بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
بازار سهام 12633.71 12338 12049 11767 11492 10941
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.51 0.05 0.11 0.17 0.24 0.37

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 4.2 2 1.5 1.4 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 -8.8 -6 -2 9.2 6.5
نرخ بیکاری 3.90 4.5 4.5 4.4 4 3.6
نرخ تورم 0.90 -0.2 0.3 1 1.4 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 7052.00 23900 9400 17600 1800 6800
حساب جاری 6500.00 20800 17400 25200 18900 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 5.9 5.9 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 75 75 72 72 72
بودجه دولت 1.40 -7 -7 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 86.20 85 90 94 95 100
شاخص PMI خدمات 47.30 45 49 52 55 53
شاخص PMI تولید 45.20 48 50 51 56 52
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.60 -2.2 -1.3 3.2 4 6.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.90 -0.8 -0.3 1.1 0.9 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.90 4.5 4.5 4.4 4 3.6
افراد شاغل 44596.00 41100 40900 41400 42000 42500
افراد بیکار 2853.31 3620 3780 3700 3680 3290
تغییر نرخ بیکاری 69.00 51 15 -60 -20 -40
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 2.6 3 2.4 2.3 2.1
نرخ بیکاری جوانان 5.40 5.4 5.4 5.3 4.9 4.9
هزینه های کار 111.20 107 109 111 112 110
بهره وری 81.90 74 76 78 79 84
پست های خالی شغلی 570.35 420 440 460 510 570
دستمزد 4035.00 3948 4019 4043 4059 4063
دستمزد در تولید 101.20 99.29 101 102 102 102
رشد دستمزد 0.40 -1.6 -0.4 0.2 0.6 1.1
حداقل دستمزد 9.35 9.35 9.35 9.5 9.5 9.5
جمعیت 83.20 83.51 83.51 83.84 83.84 83.84
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 60.2 60 60.6 61 61.7
تغییر اشتغال 0.00 0.6 -0.7 0.5 0.4 0.6
نرخ اشتغال 77.00 73.6 73.6 74.2 74.7 75

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.90 -0.2 0.3 1 1.4 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60 106 106 107 108 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.90 106 106 107 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.50 106 106 106 108 108
اندازه اصل تورم 1.20 0.2 0.4 0.7 1 1.4
قیمت تولید 103.00 104 105 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.20 -0.8 0.3 0.8 1.5 1.4
قیمت واردات 95.50 92 96 99 102 105
تورم مواد غذایی 4.20 0.5 0.9 1.2 1.4 1.5
CPI مسکن آب و برق 105.80 105 106 107 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10 106 107 106 105 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
عرضه پول M2 3315.20 3780 4000 3890 3800 3620
ذخایر ارزی 223125.00 229000 231000 231000 233000 236000
ترازنامه بانک 9064.22 9290 9500 9480 9510 9460
وام به بخش خصوصی 1598.86 1790 1850 1840 1880 1900
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154.10 165 165 163 163 163
ترازنامه بانک مرکزی 1979.80 2370 2580 2490 2500 2970

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 7052.00 23900 9400 17600 1800 6800
حساب جاری 6500.00 20800 17400 25200 18900 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 5.9 5.9 6.8 6.8 6.8
واردات 73217.00 79900 76900 88600 87600 91900
صادرات 80269.00 107800 92300 106200 89400 95700
بدهی خارجی 5202055.00 5122000 5196000 5256000 5291000 5360000
گردش سرمایه 8989.76 12900 14800 10800 9500 12500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10907.33 -8200 -2130 4500 2300 5200
ذخایر طلا 3364.20 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 38881.00 22000 22000 28100 28100 28100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 75 75 72 72 72
بودجه دولت 1.40 -7 -7 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت 7.09 -44 -38 12 -19 -13
هزینه های دولت 166.26 175 179 178 180 179
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 55 55 46 46 46
درآمدهای دولت 418.79 364 387 392 377 402
بدهی های دولت 1955357.52 2010000 2060000 2070000 2050000 2080000
هزینه های مالی 413.51 408 425 380 396 415

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.01 40.01 40.01 40.01 40.01 40.01
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.13 20.13 20.13 20.13 20.13 20.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 86.20 85 90 94 95 100
شاخص PMI خدمات 47.30 45 49 52 55 53
شاخص PMI تولید 45.20 48 50 51 56 52
پی ام آی مرکب 47.00 47 49.4 51 55.5 53
تولید صنعتی -19.30 -6.4 -2 4.5 15.1 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.80 -1 -0.6 0.8 0.5 0.6
تولید صنعتی -23.70 -7 -2.6 5.9 17.8 5.1
استفاده از ظرفیت 70.60 77 75 79 82 88
سفارشات کارخانه 10.40 -1.2 -1 1.1 0.5 0.6
ورشکستگی 1545.00 1920 1910 1800 1850 1750
سود شرکت سهامی 169.17 159 158 168 162 165
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 63.40 5 2 1 15 5
تولید خودرو 300800.00 222000 205000 265000 174000 234000
ثبت خودرو 220272.00 175100 216000 219000 209000 222000
استخراج معدن -10.70 -5.6 -1.8 5.1 13.8 4.2
تولید فولاد 2850.00 3290 3050 3050 3050 3200

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.60 -2.2 -1.3 3.2 4 6.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.90 -0.8 -0.3 1.1 0.9 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 -2.4 -2 1.5 2.9 4.8
هزینه های مصرف کننده 414.62 416 403 406 453 429
درآمد قابل تصرف شخص 503.41 492 478 493 550 509
پس انداز های شخصی 12.40 14.4 14 14.2 13.6 12
تسهیلات اعتباری خریدار 238210.00 230499 223725 233446 260125 238267
اعتبار بخش خصوصی 3185947.00 3260000 3320000 3310000 3290000 3280000
نرخ وام بانکی 1.83 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.40 67 67 65 65 65
بدهی خانوار به درآمد 83.73 94 94 91 91 91
قیمت گازوئیل 1.46 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز 1.70 -4.8 -1.2 4.9 11.5 3.8
شاخص مسکن 177.51 169 170 172 174 177
نرخ مالکیت مسکن 51.50 51 51 50.9 50.9 50.9
جواز ساختمان 27043.00 17900 22700 25400 22800 26400
پی ام آی ساخت و ساز 41.30 50 51 50.5 54.5 52.5
سفارشات ساخت و ساز -5.30 -3.2 -2 2.5 4 4.5


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.