بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 13566.75 12986 12835 12686 12539 12249
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.37 0.03 0.06 0.09 0.13 0.15
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1
نرخ بیکاری 3.10 3 3.2 3.3 3.4 3.5
نرخ تورم 1.50 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 18337.00 23000 17400 23900 9400 6800
حساب جاری 24900.00 27800 22500 20800 15400 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
بودجه دولت 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
اطمینان کسب و کار 96.30 95 97 99 101 102
شاخص PMI خدمات 54.20 52.3 52.9 52.6 53.2 54
شاخص PMI تولید 45.20 47 50.8 52.4 52.7 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.60 9.4 9.1 9.2 9 8.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.10 3 3.2 3.3 3.4 3.5
افراد شاغل 45191.00 45500 45500 45500 45900 46500
افراد بیکار 2227.16 2690 2690 2690 2710 2770
تغییر نرخ بیکاری 8.00 9 20 11 15 19
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
نرخ بیکاری جوانان 5.90 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
هزینه های کار 108.96 119 110 111 111 113
بهره وری 97.30 101 102 103 104 107
پست های خالی شغلی 772.66 645 645 645 640 620
دستمزد 3997.00 3999 4065 4057 4061 4138
دستمزد در تولید 163.20 102 104 102 103 105
رشد دستمزد 1.90 1.7 1.7 1.5 1.6 1.9
حداقل دستمزد 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35
جمعیت 83.20 83.51 83.51 83.51 83.51 83.84
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 61.60 63.2 63.2 63.4 63.6 63.6
هزینه زندگی خانواده 1990.00 2024 2024 2020 2022 2060
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1261 1261 1259 1260 1284
قسمت مدت زمان اشتغال 11230.10 12700 12700 12700 13500 14000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2085 2085 2081 2083 2122
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3610 3610 3603 3607 3675
تغییر اشتغال 0.10 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2
نرخ اشتغال 77.00 75.5 75.4 75.3 75.4 75.2
استخدام تمام وقت 29916.60 32000 32000 32000 32500 33200
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.50 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.80 106 107 107 107 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.00 106 107 107 108 111
قیمت مصرف کننده اصلی 105.90 106 107 108 107 109
اندازه اصل تورم 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9
قیمت تولید 104.50 106 106 106 106 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.6 1 0.9 1.2 1.6
قیمت صادرات 102.40 105 105 105 107 108
قیمت واردات 101.50 107 107 107 109 111
تورم مواد غذایی 1.90 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 105.50 106 106 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 106 109 108 108 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
عرضه پول M2 3146.20 3290 3340 3340 3440 3520
ذخایر ارزی 199295.00 208000 207000 209000 211000 219000
ترازنامه بانک 8542.42 8820 9110 9290 9500 10100
وام به بخش خصوصی 1539.90 1514 1542 1543 1554 1571
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154.10 132 132 132 132 127
ترازنامه بانک مرکزی 1765.30 1910 2140 2370 2580 2970
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 18337.00 23000 17400 23900 9400 6800
حساب جاری 24900.00 27800 22500 20800 15400 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
واردات 94580.00 91500 90100 88900 82900 88900
صادرات 112917.00 114500 107500 112800 92300 95700
بدهی خارجی 5164628.00 5154000 5164000 5122000 5196000 5250000
گردش سرمایه 30367.86 25900 25900 25900 14800 12500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12459.66 14500 9800 8200 2130 1500
ذخایر طلا 3366.77 3400 3400 3400 3400 3400
رابطه مبادله 100.89 98.13 98.13 98.13 98.17 97.3
ورود توریست 38881.00 42100 42100 42100 42100 44200
تولید نفت خام 38.00 44 44 44 44 44
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
بودجه دولت 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
ارزش بودجه دولت 24.28 9 9 16 4 6
هزینه های دولت 164.15 162 163 165 166 167
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6
درآمدهای دولت 396.15 401 401 402 405 415
بدهی های دولت 1930352.07 1970000 1980000 2010000 1990000 2050000
هزینه های مالی 371.87 392 392 386 401 409
درخواست پناهندگی 8355.00 9500 9500 9500 1900 1200
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 96.30 95 97 99 101 102
شاخص PMI خدمات 54.20 52.3 52.9 52.6 53.2 54
شاخص PMI تولید 45.20 47 50.8 52.4 52.7 54
پی ام آی مرکب 51.10 50 52.3 52 52.9 54.5
تولید صنعتی -2.60 -0.6 1.4 1.2 1.1 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 -0.4 0.4 -0.6 0.6 0.5
تولید صنعتی -4.00 -1 0.7 0.9 1 1.7
استفاده از ظرفیت 82.60 86.2 86.2 86.2 86.2 86
میزان سفارشات جدید 100.30 108 108 108 111 112
سفارشات کارخانه -1.30 -0.7 1 -1.2 0.6 0.5
ورشکستگی 1592.00 1750 1750 1750 1750 1690
سود شرکت سهامی 174.78 167 168 169 170 174
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 26.70 12 -4 -8 -4 -3
تولید خودرو 276400.00 425000 360000 342000 285000 295000
ثبت خودرو 283380.00 332000 326000 199100 236000 245000
استخراج معدن -6.80 -6 -2 1.5 2.5 2.1
تولید فولاد 3215.00 3760 3680 3290 3050 3200
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.60 9.4 9.1 9.2 9 8.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 1 1.5 1.7 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 428.01 426 427 429 432 437
درآمد قابل تصرف شخص 506.31 497 502 507 511 516
پس انداز های شخصی 10.90 10.8 10.9 11 11.2 11.5
تسهیلات اعتباری خریدار 237464.00 234597 236165 238017 239601 242237
اعتبار بخش خصوصی 3104068.00 2998896 3049251 3084249 3114424 3148682
نرخ وام بانکی 2.04 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
قیمت گازوئیل 1.60 1.76 1.8 1.84 1.89 1.89
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.00 56 56 56 56 55
بدهی خانوار به درآمد 83.73 75 75 75 75 72
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 4.80 2.2 1.8 1.5 1.4 1.9
شاخص مسکن 169.97 175 178 181 185 190
جواز ساختمان 26954.00 21500 22100 25900 29700 32400
پی ام آی ساخت و ساز 53.80 50.6 52.9 52.5 52 52.5
سفارشات ساخت و ساز 9.10 2.4 1 1.2 1.1 1.6
نرخ مالکیت مسکن 51.50 51 51 51 51 50.9


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.