بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.19 1.17 1.17 1.16 1.16 1.14
بازار سهام 15523.52 15195 14741 14300 13873 13056
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.45 0.04 0.09 0.14 0.19 0.24

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 3.8 1.2 1.1 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.20 4.2 4.5 4 5.5 1.7
نرخ بیکاری 3.70 3.8 4.1 4 3.8 3.6
نرخ تورم 3.80 2.8 3.2 1.2 1.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.4 0.5 0.4 0.3 0.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 12300.00 14800 6800 6800 19500 9200
حساب جاری 13100.00 22500 19100 24900 21500 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 7.8 7.8 6.9 6.9 6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.80 73 73 72 72 72
بودجه دولت -4.20 -7.5 -7.5 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 100.80 102 104 101 105 106
PMI شاخص خدمات 62.20 57.1 55 53.6 54 54.5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.60 53.6 52 54 54.5 54.8
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 5.1 6.4 7 5.8 7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.20 -1.2 0.5 1 0.7 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 29.79 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 47.5 45 45 45

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 3.70 3.8 4.1 4 3.8 3.6
افراد شاغل 44718.00 44250 44500 44700 44950 45100
افراد بیکار 2613.83 2950 3000 2900 2880 2890
تغییر نرخ بیکاری -91.00 -36 -40 -22 -26 -30
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6
نرخ بیکاری جوانان 7.50 7.6 7.9 7.8 7.6 7.6
هزینه های کار 113.82 123 122 114 116 117
بهره وری 98.80 97 99 100 101 102
پست های خالی شغلی 693.32 750 680 700 720 740
دستمزد 4010.00 4077 4114 4070 4074 4208
دستمزد در تولید 102.90 104 104 104 105 106
رشد دستمزد -2.00 2.5 2 1.5 1.6 2.3
حداقل دستمزد 9.50 9.6 9.6 9.82 9.82 10.45
جمعیت 83.17 83.84 83.84 84.17 84.17 84.17
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 62 61.8 61.9 62 62.5
تغییر اشتغال -0.10 0.5 0.6 0.7 0.4 0.5
نرخ اشتغال 76.70 76.9 77 76.8 76.9 76.7

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.80 2.8 3.2 1.2 1.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.4 0.5 0.4 0.3 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.10 109 109 109 111 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.70 109 109 109 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 108.90 108 108 109 111 110
اندازه اصل تورم 1.70 1.5 1.5 1.6 1.5 1.7
قیمت تولید 111.80 110 110 114 117 114
تغییر قیمت تولید کننده 8.50 6.4 5.5 5.6 4.4 3
قیمت واردات 108.50 105 105 106 107 109
تورم مواد غذایی 1.30 1.6 1.5 1.9 2 1.7
CPI مسکن آب و برق 107.60 108 109 108 109 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.60 106 107 112 114 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
عرضه پول M2 3527.80 3810 3720 3640 3690 3700
ذخایر ارزی خارجی 213600.00 234000 236000 232000 233000 234000
ترازنامه بانک 9329.29 9480 9460 9320 9340 9250
وام به بخش خصوصی 1657.23 1710 1800 1850 1800 1750
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 159.90 163 163 159 159 159
ترازنامه بانک مرکزی 2562.00 2650 2970 2890 2880 2860

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 12300.00 14800 6800 6800 19500 9200
حساب جاری 13100.00 22500 19100 24900 21500 18500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 7.8 7.8 6.9 6.9 6.9
واردات 97100.00 92200 91900 106000 89500 95900
صادرات 109400.00 109900 102700 125500 104200 105100
بدهی خارجی 5706728.00 5645000 5720000 5790000 5750000 5810000
گردش سرمایه 6541.11 14500 12500 16900 11900 19500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4655.89 4500 5200 6600 3800 3600
حواله 514.19 514 514 600 600 600
ذخایر طلا 3361.14 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 231.22 2900 2250 1510 2100 2700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.80 73 73 72 72 72
بودجه دولت -4.20 -7.5 -7.5 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -57.20 -32 -13 0 -10 11
هزینه های دولت 171.67 178 179 177 178 181
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 53.5 53.5 48 48 48
درآمدهای دولت 410.11 372 402 390 384 422
بدهی های دولت 2205401.82 2270000 2220000 2260000 2250000 2220000
هزینه های مالی 467.31 404 415 390 394 411

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 29.79 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 47.5 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.98 19.98 19.43 19.98 19.98 19.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.23 20.23 20.78 20.23 20.23 20.23

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 100.80 102 104 101 105 106
PMI شاخص خدمات 62.20 57.1 55 53.6 54 54.5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.60 53.6 52 54 54.5 54.8
پی ام آی مرکب 62.50 56.8 54.2 53.7 54.4 54.8
تولید صنعتی 17.30 5.8 4.5 3 3.6 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 -0.8 0.6 0.8 1 0.4
تولید صنعتی 20.60 6.4 5.1 4.5 5.4 3.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 86.20 85 88 87 86.8 87
سفارشات کارخانه -3.70 -0.7 0.6 0.9 0.8 0.4
ورشکستگی 1333.00 1340 1250 1320 1380 1490
سود شرکت سهامی 182.51 186 182 179 175 176
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 63.30 25 5 12 15 9
تولید خودرو 247400.00 364000 294000 385000 316200 307000
ثبت خودرو 274152.00 277200 322000 299000 245900 345000
استخراج معدن -1.30 4.5 4.2 4.8 5.2 3.6

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 5.1 6.4 7 5.8 7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.20 -1.2 0.5 1 0.7 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.40 5.2 4.8 3.6 4.2 3
هزینه های مصرف کننده 383.75 432 424 399 405 431
درآمد قابل تصرف شخص 519.90 533 539 541 548 548
پس انداز های شخصی 20.10 13 12 12.5 12 11.5
تسهیلات اعتباری خریدار 232207.00 246994 245735 241495 244978 249912
اعتبار بخش خصوصی 3299978.00 3342747 3380131 3416524 3481477 3437593
نرخ وام بانکی 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.80 65 65 62 62 62
بدهی خانوار به درآمد 84.70 91 91 88 88 88
قیمت گازوئیل 1.91 1.81 1.72 1.64 1.56 1.48

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 5.20 3.8 3.8 4.6 5.2 3.7
شاخص مسکن 201.81 198 194 189 191 190
نرخ مالکیت مسکن 51.10 50.9 50.9 50.4 50.4 50.4
جواز ساختمان 29027.00 29200 36400 38600 37400 40400
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 47.00 53.2 52.5 53.8 54 54.5
سفارشات ساخت و ساز 8.40 2.7 4.5 3.6 4.4 2.9


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.