بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 12389.62 12238 12081 11924 11771 11469
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.51 0.05 0.1 0.15 0.21 0.26
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 0.6 0.5 0.9 1.2 1.4
نرخ بیکاری 3.00 3 3 3 2.9 2.8
نرخ تورم 1.40 1.4 1.5 1.4 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 21449.00 17200 14000 20000 17400 9400
حساب جاری 22100.00 19500 18400 27800 22500 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1 1 1
اطمینان کسب و کار 94.30 94.4 98 95 97 101
شاخص PMI خدمات 54.80 55.1 52 52.3 52.9 53.2
شاخص PMI تولید 43.50 45.9 48.7 50.9 51.9 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.00 3 3 3 2.9 2.8
تغییر نرخ بیکاری 4.00 9 10 9 20 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.35 1.25 1.25 1.15 1.05
نرخ بیکاری جوانان 5.60 5.65 5.55 5.55 5.45 5.35
هزینه های کار 108.22 117 118 119 110 119
بهره وری 99.10 100 101 102 102 104
دستمزد 3932.00 3954 4001 3999 3999 4065
دستمزد در تولید 102.70 116 117 117 104 119
رشد دستمزد 1.20 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6
حداقل دستمزد 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35
جمعیت 82.85 83.18 83.18 83.51 83.51 83.51
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50 62.8 63 63.2 63.2 63.6
هزینه زندگی خانواده 1990.00 2018 2022 2024 2024 2054
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1257 1260 1261 1261 1280
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2079 2083 2085 2085 2116
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3600 3607 3610 3610 3665
تغییر اشتغال 0.10 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1
نرخ اشتغال 76.30 75.7 75.6 75.5 75.4 75.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.40 1.4 1.5 1.4 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00 106 106 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 106.20 106 106 106 108 108
اندازه اصل تورم 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
قیمت تولید 105.00 105 105 106 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 0.2 0.1 0.6 1 1.2
تورم مواد غذایی 2.30 1.9 1.2 1.5 1.4 1.6
CPI مسکن آب و برق 105.00 105 105 106 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 108 108 107 109 109
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
ذخایر ارزی 205322.00 203000 206000 208000 207000 211000
ترازنامه بانک 8423.07 8540 8620 8820 9110 9500
وام به بخش خصوصی 1539.90 1486 1491 1527 1558 1512
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.60 138 138 132 132 132
ترازنامه بانک مرکزی 1736.30 1920 2010 2210 2540 3080
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 21449.00 17200 14000 20000 17400 9400
حساب جاری 22100.00 19500 18400 27800 22500 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
واردات 93726.00 86600 79500 91500 90100 82900
صادرات 115175.00 103800 93500 111500 107500 92300
بدهی خارجی 4994410.00 4915000 4883000 5054000 5064000 4956000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8136.87 7400 1460 14500 9800 2130
ورود توریست 38881.00 40000 40000 42100 42100 42100
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1 1 1
هزینه های دولت 163.06 161 162 164 165 164
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 44.5 44.5 44.7 44.7 44.7
بدهی های دولت 1927156.39 1940000 1950000 1970000 1980000 1990000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 94.30 94.4 98 95 97 101
شاخص PMI خدمات 54.80 55.1 52 52.3 52.9 53.2
شاخص PMI تولید 43.50 45.9 48.7 50.9 51.9 52.7
پی ام آی مرکب 51.70 52.5 51.5 51.9 52.3 52.9
تولید صنعتی -4.20 -3.6 -2.2 -0.6 1.4 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 -0.6 0.7 -0.4 0.4 0.6
تولید صنعتی -4.80 -4.2 -2.8 -1 0.7 1
سفارشات کارخانه -2.70 -2 0.4 -0.7 1 0.6
سود شرکت سهامی 182.21 185 187 186 189 195
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -22.50 -22.5 -28 -20 -4 -4
تولید خودرو 313200.00 356000 284000 425000 360000 285000
ثبت خودرو 313748.00 195200 228000 332000 326000 236000
استخراج معدن -19.50 -16 -12 -6 -2 2.5
تولید فولاد 3360.00 3320 3020 3760 3680 3050
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 1.1 0.9 1 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 426.09 423 424 430 431 430
درآمد قابل تصرف شخص 501.99 493 498 501 508 505
پس انداز های شخصی 10.80 10.6 10.7 10.8 10.9 11
تسهیلات اعتباری خریدار 235851.00 233588 234830 236550 238681 238118
اعتبار بخش خصوصی 3051501.00 2960980 2975654 3023860 3081743 3017313
نرخ وام بانکی 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
قیمت گازوئیل 1.59 1.57 1.52 1.48 1.44 1.44
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.90 50.4 50.4 49.5 49.5 49.5
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 1.90 1.8 2.3 2.2 2.1 1.7
شاخص مسکن 163.30 162 162 165 164 166
جواز ساختمان 24690.00 25100 27200 21500 22100 29700
پی ام آی ساخت و ساز 46.30 47 49.4 50.6 52.9 52
سفارشات ساخت و ساز 4.40 1.1 0.5 1 0.9 1.6
نرخ مالکیت مسکن 51.40 51.2 51.2 51 51 51


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.