06/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای FEB -1.4% 4.8% ®
07:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز MAR 42 55.8
07/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 3%
08/04/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله -0.77%
09/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری FEB €13.9B
06:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa FEB 0.5%
06:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa FEB 0.0%
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س FEB €18.5B
06:00 AM
DE
حساب جاری FEB €16.6B
15/04/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
30 سال بوند حراج 0.01%
16/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAR 1.7%
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAR 0.4%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR 0.6%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR 1.7%
20/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.4%
06:00 AM
DE
PPI (سالانه) MAR -0.1%
21/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAR -0.9%
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) MAR -0.9%
09:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW APR
09:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW APR -43.1
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.65%
23/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK MAY 2.7
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی APR 45.4
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 31.7
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 35
24/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO APR 86.1
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO APR 93
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO APR 79.7
25/04/2020 واقعی قبلی
DE
CDU Congress
29/04/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی APR
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی APR
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی APR
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی APR
30/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 1.2%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 6.4%
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ MAR 3.2%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAR -2%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAR -0.9%
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری APR 1K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری APR 5%


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.