بازارها گذشته مرجع
پول 99.27 2020-03
بازار سهام 22386 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
نرخ بیکاری 3.5 2020-02
آمار اشتغال غیر کشاورزی 273 2020-02
نرخ تورم 2.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
نرخ بهره 0.25 2020-03
موازنه تجاری -45338 2020-01
حساب جاری -109800 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 50.1 2020-02
شاخص PMI تولید 49.2 2020-03
پی ام آی غیر توليدی 57.3 2020-02
شاخص PMI خدمات 39.1 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2020-02
جواز ساختمان 1452 2020-02
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 146027 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 2650 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 4579 2020-03
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 21200 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19222 2019-12
تولید ناخالص ملی 19515 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3326 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 54542 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55681 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 243 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 651 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2190 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 549 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2212 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13201 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 559 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 283 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2020-02
آمار اشتغال غیر کشاورزی 273 2020-02
اشتغال دولتی 45 2020-02
صورت پرداخت های خصوصی 228 2020-02
صورت های پرداخت توليد 15 2020-02
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 3283 2020-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1803 2020-03
تغییر اشتغال ADP 183 2020-02
افراد شاغل 158759 2020-02
افراد بیکار 5787 2020-02
درآمد متوسط ساعتی 0.3 2020-02
میانگین ساعات کار در هفته 34.4 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 0.67 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 7.7 2020-02
هزینه های کار 112 2019-12
بهره وری 108 2019-12
پست های خالی شغلی 6864 2020-01
پیشنهادات شغلی 6963 2020-01
چلنجر کاهش شغل 56660 2020-02
دستمزد 23.96 2020-02
حداقل دستمزد 7.25 2020-12
رشد دستمزد 3.3 2020-02
دستمزد در تولید 22.53 2020-02
شاخص هزینه استخدام 0.7 2019-12
جمعیت 329 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 61.1 2020-02
استخدام تمام وقت 131109 2020-02
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 998 2020-03
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27726 2020-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 267 2020-02
اندازه اصل تورم 2.4 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2019-12
قیمت تولید 119 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2020-02
قیمت صادرات 124 2020-02
قیمت واردات 124 2020-02
تورم مواد غذایی 1.8 2020-02
صفحه اول PCE قیمت هسته 113 2020-02
قیمت تولید کننده هسته 118 2020-02
CPI مسکن آب و برق 270 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208 2020-02
انتظارات تورم 2.54 2020-02
شاخص قیمت PCE 111 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.45 2020-03
عرضه پول M0 3454507 2020-02
عرضه پول M1 4019 2020-02
عرضه پول M2 15535 2020-02
ترازنامه بانک 17816501 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 4119939 2020-02
ذخایر ارزی 128425 2020-02
وام به بخش خصوصی 2358 2020-02
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 25574 2020-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197 2018-12
نرخ بهره 0.02 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -45338 2020-01
حساب جاری -109800 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 208569 2020-01
واردات 253906 2020-01
بدهی خارجی 20421273 2019-09
رابطه مبادله 107 2019-12
گردش سرمایه 122883 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51575 2019-12
میزان خالص ورود سرمایه 20918 2020-01
ذخایر طلا 8133 2019-12
تولید نفت خام 12779 2019-12
تراز تجاری کالا -59890 2020-02
شاخص تروریسم 5.69 2018-12
درآمد گردشگری 21148 2019-11
ورود توریست 6712574 2019-09
فروش اسلحه 10508 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -235335 2020-02
هزینه های دولت 3331 2019-12
درآمدهای دولت 187951 2020-02
بدهی های دولت 23409959 2020-02
هزینه های مالی 423286 2020-02
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 98 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2018-12
مخارج نظامی 633565 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.1 2020-02
شاخص PMI تولید 49.2 2020-03
پی ام آی غیر توليدی 57.3 2020-02
شاخص PMI خدمات 39.1 2020-03
پی ام آی مرکب 40.5 2020-03
تولید صنعتی 0 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2020-02
تولید صنعتی -0.4 2020-02
استفاده از ظرفیت 77 2020-02
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.2 2020-02
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.1 2020-02
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.6 2020-02
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -0.1 2020-01
سفارشات کارخانه -0.5 2020-01
میزان سفارشات جدید 497909 2020-01
موجودی انبارهای تجاری -0.1 2020-01
تغییرات موجودی انبار 13.07 2019-12
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.5 2020-02
ورشکستگی 22780 2019-12
سود شرکت سهامی 1908 2019-12
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104 2020-02
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.16 2020-02
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -70 2020-03
ISM شاخص نیویورک 51.9 2020-02
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -21.5 2020-03
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا -12.7 2020-03
شاخص توليد Richmond Fed 2 2020-03
پی ام آی شیکاگو 49 2020-02
تولید خودرو 2.62 2020-02
ثبت خودرو 356 2020-01
مجموع فروش خودرو 17.04 2020-02
تغییر سهام نفت خام 1.62 2020-03
تغییر سهام گازوئیل -1537 2020-03
سهام گاز طبیعی تغییر -29 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم 130 2019-12
تغییرات سهام نفت خام API -1.25 2020-03
خطوط نفت خام 624 2020-03
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2019-12
رتبه فساد مالی 23 2019-12
واردات روغن کراود 106 2020-03
ذخیره سهام نفت خام 858 2020-03
تولید سوخت تقطیر 152 2020-03
STOCKS مقطر -679 2020-03
آسانی کسب و کار 6 2019-12
تولید بنزین -1016 2020-03
سهام نفت گرمایش 395 2020-03
شاخص توليد Kansas Fed -18 2020-03
استخراج معدن 2.1 2020-02
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود 18 2020-03
تولید فولاد 7168 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2020-02
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.4 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 2020-02
هزینه های مصرف کننده 13414 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 16854 2020-02
هزینه های شخصی 0.2 2020-02
درآمد شخصی 0.6 2020-02
پس انداز های شخصی 8.2 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 12.02 2020-01
اعتبار بخش خصوصی 10073 2020-02
نرخ وام بانکی 4.75 2020-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 53.9 2020-03
شاخص Redbook 9.1 2020-03
فروش فروشگاه زنجیره ای 2294 2020-01
قیمت گازوئیل 0.64 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.2 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1452 2020-02
خانه های مسکونی نوساز 1599 2020-02
فروش خانه جدید 765 2020-02
پیش فروش خانه 9.4 2020-02
فروش خانه موجود 5770 2020-02
هزینه های ساخت و ساز 1.8 2020-01
شاخص مسکن 0.3 2020-01
شاخص بازار مسکن NAHB 72 2020-03
نرخ رهن 3.82 2020-03
درخواست وام مسکن -29.4 2020-03
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 219 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 146027 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 2650 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 4579 2020-03
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.