بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 13878.33 13581 13263 12953 12650 12043
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.54 0.05 0.11 0.18 0.25 0.4

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.50 -1.7 4.5 1.8 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 -2 9.2 4.9 2.5 2.5
نرخ بیکاری 4.50 5.4 5.1 4.8 4.2 3.4
نرخ تورم -0.30 0.5 1.2 1.2 1.3 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 17153.00 9400 17600 1800 6800 6800
حساب جاری 21300.00 25200 18900 22500 19100 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 72 72 72 72 69
بودجه دولت -4.80 -2 -2 -2 -2 0.8
اطمینان کسب و کار 92.10 94 95 97 100 104
شاخص PMI خدمات 46.80 52 54.7 53.2 53 53
شاخص PMI تولید 57.00 51 55 53.6 52 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.30 3.2 4 5.1 6.4 7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 1.1 0.9 -1.2 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 29.79 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 47.5 45

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.50 5.4 5.1 4.8 4.2 3.4
افراد شاغل 44507.00 42800 42000 42250 42500 44500
افراد بیکار 2707.24 3400 3280 3050 3000 2890
تغییر نرخ بیکاری -37.00 -60 -20 -36 -40 -40
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 2.4 2.3 2.2 2.1 1.6
نرخ بیکاری جوانان 6.10 7 6.7 6.4 5.8 5.8
هزینه های کار 111.56 120 109 111 122 122
بهره وری 100.20 95 94 97 99 102
پست های خالی شغلی 581.23 560 510 590 680 720
دستمزد 3978.00 4019 4029 3891 4113 4063
دستمزد در تولید 166.40 101 102 102 121 102
رشد دستمزد -1.30 0.2 0.6 0.9 1.1 1.5
حداقل دستمزد 9.35 9.5 9.5 9.5 9.5 9.85
جمعیت 83.20 83.84 83.84 83.84 83.84 84.17
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 61.6 61 61.5 61.7 62.9
تغییر اشتغال -1.40 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
نرخ اشتغال 76.40 74.2 74.7 74.9 75 76

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.30 0.5 1.2 1.2 1.3 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50 106 108 107 107 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.30 106 108 107 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.30 108 106 106 110 110
اندازه اصل تورم 0.40 0.7 1 0.9 1.4 1.6
قیمت تولید 104.70 105 105 105 111 107
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 0.8 1.5 1.2 1.4 1.4
قیمت واردات 97.60 99 102 103 105 109
تورم مواد غذایی 0.40 1.2 1.4 1.3 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 105.70 106 107 106 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.00 106 106 105 105 107

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.52 -0.52 -0.52 0.44 -0.52
عرضه پول M2 3410.80 3890 3800 3710 3620 3400
ذخایر ارزی 219127.00 219000 225000 234000 236000 234000
ترازنامه بانک 9183.17 9340 9510 9480 9460 9100
وام به بخش خصوصی 1616.75 1740 1880 1910 1900 1750
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154.10 163 163 163 163 159
ترازنامه بانک مرکزی 2450.90 2490 2500 2650 2970 2860

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 17153.00 9400 17600 1800 6800 6800
حساب جاری 21300.00 25200 18900 22500 19100 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
واردات 94579.00 88600 87600 83200 91900 95900
صادرات 111732.00 106200 89400 109900 95700 100500
بدهی خارجی 5534326.00 5426000 5491000 5445000 5420000 5290000
گردش سرمایه 14954.86 10800 9500 14500 12500 19500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29926.89 4500 2300 4500 5200 3600
ذخایر طلا 3362.45 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 1365.84 1150 2100 2900 2250 2900

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 72 72 72 72 69
بودجه دولت -4.80 -2 -2 -2 -2 0.8
ارزش بودجه دولت -1.74 4 -38 12 6 6
هزینه های دولت 171.77 178 180 178 179 182
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46 46 46 46 44
درآمدهای دولت 354.65 392 377 372 402 422
بدهی های دولت 2195135.94 2300000 2250000 2270000 2220000 2150000
هزینه های مالی 422.87 380 396 404 415 415

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 29.79 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 47.5 45
نرخ مالیات بر فروش 16.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.01 40.01 40.01 40.01 40.21 40.01
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.88 19.88 19.88 19.88 19.43 19.88
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.13 20.13 20.13 20.13 20.78 20.13

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 92.10 94 95 97 100 104
شاخص PMI خدمات 46.80 52 54.7 53.2 53 53
شاخص PMI تولید 57.00 51 55 53.6 52 54
پی ام آی مرکب 50.80 51 54.9 53.3 53 54
تولید صنعتی -2.60 4.5 15.1 5.8 4.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 0.8 0.5 -0.8 0.6 0.6
تولید صنعتی -3.60 5.9 17.8 6.4 5.1 3
استفاده از ظرفیت 79.80 79 82 85 88 85
سفارشات کارخانه 2.30 1.1 0.5 -0.7 0.6 0.6
ورشکستگی 1084.00 1800 1850 1840 1750 1750
سود شرکت سهامی 163.31 168 162 166 165 165
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 61.80 1 15 11 5 9
تولید خودرو 280800.00 265000 174000 251000 234000 275000
ثبت خودرو 311394.00 219000 209000 187200 222000 222000
استخراج معدن -0.40 5.1 13.8 4.5 4.2 4.2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.30 3.2 4 5.1 6.4 7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 1.1 0.9 -1.2 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.60 1.5 2.9 2.2 4.8 4.8
هزینه های مصرف کننده 414.69 413 409 435 425 436
درآمد قابل تصرف شخص 519.81 500 551 545 533 546
پس انداز های شخصی 16.20 14.2 13.6 13 12 12
تسهیلات اعتباری خریدار 237038.00 233446 257586 248653 242964 249038
اعتبار بخش خصوصی 3230970.00 3310000 3290000 3280000 3280000 3360000
نرخ وام بانکی 1.96 1.99 1.99 1.99 2.76 1.99
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.40 65 65 65 65 62
بدهی خانوار به درآمد 84.70 91 91 91 91 88
قیمت گازوئیل 1.60 1.41 1.39 1.32 1.34 1.34

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز 3.00 4.9 11.5 3.8 3.8 2
شاخص مسکن 188.21 182 177 179 185 190
نرخ مالکیت مسکن 51.50 50.9 50.9 50.9 50.9 50.4
جواز ساختمان 29071.00 25400 22800 20200 26400 30400
پی ام آی ساخت و ساز 47.10 50.5 54.5 53.2 52.5 53.6
سفارشات ساخت و ساز -4.90 2.5 4 2.7 4.5 2.2


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.