بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
بازار سهام 10356.70 10221 9981 9748 9520 9063
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 0.04 0.08 0.13 0.18 0.29

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 -5.6 -1.7 1.1 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -9.4 -4.8 -2.8 -1 1
نرخ بیکاری 3.20 5.5 7.5 7.4 7.2 7
نرخ تورم 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 13877.00 17400 21900 15400 25600 3800
حساب جاری 16600.00 14000 20800 17400 25200 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 6.8 6.8 6.8 5.9 5.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.90 65 65 65 70 70
بودجه دولت 1.50 -3.7 -3.7 -3.7 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 86.10 78 85 90 94 100
شاخص PMI تولید 45.40 44 48 50 51 52
شاخص PMI خدمات 31.70 40 45 49 52 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.70 -4 -2.2 -1.3 3.2 6.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.20 5.5 7.5 7.4 7.2 7
افراد شاغل 45244.00 45500 45500 45900 45900 46500
افراد بیکار 2335.37 2690 2690 2710 2710 2770
تغییر نرخ بیکاری 1.00 20 11 15 15 19
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.2 1.2 1.2 1 1
نرخ بیکاری جوانان 5.30 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1
هزینه های کار 109.67 110 111 111 111 114
بهره وری 98.90 102 103 104 104 107
پست های خالی شغلی 691.14 645 645 640 640 620
دستمزد 4012.00 4065 4072 4076 4076 4154
رشد دستمزد 0.70 1.7 1.5 1.6 1.6 1.9
دستمزد در تولید 101.60 104 102 103 103 105
حداقل دستمزد 9.35 9.35 9.35 9.35 9.5 9.5
جمعیت 83.20 83.51 83.51 83.51 83.84 83.84
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00 63.2 63.4 63.6 63.6 63.6
هزینه زندگی خانواده 1990.00 2024 2020 2022 2022 2060
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1261 1259 1260 1260 1284
قسمت مدت زمان اشتغال 11230.10 12700 12700 13500 13500 14000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2085 2081 2083 2083 2122
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3610 3603 3607 3607 3675
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
نرخ اشتغال 77.00 75.4 75.3 75.4 75.4 75.2
استخدام تمام وقت 29916.60 32000 32000 32500 32500 33200

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 107 107 107 107 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.80 107 107 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.40 107 108 108 107 110
اندازه اصل تورم 1.50 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9
قیمت تولید 104.90 106 106 106 106 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 1 0.9 1.2 1.2 1.6
قیمت صادرات 102.60 105 105 107 107 108
قیمت واردات 100.40 107 107 109 109 111
تورم مواد غذایی 3.10 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 105.90 106 106 107 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.70 109 108 108 108 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
عرضه پول M2 3173.70 3340 3340 3440 3440 3520
ذخایر ارزی 215748.00 207000 209000 211000 211000 219000
ترازنامه بانک 8542.42 9110 9290 9500 9500 10100
وام به بخش خصوصی 1560.54 1491 1527 1517 1545 1532
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154.10 132 132 132 132 127
ترازنامه بانک مرکزی 1765.30 2140 2370 2580 2580 2970

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 13877.00 17400 21900 15400 25600 3800
حساب جاری 16600.00 14000 20800 17400 25200 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 6.8 6.8 6.8 5.9 5.9
واردات 92651.00 75100 85900 76900 88600 91900
صادرات 106528.00 92500 107800 92300 114200 95700
بدهی خارجی 4974278.00 5164000 5122000 5196000 5196000 5250000
گردش سرمایه -10300.50 25900 25900 14800 14800 12500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2416.81 9800 8200 2130 2130 1500
ذخایر طلا 3366.77 3400 3400 3400 3400 3400
رابطه مبادله 102.19 98.13 98.13 98.17 98.17 97.3
ورود توریست 38881.00 30000 30000 30000 42100 42100
تولید نفت خام 37.00 44 44 44 44 44

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.90 65 65 65 70 70
بودجه دولت 1.50 -3.7 -3.7 -3.7 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت 7.09 9 16 4 4 6
هزینه های دولت 165.93 158 163 161 164 163
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6
درآمدهای دولت 383.95 401 402 405 405 415
بدهی های دولت 1899167.55 1980000 2010000 1990000 1990000 2050000
هزینه های مالی 376.86 392 386 401 401 409
درخواست پناهندگی 8355.00 9500 9500 1900 1900 1200

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 86.10 78 85 90 94 100
شاخص PMI تولید 45.40 44 48 50 51 52
شاخص PMI خدمات 31.70 40 45 49 52 53
پی ام آی مرکب 35.00 42 47 49.4 51 53
تولید صنعتی -1.20 1.4 1.2 1.1 1.1 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.4 -0.6 0.6 0.6 0.5
تولید صنعتی -2.10 0.7 0.9 1 1 1.7
استفاده از ظرفیت 83.10 86.2 86.2 86.2 86.2 86
میزان سفارشات جدید 104.10 108 108 111 111 112
سفارشات کارخانه -1.40 1 -1.2 0.6 0.6 0.5
ورشکستگی 1363.00 1750 1750 1750 1750 1690
سود شرکت سهامی 179.67 168 169 170 170 174
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49.50 -30 -28 -24 -12 -17
تولید خودرو 287900.00 360000 342000 285000 285000 295000
ثبت خودرو 215119.00 326000 199100 236000 236000 245000
استخراج معدن -7.10 -2 1.5 2.5 2.5 2.1
تولید فولاد 2920.00 3680 3290 3050 3050 3200

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.70 -4 -2.2 -1.3 3.2 6.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 -2.7 -1.7 -1 1.5 1.4
هزینه های مصرف کننده 428.55 413 422 417 424 421
درآمد قابل تصرف شخص 508.45 486 499 494 503 499
پس انداز های شخصی 11.20 10.9 11 11.2 11.2 11.5
تسهیلات اعتباری خریدار 238005.00 228461 233665 231341 235625 233654
اعتبار بخش خصوصی 3128463.00 2949795 3027846 3018805 3079416 3048993
نرخ وام بانکی 1.95 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.30 56 56 56 56 55
بدهی خانوار به درآمد 83.73 75 75 75 75 72
قیمت گازوئیل 1.40 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 4.60 1.8 1.5 1.4 1.7 1.9
شاخص مسکن 172.98 178 181 185 185 190
نرخ مالکیت مسکن 51.50 51 51 51 51 50.9
جواز ساختمان 36606.00 22100 25900 29700 29700 32400
پی ام آی ساخت و ساز 42.00 42 46 51 50.5 52.5
سفارشات ساخت و ساز 9.10 1 1.2 1.1 1.5 1.6


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.