بازارها گذشته مرجع
پول 90.23 2021-05
بازار سهام 34867 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2021-03
نرخ بیکاری 6.1 2021-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 266 2021-04
نرخ تورم 2.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03
نرخ بهره 0.25 2021-04
موازنه تجاری -74448 2021-03
حساب جاری -188484 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 60.7 2021-04
شاخص PMI تولید 60.5 2021-04
پی ام آی غیر توليدی 62.7 2021-04
شاخص PMI خدمات 64.7 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.3 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.8 2021-03
جواز ساختمان 1766 2021-03
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 32604810 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 580064 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 15375329 2021-05
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 21433 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19088 2021-03
تولید ناخالص ملی 18984 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3543 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62683 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 266 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 673 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2234 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 428 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2180 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12925 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 502 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 289 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2021-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 266 2021-04
اشتغال دولتی 48 2021-04
صورت پرداخت های خصوصی 218 2021-04
صورت های پرداخت توليد -18 2021-04
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 498 2021-05
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 3690 2021-04
تغییر اشتغال ADP 742 2021-04
افراد شاغل 151176 2021-04
افراد بیکار 9812 2021-04
درآمد متوسط ساعتی 0.7 2021-04
میانگین ساعات کار در هفته 35 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2021-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2021-04
نرخ بیکاری جوانان 11 2021-04
هزینه های کار 116 2021-03
بهره وری 113 2021-03
پست های خالی شغلی 7151 2021-02
پیشنهادات شغلی 7367 2021-02
چلنجر کاهش شغل 22913 2021-04
دستمزد 25.45 2021-04
حداقل دستمزد 7.25 2020-12
رشد دستمزد 4.41 2021-03
دستمزد در تولید 23.44 2021-04
شاخص هزینه استخدام 0.9 2021-03
جمعیت 329 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
نرخ اشتغال 57.9 2021-04
استخدام تمام وقت 126161 2021-04
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 560 2021-05
ادعاهای کمک به بیکاری همه گیر 101 2021-05
قسمت مدت زمان اشتغال 25024 2021-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 265 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 271 2021-03
اندازه اصل تورم 1.6 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2021-03
قیمت تولید 123 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 2021-03
قیمت صادرات 134 2021-03
قیمت واردات 130 2021-03
تورم مواد غذایی 3.5 2021-03
صفحه اول PCE قیمت هسته 115 2021-03
قیمت تولید کننده هسته 122 2021-03
CPI مسکن آب و برق 276 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 216 2021-03
انتظارات تورم 3.2 2021-03
شاخص قیمت PCE 113 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 76.95 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 257347205 2021-05
موارد کروناویروس 32604810 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 580064 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 15375329 2021-05
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-05
عرضه پول M0 5839100 2021-03
عرضه پول M1 18683 2021-03
عرضه پول M2 19896 2021-03
ترازنامه بانک 21190 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 7780962 2021-04
ذخایر ارزی 139048 2021-03
وام به بخش خصوصی 2605 2021-03
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -65464 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220 2019-12
نرخ بهره 0.02 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -74448 2021-03
حساب جاری -188484 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
صادرات 200030 2021-03
واردات 274478 2021-03
بدهی خارجی 21358343 2020-12
رابطه مبادله 108 2021-03
گردش سرمایه 72638 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45262 2020-12
میزان خالص ورود سرمایه 4214 2021-02
ذخایر طلا 8133 2020-12
تولید نفت خام 9862 2021-02
تراز تجاری کالا -90604 2021-03
صادرات نفت 4734 2021-03
شاخص تروریسم 5.26 2019-12
درآمد گردشگری 4881 2021-02
ورود توریست 1046703 2021-01
فروش اسلحه 9372 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -660000 2021-03
هزینه های دولت 3372 2021-03
درآمدهای دولت 267614 2021-03
بدهی های دولت 28174714 2021-04
هزینه های مالی 927206 2021-03
درخواست پناهندگی 191367 2020-12
ارزیابی اعتبار 98 2021-05
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2020-12
مخارج نظامی 718689 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 60.7 2021-04
شاخص PMI تولید 60.5 2021-04
پی ام آی غیر توليدی 62.7 2021-04
شاخص PMI خدمات 64.7 2021-04
پی ام آی مرکب 63.5 2021-04
تولید صنعتی 1 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2021-03
تولید صنعتی 3.1 2021-03
استفاده از ظرفیت 74.39 2021-03
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.5 2021-03
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.5 2021-03
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 1.6 2021-03
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 1.7 2021-03
سفارشات کارخانه 1.1 2021-03
میزان سفارشات جدید 512857 2021-03
موجودی انبارهای تجاری 0.5 2021-02
تغییرات موجودی انبار -85.47 2021-03
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.3 2021-03
ورشکستگی 19911 2021-03
سود شرکت سهامی 1951 2020-12
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 98.2 2021-03
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 1.71 2021-03
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 37.3 2021-04
ISM شاخص نیویورک 37.2 2021-03
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 26.3 2021-04
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 50.2 2021-04
شاخص توليد Richmond Fed 17 2021-04
پی ام آی شیکاگو 72.1 2021-04
تولید خودرو 1.42 2021-03
ثبت خودرو 295 2021-02
مجموع فروش خودرو 18.5 2021-04
تغییر سهام نفت خام -7.99 2021-04
تغییر سهام گازوئیل 737 2021-04
سهام گاز طبیعی تغییر 60 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم 126 2021-03
تغییرات سهام نفت خام API -7.7 2021-04
خطوط نفت خام 344 2021-05
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
واردات نفت خام API 0.77 2021-04
برنامه های خام API 0.07 2021-04
شماره كوشش API 0.74 2021-04
سهام تقطیر API -3.5 2021-04
سهام بنزین API -5.3 2021-04
روغن گرمایش API -0.3 2021-04
واردات محصول API 0.03 2021-04
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 67 2020-12
رتبه فساد مالی 25 2020-12
واردات روغن کراود -2746 2021-04
ذخیره سهام نفت خام 254 2021-04
تولید سوخت تقطیر -128 2021-04
STOCKS مقطر -2896 2021-04
آسانی کسب و کار 6 2019-12
تولید بنزین -483 2021-04
سهام غلات ذرت 7.7 2021-03
سهام غلات سویا 1.56 2021-03
ذخایر دانه گندم 1.31 2021-03
سهام نفت گرمایش -24 2021-04
شاخص توليد Kansas Fed 40 2021-04
استخراج معدن -8.8 2021-03
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود 225 2021-04
تولید فولاد 7100 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.3 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.8 2021-03
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 8.4 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 27.7 2021-03
هزینه های مصرف کننده 13334 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 21902 2021-03
هزینه های شخصی 4.2 2021-03
درآمد شخصی 21.1 2021-03
پس انداز های شخصی 27.6 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 25.84 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 10375 2021-03
نرخ وام بانکی 3.25 2021-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 54.4 2021-05
شاخص Redbook 14.2 2021-05
فروش فروشگاه زنجیره ای 1579 2021-02
قیمت گازوئیل 0.75 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1766 2021-03
خانه های مسکونی نوساز 1739 2021-03
فروش خانه جدید 1021 2021-03
پیش فروش خانه 23.3 2021-03
فروش خانه موجود 6010 2021-03
هزینه های ساخت و ساز 0.2 2021-03
شاخص مسکن 0.9 2021-02
شاخص بازار مسکن NAHB 83 2021-04
نرخ رهن 3.18 2021-04
درخواست وام مسکن -0.9 2021-04
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 246 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 65.6 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.