نرخ ارز
6.0004
تغییر روزانه
-3.09%
سالیانه
-67.11%

قیمت %روز %سال
BTCUSD 19,397.2 -3.92% -42.15%
ETHUSD 1,059.75 -4.35% -49.76%
ADAUSD 0.44692 -3.64% -66.55%
BNBUSD 212.8 -2.74% -49.61%
SOLUSD 31.7539 -6.14% -4.93%
XRPUSD 0.31894 -3.93% -51.70%
DOTUSD 6.80 -2.91% -55.28%
AVXUSD 16.49 -6.15% -86.64%
MTCUSD 0.46 -7.00% -57.21%
ATMUSD 7.33 -0.44% -33.73%
DAIUSD 0.99977 0% -0.10%
LTCUSD 51.510 -3.67% -62.52%
UNIUSD 4.95 -2.92% -72.20%
ALGUSD 0.29 -2.51% -65.32%
BCHUSD 100.52 -3.67% -79.80%
XLMUSD 0.10531 -3.91% -60.95%
XMRUSD 115.690 -2.31% -43.64%
USDBTC 0.0498000 0.61% 72.32%
USTUSD 1.00 -0.01% -0.16%
USCUSD 1.00 0.01% -0.04%
LUNUSD 0.0001 -25.83% -100.00%
USDETH 0.000898473 4.23% 104.55%
USDLTC 0.01858391 -1.10% 167.92%
USDXRP 3.00670 2.62% 111.38%