بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 15306.76 14765 14419 14079 13749 13111
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.37 0.03 0.07 0.11 0.16 0.19

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.2 1.1 0.8 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.5 4 2.5 2.6 1.7
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.7 5.9 5.6 5.2
نرخ تورم 5.20 4.9 3.1 2.7 1.9 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
موازنه تجاری 16200.00 6800 19500 14700 15800 9200
حساب جاری 19600.00 19100 24900 21500 23600 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.80 73 72 72 72 72
بودجه دولت -4.20 -7.5 -2 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 96.50 97.1 101 105 104 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.40 55 54 54.5 54.2 54.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.70 54 53.6 54 54.2 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.60 -0.2 7 5.8 6.2 7.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 0.5 1 0.7 -1 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 45 45 45 45

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.7 5.9 5.6 5.2
افراد شاغل 44888.00 45000 45050 45100 45150 45200
افراد بیکار 2317.07 2500 2560 2600 2570 2470
تغییر نرخ بیکاری -34.00 -40 -22 -26 -28 -30
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 2.1 1.9 1.7 1.5 1.6
نرخ بیکاری جوانان 6.50 6.6 6.9 7.1 6.8 6.4
هزینه های کار 113.12 122 116 113 115 117
بهره وری 95.50 99 100 101 102 102
پست های خالی شغلی 808.63 850 790 760 720 740
دستمزد 4094.00 4113 4114 4070 4160 4208
دستمزد در تولید 102.90 121 104 112 105 106
رشد دستمزد 3.00 2 1.5 1.6 1.9 2.3
حداقل دستمزد 9.50 9.6 9.82 9.82 10.45 10.45
جمعیت 83.17 83.84 84.17 84.17 84.17 84.17
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92 65.92
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92 65.92
Harmonised Unemployment Rate 3.30 3.8 4 3.8 3.5 3.4
نرخ مشارکت نیروی کار 78.40 78.6 78.7 78.7 78.9 79
تغییر اشتغال 0.20 0.6 0.7 0.4 0.3 0.5
نرخ اشتغال 75.60 75.9 76.2 76.4 76.7 76.8

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 5.20 4.9 3.1 2.7 1.9 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.50 111 111 112 112 113
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.00 111 111 112 112 112
قیمت مصرف کننده اصلی 109.90 110 109 111 112 110
اندازه اصل تورم 2.90 1.8 1.6 1.5 1.6 1.7
قیمت تولید 122.80 111 114 117 123 117
تغییر قیمت تولید کننده 18.40 8.9 5.6 4.4 3.6 3
قیمت واردات 118.20 112 110 113 114 115
تورم مواد غذایی 4.40 1.5 1.9 2 2.2 1.7
CPI مسکن آب و برق 109.20 110 111 111 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10 113 118 119 118 119

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.47
عرضه پول M2 3589.80 3720 3640 3690 3720 3700
ذخایر ارزی خارجی 250340.00 256000 252000 255000 258000 254000
ترازنامه بانک 9380.82 9460 9320 9340 9290 9250
وام به بخش خصوصی 1653.93 1800 1850 1800 1790 1750
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176.90 163 159 159 159 159
ترازنامه بانک مرکزی 2782.20 2970 2890 2880 2870 2860

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 16200.00 6800 19500 14700 15800 9200
حساب جاری 19600.00 19100 24900 21500 23600 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9
واردات 101600.00 91900 106000 89500 96800 95900
صادرات 117800.00 102700 125500 104200 112600 105100
بدهی خارجی 5753288.00 5820000 5890000 5850000 5880000 5910000
گردش سرمایه -3438.32 12500 16900 11900 12600 19500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18193.40 5200 6600 3800 5100 3600
حواله 514.19 514 600 600 600 600
ذخایر طلا 3359.12 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 2045.64 2250 1510 2100 3400 2700

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.80 73 72 72 72 72
بودجه دولت -4.20 -7.5 -2 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -73.78 6 -13 0 -10 11
هزینه های دولت 174.66 179 177 178 179 181
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 53.5 48 48 48 48
درآمدهای دولت 414.10 402 390 384 386 422
بدهی های دولت 2251829.82 2220000 2260000 2250000 2240000 2220000
هزینه های مالی 455.34 415 390 394 408 411

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.98 19.43 19.98 19.98 19.98 19.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.23 20.78 20.23 20.23 20.23 20.23

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 96.50 97.1 101 105 104 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.40 55 54 54.5 54.2 54.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 52.70 54 53.6 54 54.2 54.5
پی ام آی مرکب 52.20 53.2 53.7 54.4 54.6 54.8
تولید صنعتی -1.00 4.5 3 3.6 3 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 0.6 0.8 1 -0.7 0.4
تولید صنعتی -1.40 5.1 4.5 5.4 4.6 3.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 84.70 88 87 86.8 87.2 87
سفارشات کارخانه 1.30 0.6 0.9 0.8 -1 0.4
ورشکستگی 1029.00 1250 1320 1380 1400 1490
سود شرکت سهامی 198.04 182 179 175 192 176
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 31.70 26.5 12 15 12 9
تولید خودرو 237000.00 294000 385000 316200 382000 307000
ثبت خودرو 198258.00 322000 299000 245900 292000 345000
استخراج معدن 2.00 4.2 4.8 5.2 4 3.6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.60 -0.2 7 5.8 6.2 7.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 0.5 1 0.7 -1 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.90 4.8 3.6 4.2 3.6 3
هزینه های مصرف کننده 421.69 424 398 405 433 421
درآمد قابل تصرف شخص 524.41 528 541 527 538 538
پس انداز های شخصی 12.20 12 12.5 12 11.6 11.5
تسهیلات اعتباری خریدار 233891.00 245779 241487 238165 239972 245129
اعتبار بخش خصوصی 3337850.00 3280000 3416524 3390553 3424634 3360000
نرخ وام بانکی 1.83 2.76 1.83 1.83 1.83 1.93
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.90 65 62 62 62 62
بدهی خانوار به درآمد 87.16 91 88 88 88 88
قیمت گازوئیل 1.95 1.34 1.76 1.67 1.59 1.51

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز 0.10 3.8 4.6 5.2 4.4 3.7
شاخص مسکن 208.05 212 216 215 217 214
نرخ مالکیت مسکن 50.40 50.9 50.4 50.4 50.4 50.4
جواز ساختمان 26378.00 36400 38600 37400 33400 40400
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 47.70 52.5 53.8 54 54.2 54.5
سفارشات ساخت و ساز 5.70 4.5 3.6 4.4 3.7 2.9


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.