20/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 5% 0.8% 0.8% 0.7%
07:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 24.2% 19.2% 19.4% 19.1%
24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
DE
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 49.9 49.2 49.5
08:30 AM
DE
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 57.4 57 56.8
08:30 AM
DE
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 48.7 48 48.6
11:00 AM
DE
Bundesbank گزارش ماهیانه
25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
DE
IFO شاخص شرایط تجاری JAN 94.7 94.7 95.5
09:00 AM
DE
IFO شرایط جاری JAN 96.9 96.1 96.4
09:00 AM
DE
IFO پیش بینی JAN 92.6 93 93.6
26/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
DE
مزایده اوراق قرضه ده ساله -0.09%
27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
GFK اطمینان مصرف کننده گروه FEB -6.8 -8 -7.8
28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات DEC 3% 1.5%
07:00 AM
DE
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه DEC 24.7% 25.8%
09:00 AM
DE
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 1.7% -0.2% -0.2%
09:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 2.5% 1.9% 1.9%
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 5.3% 5.1%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.5% 0.6%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.3% 1.2%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 5.7% 5.5%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC 0.8% 0.1%
07:00 AM
DE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC -2.1% 1%
07:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ DEC 3.2% 3.2%
08:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JAN -23K -17K
08:55 AM
DE
نرخ بیکاری JAN 5.2% 5.2%
08:55 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت JAN 57.4
08:55 AM
DE
افراد بیکار JAN 2.405M 2.388M
10:30 AM
DE
Schatz مزایده دو ساله -0.62%
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:55 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت JAN 48.7
08:55 AM
DE
مدیران خرید (پی ام آی)کامپوزیت مارکیت JAN 49.9
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای DEC 3.7% -2.6%
08:30 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JAN 48.2 49.5
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -0.2% 0.6%
10:30 AM
DE
3-Month Bubill Auction
09/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
موازنه تجاری DEC €12B € 10.8B
07:00 AM
DE
(تغییرات ماهیانه) واردات تنظیم شده فصلی DEC 3.3%
07:00 AM
DE
صادرات تنظیم شده فصلی (تغییرات ماهیانه) DEC 1.7%
07:00 AM
DE
تعادل تجارت س DEC €10.9B
07:00 AM
DE
حساب جاری DEC €18.9B
10:30 AM
DE
حراج بوندسی ساله 0.28%
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه JAN 5.3%
07:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.5%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.3%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 5.7%
14/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
DE
6-Month Bubill Auction
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JAN 0.2%
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JAN 16.1%
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW FEB 51.7 55.1
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW FEB -10.2 -7.6
10:30 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.29%
16/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
DE
مزایده اوراق قرضه ده ساله
18/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
DE
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت FEB

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.