12/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV 1.1% 1.1%
07:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV -0.8% 0.1%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 1.2% 0.9%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV -0.8% 0.1%
13/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) NOV -0.1% -0.1%
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) NOV -2.5% -2.3%
07:30 AM
DE
Bundesbank Semi-Annual Forecasts
16/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی DEC 44.1
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی DEC 51.7
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی DEC 49.4
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
18/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI NOV -0.2%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) NOV -0.6%
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO DEC 95.0
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO DEC 92.1
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO DEC 97.9
20/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JAN 9.7
30/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -1.9%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 0.8%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات NOV -0.1%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات NOV -3.5%
02/01/2020 واقعی قبلی
08:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی DEC 44.1
03/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ NOV 3.1%
08:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری DEC -16K
08:55 AM
DE
نرخ بیکاری DEC 5%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی DEC 1.1%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی DEC -0.8%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی DEC -0.8%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی DEC 1.2%
06/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC
08:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی DEC 51.7
08:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی DEC 49.4
07/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز DEC 52.5
08/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای NOV -0.4%
09/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
موازنه تجاری NOV €21.5B
07:00 AM
DE
تعادل تجارت س NOV
07:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa NOV
07:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa NOV
07:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV -1.7%
07:00 AM
DE
حساب جاری NOV €22.7B


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.