نرخ ارز
0.64
تغییر روزانه
0.71%
سالیانه
-46.30%

قیمت %روز %سال
BTCUSD 29,390.8 1.03% -21.56%
ETHUSD 1,976.90 0.99% -13.94%
USTUSD 1.00 -0.01% -0.21%
BNBUSD 301.850 -0.81% 1,337.38%
USCUSD 1.00 -0.02% -0.02%
SOLUSD 49.9068 0.74% 27.54%
XRPUSD 0.41129 0.49% -54.58%
LUNUSD 0.0001 -8.33% -100.00%
DOTUSD 9.82 1.86% -55.48%
AVXUSD 29.49 2.36% -76.12%
ATMUSD 11.09 -0.86% -9.38%
DAIUSD 1.00008 0.03% -0.10%
ADAUSD 0.52711 1.98% -63.99%
LTCUSD 69.600 1.72% -58.88%
UNIUSD 5.18 1.77% -74.55%
ALGUSD 0.43 -1.09% -55.72%
BCHUSD 192.89 1.46% -69.39%
XLMUSD 0.12798 1.49% -67.13%
XMRUSD 174.950 7.32% -31.86%
LNKUSD 7.0015 1.99% -69.88%
USDBTC 0.0330000 -0.30% 32.53%
USDETH 0.000508463 2.40% 40.89%
USDLTC 0.01452011 3.22% 275.85%
USDXRP 2.42825 1.60% 277.00%