بازارها گذشته مرجع
پول 98.02 2019-05
بازار سهام 25852 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.37 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
نرخ بیکاری 3.6 2019-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 263 2019-04
نرخ تورم 2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-04
نرخ بهره 2.5 2019-05
موازنه تجاری -50000 2019-03
حساب جاری -134377 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 52.8 2019-04
شاخص PMI تولید 52.6 2019-04
پی ام آی غیر توليدی 55.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 53 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-04
جواز ساختمان 1296 2019-04
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 19391 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18912 2019-03
تولید ناخالص ملی 19008 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3370 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 214 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 643 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2155 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 466 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2180 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12887 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 281 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 263 2019-04
اشتغال دولتی 27 2019-04
صورت پرداخت های خصوصی 236 2019-04
صورت های پرداخت توليد 4 2019-04
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 212 2019-05
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1660 2019-05
تغییر اشتغال ADP 275 2019-04
افراد شاغل 156645 2019-04
افراد بیکار 5824 2019-04
درآمد متوسط ساعتی 0.2 2019-04
میانگین ساعات کار در هفته 34.4 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 8.3 2019-04
هزینه های کار 110 2019-03
بهره وری 107 2019-03
پست های خالی شغلی 7343 2019-03
پیشنهادات شغلی 7488 2019-03
چلنجر کاهش شغل 40023 2019-04
دستمزد 23.31 2019-04
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 4.19 2019-03
دستمزد در تولید 22.04 2019-04
شاخص هزینه استخدام 0.7 2019-03
جمعیت 326 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.6 2019-04
استخدام تمام وقت 129778 2019-04
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26915 2019-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 255 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 262 2019-04
اندازه اصل تورم 2.1 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-03
قیمت تولید 118 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2019-04
قیمت صادرات 127 2019-04
قیمت واردات 127 2019-04
تورم مواد غذایی 1.8 2019-04
صفحه اول PCE قیمت هسته 111 2019-03
قیمت تولید کننده هسته 117 2019-04
CPI مسکن آب و برق 264 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214 2019-04
انتظارات تورم 2.6 2019-04
شاخص قیمت PCE 109 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 2.52 2019-05
عرضه پول M0 3286668 2019-04
عرضه پول M1 3783 2019-04
عرضه پول M2 14509 2019-03
ترازنامه بانک 17088467 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 3952113 2019-02
ذخایر ارزی 125175 2019-03
وام به بخش خصوصی 2343 2019-04
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -12526 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -50000 2019-03
حساب جاری -134377 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 211966 2019-03
واردات 261968 2019-03
بدهی خارجی 19765887 2018-12
رابطه مبادله 106 2019-03
گردش سرمایه -8061 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50955 2018-12
میزان خالص ورود سرمایه -28403 2019-03
ذخایر طلا 8134 2019-03
تولید نفت خام 11683 2019-02
شاخص تروریسم 6.07 2017-12
درآمد گردشگری 21490 2019-02
ورود توریست 6079693 2018-11
فروش اسلحه 12394 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 160305 2019-04
هزینه های دولت 3208 2019-03
درآمدهای دولت 535545 2019-04
بدهی های دولت 22027668 2019-04
هزینه های مالی 375240 2019-04
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
مخارج نظامی 633565 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52.8 2019-04
شاخص PMI تولید 52.6 2019-04
پی ام آی غیر توليدی 55.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 53 2019-04
پی ام آی مرکب 53 2019-04
تولید صنعتی 0.9 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2019-04
تولید صنعتی -0.2 2019-04
استفاده از ظرفیت 77.93 2019-04
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.7 2019-03
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.3 2019-03
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.4 2019-03
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.8 2019-03
سفارشات کارخانه 1.9 2019-03
میزان سفارشات جدید 508192 2019-03
موجودی انبارهای تجاری 0 2019-03
تغییرات موجودی انبار 128 2019-03
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.1 2019-03
ورشکستگی 22157 2019-03
سود شرکت سهامی 2076 2018-12
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104 2019-04
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.45 2019-04
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 2 2019-04
ISM شاخص نیویورک 77.3 2019-04
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 17.8 2019-05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 16.6 2019-05
شاخص توليد Richmond Fed 3 2019-04
پی ام آی شیکاگو 52.6 2019-04
تولید خودرو 2.42 2019-04
ثبت خودرو 377 2019-02
مجموع فروش خودرو 16.4 2019-04
تغییر سهام نفت خام 5.43 2019-05
تغییر سهام گازوئیل -1123 2019-05
سهام گاز طبیعی تغییر 106 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 126 2019-03
تغییرات سهام نفت خام API 8.6 2019-05
خطوط نفت خام 802 2019-05
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
استخراج معدن 10.4 2019-04
تولید فولاد 7752 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-04
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.1 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-04
هزینه های مصرف کننده 13071 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 15939 2019-03
هزینه های شخصی 0.9 2019-03
درآمد شخصی 0.1 2019-03
پس انداز های شخصی 6.5 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 10.28 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 9725 2019-04
نرخ وام بانکی 5.5 2019-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 58.6 2019-05
شاخص Redbook 5.2 2019-05
فروش فروشگاه زنجیره ای 3690 2019-03
قیمت گازوئیل 0.74 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.4 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1296 2019-04
خانه های مسکونی نوساز 1235 2019-04
فروش خانه جدید 692 2019-03
پیش فروش خانه -1.2 2019-03
فروش خانه موجود 5190 2019-04
هزینه های ساخت و ساز -0.9 2019-03
شاخص مسکن 0.3 2019-02
شاخص بازار مسکن NAHB 66 2019-05
نرخ رهن 4.4 2019-05
درخواست وام مسکن -0.6 2019-05
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 213 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 64.2 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.