نرخ ارز
10.96
تغییر روزانه
-2.05%
سالیانه
-10.48%

قیمت %روز %سال
USTUSD 1.00 -0.001% -0.20%
BNBUSD 301.850 -0.81% 1,337.38%
USCUSD 1.00 -0.02% -0.02%
SOLUSD 49.7404 0.40% 27.12%
LUNUSD 0.0001 0% -100.00%
DOTUSD 9.83 1.93% -55.45%
AVXUSD 29.17 1.25% -76.37%
MTCUSD 0.64 0.13% -46.61%
DAIUSD 1.00008 0.03% -0.10%
ADAUSD 0.52775 2.10% -63.94%
UNIUSD 5.18 1.75% -74.56%
ALGUSD 0.43 -1.09% -55.72%
BCHUSD 191.80 0.88% -69.56%
XLMUSD 0.12759 1.18% -67.24%
XMRUSD 174.950 7.32% -31.86%
LNKUSD 6.9935 1.87% -69.92%
USDBTC 0.0330000 -0.30% 32.53%
USDETH 0.000508463 2.40% 40.89%
USDLTC 0.01452011 3.22% 275.85%
USDXRP 2.42825 1.60% 277.00%