بازارها گذشته مرجع
پول 93.66 2021-10
بازار سهام 35393 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.6 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.2 2021-06
نرخ بیکاری 4.8 2021-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 194 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 122 2021-10
نرخ تورم 5.4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 408797942 2021-10
نرخ بهره 0.25 2021-09
موازنه تجاری -73252 2021-08
حساب جاری -190282 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -14.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 61.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.7 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 61.9 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.9 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.4 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.7 2021-09
جواز ساختمان 1589 2021-09
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2021-12
موارد کروناویروس 44933336 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 724317 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 16306656 2021-10
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 20937 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19368 2021-06
تولید ناخالص ملی 19573 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3593 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 53749 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 60236 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 243 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 691 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2329 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 416 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2218 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13379 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 491 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 290 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2021-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 194 2021-09
اشتغال دولتی -123 2021-09
صورت پرداخت های خصوصی 317 2021-09
صورت های پرداخت توليد 26 2021-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 293 2021-10
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 2593 2021-10
ADP تغییر اشتغال 568 2021-09
افراد شاغل 153680 2021-09
افراد بیکار 7674 2021-09
درآمد متوسط ساعتی 0.6 2021-09
میانگین ساعات کار در هفته 34.8 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.66 2021-09
نرخ بیکاری جوانان 9 2021-09
هزینه های کار 119 2021-06
بهره وری 113 2021-06
پست های خالی شغلی 10679 2021-08
پیشنهادات شغلی 10439 2021-08
چلنجر کاهش شغل 17895 2021-09
دستمزد 26.15 2021-09
حداقل دستمزد 7.25 2021-12
رشد دستمزد 9.49 2021-08
دستمزد در تولید 24.24 2021-09
شاخص هزینه استخدام 0.7 2021-06
جمعیت 329 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.17 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66.17 2021-12
نرخ اشتغال 58.7 2021-09
استخدام تمام وقت 128027 2021-09
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 334 2021-10
ادعاهای کمک به بیکاری همه گیر 21.62 2021-10
قسمت مدت زمان اشتغال 25747 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 122 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 408797942 2021-10
موارد کروناویروس 44933336 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 724317 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 16306656 2021-10
تخت بیمارستان 2.77 2016-12
بیمارستان ها 17.11 2016-12
پزشکان پزشکی 2.74 2017-12
پرستاران 11.74 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 274 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 280 2021-09
اندازه اصل تورم 4 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2021-06
قیمت تولید 129 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 8.6 2021-09
قیمت صادرات 143 2021-09
قیمت واردات 135 2021-09
تورم مواد غذایی 4.6 2021-09
صفحه اول PCE قیمت هسته 118 2021-08
قیمت تولید کننده هسته 127 2021-09
Cpi Core Core 3.4 2021-09
CPI مسکن آب و برق 284 2021-09
Cpi Median 2.4 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 236 2021-09
Cpi Trimmed-mean 3.2 2021-08
انتظارات تورم 5.3 2021-09
شاخص قیمت PCE 116 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.12 2021-10
عرضه پول M0 6328800 2021-08
عرضه پول M1 19678 2021-08
عرضه پول M2 20797 2021-08
ترازنامه بانک 22274 2021-10
ترازنامه بانک مرکزی 8480942 2021-10
ذخایر ارزی خارجی 42419 2021-08
وام به بخش خصوصی 2430 2021-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 30694 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 236 2020-12
نرخ بهره 0.04 2021-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -73252 2021-08
حساب جاری -190282 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
صادرات 213740 2021-08
واردات 286991 2021-08
بدهی خارجی 22595448 2021-06
رابطه مبادله 111 2021-06
گردش سرمایه 91000 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 66844 2021-06
میزان خالص ورود سرمایه 79300 2021-08
ذخایر طلا 8133 2021-06
تولید نفت خام 11072 2021-08
تراز تجاری کالا -87600 2021-08
صادرات نفت 6322 2021-08
شاخص تروریسم 5.26 2019-12
درآمد گردشگری 6169 2021-08
ورود توریست 2002051 2021-07
فروش اسلحه 9372 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2020-12
بودجه دولت -14.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -170635 2021-08
هزینه های دولت 3374 2021-06
درآمدهای دولت 268378 2021-08
بدهی های دولت 28428919 2021-09
هزینه های مالی 439013 2021-08
درخواست پناهندگی 191367 2020-12
ارزیابی اعتبار 98 2021-10
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2020-12
مخارج نظامی 766583 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 61.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.7 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 61.9 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.9 2021-09
پی ام آی مرکب 55 2021-09
تولید صنعتی 4.6 2021-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2021-09
تولید صنعتی 4.8 2021-09
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.2 2021-09
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.8 2021-08
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.4 2021-08
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.2 2021-08
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.5 2021-08
سفارشات کارخانه 1.2 2021-08
میزان سفارشات جدید 515721 2021-08
موجودی انبارهای تجاری 0.6 2021-08
تغییرات موجودی انبار -169 2021-06
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.2 2021-08
ورشکستگی 18511 2021-06
سود شرکت سهامی 2441 2021-06
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار 99.1 2021-09
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.29 2021-08
شاخص تولید بانک فدرال دالاس 4.6 2021-09
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 19.8 2021-10
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 30.7 2021-09
Richmond Fed شاخص توليد -3 2021-09
پی ام آی شیکاگو 64.7 2021-09
تولید خودرو 1.81 2021-08
ثبت خودرو 325 2021-07
مجموع فروش خودرو 9.66 2021-09
تغییر سهام نفت خام 6.09 2021-10
تغییر سهام گازوئیل -1958 2021-10
سهام گاز طبیعی تغییر 81 2021-10
شاخص اقتصادی مقدم 129 2021-08
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 5.21 2021-10
خطوط نفت خام 445 2021-10
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
واردات نفت خام API -0.18 2021-10
برنامه های خام API -0.56 2021-10
شماره كوشش API -2.28 2021-10
سهام تقطیر API -2.71 2021-10
سهام بنزین API -4.58 2021-10
روغن گرمایش API 0.1 2021-10
واردات محصول API -0.06 2021-10
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 67 2020-12
رتبه فساد مالی 25 2020-12
واردات روغن کراود -1441 2021-10
ذخیره سهام نفت خام -1968 2021-10
تولید سوخت تقطیر -72 2021-10
STOCKS مقطر -24 2021-10
آسانی کسب و کار 6 2019-12
تولید بنزین 239 2021-10
سهام غلات ذرت 1.24 2021-09
سهام غلات سویا 0.26 2021-09
ذخایر دانه گندم 1.78 2021-09
سهام نفت گرمایش 267 2021-10
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس 10 2021-09
هزینه های موجودی LMI 86.6 2021-09
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری 72.2 2021-09
آینده شاخص مدیریت تدارکات LMI 72.6 2021-09
قیمت حمل و نقل LMI 92.4 2021-09
قیمت انبار LMI 89.3 2021-09
استخراج معدن 6.9 2021-09
پالایشگاه نفت خام اجرا می شود -683 2021-10
تولید فولاد 7500 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.4 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.7 2021-09
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.8 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 13.9 2021-09
هزینه های مصرف کننده 13666 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 18124 2021-08
هزینه های شخصی 0.8 2021-08
درآمد شخصی 0.2 2021-08
پس انداز های شخصی 9.4 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 14.38 2021-08
اعتبار بخش خصوصی 10461 2021-09
نرخ وام بانکی 3.25 2021-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 46.8 2021-10
شاخص Redbook 15.4 2021-10
فروش فروشگاه زنجیره ای 3200 2021-08
قیمت گازوئیل 0.84 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 80 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1589 2021-09
خانه های مسکونی نوساز 1555 2021-09
فروش خانه جدید 740 2021-08
پیش فروش خانه -8.3 2021-08
فروش خانه موجود 5880 2021-08
هزینه های ساخت و ساز 0 2021-08
شاخص مسکن 1.4 2021-07
NAHB شاخص بازار مسکن 80 2021-10
نرخ رهن 3.18 2021-10
درخواست وام مسکن 0.2 2021-10
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 272 2021-07
نرخ مالکیت مسکن 65.4 2021-06
قیمت های خانه های مجرد خانوادگی 356700 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.