نرخ ارز
0.01502178
تغییر روزانه
5.96%
سالیانه
288.84%

قیمت %روز %سال
USTUSD 1.00 0.03% -0.16%
BNBUSD 297.640 11.93% 1,317.33%
USCUSD 1.00 0.05% 0.04%
SOLUSD 54.2200 -6.82% 38.56%
LUNUSD 0.0002 -58.70% -100.00%
DOTUSD 10.83 -7.60% -71.99%
AVXUSD 32.90 -2.58% -73.35%
MTCUSD 0.68 2.34% -60.44%
ATMUSD 11.42 5.58% -53.07%
DAIUSD 0.99991 0.01% -0.05%
ADAUSD 0.56315 -5.28% -72.28%
UNIUSD 5.09 1.32% -86.08%
ALGUSD 0.46 2.72% -67.11%
BCHUSD 201.23 0.61% -82.79%
XLMUSD 0.13926 -3.86% -78.34%
XMRUSD 145.870 8.68% -64.30%
LNKUSD 7.3435 -6.99% -80.28%
USDBTC 0.0321000 -2.73% 43.95%
USDETH 0.000496189 5.63% -26.11%
USDXRP 2.39751 5.78% 272.22%