بازارها گذشته مرجع
پول 97.78 2019-11
بازار سهام 28068 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.81 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
نرخ بیکاری 3.6 2019-10
آمار اشتغال غیر کشاورزی 128 2019-10
نرخ تورم 1.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
نرخ بهره 1.75 2019-10
موازنه تجاری -52450 2019-09
حساب جاری -128188 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 48.3 2019-10
شاخص PMI تولید 51.3 2019-10
پی ام آی غیر توليدی 54.7 2019-10
شاخص PMI خدمات 50.6 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.7 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-10
جواز ساختمان 1461 2019-10
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 20494 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19113 2019-09
تولید ناخالص ملی 19324 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3327 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 54542 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55681 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 238 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 655 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2167 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 539 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2212 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13132 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 560 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 295 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-10
آمار اشتغال غیر کشاورزی 128 2019-10
اشتغال دولتی -3 2019-10
صورت پرداخت های خصوصی 131 2019-10
صورت های پرداخت توليد -36 2019-10
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 225 2019-11
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1683 2019-11
تغییر اشتغال ADP 125 2019-10
افراد شاغل 158510 2019-10
افراد بیکار 5855 2019-10
درآمد متوسط ساعتی 0.2 2019-10
میانگین ساعات کار در هفته 34.4 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 63.3 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.71 2019-07
نرخ بیکاری جوانان 7.9 2019-10
هزینه های کار 113 2019-09
بهره وری 108 2019-09
پست های خالی شغلی 7095 2019-09
پیشنهادات شغلی 7024 2019-09
چلنجر کاهش شغل 50275 2019-10
دستمزد 23.7 2019-10
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 5.24 2019-09
دستمزد در تولید 22.27 2019-10
شاخص هزینه استخدام 0.7 2019-09
جمعیت 327 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 61 2019-10
استخدام تمام وقت 131545 2019-10
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27021 2019-10
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 265 2019-10
اندازه اصل تورم 2.3 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2019-09
قیمت تولید 119 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-10
قیمت صادرات 125 2019-10
قیمت واردات 124 2019-10
تورم مواد غذایی 2.1 2019-10
صفحه اول PCE قیمت هسته 112 2019-09
قیمت تولید کننده هسته 118 2019-10
CPI مسکن آب و برق 268 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210 2019-10
انتظارات تورم 2.33 2019-10
شاخص قیمت PCE 110 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 1.9 2019-11
عرضه پول M0 3252830 2019-10
عرضه پول M1 3934 2019-10
عرضه پول M2 15197 2019-10
ترازنامه بانک 17581626 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 3933202 2019-10
ذخایر ارزی 127595 2019-09
وام به بخش خصوصی 2343 2019-10
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -34324 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197 2018-12
نرخ بهره 1.64 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -52450 2019-09
حساب جاری -128188 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 205990 2019-09
واردات 258440 2019-09
بدهی خارجی 20263768 2019-06
رابطه مبادله 106 2019-09
گردش سرمایه -37587 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51113 2019-06
میزان خالص ورود سرمایه 49474 2019-09
ذخایر طلا 8133 2019-12
تولید نفت خام 12365 2019-08
تراز تجاری کالا -70547 2019-09
شاخص تروریسم 6.07 2017-12
درآمد گردشگری 20922 2019-08
ورود توریست 6343310 2019-06
فروش اسلحه 10508 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -134468 2019-10
هزینه های دولت 3313 2019-09
درآمدهای دولت 245520 2019-10
بدهی های دولت 23008410 2019-10
هزینه های مالی 379988 2019-10
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
مخارج نظامی 633565 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 48.3 2019-10
شاخص PMI تولید 51.3 2019-10
پی ام آی غیر توليدی 54.7 2019-10
شاخص PMI خدمات 50.6 2019-10
پی ام آی مرکب 50.9 2019-10
تولید صنعتی -1.1 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2019-10
تولید صنعتی -1.5 2019-10
استفاده از ظرفیت 76.7 2019-10
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.1 2019-09
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.2 2019-09
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.3 2019-09
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -0.1 2019-09
سفارشات کارخانه -0.6 2019-09
میزان سفارشات جدید 496651 2019-09
موجودی انبارهای تجاری 0 2019-09
تغییرات موجودی انبار 69.02 2019-09
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.4 2019-09
ورشکستگی 22910 2019-09
سود شرکت سهامی 1858 2019-06
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102 2019-10
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.45 2019-09
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -5.1 2019-10
ISM شاخص نیویورک 47.7 2019-10
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 2.9 2019-11
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 5.6 2019-10
شاخص توليد Richmond Fed 8 2019-10
پی ام آی شیکاگو 43.2 2019-10
تولید خودرو 2.2 2019-10
ثبت خودرو 422 2019-08
مجموع فروش خودرو 17.2 2019-09
تغییر سهام نفت خام 2.22 2019-11
تغییر سهام گازوئیل 1861 2019-11
سهام گاز طبیعی تغییر 3 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 129 2019-09
تغییرات سهام نفت خام API -0.54 2019-11
خطوط نفت خام 674 2019-11
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
آسانی کسب و کار 6 2019-12
شاخص توليد Kansas Fed 8 2019-10
استخراج معدن 2.7 2019-10
تولید فولاد 7072 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.7 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-10
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.2 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 13344 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 16641 2019-09
هزینه های شخصی 0.2 2019-09
درآمد شخصی 0.3 2019-09
پس انداز های شخصی 8.3 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 9.51 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 9931 2019-10
نرخ وام بانکی 4.99 2019-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 52.9 2019-11
شاخص Redbook 5 2019-11
فروش فروشگاه زنجیره ای 3032 2019-09
قیمت گازوئیل 0.69 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1461 2019-10
خانه های مسکونی نوساز 1314 2019-10
فروش خانه جدید 701 2019-09
پیش فروش خانه 3.9 2019-09
فروش خانه موجود 5380 2019-09
هزینه های ساخت و ساز 0.5 2019-09
شاخص مسکن 0.2 2019-08
شاخص بازار مسکن NAHB 70 2019-11
نرخ رهن 4.03 2019-11
درخواست وام مسکن 9.6 2019-11
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 218 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.