بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 12423.99 12245 12094 11944 11795 11505
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.27 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 0.6 0.7 1.2 1.4 1.5
نرخ بیکاری 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
نرخ تورم 1.60 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری 20600.00 17200 14000 20000 20000 9400
حساب جاری 16500.00 19500 18400 27800 22500 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1 1 1
اطمینان کسب و کار 97.40 99.1 103 103 102 101
شاخص PMI خدمات 55.80 55.9 52 52.3 52.9 53.2
شاخص PMI تولید 45.00 50.9 51.5 52 52.6 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.80 10.1 9.8 9.4 9.1 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
تغییر نرخ بیکاری -1.00 9 10 9 20 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
نرخ بیکاری جوانان 5.10 6.3 6.5 6.6 5 6.9
هزینه های کار 116.69 117 117 118 119 120
بهره وری 99.00 100 101 102 102 104
دستمزد 3932.00 3961 3961 3965 3999 4033
دستمزد در تولید 115.20 116 117 117 117 119
رشد دستمزد 1.20 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
حداقل دستمزد 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35
جمعیت 82.85 83.18 83.18 83.51 83.51 83.51
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80 62.8 63 63.2 63.2 63.6
هزینه زندگی خانواده 1990.00 2022 2022 2024 2024 2058
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1260 1260 1261 1261 1283
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2083 2083 2085 2085 2120
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3607 3607 3610 3610 3672
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
نرخ اشتغال 76.30 75.7 75.6 75.5 75.4 75.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.60 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 106 106 106 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.70 106 106 106 108 108
اندازه اصل تورم 1.60 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
قیمت تولید 105.30 107 107 107 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 1.9 2 1.8 1.9 1.9
تورم مواد غذایی 1.00 1 1.2 1.5 1.4 1.6
CPI مسکن آب و برق 104.80 105 105 106 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.60 109 108 107 109 110
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
ذخایر ارزی 187401.00 183000 184000 183000 185000 188000
ترازنامه بانک 8171.05 9140 9420 9620 9910 10200
وام به بخش خصوصی 1513.41 1540 1560 1494 1532 1700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.60 138 138 132 132 132
ترازنامه بانک مرکزی 1812.70 2020 2210 2510 2740 3280
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 20600.00 17200 14000 20000 20000 9400
حساب جاری 16500.00 19500 18400 27800 22500 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
واردات 93367.00 86600 79500 91500 90100 82900
صادرات 113936.00 103800 93500 111500 107500 92300
بدهی خارجی 4994410.00 5150000 5250000 5290000 4907662 5450000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11885.30 7400 1460 14500 9800 2130
ورود توریست 37452.00 40000 40000 42100 42100 42100
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1 1 1
هزینه های دولت 143.22 142 146 146 145 148
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.5 44.5 44.7 44.7 44.7
بدهی های دولت 1927156.39 1940000 1950000 1970000 1980000 1990000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.06 40.21 40.21 40.21 39.06 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 19.43 19.43 19.43 19.44 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 20.78 20.78 20.78 19.63 20.78
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 97.40 99.1 103 103 102 101
شاخص PMI خدمات 55.80 55.9 52 52.3 52.9 53.2
شاخص PMI تولید 45.00 50.9 51.5 52 52.6 52.7
پی ام آی مرکب 52.60 51 51.5 51.9 52.3 52.9
تولید صنعتی -3.70 0.5 1.1 0.9 1.2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 -0.6 0.7 -0.4 0.4 0.6
تولید صنعتی -4.10 0.1 0.5 1.1 1.4 1.2
سفارشات کارخانه -2.20 -2 0.4 -0.7 1 0.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.50 -12 -4 2 4 -4
تولید خودرو 374700.00 356000 284000 527000 430000 293000
ثبت خودرو 325231.00 195200 228000 332000 336000 236000
استخراج معدن -15.70 -4 -0.6 0.5 1.1 2.5
تولید فولاد 3470.00 3320 3020 3760 3680 3050
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.80 10.1 9.8 9.4 9.1 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.00 1.1 0.9 1 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 408.97 404 408 409 414 415
درآمد قابل تصرف شخص 505.02 499 509 510 511 517
پس انداز های شخصی 10.50 10.3 10.7 10.8 10.9 11
تسهیلات اعتباری خریدار 234441.00 233047 236700 237167 237254 240724
اعتبار بخش خصوصی 3022346.00 3040000 3060000 3080000 3032851 3120000
نرخ وام بانکی 2.12 2.01 2.01 2.26 2.1 2.26
قیمت گازوئیل 1.69 1.48 1.44 1.41 1.51 1.41
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.90 50.4 50.4 49.5 49.5 49.5
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 0.10 2.8 2.3 2.2 2.1 1.7
شاخص مسکن 160.02 162 162 165 164 166
جواز ساختمان 26752.00 25900 30200 27500 27100 31700
پی ام آی ساخت و ساز 50.00 53.8 53.6 53 54 52
سفارشات ساخت و ساز 11.30 0.2 0.5 1 0.9 1.6
نرخ مالکیت مسکن 51.40 51.2 51.2 51 51 51


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.