بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
بازار سهام 13981.91 13575 13115 12673 12244 11430
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.95 1.04 1.15 1.26 1.39 1.68

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 -0.3 0.7 0.6 0.9 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 1.1 0.2 1.5 1.8 2.5
نرخ بیکاری 5.00 4.9 4.9 5 5.1 4.9
نرخ تورم 7.40 7 6.3 6.1 4.2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.3 -0.2 0.7 0.3 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری 9672.40 18700 14800 19000 20000 18400
حساب جاری 18767.78 21500 23600 18500 25400 16900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.30 72 72 72 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -0.8 -0.8
اطمینان کسب و کار 91.80 92.5 94.7 97.7 102 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.60 53.7 53.6 54.8 55 55.1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.60 54 54.2 54.5 54.9 55.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.50 -25.2 6.2 4.5 7 6.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.10 0.7 -1 0.6 0.8 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.00 4.9 4.9 5 5.1 4.9
افراد شاغل 45332.00 45100 45150 45200 45190 45440
افراد بیکار 2287.00 2220 2200 2200 2290 2260
تغییر نرخ بیکاری -13.00 -5 -28 -30 -24 -16
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1 1 1.1 1.2 1.1
نرخ بیکاری جوانان 5.50 5.4 5.4 5.5 5.6 5.5
هزینه های کار 114.05 115 113 115 117 119
بهره وری 96.50 101 102 102 103 105
پست های خالی شغلی 851.56 760 720 740 750 770
دستمزد 4168.00 4160 4208 4264 4251 4345
دستمزد در تولید 112.60 112 105 106 115 108
رشد دستمزد -1.40 1.6 1.9 2.3 2 1.9
حداقل دستمزد 9.82 9.82 10.45 12 10.45 12.45
جمعیت 83.17 84.17 84.17 84.17 84.69 84.69
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.92 65.92 65.92 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.92 65.92 65.92 66 66
نرخ هماهنگ بیکاری 2.90 3 3.1 3.2 3.3 3.2
نرخ مشارکت نیروی کار 79.50 78.8 78.9 79 79.1 79.2
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4
نرخ اشتغال 76.90 76.4 76.7 76.8 76.9 77.1

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.40 7 6.3 6.1 4.2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.3 -0.2 0.7 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.20 117 117 118 120 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116.90 117 117 118 121 121
قیمت مصرف کننده اصلی 112.00 112 112 112 113 115
اندازه اصل تورم 3.80 2.5 1.9 2 1.8 2.3
قیمت تولید 145.10 128 128 134 146 138
تغییر قیمت تولید کننده 33.50 14.4 8.6 3 3.6 3
قیمت واردات 135.90 126 126 123 121 119
تورم مواد غذایی 8.60 3.4 2.2 1.7 2 1.9
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 2.80 0.6 0.7 0.4 0.3 0.5
CPI مسکن آب و برق 116.40 115 115 116 121 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.50 129 129 130 130 131

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3
عرضه پول M2 3684.10 3690 3720 3700 3750 3800
ذخایر ارزی خارجی 288953.00 265000 268000 264000 263500 267000
ترازنامه بانک 9906.07 9640 9690 9750 9740 9840
وام به بخش خصوصی 1701.53 1650 1690 1750 1740 1790
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176.90 169 169 169 165 165
ترازنامه بانک مرکزی 2923.70 3400 3600 3480 3620 3820

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 9672.40 18700 14800 19000 20000 18400
حساب جاری 18767.78 21500 23600 18500 25400 16900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2
واردات 127713.52 105500 106800 109100 112200 112100
صادرات 137385.92 124200 121600 128100 132200 130500
بدهی خارجی 6132897.00 5850000 5880000 5910000 5940000 6020000
گردش سرمایه 8872.94 11900 12600 19500 17500 20100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4717.16 3800 5100 3600 7200 2500
حواله 514.19 600 600 600 600 550
ذخایر طلا 3359.09 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 698.75 2100 3400 2700 1820 3200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.30 72 72 72 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -0.8 -0.8
ارزش بودجه دولت -41.25 0 -10 -22 11 20
هزینه های دولت 175.82 181 174 178 179 183
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 48 48 48 46 46
درآمدهای دولت 413.53 384 386 422 404 436
بدهی های دولت 2319773.41 2340000 2370000 2360000 2380000 2450000
هزینه های مالی 441.36 394 408 411 396 416
درخواست پناهندگی 13720.00 12000 12000 12000 12000 12000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 91.80 92.5 94.7 97.7 102 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.60 53.7 53.6 54.8 55 55.1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.60 54 54.2 54.5 54.9 55.1
پی ام آی مرکب 54.30 54.4 54.6 54.8 55 54.6
تولید صنعتی -3.50 2.1 3 2.8 3.4 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.90 0.2 -0.7 0.4 0.7 0.3
تولید صنعتی -4.00 5.4 4.6 3.8 4.2 3.6
میزان استفاده ازظرفیت تولید 85.50 86.8 87.2 87 87.2 87.5
سفارشات کارخانه -4.70 0.8 -1 0.4 0.8 0.5
ورشکستگی 1132.00 1380 1400 1490 1470 1540
سود شرکت سهامی 203.88 199 203 205 206 208
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -34.30 10 12 9 15 11
تولید خودرو 257600.00 316200 382000 307000 394000 325000
ثبت خودرو 180264.00 245900 292000 345000 247000 366000
استخراج معدن 1.31 5.2 4 3.6 4 2.9

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.50 -25.2 6.2 4.5 7 6.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.10 0.7 -1 0.6 0.8 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.70 1.2 3.6 3 2.8 2.6
هزینه های مصرف کننده 413.80 402 422 420 421 430
درآمد قابل تصرف شخص 524.66 521 525 533 534 546
پس انداز های شخصی 12.50 12 11.6 11.5 11.2 11
تسهیلات اعتباری خریدار 233525.00 234912 234359 236188 237728 242093
اعتبار بخش خصوصی 3442110.00 3344243 3354383 3457912 3504068 3544360
نرخ وام بانکی 1.78 1.78 2.03 2.28 2.28 2.53
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.60 62 62 62 59 59
بدهی خانوار به درآمد 87.16 88 88 88 85 85
قیمت گازوئیل 2.15 2.23 2.3 2.38 2.47 2.47

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 10.20 4.2 4.4 3.7 3.2 4
شاخص مسکن 224.14 215 217 214 216 220
نرخ مالکیت مسکن 50.40 50.4 50.4 50.4 50.2 50.2
جواز ساختمان 30857.00 27400 33400 36400 29800 38200
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 46.00 51 53.6 54.5 55 54.4
سفارشات ساخت و ساز -4.40 4.4 3.7 2.9 3.4 3.6


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.