آلمان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2018-06
نرخ تورم 2 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری 21792 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 12211 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 3677 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 746 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 853 EUR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.28 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31.98 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 116 EUR - میلیارد 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-06
افراد شاغل 44698 هزار 2018-06
افراد بیکار 2325 هزار 2018-07
تغییر نرخ بیکاری -6 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.2 % 2018-06
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 705 هزار 2018-07
دستمزد 3808 EUR / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 1.1 % 2018-03
دستمزد در تولید 116 نقاط شاخص 2018-05
جمعیت 82.85 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-03
نرخ اشتغال 75.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 29621 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10846 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 111 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.37 % 2018-07
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-06
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M1 2110 EUR - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 2954 EUR - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 2988 EUR - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 7929 EUR - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 163308 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 1429 EUR - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 1778 EUR - میلیارد 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 21792 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 115537 EUR - میلیون 2018-06
واردات 93745 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری 26200 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2017-12
بدهی خارجی 4648614 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 18584 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3707 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 3371 تن 2018-06
تولید نفت خام 42 BBL/D/1K 2018-04
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 37452 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1653 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10.72 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 140 EUR - میلیارد 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 350 EUR - میلیارد 2018-03
بدهی های دولت 1771735 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 340 EUR - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 10705 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 56.9 2018-07
شاخص PMI خدمات 54.1 نقاط شاخص 2018-07
پی ام آی مرکب 55 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 2.5 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 % 2018-06
تولید صنعتی 3.2 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 87.7 % 2018-09
سفارشات کارخانه -4 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 106 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار -5.9 EUR - میلیارد 2018-03
ورشکستگی 1616 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
سود شرکت سهامی 195 EUR - میلیارد 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -13.7 2018-08
تولید خودرو 358800 واحد 2018-07
ثبت خودرو 317848 2018-07
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن 1.7 % 2018-06
تولید فولاد 3770 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.6 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 402 EUR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 491 EUR - میلیارد 2018-03
پس انداز های شخصی 10 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 238144 EUR - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 2911064 EUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 2.23 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.71 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.9 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.1 % 2018-06
شاخص مسکن 150 نقاط شاخص 2018-07
جواز ساختمان 25676 2018-06
سفارشات ساخت و ساز -2.5 % 2018-04
پی ام آی ساخت و ساز 50 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.