بازارها گذشته مرجع
پول 93.01 2020-10
بازار سهام 28409 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -31.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9 2020-06
نرخ بیکاری 7.9 2020-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 661 2020-09
نرخ تورم 1.4 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-09
نرخ بهره 0.25 2020-09
موازنه تجاری -67102 2020-08
حساب جاری -170541 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 55.4 2020-09
شاخص PMI تولید 53.2 2020-09
پی ام آی غیر توليدی 57.8 2020-09
شاخص PMI خدمات 54.6 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.2 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2020-09
جواز ساختمان 1553 2020-09
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 8378778 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 222220 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3719167 2020-10
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -31.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 21428 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17302 2020-06
تولید ناخالص ملی 17443 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3096 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62683 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 236 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 616 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1963 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 438 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2134 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11847 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 439 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 296 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2020-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 661 2020-09
اشتغال دولتی -216 2020-09
صورت پرداخت های خصوصی 877 2020-09
صورت های پرداخت توليد 66 2020-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 787 2020-10
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 8373 2020-10
تغییر اشتغال ADP 749 2020-09
افراد شاغل 147563 2020-09
افراد بیکار 12580 2020-09
درآمد متوسط ساعتی 0.1 2020-09
میانگین ساعات کار در هفته 34.7 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.94 2020-07
نرخ بیکاری جوانان 14.7 2020-08
هزینه های کار 117 2020-06
بهره وری 111 2020-06
پست های خالی شغلی 6645 2020-08
پیشنهادات شغلی 6493 2020-08
چلنجر کاهش شغل 118804 2020-09
دستمزد 24.79 2020-09
حداقل دستمزد 7.25 2020-12
رشد دستمزد -0.45 2020-08
دستمزد در تولید 22.95 2020-09
شاخص هزینه استخدام 0.5 2020-06
جمعیت 329 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
نرخ اشتغال 56.6 2020-09
استخدام تمام وقت 122423 2020-09
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 811 2020-10
قسمت مدت زمان اشتغال 25161 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 269 2020-09
اندازه اصل تورم 1.7 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-06
قیمت تولید 119 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2020-09
قیمت صادرات 123 2020-09
قیمت واردات 124 2020-09
تورم مواد غذایی 3.9 2020-09
صفحه اول PCE قیمت هسته 114 2020-08
قیمت تولید کننده هسته 119 2020-09
CPI مسکن آب و برق 273 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 203 2020-09
انتظارات تورم 2.98 2020-09
شاخص قیمت PCE 112 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.22 2020-10
عرضه پول M0 4880400 2020-09
عرضه پول M1 5512 2020-09
عرضه پول M2 18658 2020-09
ترازنامه بانک 20161600 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 7032062 2020-09
ذخایر ارزی 140388 2020-08
وام به بخش خصوصی 2770 2020-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -33055 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220 2019-12
نرخ بهره 0.14 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -67102 2020-08
حساب جاری -170541 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 171935 2020-08
واردات 239038 2020-08
بدهی خارجی 21310649 2020-06
رابطه مبادله 103 2020-06
گردش سرمایه 86348 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26661 2020-06
میزان خالص ورود سرمایه 27823 2020-08
ذخایر طلا 8134 2020-06
تولید نفت خام 10984 2020-07
تراز تجاری کالا -83113 2020-08
صادرات نفت 4204 2020-08
شاخص تروریسم 5.69 2018-12
درآمد گردشگری 4557 2020-06
ورود توریست 272506 2020-05
فروش اسلحه 10752 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -124611 2020-09
هزینه های دولت 3369 2020-06
درآمدهای دولت 373169 2020-09
بدهی های دولت 26945391 2020-09
هزینه های مالی 497780 2020-09
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 98 2020-10
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2018-12
مخارج نظامی 633565 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 55.4 2020-09
شاخص PMI تولید 53.2 2020-09
پی ام آی غیر توليدی 57.8 2020-09
شاخص PMI خدمات 54.6 2020-09
پی ام آی مرکب 54.3 2020-09
تولید صنعتی -7.3 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2020-09
تولید صنعتی -6 2020-09
استفاده از ظرفیت 71.54 2020-09
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.4 2020-08
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.7 2020-08
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.4 2020-08
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.7 2020-08
سفارشات کارخانه 0.7 2020-08
میزان سفارشات جدید 470135 2020-08
موجودی انبارهای تجاری 0.3 2020-08
تغییرات موجودی انبار -287 2020-06
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.4 2020-08
ورشکستگی 22482 2020-06
سود شرکت سهامی 1589 2020-06
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104 2020-09
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.79 2020-08
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 13.6 2020-09
ISM شاخص نیویورک 56.1 2020-09
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 10.5 2020-10
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 32.3 2020-10
شاخص توليد Richmond Fed 21 2020-09
پی ام آی شیکاگو 62.4 2020-09
تولید خودرو 2.32 2020-09
ثبت خودرو 311 2020-07
مجموع فروش خودرو 15.7 2020-09
تغییر سهام نفت خام -1 2020-10
تغییر سهام گازوئیل 1895 2020-10
سهام گاز طبیعی تغییر 49 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم 123 2020-08
تغییرات سهام نفت خام API 0.58 2020-10
خطوط نفت خام 205 2020-10
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
واردات نفت خام API 0.07 2020-10
برنامه های خام API -0.2 2020-10
شماره كوشش API 1.17 2020-10
سهام تقطیر API -5.98 2020-10
سهام بنزین API -1.62 2020-10
روغن گرمایش API 0.17 2020-10
واردات محصول API -0.32 2020-10
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2019-12
رتبه فساد مالی 23 2019-12
واردات روغن کراود -1069 2020-10
ذخیره سهام نفت خام 975 2020-10
تولید سوخت تقطیر -138 2020-10
STOCKS مقطر -3832 2020-10
آسانی کسب و کار 6 2019-12
تولید بنزین -307 2020-10
سهام نفت گرمایش 350 2020-10
شاخص توليد Kansas Fed 23 2020-10
استخراج معدن -14.8 2020-09
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود -551 2020-10
تولید فولاد 5588 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.2 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2020-09
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.5 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 2020-09
هزینه های مصرف کننده 11860 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 17303 2020-08
هزینه های شخصی 1 2020-08
درآمد شخصی -2.7 2020-08
پس انداز های شخصی 14.1 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار -7.22 2020-08
اعتبار بخش خصوصی 10521 2020-09
نرخ وام بانکی 3.25 2020-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.2 2020-10
شاخص Redbook 2.5 2020-10
فروش فروشگاه زنجیره ای 1798 2020-08
قیمت گازوئیل 0.58 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.2 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1553 2020-09
خانه های مسکونی نوساز 1415 2020-09
فروش خانه جدید 1011 2020-08
پیش فروش خانه 24.2 2020-08
فروش خانه موجود 6540 2020-09
هزینه های ساخت و ساز 1.4 2020-08
شاخص مسکن 1 2020-07
شاخص بازار مسکن NAHB 85 2020-10
نرخ رهن 3.02 2020-10
درخواست وام مسکن -0.6 2020-10
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 227 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 67.9 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8378778 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 222220 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3719167 2020-10
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.