نرخ ارز
2.75710
تغییر روزانه
1.38%
سالیانه
135.06%

قیمت %روز %سال
ADAUSD 0.51485 0.10% -71.40%
BNBUSD 317.8 -2.19% -24.74%
SOLUSD 40.2221 -0.34% -3.57%
DOTUSD 8.82 -0.84% -58.87%
AVXUSD 28.26 3.06% -77.11%
MTCUSD 0.89 0.38% -34.96%
ATMUSD 10.99 -3.62% -24.80%
DAIUSD 1.00003 0% -0.07%
UNIUSD 8.56 1.39% -70.58%
ALGUSD 0.35 -0.70% -62.08%
BCHUSD 134.78 0.02% -78.30%
XLMUSD 0.12194 -0.16% -63.91%
XMRUSD 162.140 2.20% -39.62%
LNKUSD 8.4553 -3.50% -67.39%
USDBTC 0.0432000 0% 100.00%
USTUSD 1.00 -0.01% -0.03%
USCUSD 1.00 -0.04% -0.02%
LUNUSD 0.0001 -5.12% -100.00%
USDETH 0.000586658 -0.46% 84.31%
USDLTC 0.01700680 0.70% 181.36%