بازارها گذشته مرجع
پول 92.17 2021-08
بازار سهام 34877 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.19 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.2 2021-06
نرخ بیکاری 5.9 2021-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 850 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 104 2021-08
نرخ تورم 5.4 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 348102478 2021-08
نرخ بهره 0.25 2021-07
موازنه تجاری -71240 2021-05
حساب جاری -195739 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -14.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 59.5 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 63.4 2021-07
پی ام آی غیر توليدی 64.1 2021-07
PMI شاخص خدمات 59.9 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.2 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-06
جواز ساختمان 1594 2021-06
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2021-12
موارد کروناویروس 35131393 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 613679 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 16306656 2021-08
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 20937 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19358 2021-06
تولید ناخالص ملی 19262 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3591 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 53749 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 60236 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 258 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 684 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2270 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 434 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2181 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13168 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 510 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 287 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2021-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 850 2021-06
اشتغال دولتی 188 2021-06
صورت پرداخت های خصوصی 662 2021-06
صورت های پرداخت توليد 15 2021-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 400 2021-07
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 3269 2021-07
تغییر اشتغال ADP 330 2021-07
افراد شاغل 151602 2021-06
افراد بیکار 9484 2021-06
درآمد متوسط ساعتی 0.3 2021-06
میانگین ساعات کار در هفته 34.7 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.47 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 9.3 2021-06
هزینه های کار 119 2021-03
بهره وری 113 2021-03
پست های خالی شغلی 9478 2021-05
پیشنهادات شغلی 9209 2021-05
چلنجر کاهش شغل 18942 2021-07
دستمزد 25.68 2021-06
حداقل دستمزد 7.25 2020-12
رشد دستمزد 10.1 2021-06
دستمزد در تولید 23.71 2021-06
شاخص هزینه استخدام 0.7 2021-06
جمعیت 329 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
نرخ اشتغال 58 2021-06
استخدام تمام وقت 126201 2021-06
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 394 2021-07
ادعاهای کمک به بیکاری همه گیر 95.17 2021-07
قسمت مدت زمان اشتغال 25610 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 104 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 348102478 2021-08
موارد کروناویروس 35131393 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 613679 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 16306656 2021-08
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 271 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 278 2021-06
اندازه اصل تورم 4.5 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2021-06
قیمت تولید 126 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.3 2021-06
قیمت صادرات 140 2021-06
قیمت واردات 134 2021-06
تورم مواد غذایی 2.4 2021-06
صفحه اول PCE قیمت هسته 117 2021-06
قیمت تولید کننده هسته 125 2021-06
CPI مسکن آب و برق 280 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 238 2021-06
انتظارات تورم 4.8 2021-06
شاخص قیمت PCE 115 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 0.12 2021-08
عرضه پول M0 6027100 2021-06
عرضه پول M1 19268 2021-06
عرضه پول M2 20389 2021-06
ترازنامه بانک 21682 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 8221473 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 140185 2021-06
وام به بخش خصوصی 2488 2021-06
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -93400 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 236 2020-12
نرخ بهره 0.05 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -71240 2021-05
حساب جاری -195739 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
صادرات 206018 2021-05
واردات 277259 2021-05
بدهی خارجی 21764799 2021-03
رابطه مبادله 111 2021-06
گردش سرمایه 105300 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 53916 2021-03
میزان خالص ورود سرمایه -30190 2021-05
ذخایر طلا 8133 2021-03
تولید نفت خام 11231 2021-05
تراز تجاری کالا -91210 2021-06
صادرات نفت 5154 2021-05
شاخص تروریسم 5.26 2019-12
درآمد گردشگری 5480 2021-04
ورود توریست 1064726 2021-03
فروش اسلحه 9372 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -14.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -174161 2021-06
هزینه های دولت 3378 2021-06
درآمدهای دولت 449000 2021-06
بدهی های دولت 28529436 2021-06
هزینه های مالی 623359 2021-06
درخواست پناهندگی 191367 2020-12
ارزیابی اعتبار 98 2021-08
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2020-12
مخارج نظامی 766583 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 59.5 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 63.4 2021-07
پی ام آی غیر توليدی 64.1 2021-07
PMI شاخص خدمات 59.9 2021-07
پی ام آی مرکب 59.9 2021-07
تولید صنعتی 9.8 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2021-06
تولید صنعتی 9.8 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.4 2021-06
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.8 2021-06
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 1 2021-06
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.3 2021-06
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 1.4 2021-06
سفارشات کارخانه 1.5 2021-06
میزان سفارشات جدید 495536 2021-05
موجودی انبارهای تجاری 0.5 2021-05
تغییرات موجودی انبار -166 2021-06
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.8 2021-06
ورشکستگی 19911 2021-03
سود شرکت سهامی 1984 2021-03
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102 2021-06
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.09 2021-06
شاخص تولید بانک فدرال دالاس 27.3 2021-07
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 43 2021-07
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 21.9 2021-07
Richmond Fed شاخص توليد 27 2021-07
پی ام آی شیکاگو 73.4 2021-07
تولید خودرو 1.41 2021-06
ثبت خودرو 405 2021-05
مجموع فروش خودرو 14.8 2021-07
تغییر سهام نفت خام 3.63 2021-07
تغییر سهام گازوئیل -5292 2021-07
سهام گاز طبیعی تغییر 36 2021-07
شاخص اقتصادی مقدم 128 2021-06
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا -0.88 2021-07
خطوط نفت خام 385 2021-07
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
واردات نفت خام API -0.35 2021-07
برنامه های خام API -0.06 2021-07
شماره كوشش API 0.66 2021-07
سهام تقطیر API -0.72 2021-07
سهام بنزین API -5.75 2021-07
روغن گرمایش API -0.77 2021-07
واردات محصول API -0.21 2021-07
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 67 2020-12
رتبه فساد مالی 25 2020-12
واردات روغن کراود 510 2021-07
ذخیره سهام نفت خام -543 2021-07
تولید سوخت تقطیر 138 2021-07
STOCKS مقطر 833 2021-07
آسانی کسب و کار 6 2019-12
تولید بنزین 372 2021-07
سهام غلات ذرت 4.11 2021-06
سهام غلات سویا 0.77 2021-06
ذخایر دانه گندم 0.84 2021-06
سهام نفت گرمایش -681 2021-07
شاخص توليد Kansas Fed 41 2021-07
هزینه های موجودی LMI 88.8 2021-07
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری 74.5 2021-07
آینده شاخص مدیریت تدارکات LMI 71.7 2021-07
قیمت حمل و نقل LMI 91 2021-07
قیمت انبار LMI 88 2021-07
استخراج معدن 17.8 2021-06
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود 45 2021-07
تولید فولاد 7100 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.2 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-06
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.3 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 18 2021-06
هزینه های مصرف کننده 13659 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 17955 2021-06
هزینه های شخصی 1 2021-06
درآمد شخصی 0.1 2021-06
پس انداز های شخصی 9.4 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 35.28 2021-05
اعتبار بخش خصوصی 10350 2021-06
نرخ وام بانکی 3.25 2021-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 53.6 2021-08
شاخص Redbook 17.2 2021-07
فروش فروشگاه زنجیره ای 2646 2021-05
قیمت گازوئیل 0.83 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 79.5 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1594 2021-06
خانه های مسکونی نوساز 1643 2021-06
فروش خانه جدید 676 2021-06
پیش فروش خانه -1.9 2021-06
فروش خانه موجود 5860 2021-06
هزینه های ساخت و ساز 0.1 2021-06
شاخص مسکن 1.7 2021-05
شاخص بازار مسکن NAHB 80 2021-07
نرخ رهن 2.97 2021-07
درخواست وام مسکن -1.7 2021-07
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 263 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 65.4 2021-06
قیمت های خانه های مجرد خانوادگی 363300 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.