26/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
DE
اجلاس G7
27/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
DE
اجلاس G7
28/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
GFK اطمینان مصرف کننده گروه JUL -27.4 -26.2 ® -27.6 -27.9
09:30 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله 1.41% 0.79%
DE
اجلاس G7
29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 7.9% 8% 7.9%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.9% 0.3% 0.4%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 8.7% 8.8% 8.8%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 1.1% 0.4% 0.3%
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY -0.4% -2% 2%
06:00 AM
DE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY -5.4% 0.5% 0.8%
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ MAY 3% 3%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAY 1.8% 1.6% 1.4%
06:00 AM
DE
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه MAY 31.7% 31.5% 31.3%
07:55 AM
DE
افراد بیکار JUN 2.285M 2.280M
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JUN -4K -6K -5K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری JUN 5% 5% 5%
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:55 AM
DE
S&P Global Manufacturing PMI نهایی JUN 54.8 52 52
04/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری MAY €1.3B €1.2B
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س MAY €3.5B
06:00 AM
DE
صادرات تنظیم شده فصلی (تغییرات ماهیانه) MAY 4.4%
06:00 AM
DE
(تغییرات ماهیانه) واردات تنظیم شده فصلی MAY 3.1%
05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:55 AM
DE
S&P Global Services PMI Final JUN 55 52.4 52.4
07:55 AM
DE
S&P Global Composite PMI Final JUN 53.7 51.3 51.3
09:30 AM
DE
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) JUN -10.6% -17.3%
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای MAY -2.7% -5.1%
07:30 AM
DE
S&P Global Construction PMI JUN 45.4 46.2
09:30 AM
DE
مزایده اوراق قرضه ده ساله 1.33%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 0.7% -1.5%
12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JUL -28 -24
09:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW JUL -27.6 -23.8
09:30 AM
DE
Schatz مزایده دو ساله
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه JUN
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN
09:30 AM
DE
حراج بوندسی ساله 1.16%
02:00 PM
DE
حساب جاری MAY €7.4B
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN 1%
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JUN 22.9%
18/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
DE
Bubill مزایده ۱۲ ماهه
19/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه JUN 1.6%
06:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN 33.6%
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
DE
S&P Global Manufacturing PMI Flash JUL 53.2
07:30 AM
DE
S&P Global Services PMI Flash JUL
07:30 AM
DE
S&P Global Composite PMI Flash JUL

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.