نرخ ارز
29.56
تغییر روزانه
2.60%
سالیانه
-76.06%

قیمت %روز %سال
USTUSD 1.00 -0.01% -0.21%
BNBUSD 301.850 -0.81% 1,337.38%
USCUSD 1.00 -0.02% -0.02%
SOLUSD 49.8387 0.60% 27.37%
LUNUSD 0.0001 -8.33% -100.00%
DOTUSD 9.81 1.73% -55.54%
MTCUSD 0.64 0.71% -46.30%
ATMUSD 11.03 -1.40% -9.88%
DAIUSD 0.99993 0.01% -0.11%
ADAUSD 0.52823 2.19% -63.91%
UNIUSD 5.18 1.81% -74.54%
ALGUSD 0.43 -1.09% -55.72%
BCHUSD 192.79 1.40% -69.40%
XLMUSD 0.12824 1.70% -67.07%
XMRUSD 174.950 7.32% -31.86%
LNKUSD 6.9847 1.74% -69.95%
USDBTC 0.0330000 -0.30% 32.53%
USDETH 0.000508463 2.40% 40.89%
USDLTC 0.01452011 3.22% 275.85%
USDXRP 2.42825 1.60% 277.00%