08/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -2.5% 1.9% ®
09/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
موازنه تجاری JAN €14.8B
07:00 AM
DE
تعادل تجارت س JAN €16.1B
07:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa JAN 0.1%
07:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa JAN -0.1%
07:00 AM
DE
حساب جاری JAN €28.2B
10/03/2021 واقعی قبلی
10:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.69%
11/03/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
DE
Bundesbank Balz Speech
12/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی FEB 1%
07:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی FEB 0.8%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی FEB 1.6%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی FEB 1.4%
16/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) FEB 2.1%
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) FEB 0%
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW MAR 71.2
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW MAR -67.2
10:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.73%
17/03/2021 واقعی قبلی
10:40 AM
DE
30 سال بوند حراج 0.10%
19/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI FEB 1.4%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) FEB 0.9%
22/03/2021 واقعی قبلی
10:40 AM
DE
12 ماه حراج Bubill 0.6278%
24/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی MAR 60.7
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی MAR 45.7
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی MAR 51.1
10:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله -0.32%
25/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK APR -12.9
26/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO MAR 92.4
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO MAR 94.2
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO MAR 90.6
30/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات FEB 1.9%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات FEB -1.2%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAR
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAR
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR
31/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ FEB 4.6%
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری MAR 9K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری MAR 6%
01/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -4.5%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -8.7%
07:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی MAR 60.7


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.