بازارها گذشته مرجع
پول 97.58 2020-01
بازار سهام 29274 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.77 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2019-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 145 2019-12
نرخ تورم 2.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
نرخ بهره 1.75 2019-12
موازنه تجاری -43086 2019-11
حساب جاری -124094 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 47.2 2019-12
شاخص PMI تولید 52.4 2019-12
پی ام آی غیر توليدی 55 2019-12
شاخص PMI خدمات 52.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.1 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-12
جواز ساختمان 1416 2019-12
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 20494 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19121 2019-09
تولید ناخالص ملی 19410 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3330 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 54542 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55681 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 243 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 651 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2190 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 549 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2212 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13201 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 559 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 283 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 145 2019-12
اشتغال دولتی 6 2019-12
صورت پرداخت های خصوصی 139 2019-12
صورت های پرداخت توليد -12 2019-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 204 2020-01
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1767 2020-01
تغییر اشتغال ADP 202 2019-12
افراد شاغل 158803 2019-12
افراد بیکار 5753 2019-12
درآمد متوسط ساعتی 0.1 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 34.3 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.72 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 8.1 2019-12
هزینه های کار 112 2019-09
بهره وری 108 2019-09
پست های خالی شغلی 6465 2019-11
پیشنهادات شغلی 6800 2019-11
چلنجر کاهش شغل 32843 2019-12
دستمزد 23.79 2019-12
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 5.34 2019-11
دستمزد در تولید 22.57 2019-12
شاخص هزینه استخدام 0.7 2019-09
جمعیت 327 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 61 2019-12
استخدام تمام وقت 131755 2019-12
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26992 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 266 2019-12
اندازه اصل تورم 2.3 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2019-09
قیمت تولید 119 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-12
قیمت صادرات 125 2019-12
قیمت واردات 125 2019-12
تورم مواد غذایی 1.8 2019-12
صفحه اول PCE قیمت هسته 112 2019-11
قیمت تولید کننده هسته 118 2019-12
CPI مسکن آب و برق 268 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208 2019-12
انتظارات تورم 2.53 2019-12
شاخص قیمت PCE 110 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.8 2020-01
عرضه پول M0 3426515 2019-12
عرضه پول M1 4005 2019-12
عرضه پول M2 15402 2019-12
ترازنامه بانک 17642592 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 4121396 2020-01
ذخایر ارزی 127938 2019-11
وام به بخش خصوصی 2350 2019-12
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -41528 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197 2018-12
نرخ بهره 1.58 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -43086 2019-11
حساب جاری -124094 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 208630 2019-11
واردات 251716 2019-11
بدهی خارجی 20421273 2019-09
رابطه مبادله 106 2019-09
گردش سرمایه 73136 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50582 2019-09
میزان خالص ورود سرمایه 22871 2019-11
ذخایر طلا 8133 2019-12
تولید نفت خام 12655 2019-10
تراز تجاری کالا -62988 2019-11
شاخص تروریسم 5.69 2018-12
درآمد گردشگری 20901 2019-09
ورود توریست 6712574 2019-09
فروش اسلحه 10508 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -13273 2019-12
هزینه های دولت 3310 2019-09
درآمدهای دولت 335805 2019-12
بدهی های دولت 23201380 2019-12
هزینه های مالی 349078 2019-12
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 98 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
مخارج نظامی 633565 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 47.2 2019-12
شاخص PMI تولید 52.4 2019-12
پی ام آی غیر توليدی 55 2019-12
شاخص PMI خدمات 52.8 2019-12
پی ام آی مرکب 52.7 2019-12
تولید صنعتی -1 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-12
تولید صنعتی -1.3 2019-12
استفاده از ظرفیت 77.02 2019-12
میزان سفارشات کالاهای بادوام -2 2019-11
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.8 2019-11
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0 2019-11
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.3 2019-11
سفارشات کارخانه -0.7 2019-11
میزان سفارشات جدید 493029 2019-11
موجودی انبارهای تجاری -0.2 2019-11
تغییرات موجودی انبار 69.44 2019-09
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.1 2019-11
ورشکستگی 22910 2019-09
سود شرکت سهامی 1869 2019-09
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 103 2019-12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.35 2019-12
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -3.2 2019-12
ISM شاخص نیویورک 39.1 2019-12
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 4.8 2020-01
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 17 2020-01
شاخص توليد Richmond Fed -5 2019-12
پی ام آی شیکاگو 48.9 2019-12
تولید خودرو 2.53 2019-12
ثبت خودرو 373 2019-10
مجموع فروش خودرو 17.1 2019-11
تغییر سهام نفت خام -2.55 2020-01
تغییر سهام گازوئیل 6678 2020-01
سهام گاز طبیعی تغییر -109 2020-01
شاخص اقتصادی مقدم 130 2019-11
تغییرات سهام نفت خام API 1.1 2020-01
خطوط نفت خام 673 2020-01
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 83.67 2019-12
رتبه رقابتی 2 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
Crude Oil Imports -595 2020-01
Cushing Crude Oil Stocks 342 2020-01
Distillate Fuel Production -105 2020-01
Distillate Stocks 8171 2020-01
آسانی کسب و کار 6 2019-12
Gasoline Production 394 2020-01
Heating Oil Stocks -168 2020-01
شاخص توليد Kansas Fed -7 2019-12
استخراج معدن 1.4 2019-12
Refinery Crude Runs 76 2020-01
تولید فولاد 7233 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.1 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-12
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.7 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 13353 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 16703 2019-11
هزینه های شخصی 0.4 2019-11
درآمد شخصی 0.5 2019-11
پس انداز های شخصی 7.9 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 12.51 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 9996 2019-12
نرخ وام بانکی 4.75 2019-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 57.4 2020-01
شاخص Redbook 5.3 2020-01
فروش فروشگاه زنجیره ای 4386 2019-11
قیمت گازوئیل 0.67 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1416 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 1608 2019-12
فروش خانه جدید 719 2019-11
پیش فروش خانه 7.4 2019-11
فروش خانه موجود 5540 2019-12
هزینه های ساخت و ساز 0.6 2019-11
شاخص مسکن 0.2 2019-11
شاخص بازار مسکن NAHB 75 2020-01
نرخ رهن 3.87 2020-01
درخواست وام مسکن -1.2 2020-01
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 218 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.