بازارها گذشته مرجع
پول 98.22 2019-09
بازار سهام 27147 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.79 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
نرخ بیکاری 3.7 2019-08
آمار اشتغال غیر کشاورزی 130 2019-08
نرخ تورم 1.7 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
نرخ بهره 2 2019-09
موازنه تجاری -53989 2019-07
حساب جاری -130400 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.1 2019-08
شاخص PMI تولید 50.3 2019-08
پی ام آی غیر توليدی 56.4 2019-08
شاخص PMI خدمات 50.7 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-08
جواز ساختمان 1419 2019-08
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 20494 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19023 2019-06
تولید ناخالص ملی 19324 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3340 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 54542 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55681 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 212 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 643 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2178 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 494 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2174 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12995 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 542 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 282 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-08
آمار اشتغال غیر کشاورزی 130 2019-08
اشتغال دولتی 34 2019-08
صورت پرداخت های خصوصی 96 2019-08
صورت های پرداخت توليد 3 2019-08
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 204 2019-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1670 2019-08
تغییر اشتغال ADP 195 2019-08
افراد شاغل 157878 2019-08
افراد بیکار 6044 2019-08
درآمد متوسط ساعتی 0.4 2019-08
میانگین ساعات کار در هفته 34.4 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.71 2019-07
نرخ بیکاری جوانان 8.6 2019-08
هزینه های کار 112 2019-06
بهره وری 108 2019-06
پست های خالی شغلی 7471 2019-07
پیشنهادات شغلی 7217 2019-07
چلنجر کاهش شغل 53480 2019-08
دستمزد 23.59 2019-08
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 5.2 2019-07
دستمزد در تولید 22.19 2019-08
شاخص هزینه استخدام 0.6 2019-06
جمعیت 327 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.9 2019-08
استخدام تمام وقت 130789 2019-08
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26974 2019-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 256 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 264 2019-08
اندازه اصل تورم 2.4 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-06
قیمت تولید 119 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 2019-08
قیمت صادرات 126 2019-08
قیمت واردات 125 2019-08
تورم مواد غذایی 1.7 2019-08
صفحه اول PCE قیمت هسته 112 2019-07
قیمت تولید کننده هسته 118 2019-08
CPI مسکن آب و برق 267 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211 2019-08
انتظارات تورم 2.41 2019-08
شاخص قیمت PCE 110 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 2.16 2019-09
عرضه پول M0 3271409 2019-08
عرضه پول M1 3840 2019-08
عرضه پول M2 14953 2019-08
ترازنامه بانک 17461045 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 3744394 2019-08
ذخایر ارزی 128845 2019-07
وام به بخش خصوصی 2363 2019-08
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 11000 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197 2018-12
نرخ بهره 6.94 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -53989 2019-07
حساب جاری -130400 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 207401 2019-07
واردات 261391 2019-07
بدهی خارجی 20006050 2019-03
رابطه مبادله 106 2019-06
گردش سرمایه 43800 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52432 2019-07
میزان خالص ورود سرمایه 99054 2019-06
ذخایر طلا 8133 2019-09
تولید نفت خام 12082 2019-06
تراز تجاری کالا -72456 2019-07
شاخص تروریسم 6.07 2017-12
درآمد گردشگری 20875 2019-06
ورود توریست 7019871 2019-04
فروش اسلحه 10508 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -200344 2019-08
هزینه های دولت 3294 2019-06
درآمدهای دولت 227965 2019-08
بدهی های دولت 22460467 2019-08
هزینه های مالی 428309 2019-08
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
مخارج نظامی 633565 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.1 2019-08
شاخص PMI تولید 50.3 2019-08
پی ام آی غیر توليدی 56.4 2019-08
شاخص PMI خدمات 50.7 2019-08
پی ام آی مرکب 50.7 2019-08
تولید صنعتی 0.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-08
تولید صنعتی -0.4 2019-08
استفاده از ظرفیت 77.88 2019-08
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.1 2019-07
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 1.4 2019-07
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.4 2019-07
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.3 2019-07
سفارشات کارخانه 1.4 2019-07
میزان سفارشات جدید 500278 2019-07
موجودی انبارهای تجاری 0.4 2019-07
تغییرات موجودی انبار 69.03 2019-06
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.2 2019-07
ورشکستگی 22483 2019-06
سود شرکت سهامی 1883 2019-06
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 103 2019-08
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.36 2019-07
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 2.7 2019-08
ISM شاخص نیویورک 50.3 2019-08
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 2 2019-09
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 16.8 2019-08
شاخص توليد Richmond Fed 1 2019-08
پی ام آی شیکاگو 50.4 2019-08
تولید خودرو 2.67 2019-07
ثبت خودرو 418 2019-06
مجموع فروش خودرو 16.9 2019-08
تغییر سهام نفت خام 1.06 2019-09
تغییر سهام گازوئیل 781 2019-09
سهام گاز طبیعی تغییر 78 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 128 2019-07
تغییرات سهام نفت خام API 0.59 2019-09
خطوط نفت خام 733 2019-09
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
شاخص توليد Kansas Fed -2 2019-08
استخراج معدن 5.1 2019-08
تولید فولاد 7514 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-08
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 13253 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 16498 2019-07
هزینه های شخصی 0.6 2019-07
درآمد شخصی 0.1 2019-07
پس انداز های شخصی 7.7 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 23.29 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 9868 2019-08
نرخ وام بانکی 5.25 2019-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 50.8 2019-09
شاخص Redbook 5.4 2019-09
فروش فروشگاه زنجیره ای 3085 2019-07
قیمت گازوئیل 0.69 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.3 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1419 2019-08
خانه های مسکونی نوساز 1364 2019-08
فروش خانه جدید 635 2019-07
پیش فروش خانه -0.3 2019-07
فروش خانه موجود 5420 2019-07
هزینه های ساخت و ساز 0.1 2019-07
شاخص مسکن 0.2 2019-06
شاخص بازار مسکن NAHB 68 2019-09
نرخ رهن 4.01 2019-09
درخواست وام مسکن -0.1 2019-09
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 218 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.