نرخ ارز
0.12437
تغییر روزانه
-3.32%
سالیانه
-50.09%

قیمت %روز %سال
BTCUSD 21,464.3 1.38% -33.50%
ETHUSD 1,240.63 1.89% -32.21%
ADAUSD 0.50689 1.69% -62.07%
BNBUSD 238.4 -0.38% -43.55%
SOLUSD 40.3400 -5.04% 37.30%
XRPUSD 0.36740 1.44% -40.36%
DOTUSD 8.04 -0.97% -46.36%
AVXUSD 20.69 -0.14% -83.24%
MTCUSD 0.59 -1.61% -44.75%
ATMUSD 8.44 1.28% -11.88%
DAIUSD 0.99992 0% -0.15%
LTCUSD 58.790 6.18% -53.61%
UNIUSD 5.66 0.60% -66.82%
ALGUSD 0.34 -2.38% -59.28%
BCHUSD 116.85 1.57% -74.58%
XMRUSD 130.890 2.73% -38.52%
LNKUSD 7.0039 -3.66% -61.93%
USDBTC 0.0471000 -0.21% 51.94%
USTUSD 1.00 0.01% -0.08%
USCUSD 1.00 -0.03% 0.004%
LUNUSD 0.0001 0% -100.00%
USDETH 0.000819162 -7.07% 48.28%
USDLTC 0.01785714 -0.66% 123.59%
USDXRP 2.72532 -9.66% 66.59%