بازارها گذشته مرجع
پول 96.47 2019-03
بازار سهام 25658 2019-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.45 2019-03
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 3.8 2019-02
آمار اشتغال غیر کشاورزی 20 2019-02
نرخ تورم 1.5 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-02
نرخ بهره 2.5 2019-03
موازنه تجاری -59769 2018-12
حساب جاری -124817 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 54.2 2019-02
شاخص PMI تولید 52.5 2019-03
پی ام آی غیر توليدی 59.7 2019-02
شاخص PMI خدمات 54.8 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-02
جواز ساختمان 1296 2019-02
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 19391 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18785 2018-12
تولید ناخالص ملی 18908 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3364 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 212 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 646 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2140 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 430 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2181 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12822 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 546 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 281 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-02
آمار اشتغال غیر کشاورزی 20 2019-02
اشتغال دولتی -5 2019-02
صورت پرداخت های خصوصی 25 2019-02
صورت های پرداخت توليد 4 2019-02
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 221 2019-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1750 2019-03
تغییر اشتغال ADP 183 2019-02
افراد شاغل 156949 2019-02
افراد بیکار 6235 2019-02
درآمد متوسط ساعتی 0.4 2019-02
میانگین ساعات کار در هفته 34.4 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 0.78 2019-02
نرخ بیکاری جوانان 8.9 2019-02
هزینه های کار 110 2018-12
بهره وری 106 2018-12
پست های خالی شغلی 7484 2019-01
پیشنهادات شغلی 7581 2019-01
چلنجر کاهش شغل 76835 2019-02
دستمزد 23.18 2019-02
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 4.16 2019-01
دستمزد در تولید 21.89 2019-02
شاخص هزینه استخدام 0.7 2018-12
جمعیت 326 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.7 2019-02
استخدام تمام وقت 130159 2019-02
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26878 2019-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253 2019-02
قیمت مصرف کننده اصلی 261 2019-02
اندازه اصل تورم 2.1 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2018-12
قیمت تولید 117 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-02
قیمت صادرات 126 2019-02
قیمت واردات 125 2019-02
تورم مواد غذایی 2 2019-02
صفحه اول PCE قیمت هسته 111 2018-12
قیمت تولید کننده هسته 117 2019-02
CPI مسکن آب و برق 263 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 204 2019-02
انتظارات تورم 2.79 2019-02
شاخص قیمت PCE 109 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 2.61 2019-03
عرضه پول M0 3353484 2019-02
عرضه پول M1 3759 2019-02
عرضه پول M2 14478 2019-02
ترازنامه بانک 17088467 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 3952113 2019-02
ذخایر ارزی 126357 2019-01
وام به بخش خصوصی 2345 2019-02
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -11995 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -59769 2018-12
حساب جاری -124817 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2017-12
صادرات 205116 2018-12
واردات 264885 2018-12
بدهی خارجی 19556588 2018-09
رابطه مبادله 106 2018-12
گردش سرمایه -143651 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51938 2018-09
میزان خالص ورود سرمایه -7237 2019-01
ذخایر طلا 8134 2019-03
تولید نفت خام 11849 2018-12
شاخص تروریسم 6.07 2017-12
درآمد گردشگری 21307 2018-11
ورود توریست 6734056 2018-05
فروش اسلحه 12394 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -233977 2019-02
هزینه های دولت 3195 2018-12
درآمدهای دولت 167265 2019-02
بدهی های دولت 22115526 2019-02
هزینه های مالی 401243 2019-02
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
مخارج نظامی 597178 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 54.2 2019-02
شاخص PMI تولید 52.5 2019-03
پی ام آی غیر توليدی 59.7 2019-02
شاخص PMI خدمات 54.8 2019-03
پی ام آی مرکب 54.3 2019-03
تولید صنعتی 3.5 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-02
تولید صنعتی 1 2019-02
استفاده از ظرفیت 78.23 2019-02
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.4 2019-01
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.7 2019-01
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.1 2019-01
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -0.2 2019-01
سفارشات کارخانه 0.1 2019-01
میزان سفارشات جدید 500479 2019-01
موجودی انبارهای تجاری 0.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 97.07 2018-12
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.2 2019-01
ورشکستگی 22232 2018-12
سود شرکت سهامی 2077 2018-09
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102 2019-02
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.29 2019-02
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 8.3 2019-03
ISM شاخص نیویورک 61.1 2019-02
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 3.7 2019-03
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 13.7 2019-03
شاخص توليد Richmond Fed 10 2019-03
پی ام آی شیکاگو 64.7 2019-02
تولید خودرو 2.64 2019-02
ثبت خودرو 390 2019-01
مجموع فروش خودرو 16.57 2019-02
تغییر سهام نفت خام -9.59 2019-03
تغییر سهام گازوئیل -4587 2019-03
سهام گاز طبیعی تغییر -47 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 125 2018-12
تغییرات سهام نفت خام API 1.93 2019-03
خطوط نفت خام 824 2019-03
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
استخراج معدن 12.5 2019-02
تولید فولاد 7647 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-02
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.9 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2019-01
هزینه های مصرف کننده 13044 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 15907 2019-01
هزینه های شخصی -0.5 2018-12
درآمد شخصی -0.1 2019-01
پس انداز های شخصی 7.6 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 17.05 2019-01
اعتبار بخش خصوصی 9668 2019-02
نرخ وام بانکی 5.5 2019-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.7 2019-03
شاخص Redbook 5.3 2019-03
فروش فروشگاه زنجیره ای 7611 2018-12
قیمت گازوئیل 0.61 2019-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.4 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1296 2019-02
خانه های مسکونی نوساز 1162 2019-02
فروش خانه جدید 607 2019-01
پیش فروش خانه -2.3 2019-01
فروش خانه موجود 5510 2019-02
هزینه های ساخت و ساز 1.3 2019-01
شاخص مسکن 0.6 2019-01
شاخص بازار مسکن NAHB 62 2019-03
نرخ رهن 4.55 2019-03
درخواست وام مسکن 1.6 2019-03
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 212 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.