بازارها گذشته مرجع
پول 96.63 2020-07
بازار سهام 26084 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.62 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2020-03
نرخ بیکاری 11.1 2020-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4800 2020-06
نرخ تورم 0.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-05
نرخ بهره 0.25 2020-06
موازنه تجاری -54601 2020-05
حساب جاری -104204 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 52.6 2020-06
شاخص PMI تولید 49.8 2020-06
پی ام آی غیر توليدی 57.1 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.9 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.1 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.7 2020-05
جواز ساختمان 1216 2020-05
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
موارد کروناویروس 3131550 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 133290 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 964784 2020-07
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 21428 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18977 2020-03
تولید ناخالص ملی 19212 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3305 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55809 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62683 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 245 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 654 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2185 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 546 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2227 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13286 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 561 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 298 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.1 2020-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4800 2020-06
اشتغال دولتی 33 2020-06
صورت پرداخت های خصوصی 4767 2020-06
صورت های پرداخت توليد 356 2020-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 1314 2020-07
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 18062 2020-06
تغییر اشتغال ADP 2369 2020-06
افراد شاغل 142182 2020-06
افراد بیکار 17750 2020-06
درآمد متوسط ساعتی -1.2 2020-06
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.87 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 20.7 2020-06
هزینه های کار 113 2020-03
بهره وری 108 2020-03
پست های خالی شغلی 5347 2020-04
پیشنهادات شغلی 5397 2020-05
چلنجر کاهش شغل 170219 2020-06
دستمزد 24.74 2020-06
حداقل دستمزد 7.25 2020-12
رشد دستمزد -5.66 2020-05
دستمزد در تولید 22.54 2020-06
شاخص هزینه استخدام 0.8 2020-03
جمعیت 329 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
نرخ اشتغال 54.6 2020-06
استخدام تمام وقت 118941 2020-06
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 1437 2020-07
قسمت مدت زمان اشتغال 23179 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 256 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 265 2020-05
اندازه اصل تورم 1.2 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-03
قیمت تولید 117 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2020-06
قیمت صادرات 119 2020-05
قیمت واردات 119 2020-05
تورم مواد غذایی 4 2020-05
صفحه اول PCE قیمت هسته 112 2020-05
قیمت تولید کننده هسته 118 2020-06
CPI مسکن آب و برق 271 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191 2020-05
انتظارات تورم 3 2020-05
شاخص قیمت PCE 110 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.27 2020-07
عرضه پول M0 5001978 2020-06
عرضه پول M1 5063 2020-05
عرضه پول M2 18043 2020-05
ترازنامه بانک 20072300 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 6915285 2020-07
ذخایر ارزی 132239 2020-05
وام به بخش خصوصی 3054 2020-05
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -176703 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197 2018-12
نرخ بهره 0.16 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -54601 2020-05
حساب جاری -104204 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2019-12
صادرات 144514 2020-05
واردات 199115 2020-05
بدهی خارجی 21234497 2020-03
رابطه مبادله 105 2020-03
گردش سرمایه 125285 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34578 2020-03
میزان خالص ورود سرمایه -128396 2020-04
ذخایر طلا 8134 2020-03
تولید نفت خام 12061 2020-04
تراز تجاری کالا -74338 2020-05
صادرات نفت 2501 2020-05
شاخص تروریسم 5.69 2018-12
درآمد گردشگری 19723 2020-02
ورود توریست 249143 2020-04
فروش اسلحه 10508 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -398821 2020-05
هزینه های دولت 3338 2020-03
درآمدهای دولت 173861 2020-05
بدهی های دولت 25746260 2020-05
هزینه های مالی 572682 2020-05
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 98 2020-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2018-12
مخارج نظامی 633565 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52.6 2020-06
شاخص PMI تولید 49.8 2020-06
پی ام آی غیر توليدی 57.1 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.9 2020-06
پی ام آی مرکب 47.9 2020-06
تولید صنعتی -15.3 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-05
تولید صنعتی -16.5 2020-05
استفاده از ظرفیت 64.8 2020-05
میزان سفارشات کالاهای بادوام 15.8 2020-05
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 15.5 2020-05
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 4 2020-05
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 2.6 2020-05
سفارشات کارخانه 8 2020-05
میزان سفارشات جدید 412838 2020-05
موجودی انبارهای تجاری -1.3 2020-04
تغییرات موجودی انبار -67.15 2020-03
موجودی انبارهای عمده فروشی -1.2 2020-05
ورشکستگی 23114 2020-03
سود شرکت سهامی 1672 2020-03
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 94.4 2020-05
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 2.61 2020-05
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -6.1 2020-06
ISM شاخص نیویورک 39.5 2020-06
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -0.2 2020-06
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 27.5 2020-06
شاخص توليد Richmond Fed 0 2020-06
پی ام آی شیکاگو 36.6 2020-06
تولید خودرو 0.54 2020-05
ثبت خودرو 181 2020-04
مجموع فروش خودرو 13.05 2020-06
تغییر سهام نفت خام 5.65 2020-07
تغییر سهام گازوئیل -4839 2020-07
سهام گاز طبیعی تغییر 56 2020-07
شاخص اقتصادی مقدم 118 2020-05
تغییرات سهام نفت خام API 2 2020-07
خطوط نفت خام 181 2020-07
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2019-12
رتبه فساد مالی 23 2019-12
واردات روغن کراود 2130 2020-07
ذخیره سهام نفت خام 2206 2020-07
تولید سوخت تقطیر 132 2020-07
STOCKS مقطر 3136 2020-07
آسانی کسب و کار 6 2019-12
تولید بنزین 140 2020-07
سهام نفت گرمایش -95 2020-07
شاخص توليد Kansas Fed 2 2020-06
استخراج معدن -14.1 2020-05
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود 314 2020-07
تولید فولاد 4790 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.1 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.7 2020-05
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 12.4 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.1 2020-05
هزینه های مصرف کننده 13181 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 17788 2020-05
هزینه های شخصی 8.2 2020-05
درآمد شخصی -4.2 2020-05
پس انداز های شخصی 23.2 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار -68.78 2020-04
اعتبار بخش خصوصی 10847 2020-05
نرخ وام بانکی 3.25 2020-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 44 2020-07
شاخص Redbook -6.9 2020-07
فروش فروشگاه زنجیره ای 1177 2020-03
قیمت گازوئیل 0.55 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.4 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1216 2020-05
خانه های مسکونی نوساز 974 2020-05
فروش خانه جدید 676 2020-05
پیش فروش خانه -5.1 2020-05
فروش خانه موجود 3910 2020-05
هزینه های ساخت و ساز -2.1 2020-05
شاخص مسکن 0.2 2020-04
شاخص بازار مسکن NAHB 58 2020-06
نرخ رهن 3.26 2020-07
درخواست وام مسکن 2.2 2020-07
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 224 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 65.3 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3131550 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 133290 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 964784 2020-07
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.