بازارها گذشته مرجع
پول 97.22 2019-07
بازار سهام 27296 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.08 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
نرخ بیکاری 3.7 2019-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 224 2019-06
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
نرخ بهره 2.5 2019-06
موازنه تجاری -55520 2019-05
حساب جاری -130400 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 51.7 2019-06
شاخص PMI تولید 50.6 2019-06
پی ام آی غیر توليدی 55.1 2019-06
شاخص PMI خدمات 51.5 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.2 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-06
جواز ساختمان 1220 2019-06
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 20494 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18910 2019-03
تولید ناخالص ملی 19156 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3383 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 54542 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55681 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 214 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 643 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2155 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 466 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2180 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12887 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 281 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 224 2019-06
اشتغال دولتی 33 2019-06
صورت پرداخت های خصوصی 191 2019-06
صورت های پرداخت توليد 17 2019-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 209 2019-07
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1723 2019-06
تغییر اشتغال ADP 102 2019-06
افراد شاغل 157005 2019-06
افراد بیکار 5975 2019-06
درآمد متوسط ساعتی 0.2 2019-06
میانگین ساعات کار در هفته 34.4 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.87 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 8.1 2019-06
هزینه های کار 109 2019-03
بهره وری 107 2019-03
پست های خالی شغلی 7230 2019-05
پیشنهادات شغلی 7323 2019-05
چلنجر کاهش شغل 41977 2019-06
دستمزد 23.43 2019-06
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 3.59 2019-05
دستمزد در تولید 22.03 2019-06
شاخص هزینه استخدام 0.7 2019-03
جمعیت 327 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.6 2019-06
استخدام تمام وقت 130148 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26807 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 255 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 263 2019-06
اندازه اصل تورم 2.1 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-03
قیمت تولید 118 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2019-06
قیمت صادرات 126 2019-06
قیمت واردات 126 2019-06
تورم مواد غذایی 1.9 2019-06
صفحه اول PCE قیمت هسته 112 2019-05
قیمت تولید کننده هسته 118 2019-06
CPI مسکن آب و برق 266 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 2019-06
انتظارات تورم 2.67 2019-06
شاخص قیمت PCE 110 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 2.3 2019-07
عرضه پول M0 3274900 2019-06
عرضه پول M1 3832 2019-06
عرضه پول M2 14755 2019-06
ترازنامه بانک 17215637 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 3808157 2019-06
ذخایر ارزی 126967 2019-05
وام به بخش خصوصی 2346 2019-06
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -33837 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -55520 2019-05
حساب جاری -130400 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 210636 2019-05
واردات 266156 2019-05
بدهی خارجی 20006050 2019-03
رابطه مبادله 106 2019-03
گردش سرمایه 32920 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52432 2019-07
میزان خالص ورود سرمایه 3532 2019-05
ذخایر طلا 8134 2019-06
تولید نفت خام 12162 2019-04
شاخص تروریسم 6.07 2017-12
درآمد گردشگری 21547 2019-05
ورود توریست 6227283 2019-03
فروش اسلحه 10508 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -8000 2019-06
هزینه های دولت 3211 2019-03
درآمدهای دولت 333952 2019-06
بدهی های دولت 22023283 2019-06
هزینه های مالی 342429 2019-06
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
مخارج نظامی 633565 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.7 2019-06
شاخص PMI تولید 50.6 2019-06
پی ام آی غیر توليدی 55.1 2019-06
شاخص PMI خدمات 51.5 2019-06
پی ام آی مرکب 51.5 2019-06
تولید صنعتی 1.3 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2019-06
تولید صنعتی 0.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 77.92 2019-06
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.3 2019-05
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -0.6 2019-05
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.3 2019-05
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.1 2019-05
سفارشات کارخانه -0.7 2019-05
میزان سفارشات جدید 493569 2019-05
موجودی انبارهای تجاری 0.3 2019-05
تغییرات موجودی انبار 123 2019-03
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.4 2019-05
ورشکستگی 22157 2019-03
سود شرکت سهامی 2012 2019-03
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 103 2019-06
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.05 2019-05
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -12.1 2019-06
ISM شاخص نیویورک 50 2019-06
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 4.3 2019-07
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 0.3 2019-06
شاخص توليد Richmond Fed 3 2019-06
پی ام آی شیکاگو 49.7 2019-06
تولید خودرو 2.56 2019-05
ثبت خودرو 433 2019-04
مجموع فروش خودرو 17.3 2019-06
تغییر سهام نفت خام -3.12 2019-07
تغییر سهام گازوئیل 3565 2019-07
سهام گاز طبیعی تغییر 81 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 128 2019-05
تغییرات سهام نفت خام API -1.4 2019-07
خطوط نفت خام 784 2019-07
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
شاخص توليد Kansas Fed -3 2019-06
استخراج معدن 8.7 2019-06
تولید فولاد 7653 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.2 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-06
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.4 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 13062 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 16029 2019-05
هزینه های شخصی 0.4 2019-05
درآمد شخصی 0.5 2019-05
پس انداز های شخصی 6.1 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 17.09 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 9801 2019-06
نرخ وام بانکی 5.5 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.6 2019-07
شاخص Redbook 4.7 2019-07
فروش فروشگاه زنجیره ای 3418 2019-04
قیمت گازوئیل 0.72 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.3 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1220 2019-06
خانه های مسکونی نوساز 1253 2019-06
فروش خانه جدید 626 2019-05
پیش فروش خانه -0.7 2019-05
فروش خانه موجود 5340 2019-05
هزینه های ساخت و ساز -0.8 2019-05
شاخص مسکن 0.4 2019-04
شاخص بازار مسکن NAHB 65 2019-07
نرخ رهن 4.12 2019-07
درخواست وام مسکن -1.1 2019-07
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 216 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 64.2 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.