بازارها گذشته مرجع
پول 91.99 2021-03
بازار سهام 31532 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-12
نرخ بیکاری 6.2 2021-02
آمار اشتغال غیر کشاورزی 379 2021-02
نرخ تورم 1.4 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-01
نرخ بهره 0.25 2021-01
موازنه تجاری -68213 2021-01
حساب جاری -178513 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 60.8 2021-02
شاخص PMI تولید 58.6 2021-02
پی ام آی غیر توليدی 55.3 2021-02
شاخص PMI خدمات 59.8 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.3 2021-01
جواز ساختمان 1886 2021-01
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 28825427 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 520228 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 13705571 2021-03
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 21433 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18784 2020-12
تولید ناخالص ملی 18755 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3463 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62683 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 262 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 654 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2213 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 422 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2186 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12772 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 498 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 296 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2021-02
آمار اشتغال غیر کشاورزی 379 2021-02
اشتغال دولتی -86 2021-02
صورت پرداخت های خصوصی 465 2021-02
صورت های پرداخت توليد 21 2021-02
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 745 2021-02
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 4295 2021-02
تغییر اشتغال ADP 117 2021-02
افراد شاغل 150239 2021-02
افراد بیکار 9972 2021-02
درآمد متوسط ساعتی 0.2 2021-02
میانگین ساعات کار در هفته 34.6 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.59 2021-02
نرخ بیکاری جوانان 10.9 2021-02
هزینه های کار 116 2020-12
بهره وری 111 2020-12
پست های خالی شغلی 6178 2020-12
پیشنهادات شغلی 6646 2020-12
چلنجر کاهش شغل 34531 2021-02
دستمزد 25.18 2021-01
حداقل دستمزد 7.25 2020-12
رشد دستمزد 2.31 2020-12
دستمزد در تولید 23.23 2021-01
شاخص هزینه استخدام 0.7 2020-12
جمعیت 329 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
نرخ اشتغال 57.6 2021-02
استخدام تمام وقت 124990 2021-01
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 791 2021-02
ادعاهای کمک به بیکاری همه گیر 437 2021-02
قسمت مدت زمان اشتغال 24627 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 270 2021-01
اندازه اصل تورم 1.4 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
قیمت تولید 121 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2021-01
قیمت صادرات 129 2021-01
قیمت واردات 126 2021-01
تورم مواد غذایی 3.8 2021-01
صفحه اول PCE قیمت هسته 115 2021-01
قیمت تولید کننده هسته 121 2021-01
CPI مسکن آب و برق 274 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 206 2021-01
انتظارات تورم 3.05 2021-01
شاخص قیمت PCE 113 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 0.19 2021-03
عرضه پول M0 5247900 2021-01
عرضه پول M1 6751 2021-01
عرضه پول M2 19395 2021-01
ترازنامه بانک 20848 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 7506702 2021-03
ذخایر ارزی 144890 2020-12
وام به بخش خصوصی 2574 2021-01
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -20700 2020-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220 2019-12
نرخ بهره 0.03 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -68213 2021-01
حساب جاری -178513 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 191944 2021-01
واردات 260158 2021-01
بدهی خارجی 21314655 2020-09
رابطه مبادله 105 2020-12
گردش سرمایه -600 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40052 2020-09
میزان خالص ورود سرمایه 121000 2020-12
ذخایر طلا 8133 2020-12
تولید نفت خام 11063 2020-12
تراز تجاری کالا -83740 2021-01
صادرات نفت 4662 2020-12
شاخص تروریسم 5.26 2019-12
درآمد گردشگری 5096 2020-11
ورود توریست 906682 2020-11
فروش اسلحه 10752 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -163000 2021-01
هزینه های دولت 3318 2020-12
درآمدهای دولت 384651 2021-01
بدهی های دولت 27784553 2021-01
هزینه های مالی 547483 2021-01
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 98 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2020-12
مخارج نظامی 633565 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 60.8 2021-02
شاخص PMI تولید 58.6 2021-02
پی ام آی غیر توليدی 55.3 2021-02
شاخص PMI خدمات 59.8 2021-02
پی ام آی مرکب 59.5 2021-02
تولید صنعتی -1.8 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2021-01
تولید صنعتی -1 2021-01
استفاده از ظرفیت 75.6 2021-01
میزان سفارشات کالاهای بادوام 3.4 2021-01
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.3 2021-01
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 1.4 2021-01
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 1.7 2021-01
سفارشات کارخانه 2.6 2021-01
میزان سفارشات جدید 493548 2020-12
موجودی انبارهای تجاری 0.6 2020-12
تغییرات موجودی انبار 48.05 2020-12
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.3 2021-01
ورشکستگی 21655 2020-12
سود شرکت سهامی 2018 2020-09
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 95 2021-01
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.66 2021-01
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 17.2 2021-02
ISM شاخص نیویورک 35.5 2021-02
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 12.1 2021-02
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 23.1 2021-02
شاخص توليد Richmond Fed 14 2021-02
پی ام آی شیکاگو 59.5 2021-02
تولید خودرو 2.04 2021-01
ثبت خودرو 325 2020-12
مجموع فروش خودرو 15.7 2021-02
تغییر سهام نفت خام 21.56 2021-02
تغییر سهام گازوئیل -13624 2021-02
سهام گاز طبیعی تغییر -98 2021-02
شاخص اقتصادی مقدم 124 2020-12
تغییرات سهام نفت خام API 7.36 2021-02
خطوط نفت خام 310 2021-03
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
واردات نفت خام API 0.63 2021-02
برنامه های خام API -1.75 2021-02
شماره كوشش API 0.73 2021-02
سهام تقطیر API -9.05 2021-02
سهام بنزین API -9.93 2021-02
روغن گرمایش API -0.66 2021-02
واردات محصول API -0.14 2021-02
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 67 2020-12
رتبه فساد مالی 25 2020-12
واردات روغن کراود 1656 2021-02
ذخیره سهام نفت خام 485 2021-02
تولید سوخت تقطیر -723 2021-02
STOCKS مقطر -9719 2021-02
آسانی کسب و کار 6 2019-12
تولید بنزین 565 2021-02
سهام نفت گرمایش -1123 2021-02
شاخص توليد Kansas Fed 26 2021-02
استخراج معدن -11.5 2021-01
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود -2327 2021-02
تولید فولاد 6900 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.3 2021-01
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 5.9 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.4 2021-01
هزینه های مصرف کننده 13000 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 19218 2021-01
هزینه های شخصی 2.4 2021-01
درآمد شخصی 10 2021-01
پس انداز های شخصی 20.5 2021-01
تسهیلات اعتباری خریدار -1.31 2021-01
اعتبار بخش خصوصی 10348 2021-01
نرخ وام بانکی 3.25 2021-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.4 2021-03
شاخص Redbook 4.6 2021-02
فروش فروشگاه زنجیره ای 3827 2020-12
قیمت گازوئیل 0.66 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.2 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1886 2021-01
خانه های مسکونی نوساز 1580 2021-01
فروش خانه جدید 923 2021-01
پیش فروش خانه 13 2021-01
فروش خانه موجود 6690 2021-01
هزینه های ساخت و ساز 1.7 2021-01
شاخص مسکن 1.1 2020-12
شاخص بازار مسکن NAHB 84 2021-02
نرخ رهن 3.23 2021-02
درخواست وام مسکن 0.5 2021-02
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 241 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 65.8 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 28825427 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 520228 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 13705571 2021-03
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.