بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.16 1.16 1.16 1.16 1.15 1.14
بازار سهام 11556.48 11327 11061 10802 10550 10044
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.63 0.06 0.13 0.21 0.29 0.46

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.20 2 1.5 1.4 0.8 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 -6 -2 9.2 7.9 6.5
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.4 4 3.8 3.6
نرخ تورم -0.20 0.3 1 1.4 1.2 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 12751.00 9400 15400 17600 1800 6800
حساب جاری 16500.00 17400 25200 18900 22500 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 5.9 6.8 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 75 72 72 72 72
بودجه دولت 1.40 -7 -2 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 92.70 90 94 95 97 100
شاخص PMI خدمات 48.90 49 52 54.7 53.2 53
شاخص PMI تولید 58.00 50 51 55 53.6 52
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.10 -1.3 3.2 4 5.1 6.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -0.3 1.1 0.9 -1.2 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 30 30 30 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 45 45 45 47.5

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.4 4 3.8 3.6
افراد شاغل 44579.00 40900 41400 42000 42250 42500
افراد بیکار 2759.78 3780 3700 3680 3450 3290
تغییر نرخ بیکاری -35.00 15 -60 -20 -36 -40
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 3 2.4 2.3 2.2 2.1
نرخ بیکاری جوانان 6.00 6.9 6.6 6.5 6.1 7.4
هزینه های کار 117.67 120 109 111 118 122
بهره وری 93.30 76 78 79 79 84
پست های خالی شغلی 602.32 440 460 510 510 570
دستمزد 4021.00 4033 4019 4029 4045 4113
دستمزد در تولید 102.30 119 101 102 102 121
رشد دستمزد -4.70 -0.4 0.2 0.6 0.9 1.1
حداقل دستمزد 9.35 9.35 9.5 9.5 9.5 9.5
جمعیت 83.20 83.51 83.84 83.84 83.84 83.84
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 60 60.6 61 61.5 61.7
تغییر اشتغال -1.40 -0.7 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ اشتغال 75.80 73.6 74.2 74.7 74.9 75

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.20 0.3 1 1.4 1.2 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 106 107 108 107 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.80 106 107 108 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.70 108 106 106 108 110
اندازه اصل تورم 0.60 0.4 0.7 1 0.9 1.4
قیمت تولید 103.60 109 105 105 104 111
تغییر قیمت تولید کننده -1.00 0.3 0.8 1.5 1.2 1.4
قیمت واردات 96.80 96 99 102 103 105
تورم مواد غذایی 0.60 0.9 1.2 1.4 1.3 1.5
CPI مسکن آب و برق 105.20 106 107 107 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60 107 106 106 105 109

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.49 -0.06 -0.48 -0.48 -0.48 0.44
عرضه پول M2 3377.50 4000 3890 3800 3710 3620
ذخایر ارزی 227150.00 231000 231000 233000 234000 236000
ترازنامه بانک 9043.26 9500 9480 9510 9480 9460
وام به بخش خصوصی 1598.86 1850 1840 1880 1910 1900
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 154.10 165 163 163 163 163
ترازنامه بانک مرکزی 2293.30 2580 2490 2500 2650 2970

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 12751.00 9400 15400 17600 1800 6800
حساب جاری 16500.00 17400 25200 18900 22500 19100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 5.9 6.8 6.8 6.8 6.8
واردات 78460.00 76900 88600 87600 83200 91900
صادرات 91211.00 92300 106200 89400 109900 95700
بدهی خارجی 5371451.00 5366000 5426000 5491000 5445000 5420000
گردش سرمایه 36331.44 14800 10800 9500 14500 12500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9894.64 -2130 4500 2300 4500 5200
ذخایر طلا 3363.60 3400 3400 3400 3400 3400
ورود توریست 1879.48 1140 1150 2100 2900 2250

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.80 75 72 72 72 72
بودجه دولت 1.40 -7 -2 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -1.74 4 -38 12 -19 6
هزینه های دولت 168.84 179 178 180 178 179
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.40 55 46 46 46 46
درآمدهای دولت 380.01 387 392 377 372 402
بدهی های دولت 2108892.84 2060000 2070000 2050000 2070000 2080000
هزینه های مالی 381.75 425 380 396 404 415

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 29.79 30 30 30 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 47.5 45 45 45 47.5
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.01 40.21 40.01 40.01 40.01 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.88 19.43 19.88 19.88 19.88 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.13 20.78 20.13 20.13 20.13 20.78

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 92.70 90 94 95 97 100
شاخص PMI خدمات 48.90 49 52 54.7 53.2 53
شاخص PMI تولید 58.00 50 51 55 53.6 52
پی ام آی مرکب 54.50 49.4 51 54.9 53.3 53
تولید صنعتی -9.60 -2 4.5 15.1 5.8 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 -0.6 0.8 0.5 -0.8 0.6
تولید صنعتی -11.90 -2.6 5.9 17.8 6.4 5.1
استفاده از ظرفیت 79.80 75 79 82 85 88
سفارشات کارخانه 4.50 -1 1.1 0.5 -0.7 0.6
ورشکستگی 1369.00 1910 1800 1850 1840 1750
سود شرکت سهامی 148.45 158 168 162 166 165
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 56.10 2 1 15 11 5
تولید خودرو 369300.00 205000 265000 174000 251000 234000
ثبت خودرو 265227.00 216000 219000 209000 187200 222000
استخراج معدن -5.40 -1.8 5.1 13.8 4.5 4.2

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.10 -1.3 3.2 4 5.1 6.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -0.3 1.1 0.9 -1.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50 -2 1.5 2.9 2.2 4.8
هزینه های مصرف کننده 374.09 405 412 409 404 431
درآمد قابل تصرف شخص 504.85 481 499 551 545 512
پس انداز های شخصی 21.10 14 14.2 13.6 13 12
تسهیلات اعتباری خریدار 235885.00 223725 233446 257586 254520 238267
اعتبار بخش خصوصی 3208011.00 3320000 3310000 3290000 3280000 3280000
نرخ وام بانکی 1.78 2.26 1.94 1.94 1.94 2.76
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.60 67 65 65 65 65
بدهی خانوار به درآمد 84.70 94 91 91 91 91
قیمت گازوئیل 1.44 1.41 1.39 1.32 1.25 1.34

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -1.80 -1.2 4.9 11.5 3.8 3.8
شاخص مسکن 183.90 170 172 174 176 177
نرخ مالکیت مسکن 51.50 51 50.9 50.9 50.9 50.9
جواز ساختمان 27733.00 22700 25400 22800 20200 26400
پی ام آی ساخت و ساز 45.50 51 50.5 54.5 53.2 52.5
سفارشات ساخت و ساز -4.90 -2 2.5 4 2.7 4.5


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.