تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلی YoYتولید ناخالص داخلی QoQنرخ بهرهنرخ تورمنرخ بیکاریبودجهبدهیحساب جارینرخ ارزجمعیت
193913.00%3.50%2.25%2.20%3.70%-3.50%105.40%-2.4097.44325.72
125901.60%0.20%0.00%2.00%8.10%-0.90%86.70%3.501.13340.72
122386.50%1.60%4.35%2.20%3.82%-3.50%47.60%1.306.901390.08
48720.00%-0.60%-0.10%1.40%2.40%-4.50%253.00%4.02113.42126.71
36771.10%-0.20%0.00%2.30%3.30%1.30%64.10%8.001.1382.85
26221.50%0.60%0.75%2.40%4.10%-2.30%85.30%-4.101.2666.19
25977.10%1.90%6.50%2.33%3.52%-3.53%68.70%-1.9071.871283.60
25831.40%0.40%0.00%1.90%9.10%-2.60%97.00%-0.801.1367.19
20561.30%0.80%6.50%4.05%11.70%-7.80%74.04%-0.483.89207.66
19350.70%-0.10%0.00%1.60%10.60%-2.30%131.80%2.801.1360.48
16531.90%0.50%1.75%2.40%5.60%-0.90%89.60%-3.001.3436.96
15781.50%0.90%7.75%3.80%4.70%-1.50%12.60%2.2066.76146.90
15312.00%0.60%1.75%2.00%3.80%-2.00%38.00%5.601131.7051.45
13232.80%0.30%1.50%1.90%5.00%-1.90%41.90%-3.100.7224.70
13112.50%0.60%0.00%1.70%14.55%-3.10%98.30%1.901.1346.66
11502.50%0.80%8.00%4.72%3.20%-2.90%46.40%-1.6020.34123.52
10165.17%3.09%6.00%3.23%5.34%-2.50%28.70%-1.7014580.00261.90
8511.60%-1.10%24.00%21.62%11.40%-1.50%28.30%-5.505.3680.81
8262.40%0.20%0.00%2.00%3.70%1.10%56.70%10.201.1317.12
6841.61%-0.05%2.75%2.40%6.00%-8.90%17.20%2.203.7532.61
6792.40%-0.20%-0.75%0.90%2.50%1.20%29.70%9.801.008.48
638-4.20%-4.00%59.08%48.00%9.60%-3.90%57.10%-4.8038.1244.05
5792.27%0.38%1.38%0.31%3.70%-1.40%31.20%14.7030.8623.57
5381.60%-0.20%-0.50%2.00%5.50%1.30%40.60%3.209.0610.12
5255.10%1.70%1.50%1.30%5.70%-1.70%50.60%0.303.8037.98
4931.60%0.30%0.00%2.78%6.20%-1.00%103.10%-0.201.1311.41
482-16.60%6.80%20.84%1300000.00%7.30%-20.00%23.00%2.00248520.9031.43
4553.30%0.00%1.50%0.94%1.00%-2.70%41.80%10.6032.8266.19
4401.80%18.00%36.90%12.10%-1.80%39.50%4.2642000.0080.90
4172.20%0.40%0.00%2.20%7.60%-0.70%78.40%1.901.138.82
3991.10%0.60%0.75%3.50%4.00%4.40%36.20%5.708.615.30
3830.80%0.80%2.50%1.60%1.72%-2.60%20.70%7.303.679.40
3761.81%9.50%14.00%11.28%18.80%-5.10%21.30%2.00305.88190.89
3513.10%0.60%0.25%1.20%4.10%-2.15%60.90%4.103.778.81
3491.10%2.20%6.75%5.20%27.50%-4.60%53.10%-2.5014.3957.73
3412.90%0.10%2.50%2.70%2.80%2.20%38.40%4.207.817.41
3344.90%0.90%0.00%0.60%5.30%-0.30%68.00%12.501.134.84
3252.00%0.70%-0.65%0.80%3.90%1.00%36.40%7.906.605.78
3242.20%3.00%1.97%0.70%2.10%0.30%110.60%19.501.385.61
3154.40%1.60%3.25%0.60%3.30%-3.00%50.90%1.304.1832.05
3146.10%1.40%4.75%6.00%5.10%-2.20%42.10%-0.8053.04104.90
3092.70%0.20%4.25%3.27%9.10%-3.00%48.50%-3.303195.1049.29
3055.79%4.71%10.00%6.50%5.90%-5.80%67.20%-8.20138.50200.16
2772.80%0.30%2.75%2.80%7.10%-2.80%23.60%-1.50683.4918.37
2522.40%0.40%0.00%1.30%6.30%-0.60%61.40%0.701.135.51
2507.30%7.30%6.00%5.40%4.20%-4.80%27.10%-2.6083.34161.80
2355.40%5.40%16.75%15.70%10.00%-9.50%101.20%-6.5017.8896.20
2246.88%6.88%6.25%3.46%2.20%-3.50%61.50%2.9023287.0095.50
2182.10%0.30%0.00%0.90%6.70%-3.00%125.70%0.501.1310.29
[+]