بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 12143.47 12204 12053 11904 11755 11466
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.09 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 0.7 0.6 0.7 1.2 1.5
نرخ بیکاری 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
نرخ تورم 2.00 1.5 1.7 1.6 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.2 0.7 0.3 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 22683.00 16600 17200 14000 20000 9400
حساب جاری 30217.35 20800 19500 18400 27800 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
اطمینان کسب و کار 99.20 100 101 103 103 101
شاخص PMI خدمات 55.70 56.5 55.9 52 52.3 53.2
شاخص PMI تولید 44.40 49.1 50.9 51.5 52 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.40 10.5 10.1 9.8 9.4 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
نرخ مالیات شرکت 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
افراد بیکار 2228.88 2550 2600 2650 2690 2710
تغییر نرخ بیکاری -12.00 15 9 10 9 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
نرخ بیکاری جوانان 5.60 6.2 6.3 6.5 6.6 6.9
هزینه های کار 115.62 115 117 117 118 120
بهره وری 99.70 99 100 101 102 104
دستمزد 3899.00 3933 3961 3961 3965 4033
دستمزد در تولید 115.00 116 116 117 117 119
رشد دستمزد 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
حداقل دستمزد 9.19 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35
جمعیت 82.85 83.18 83.18 83.18 83.51 83.51
سن بازنشستگی زنان 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
سن بازنشستگی مردان 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50 62.6 62.8 63 63.2 63.6
هزینه زندگی خانواده 1990.00 2020 2022 2022 2024 2058
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1259 1260 1260 1261 1283
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2081 2083 2083 2085 2120
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3603 3607 3607 3610 3672
تغییر اشتغال 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
نرخ اشتغال 76.50 75.9 75.7 75.6 75.5 75.4
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.00 1.5 1.7 1.6 1.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.2 0.7 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 106 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.20 106 106 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.80 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
قیمت تولید 105.40 106 107 107 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 2 1.9 2 1.8 1.9
تورم مواد غذایی 0.50 1.1 1 1.2 1.5 1.6
CPI مسکن آب و برق 104.70 104 105 105 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 107 109 108 107 110
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
عرضه پول M2 3066.90 3240 3290 3340 3340 3540
ذخایر ارزی 177364.00 175000 177000 179000 179000 185000
ترازنامه بانک 8171.05 9100 9440 9820 9820 10200
وام به بخش خصوصی 1476.91 1520 1540 1560 1560 1700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.60 138 138 138 132 132
ترازنامه بانک مرکزی 1812.70 2520 3220 3410 3410 4680
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 22683.00 16600 17200 14000 20000 9400
حساب جاری 30217.35 20800 19500 18400 27800 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
واردات 95627.00 89500 86600 79500 91500 82900
صادرات 118310.00 106100 103800 93500 111500 92300
بدهی خارجی 4849468.00 5060000 5150000 5250000 5290000 5450000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3082.52 11100 7400 1460 14500 2130
ذخایر طلا 3369.70 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 37452.00 40000 40000 40000 42100 42100
تولید نفت خام 39.00 44 44 44 44 44
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
هزینه های دولت 143.97 142 142 145 146 147
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.5 44.5 44.5 44.7 44.7
بدهی های دولت 1771735.10 1950000 1980000 2010000 2020000 2070000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 99.20 100 101 103 103 101
شاخص PMI خدمات 55.70 56.5 55.9 52 52.3 53.2
شاخص PMI تولید 44.40 49.1 50.9 51.5 52 52.7
پی ام آی مرکب 52.20 50.8 51 51.5 51.9 52.9
تولید صنعتی -0.90 1.2 1.1 1.5 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.5 -0.6 0.7 -0.4 0.6
تولید صنعتی -2.30 1.2 1 1.6 1.9 2.1
سفارشات کارخانه 0.60 0.9 -2 0.4 -0.7 0.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -2.10 1 -6 -1 2 -4
تولید خودرو 414300.00 428000 356000 284000 527000 293000
ثبت خودرو 310715.00 332000 195200 228000 332000 236000
استخراج معدن -15.40 -2 1.7 -0.6 0.5 1.2
تولید فولاد 3675.00 3770 3320 3020 3760 3050
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.40 10.5 10.1 9.8 9.4 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 1.9 1.1 0.9 1 1.5
هزینه های مصرف کننده 402.98 404 403 406 408 412
درآمد قابل تصرف شخص 502.12 495 498 506 508 513
پس انداز های شخصی 10.90 10.4 10.3 10.7 10.8 11
تسهیلات اعتباری خریدار 234441.00 238699 232659 235298 236466 238827
اعتبار بخش خصوصی 2996888.00 3020000 3040000 3060000 3080000 3120000
نرخ وام بانکی 2.05 2.01 2.01 2.01 2.26 2.26
قیمت گازوئیل 1.68 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.70 50.4 50.4 50.4 49.5 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.51 77.4 77.4 77.4 75 75
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 10.30 -2 0.9 1.1 1.5 1.7
شاخص مسکن 157.72 156 156 157 158 160
جواز ساختمان 19501.00 26700 25900 30200 27500 31700
پی ام آی ساخت و ساز 53.00 54.1 53.8 53.6 53.6 52
سفارشات ساخت و ساز 1.10 0.9 0.2 0.5 1 1.6
نرخ مالکیت مسکن 51.40 51.2 51.2 51.2 51 51


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.