-07-18
فرانسه 30Y 0.91 0.02 -0.02% -0.10% -0.10% -0.63% 2019-07-18
فرانسه 3M -0.56 0.00 0.00% -0.01% 0.05% 0.03% 2019-07-18
فرانسه 3Y -0.69 0.01 0.00% -0.04% -0.06% -0.27% 2019-07-18
فرانسه 5Y -0.57 0.02 -0.02% -0.08% -0.09% -0.57% 2019-07-18
فرانسه 6M -0.61 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% -0.06% 2019-07-18
فرانسه 7Y -0.36 0.03 -0.03% -0.08% -0.09% -0.50% 2019-07-18
یونان 2.14 0.86 -0.10% -0.91% -1.03% -1.72% 2019-07-18
یونان 1M 1.31 0.28 0.28% 0.31% 0.02% 0.11% 2019-07-18
یونان 20Y 2.80 0.09 -0.09% -0.15% -0.33% -1.89% 2019-07-18
یونان 3M 1.40 0.20 0.20% 0.25% 0.08% 0.28% 2019-07-18
یونان 6M 1.29 0.02 0.02% 0.03% -0.03% 0.16% 2019-07-18
مجارستان 2.46 0.03 -0.03% 0.00% -0.31% -0.92% 2019-07-18
ایرلند 0.13 0.03 -0.03% -0.08% -0.17% -0.72% 2019-07-18
نروژ 1.48 0.03 -0.01% 0.01% 0.12% -0.26% 2019-07-18
هلند -0.19 0.02 -0.02% -0.09% -0.08% -0.62% 2019-07-18
پرتغال 0.47 0.05 0.01% -0.10% -0.09% -1.30% 2019-07-18
پرتغال 52W -0.38 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.06% 2019-07-18
پرتغال 20Y 1.04 0.05 0.02% -0.12% -0.10% -1.46% 2019-07-18
پرتغال 2Y -0.48 0.01 -0.01% -0.05% -0.10% -0.41% 2019-07-18
پرتغال 30Y 1.41 0.04 0.01% -0.10% -0.07% -1.39% 2019-07-18
پرتغال 3M -0.41 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.05% 2019-07-18
پرتغال 3Y -0.37 0.05 -0.04% -0.12% -0.14% -0.34% 2019-07-18
پرتغال 5Y -0.22 0.09 -0.07% -0.15% -0.10% -0.79% 2019-07-18
پرتغال 6M -0.40 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.00% 2019-07-18
پرتغال 7Y 0.14 0.04 -0.04% -0.09% -0.02% -1.10% 2019-07-18
سوئیس -0.60 0.09 -0.01% 0.02% 0.02% -0.54% 2019-07-18
ایسلند 4.02 0.03 -0.03% 0.03% -0.03% -1.32% 2019-07-18
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-07-18
لیتوانی 0.55 0.00 0.00% 0.00% -0.20% -0.60% 2019-07-18
لهستان 2.17 0.03 0.04% -0.05% -0.13% -1.00% 2019-07-18
روسیه 7.40 0.03 0.03% 0.09% -0.06% -0.32% 2019-07-18
روسیه 1M 7.31 0.00 -0.01% -0.13% -0.17% 0.25% 2019-07-18
روسیه 52W 6.96 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.08% 2019-07-18
روسیه 20Y 7.82 0.02 -0.02% 0.03% -0.07% -0.09% 2019-07-18
روسیه 2Y 7.06 0.04 -0.04% 0.02% -0.13% -0.09% 2019-07-18
روسیه 3M 7.20 0.01 -0.01% -0.18% -0.29% 0.11% 2019-07-18
روسیه 3Y 7.13 0.02 0.02% 0.02% -0.13% -0.27% 2019-07-18
روسیه 5Y 7.26 0.03 0.03% 0.09% -0.15% -0.10% 2019-07-18
روسیه 6M 7.16 0.01 -0.01% -0.19% -0.30% 0.04% 2019-07-18
روسیه 7Y 7.37 0.06 0.06% 0.07% -0.09% -0.21% 2019-07-18
اسلواکی 0.06 0.00 0.00% -0.13% -0.20% -0.59% 2019-07-18
اسلوونی 0.17 0.09 -0.09% -0.09% -0.12% -0.74% 2019-07-18
ترکیه 16.09 0.25 -0.25% -0.45% -1.01% -0.58% 2019-07-18
رومانی 4.59 0.02 -0.02% -0.08% 0.06% -0.47% 2019-07-19
هلند 3M -0.57 0.02 0.00% -0.01% -0.07% -0.01% 2019-07-18
هلند 6M -0.60 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.04% 2019-07-18
اسپانیا 52W -0.47 0.00 0.00% -0.02% -0.09% -0.08% 2019-07-18
اسپانیا 3M -0.48 0.03 -0.03% -0.02% -0.05% -0.08% 2019-07-18
اسپانیا 3Y -0.43 0.02 -0.02% -0.08% -0.09% -0.32% 2019-07-18
اسپانیا 5Y -0.20 0.04 -0.05% -0.06% 0.01% -0.55% 2019-07-18
اسپانیا 6M -0.49 0.00 0.00% -0.02% -0.08% -0.10% 2019-07-18

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.03 0.01 0.01% -0.07% 0.03% -0.86% 2019-07-19
1M 2.10 0.03 0.01% -0.05% -0.03% 0.27% 2019-07-18
3M 2.05 0.08 0.02% -0.08% -0.07% 0.09% 2019-07-18
6M 2.02 0.03 -0.05% -0.09% -0.14% -0.14% 2019-07-18
52W 1.89 0.06 0.03% -0.04% 0.01% -0.49% 2019-07-18
2Y 1.78 0.01 0.01% -0.06% 0.05% -0.82% 2019-07-19
3Y 1.76 0.02 0.02% -0.06% 0.08% -0.92% 2019-07-19
5Y 1.79 0.02 0.01% -0.07% 0.05% -0.98% 2019-07-19
7Y 1.90 0.00 0.00% -0.07% 0.04% -0.95% 2019-07-19
20Y 2.55 0.01 -0.01% -0.10% 0.03% -0.52% 2019-07-18
30Y 2.57 0.00 -0.01% -0.08% 0.02% -0.47% 2019-07-18
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-07-18
برزیل 3Y 6.21 0.00 -0.03% 0.02% -0.43% -3.23% 2019-07-17
شیلی 3.18 0.05 -0.02% -0.05% -0.21% -1.36% 2019-07-18
کلمبیا 5.87 0.04 0.04% -0.02% -0.24% -0.80% 2019-07-18
کانادا 1.50 0.03 0.00% -0.13% 0.08% -0.68% 2019-07-18
کانادا 1M 1.65 0.02 0.02% 0.01% -0.01% 0.36% 2019-07-18
کانادا 52W 1.68 0.03 -0.01% -0.04% 0.01% -0.12% 2019-07-18
کانادا 20Y 1.70 0.00 0.00% -0.07% 0.04% -0.54% 2019-07-18
کانادا 2Y 1.46 0.06 -0.01% -0.15% 0.06% -0.52% 2019-07-18
کانادا 30Y 1.74 0.00 0.00% -0.07% 0.06% -0.42% 2019-07-18
کانادا 3M 1.64 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.28% 2019-07-18
کانادا 3Y 1.45 0.03 -0.01% -0.12% 0.09% -0.57% 2019-07-18
کانادا 5Y 1.41 0.04 0.00% -0.17% 0.10% -0.68% 2019-07-18
کانادا 6M 1.70 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% 0.15% 2019-07-18
کانادا 7Y 1.45 0.03 -0.03% -0.16% 0.09% -0.63% 2019-07-18
برزیل 7.28 0.03 -0.03% 0.08% -0.57% -3.79% 2019-07-18
برزیل 52W 5.54 0.03 0.02% -0.09% -0.44% -1.86% 2019-07-18
برزیل 2Y 5.76 0.00 -0.03% -0.02% -0.45% -2.84% 2019-07-18
برزیل 3M 6.02 0.01 -0.01% -0.05% -0.36% -0.36% 2019-07-18
برزیل 5Y 6.84 0.04 -0.01% 0.08% -0.50% -3.41% 2019-07-18
برزیل 6M 5.67 0.01 -0.01% -0.06% -0.60% -0.97% 2019-07-18
مکزیک 7.72 0.05 -0.16% -0.10% -0.09% -0.19% 2019-07-18
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 2019-07-18

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن -0.13 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% -0.17% 2019-07-18
ژاپن 1M -0.08 0.03 0.03% 0.03% 0.10% 0.01% 2019-07-18
ژاپن 3M -0.12 0.02 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 2019-07-18
ژاپن 6M -0.23 0.02 0.00% -0.01% -0.07% -0.11% 2019-07-18
ژاپن 52W -0.18 0.01 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% 2019-07-18
ژاپن 2Y -0.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -0.07% 2019-07-18
ژاپن 3Y -0.20 0.01 0.00% 0.00% 0.03% -0.09% 2019-07-18
ژاپن 5Y -0.23 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.12% 2019-07-18
ژاپن 7Y -0.23 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% -0.17% 2019-07-18
ژاپن 20Y 0.23 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% -0.26% 2019-07-19
ژاپن 30Y 0.37 0.01 -0.01% -0.02% 0.07% -0.33% 2019-07-18
کره جنوبی 1.47 0.00 -0.02% -0.12% -0.09% -1.07% 2019-07-19
کره جنوبی 20Y 1.48 0.02 -0.02% -0.11% -0.11% -1.06% 2019-07-19
کره جنوبی 30Y 1.47 0.02 -0.02% -0.12% -0.12% -1.05% 2019-07-19
کره جنوبی 3Y 1.33 0.02 -0.02% -0.10% -0.10% -0.75% 2019-07-19
تایلند 1.95 0.04 -0.04% -0.07% -0.21% -0.72% 2019-07-19
سنگاپور 1.95 0.02 0.00% -0.02% 0.00% -0.48% 2019-07-19
مالزی 3.62 0.00 -0.01% -0.01% -0.04% -0.46% 2019-07-19
قطر 3.07 0.03 0.00% -0.03% -0.04% -1.16% 2019-07-19
ویتنام 4.52 0.00 0.00% -0.03% -0.14% -0.33% 2019-07-19
کره جنوبی 52W 1.37 0.05 -0.05% -0.09% -0.13% -0.44% 2019-07-18
کره جنوبی 2Y 1.36 0.04 -0.04% -0.07% -0.14% -0.64% 2019-07-18
کره جنوبی 5Y 1.38 0.07 -0.03% -0.10% -0.16% -0.96% 2019-07-18
Philippine 4.95 0.01 0.01% -0.10% -0.28% -1.40% 2019-07-18
پاکستان 14.05 0.12 -0.12% -0.04% -0.08% 4.05% 2019-07-18
تایوان 0.67 0.02 -0.02% 0.01% -0.05% -0.22% 2019-07-18
چین 3.19 0.01 0.01% 0.02% -0.07% -0.28% 2019-07-19
چین 52W 2.64 0.01 0.00% 0.02% 0.08% -0.45% 2019-07-19
چین 30Y 3.86 0.01 0.01% 0.04% -0.01% -0.14% 2019-07-19
چین 7Y 3.23 0.01 0.00% -0.01% -0.07% -0.29% 2019-07-19
اندونزی 7.13 0.03 -0.02% -0.08% -0.33% -0.73% 2019-07-19
چین 20Y 3.57 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.26% 2019-07-18
چین 2Y 2.82 0.01 0.01% 0.03% -0.03% -0.31% 2019-07-18
چین 3Y 2.89 0.02 0.01% 0.00% -0.03% -0.36% 2019-07-18
چین 5Y 3.03 0.01 -0.01% 0.01% -0.03% -0.27% 2019-07-18
هنگ کنگ 1.58 0.05 -0.05% -0.05% -0.03% -0.61% 2019-07-18
اندونزی 1M 5.93 0.02 -0.01% 0.10% -0.03% 1.03% 2019-07-18
اندونزی 52W 6.21 0.03 0.01% -0.16% -0.33% -0.64% 2019-07-18
اندونزی 20Y 7.69 0.03 -0.01% -0.07% -0.44% -0.55% 2019-07-18
اندونزی 30Y 7.95 0.00 0.00% -0.04% -0.49% -0.51% 2019-07-18
اندونزی 3M 5.90 0.00 0.00% 0.05% -0.08% 0.49% 2019-07-18
اندونزی 3Y 6.21 0.02 0.05% -0.17% -0.71% -1.22% 2019-07-18
اندونزی 5Y 6.52 0.01 0.00% -0.12% -0.52% -1.26% 2019-07-18
اندونزی 6M 5.95 0.00 0.00% 0.03% -0.38% 0.08% 2019-07-18
هند 6.39 0.04 0.04% -0.11% -0.45% -1.40% 2019-07-18
هند 52W 5.93 0.02 -0.02% -0.14% -0.17% -1.27% 2019-07-18
هند 2Y 6.07 0.03 -0.03% -0.12% -0.18% -1.53% 2019-07-18
هند 30Y 6.72 0.00 0.00% -0.03% -0.36% -1.39% 2019-07-18
هند 3M 5.70 0.10 -0.10% -0.15% -0.28% -0.86% 2019-07-18
هند 3Y 6.29 0.01 -0.01% -0.07% -0.20% -1.44% 2019-07-18
هند 5Y 6.38 0.00 0.00% -0.08% -0.30% -1.56% 2019-07-18
هند 6M 5.91 0.01 -0.01% -0.09% -0.19% -1.03% 2019-07-18
هند 7Y 6.50 0.01 0.01% -0.08% -0.32% -1.57% 2019-07-18
اسرائيل 1.43 0.01 0.01% -0.02% -0.15% -0.54% 2019-07-18

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 20Y 1.80 0.05 -0.01% 0.01% 0.02% -1.14% 2019-07-18
استرالیا 5Y 1.01 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -1.29% 2019-07-18
استرالیا 7Y 1.17 0.03 -0.02% -0.01% -0.03% -1.32% 2019-07-18
استرالیا 1.34 0.00 0.00%