بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 13217.12 12730 12568 12407 12248 11937
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.34 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.3 0.2 0.4 0.7 0.9
نرخ بیکاری 3.10 3 3 3.2 3.3 3.4
نرخ تورم 1.10 1.1 1.4 1.2 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 21138.00 14000 20000 20000 17400 9400
حساب جاری 25500.00 18400 27800 22500 20800 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
بودجه دولت 1.90 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
اطمینان کسب و کار 94.60 95.9 95 97 99 101
شاخص PMI خدمات 51.60 52 52.3 52.9 52.6 53.2
شاخص PMI تولید 42.10 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.60 9.5 9.4 9.1 9.2 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.10 3 3 3.2 3.3 3.4
تغییر نرخ بیکاری 6.00 10 9 20 11 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6
نرخ بیکاری جوانان 5.90 5.8 5.8 6 6.1 6.2
هزینه های کار 108.22 117 118 119 110 120
بهره وری 98.10 101 102 102 103 104
دستمزد 3997.00 3961 3965 3999 3999 4033
دستمزد در تولید 101.60 102 102 104 104 103
رشد دستمزد 1.30 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6
حداقل دستمزد 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35
جمعیت 82.85 83.33 83.81 83.81 83.81 83.81
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
نرخ مشارکت نیروی کار 61.60 63 63.2 63.2 63.4 63.6
هزینه زندگی خانواده 1990.00 2022 2024 2024 2024 2058
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1260 1261 1261 1261 1283
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2083 2085 2085 2085 2120
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3607 3610 3610 3610 3672
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1
نرخ اشتغال 76.50 75.6 75.5 75.4 75.3 75.4
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.10 1.1 1.4 1.2 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 105 106 107 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 106.10 106 106 106 108 108
اندازه اصل تورم 1.30 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
قیمت تولید 104.60 107 107 106 105 109
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 0.1 0.6 1 0.9 1.2
تورم مواد غذایی 1.10 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6
CPI مسکن آب و برق 105.40 105 106 106 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.50 108 107 109 108 109
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
ذخایر ارزی 199858.00 206000 208000 207000 209000 211000
ترازنامه بانک 8600.21 8620 8820 9110 92900 9500
وام به بخش خصوصی 1539.90 1488 1516 1546 1551 1501
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154.10 138 132 132 132 132
ترازنامه بانک مرکزی 1768.20 2010 2210 2540 2770 3080
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 21138.00 14000 20000 20000 17400 9400
حساب جاری 25500.00 18400 27800 22500 20800 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
واردات 93022.00 79500 91500 90100 88900 82900
صادرات 114160.00 93500 111500 107500 106800 92300
بدهی خارجی 5097491.00 5151000 5154000 5164000 5122000 5196000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15344.64 1460 14500 9800 8200 2130
ورود توریست 38881.00 40000 42100 42100 42100 42100
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
بودجه دولت 1.90 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
هزینه های دولت 163.06 161 163 164 164 163
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.5 44.7 44.7 44.7 44.7
بدهی های دولت 1919173.74 1950000 1970000 1980000 2010000 1990000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.06 40.21 40.21 39.06 39.06 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 19.43 19.43 19.44 19.44 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 20.78 20.78 19.63 19.63 20.78
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 94.60 95.9 95 97 99 101
شاخص PMI خدمات 51.60 52 52.3 52.9 52.6 53.2
شاخص PMI تولید 42.10 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
پی ام آی مرکب 48.90 51.5 51.9 52.3 52 52.9
تولید صنعتی -4.30 -2.2 -0.6 1.4 1.2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.7 -0.4 0.4 -0.6 0.6
تولید صنعتی -5.00 -2.8 -1 0.7 0.9 1
سفارشات کارخانه 1.30 0.4 -0.7 1 -1.2 0.6
سود شرکت سهامی 182.21 187 186 189 191 195
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -2.10 -6 -20 -4 -8 -4
تولید خودرو 405400.00 284000 425000 360000 342000 285000
ثبت خودرو 284593.00 228000 332000 326000 199100 236000
استخراج معدن -11.50 -12 -6 -2 1.5 2.5
تولید فولاد 3351.73 3020 3760 3680 3290 3050
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.60 9.5 9.4 9.1 9.2 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 0.9 1 1.5 1.7 1.5
هزینه های مصرف کننده 426.09 424 427 428 429 427
درآمد قابل تصرف شخص 501.99 497 497 504 506 502
پس انداز های شخصی 10.80 10.7 10.8 10.9 11 11
تسهیلات اعتباری خریدار 237464.00 234363 234909 236794 237502 236472
اعتبار بخش خصوصی 3077079.00 2969733 3002882 3057382 3098619 2996460
نرخ وام بانکی 1.98 2.01 2.26 2.02 2.02 2.26
قیمت گازوئیل 1.54 1.37 1.33 1.29 1.25 1.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.60 50.4 49.5 49.5 49.5 49.5
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 1.20 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7
شاخص مسکن 167.49 162 165 164 165 166
جواز ساختمان 27365.00 27200 21500 22100 25900 29700
پی ام آی ساخت و ساز 51.50 49.4 50.6 52.9 52.5 52
سفارشات ساخت و ساز 0.30 0.5 1 0.9 1.2 1.6
نرخ مالکیت مسکن 51.50 51.2 51 51 51 51


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.