بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.20 1.2 1.19 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 15149.60 14775 14429 14092 13762 13102
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.26 0.03 0.05 0.09 0.12 0.19

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.7 2.5 0.9 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.70 9.2 4.9 2.5 4.4 3.6
نرخ بیکاری 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
نرخ تورم 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
حساب جاری 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 72 72 72 69 69
بودجه دولت -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
اطمینان کسب و کار 96.60 99 97 100 101 104
شاخص PMI تولید 66.60 55 53.6 52 54 54.8
شاخص PMI خدمات 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 29.79 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 47.5 45 45

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
افراد شاغل 44453.00 43000 42250 42500 43000 44100
افراد بیکار 2827.45 3160 3050 3000 2900 2890
تغییر نرخ بیکاری -8.00 55 -36 -40 -22 -30
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 2.3 2.2 2.1 1.7 1.6
نرخ بیکاری جوانان 6.10 6.4 6.7 7.4 5.8 5.5
بهره وری 97.40 94 97 99 100 102
هزینه های کار 111.90 113 118 122 114 116
پست های خالی شغلی 609.15 510 590 680 700 720
دستمزد 4033.00 4061 3903 4113 4093 4171
دستمزد در تولید 102.10 102 102 121 103 105
رشد دستمزد 0.40 0.9 1.4 1.5 1.7 1.9
حداقل دستمزد 9.50 9.5 9.6 9.6 9.82 10.45
جمعیت 83.17 83.84 83.84 83.84 84.17 84.17
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 61 61.5 61.7 61.9 62.5
تغییر اشتغال 0.00 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
نرخ اشتغال 76.40 74.7 74.9 75 75.4 76

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.50 108 107 107 109 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.90 108 107 107 110 109
قیمت مصرف کننده اصلی 107.20 107 108 110 108 110
اندازه اصل تورم 1.40 1.2 1.1 1.4 1.5 1.7
قیمت تولید 107.90 105 105 111 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 1.7 1.5 1.8 1.9 2.5
قیمت واردات 101.80 105 104 105 106 109
تورم مواد غذایی 1.60 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 107.20 107 107 107 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.60 106 105 106 113 107

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
عرضه پول M2 3470.40 3700 3810 3720 3640 3700
ترازنامه بانک 9207.73 9510 9480 9460 9320 9250
ذخایر ارزی 209400.00 225000 234000 236000 232000 234000
وام به بخش خصوصی 1623.41 1880 1910 1900 1850 1750
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 159.90 163 163 163 159 159
ترازنامه بانک مرکزی 2472.30 2500 2650 2970 2890 2860

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
حساب جاری 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
واردات 89700.00 87600 83200 91900 92600 95900
صادرات 107800.00 89400 109900 95700 111500 100500
بدهی خارجی 5512138.00 5691000 5745000 5820000 5790000 5890000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1821.22 2300 4500 5200 6600 3600
گردش سرمایه 43567.47 9500 14500 12500 16900 19500
ذخایر طلا 3362.45 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 171.39 2100 2900 2250 1510 2700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 72 72 72 69 69
بودجه دولت -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
ارزش بودجه دولت -68.41 -17 -19 6 -13 11
هزینه های دولت 169.81 176 178 179 177 181
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 46 46 46 44 44
درآمدهای دولت 370.02 377 372 402 390 422
بدهی های دولت 2171816.89 2250000 2270000 2220000 2260000 2220000
هزینه های مالی 438.43 396 404 415 390 411

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 29.79 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 47.5 45 45
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.01 40.01 40.01 40.21 40.01 40.01
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.88 19.88 19.88 19.43 19.88 19.88
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.13 20.13 20.13 20.78 20.13 20.13

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 96.60 99 97 100 101 104
شاخص PMI تولید 66.60 55 53.6 52 54 54.8
شاخص PMI خدمات 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
پی ام آی مرکب 57.30 54.9 53.3 53 53.7 54.8
تولید صنعتی -6.40 15.1 5.8 4.5 3 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 0.5 -0.8 0.6 0.8 0.4
تولید صنعتی -6.30 17.8 6.4 5.1 4.5 3.8
استفاده از ظرفیت 81.80 84 85 88 87 87
سفارشات کارخانه 1.20 0.5 -0.7 0.6 0.9 0.4
ورشکستگی 1108.00 1550 1540 1750 1620 1690
سود شرکت سهامی 172.05 169 166 165 168 171
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 70.70 30 11 5 12 9
تولید خودرو 373900.00 174000 251000 234000 288000 255000
ثبت خودرو 292349.00 209000 187200 222000 232000 245000
استخراج معدن 2.00 13.8 4.5 4.2 4.8 3.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.00 4.4 5.2 4.8 3.6 3
هزینه های مصرف کننده 401.38 403 409 424 411 426
درآمد قابل تصرف شخص 517.26 485 546 528 530 549
پس انداز های شخصی 17.70 14.2 13 12 12.5 11.5
تسهیلات اعتباری خریدار 235153.00 227967 257586 245779 241032 249709
اعتبار بخش خصوصی 3256405.00 3290000 3280000 3280000 3315439 3360000
نرخ وام بانکی 2.00 2 2 2 2 2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 65 65 65 62 62
بدهی خانوار به درآمد 84.70 91 91 91 88 88
قیمت گازوئیل 1.78 1.62 1.54 1.34 1.39 1.32

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -9.20 11.5 3.8 3.8 4.6 3.7
شاخص مسکن 194.29 200 198 194 189 190
نرخ مالکیت مسکن 51.10 50.9 50.9 50.9 50.4 50.4
جواز ساختمان 24351.00 22800 20200 26400 29600 30400
پی ام آی ساخت و ساز 47.50 54.5 53.2 52.5 53.8 54.5
سفارشات ساخت و ساز 1.50 4 2.7 4.5 3.6 2.9


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.