آلمان - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2018-08
نرخ تورم 2.3 2018-09
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 17174 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.15 2018-10
بازار سهام 11554 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.42 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 3677 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 746 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 865 EUR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 153 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.5 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39.81 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 182 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127 EUR - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-08
افراد شاغل 44783 هزار 2018-08
افراد بیکار 2256 هزار 2018-09
تغییر نرخ بیکاری -23 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.2 % 2018-08
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-08
پست های خالی شغلی 660 هزار 2018-09
دستمزد 3875 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 0.5 % 2018-06
دستمزد در تولید 167 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 82.85 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-06
نرخ اشتغال 75.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 29621 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10846 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 111 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.46 % 2018-09
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-08
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-09
عرضه پول M1 2119 EUR - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 2957 EUR - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 2990 EUR - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک 7830 EUR - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 161078 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 1445 EUR - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 1768 EUR - میلیارد 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 17174 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 105232 EUR - میلیون 2018-08
واردات 88058 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری 15300 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2017-12
بدهی خارجی 4882730 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 14585 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2480 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 3370 تن 2018-09
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2018-06
رابطه مبادله 99.13 نقاط شاخص 2018-08
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 37452 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1653 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10.72 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 142 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 350 EUR - میلیارد 2018-03
بدهی های دولت 1771735 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 340 EUR - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 13190 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 53.7 2018-09
شاخص PMI خدمات 55.9 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 55 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -0.1 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2018-08
تولید صنعتی -0.8 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 87.7 % 2018-09
سفارشات کارخانه 2 % 2018-08
میزان سفارشات جدید 107 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار 3.19 EUR - میلیارد 2018-06
ورشکستگی 1641 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
سود شرکت سهامی 201 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.7 2018-10
تولید خودرو 401800 واحد 2018-09
ثبت خودرو 200134 2018-09
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن -9.7 % 2018-08
تولید فولاد 3900 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.6 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 404 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 494 EUR - میلیارد 2018-06
پس انداز های شخصی 10.2 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 238144 EUR - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 2924467 EUR - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 2.05 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.74 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.5 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.2 % 2018-08
شاخص مسکن 151 نقاط شاخص 2018-09
جواز ساختمان 27498 2018-08
سفارشات ساخت و ساز 2.7 % 2018-07
پی ام آی ساخت و ساز 50.2 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلمان - شاخص های اقتصادی.