تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلی YoYتولید ناخالص داخلی QoQنرخ بهرهنرخ تورمنرخ بیکاریبودجهبدهیحساب جارینرخ ارزجمعیت
209373.40%-1.40%1.00%8.30%3.60%-16.70%137.20%-3.1098.56329.48
147234.80%1.30%3.70%2.10%6.10%-3.70%66.80%1.806.371412.60
130115.00%0.20%0.00%7.50%6.80%-5.10%95.60%3.001.11342.41
49750.70%1.10%-0.10%1.20%2.60%-12.60%266.20%3.20108.19125.67
38463.70%0.20%0.00%7.40%5.00%-3.70%69.30%7.001.1183.17
27088.70%0.80%1.00%7.00%3.80%-14.80%94.00%-3.501.2567.08
26305.30%0.00%0.00%4.80%7.40%-6.50%112.90%-1.001.1167.29
26235.40%1.84%4.40%7.79%7.80%-9.40%73.95%-1.7071.011347.12
18865.80%-0.20%0.00%6.20%8.30%-7.20%150.80%3.601.1159.64
16443.30%1.60%1.00%6.70%5.20%-14.90%117.80%-1.901.2638.01
16313.10%0.70%1.50%4.80%2.70%-6.10%42.60%3.501145.8551.78
14845.00%-0.80%14.00%17.80%4.10%0.80%18.20%6.8064.35145.55
14451.60%0.50%12.75%12.13%11.10%-13.40%88.83%-0.725.69211.82
13314.20%3.40%0.35%5.10%4.00%-7.80%24.80%2.300.7125.68
12816.40%0.30%0.00%8.30%13.65%-6.90%118.40%0.701.1147.33
10761.60%0.90%7.00%7.68%3.00%-4.60%52.10%2.4019.36126.01
10585.01%-0.96%3.50%3.47%5.83%-4.65%38.50%0.3014462.00270.20
9146.50%1.00%0.00%9.60%3.30%-2.50%52.10%7.801.1117.41
7523.70%0.30%-0.75%2.50%2.30%-0.70%41.40%3.800.928.61
7209.10%1.50%14.00%69.97%11.50%-2.70%42.00%-1.708.6283.61
7009.60%1.60%1.75%2.30%6.90%-11.20%32.50%-2.803.7535.00
6693.06%1.56%1.38%3.38%3.70%-4.50%28.20%9.5028.0223.55
5947.30%1.70%5.25%12.40%5.40%-1.90%53.80%3.603.8937.96
5413.00%-0.40%0.25%6.40%8.20%-0.20%36.70%5.208.6510.33
5154.60%0.30%0.00%8.31%5.60%-5.50%108.20%-0.201.1111.52
5021.90%1.80%0.50%4.65%1.64%-6.10%50.50%4.2032.6466.65
4323.98%9.63%11.50%16.82%33.30%-4.70%34.98%-4.20411.00206.14
4318.70%2.50%0.00%7.20%6.10%-5.90%82.80%2.501.118.90
4269.60%-5.40%0.00%7.00%4.80%-0.10%56.00%4.601.114.96
4213.80%2.00%2.25%2.50%5.00%-0.80%36.90%5.903.679.90
4029.62%-0.40%0.35%4.00%3.80%-11.70%70.30%4.903.289.29
3838.60%1.50%49.00%58.00%7.00%-8.50%102.00%1.00117.2545.38
3638.30%9.80%9.25%13.10%7.40%-6.10%88.00%-4.6015.64100.50
3634.80%-1.00%0.75%5.40%3.30%9.10%43.20%2.008.935.37
3618.30%1.90%2.00%4.90%5.80%-7.50%53.50%3.6050.07109.60
3566.80%-0.10%-0.60%6.70%2.50%2.30%36.70%7.806.315.82
347-4.00%-3.00%1.25%1.70%5.00%-12.00%38.40%6.607.837.47
3403.40%0.40%0.36%5.40%2.20%-13.90%131.00%17.601.375.70
3375.00%3.90%2.00%2.20%4.10%-3.20%60.70%1.004.1932.73
3245.47%5.47%4.75%6.22%5.30%-5.35%31.70%-1.5084.80165.00
3021.70%1.20%4.25%5.90%35.30%-5.70%69.90%3.7014.7359.30
2715.03%6.88%4.00%2.64%2.46%-5.80%46.70%5.0023170.0097.58
2718.50%1.00%6.00%9.23%12.10%-7.80%62.80%-3.403354.0050.88
2702.90%0.60%0.00%5.70%7.00%-5.50%65.80%0.301.115.53
2643.94%5.79%12.25%13.40%4.40%-7.10%87.00%-0.60159.00221.00
25312.00%1.80%8.25%10.50%7.80%-7.10%33.00%1.40749.2719.46
2492.40%-0.10%3.75%13.76%5.70%-7.10%48.80%-5.104.1819.33
2454.60%0.70%5.75%14.20%3.30%-5.90%41.90%3.6021.7710.70
23111.90%2.60%0.00%7.20%5.90%-2.80%127.40%-1.201.1110.30
2113.10%3.00%1.50%6.90%3.20%-1.30%30.10%-2.700.635.11
203-5.50%18.00%35.60%8.90%-9.50%45.40%-0.5042000.0084.00
2023.20%0.00%5.00%7.96%8.30%-2.60%35.40%0.703.9632.63
1897.70%0.40%0.00%10.20%12.80%-7.40%193.30%-6.701.1110.72
1704.40%1.26%14.00%13.20%4.90%-4.00%27.40%-3.00427.3819.12
1675.90%4.00%5.10%13.74%1.90%59.30%5.901193.8140.20
1566.10%1.90%10.00%16.40%10.60%-3.40%48.90%4.3027.2544.13
1557.10%2.00%5.40%9.50%3.80%-6.80%76.80%0.00302.989.77
1462.00%-0.90%2.50%4.66%0.10%-2.10%71.80%-2.503.702.88
1453.40%0.80%3.00%9.60%11.40%-11.50%62.50%-10.80138.8144.23
136-11.20%4.70%2.00%4.36%2.30%-9.40%11.50%0.800.304.27
1136.60%1.10%1.50%5.30%12.10%-6.90%76.40%-2.608.9635.95
1088.70%7.00%36.60%19.10%-4.00%59.00%-4.4031.69115.00
106-26.80%-23.70%56.18%222.30%6.40%-4.50%350.00%-3.50971748.8032.60
1051.40%0.30%0.00%11.80%6.70%-6.20%63.10%-0.401.115.46
1032.40%2.25%23.30%3.87%-17.70%18.40%0.201.0011.28
103-3.20%5.10%5.80%98.563.19
997.40%2.99%7.00%6.47%6.60%-8.10%68.40%-5.40107.9053.70
994.90%0.73%7.23%2.89%6.60%-8.90%68.90%2.6098.5617.56
811.80%1.40%13.50%29.80%4.60%-11.10%101.00%-1.30199.0021.92
7925.40%2.50%5.50%9.64%7.60%-7.91%69.10%-2.0052.9810.45
784.75%1.75%4.62%2.00%-4.90%31.26%5.507.7017.92
76-10.00%7.00%12.63%1.79%-5.60%42.40%-4.001500.0054.53
734.80%0.50%0.00%7.00%4.70%0.90%24.40%4.301.110.63
727.00%1.80%17.00%23.60%4.50%-13.80%78.00%-2.505.8830.96
694.66%1.00%0.00%12.40%4.80%-4.10%21.10%-0.701.816.95
65-6.30%0.75%3.60%5.00%-7.00%55.90%-5.200.384.53
654.80%139.46%9.00%-11.40%30.01%-0.62436.5017.50
624.90%1.50%5.00%3.80%9.50%-2.60%37.80%-1.502314.0059.73
622.20%1.60%20.00%25.79%32.90%-2.30%85.00%12.40456.0433.00
629.90%0.50%2.50%7.14%15.60%-7.40%79.26%-2.40566.575.16
615.40%4.00%4.50%3.50%-5.50%30.00%-3.70588.9626.37
60-0.40%12.00%16.80%0.20%-0.30%33.50%-0.402.579.35
587.40%17.00%10.38%9.40%-4.40%40.40%-5.409527.3034.55
569.70%-0.10%2.50%9.40%7.50%-7.40%79.80%-0.306.684.06
564.40%0.90%0.00%16.80%9.50%-1.00%44.30%8.301.112.79
545.90%2.00%8.50%9.37%7.70%-5.10%73.00%-0.6037.813.53
5410.40%5.40%0.00%6.90%6.60%-5.20%74.70%7.101.112.10
5316.30%1.36%3.65%18.50%-9.23%69.82%2.301.004.30
537.00%1.70%2.00%9.60%9.80%-8.40%56.50%-4.30105.496.93
505.70%7.50%3.99%46.10%-1.20%12.70%-5.401666.6592.08
456.20%12.45%4.38%0.10%30.90%0.503.506.00
442.60%3.25%3.60%23.30%-7.00%92.40%-8.000.7110.86
436.80%7.75%12.20%6.00%-1.10%20.10%-0.501.6910.16
404.00%2.70%4.00%2.37%3.90%-1.80%43.20%-3.90576.6726.54
392.40%0.70%6.25%7.50%18.40%-11.40%80.00%-6.902.8011.81
375.20%-0.90%6.50%4.90%2.44%-6.60%49.80%-9.803665.0045.74
378.01%-6.20%4.28%0.87%6.90%-9.70%67.30%-0.506.8311.68
354.29%1.49%1.75%3.90%4.90%-35.00%128.30%-2.100.381.70
350.60%9.27%6.75%11.80%6.80%-5.50%33.90%2.206838.317.25
344.00%7.00%7.28%4.44%-4.30%37.70%-0.90113.5929.13
345.90%2.10%0.00%13.00%6.60%-7.30%44.80%3.001.111.91
33-20.30%7.75%208.13%6.60%-16.50%171.70%-22.201512.006.80
318.60%1.80%0.00%18.80%5.50%-2.40%18.10%-0.601.111.33
26-4.40%1.25%1.07%3.50%11.608.030.68
26-8.40%23.60%259.80%17.70%-12.40%259.40%-12.6045.1143.85
25-60.30%3.00%5.70%18.63%-103.00%155.00%-7.901.396.87
257.10%2.60%4.00%6.20%22.60%-6.00%47.70%-10.30588.9616.70
253.70%-0.06%4.50%6.55%6.90%-9.20%90.17%0.508.756.49
25-3.10%1.05%3.70%0.31%-2.60%31.50%-11.904061.0016.71
245.90%0.70%0.00%8.80%5.90%-1.70%103.60%-11.901.110.89
24-3.80%3.00%5.70%2.70%-8.10%48.90%16.903.418.95
2425.50%2.90%3.00%8.35%10.90%-6.90%54.86%4.0024.609.30
23-0.50%27.00%0.77%13.42%-4.40%81.70%-0.01246.5029.82
22-7.70%5.10%3.50%3.80%7.20%-11.20%82.70%2.306.741.37
224.40%2.20%3.75%7.20%4.60%-8.90%75.00%1.00124.240.36
207.50%1.70%3.08%10.20%30.92%-5.30%24.80%-3.101.773.28
20-1.93%15.00%1.56%11.20%-3.40%7.80%-21.2078.4033.20
190.40%3.00%9.90%1.00%-5.22%55.66%-0.609485.007.30
192.10%9.00%11.50%12.20%-11.00%96.00%12.2022.6417.88
17-4.10%80.00%96.40%5.70%-1.50%77.20%-1.9016.3614.86
173.50%4.00%4.50%7.50%-6.10%-1.70588.9620.25
17-2.70%4.00%15.10%4.80%-5.40%25.00%1.20588.9621.51
165.60%-2.80%3.75%9.60%23.30%-5.10%18.20%-11.2011.032.41
166.70%4.00%2.00%1.60%-3.70%46.10%-4.50588.9612.11
165.20%11.50%12.42%4.40%-3.10%40.00%30.809537.0012.56
168.80%11.00%12.80%20.60%-6.00%57.10%-9.802.893.69
16-1.80%4.00%2.90%22.30%2.30%69.50%0.30576.672.22
1611.00%3.78%24.00%-0.50%16.40%-6.905.10
1510.00%2.30%0.00%4.50%3.20%-8.00%57.00%-4.001.110.51
155.50%0.20%1.00%6.20%11.90%-6.90%78.10%-8.90106.252.85
14-4.00%9.50%6.34%1.90%-6.30%44.80%-3.503680.5027.69
146.70%1.40%4.50%11.30%6.20%-3.90%110.10%0.20133.912.96
143.32%2.00%15.25%7.90%25.04%-11.70%122.00%-30.8063.0030.83
140.80%4.00%4.89%0.70%-5.70%39.80%-12.00588.9624.20
131.40%6.10%9.00%14.40%8.10%-11.50%66.00%-12.302728.003.27
1316.70%8.66%7.68%4.30%-1.00%64.80%7.6033.476.67
139.00%9.25%8.40%14.50%-5.40%62.79%-2.50462.122.96
13-3.30%17.00%23.95%14.50%-5.90%54.40%5.5088.7111.40
12-2.20%5.50%2.20%8.40%-2.70%3.20%1.001.360.45
123.80%14.00%14.10%6.00%-8.30%50.70%-12.70734.1119.13
1218.90%6.00%15.50%27.10%2.60%-8.00%32.10%-11.6017.972.59
122.30%3.90%1.50%10.50%15.20%-5.40%51.80%-3.5051.932.08
116.20%-9.00%2.00%11.00%8.10%-5.00%73.40%-10.1042.901.27
113.30%-1.39%4.25%5.60%33.40%-9.50%69.60%1.9014.722.50
11-7.90%4.00%1.10%10.30%-2.00%101.68%8.20576.675.52
112.00%4.00%3.80%25.60%-6.40%83.80%-20.901.000.39
10-1.20%4.00%3.50%1.90%-0.20%58.20%-10.90576.6716.42
10-5.80%4.00%2.90%9.20%-1.10%39.90%-8.40576.671.40
1010.30%4.40%5.00%10.50%23.80%-8.30%61.00%-10.00934.5912.66
10-1.20%0.25%1.20%16.50%107.000.27
8-11.80%1.110.04
8-3.60%5.00%6.10%10.70%2.20%53.10%-7.00357.304.65
84.50%14.00%14.50%2.90%0.50%68.10%-8.5069.996.64
86.36%11.20%25.80%-9.90%23.34%-7.20462.801.78
85.50%4.00%7.50%4.10%-4.70%29.50%-3.20588.968.28
89.20%13.25%7.30%7.50%0.20%53.67%0.109.689.89
7-0.70%1.50%1.90%0.920.04
7-0.60%2.60%8.00%-5.20%64.00%10.1015.003.21
60.40%7.60%5.70%-2.20%5.30%-18.000.820.07
548.70%5.00%6.77%15.80%-5.30%37.00%-32.79209.340.79
58.20%9.70%23.02%-10.10%103.28%-25.901.110.62
5-1.50%6.10%578.5015.89
4-2.70%15.00%17.59%4.60%-5.70%71.90%-15.609800.007.98
4-13.40%10.00%61.50%11.20%-12.90%111.40%11.407.460.59
45.90%4.00%3.30%23.40%-4.60%15.49%7.0014.361.16
476.50%7.00%1.05%6.40%-27.50%52.60%-29.2015.460.56
4-19.00%0.25%4.70%4.80%-6.00%65.20%-13.802.170.89
31.20%11.20%3.61%28.40%-2.10%43.20%2.90177.500.98
33.50%6.88%12.80%1.80%-8.80%15.90%-9.402005.4511.89
3-3.00%20.00%5.44%2.70%-3.00%52.10%-17.80186.305.57
21.48%-0.28%4.00%7.20%24.70%-2.80%69.60%-2.1014.362.14
213.20%13.50%0.25%7.60%14.50%-8.90%157.00%-15.6096.940.56
20.00%4.00%2.70%6.60%-3.70%47.60%-9.60576.674.83
2-10.08%7.16%5.32%5.00%-6.20%120.74%-11.4071.010.77
2-6.80%6.00%5.06%-4.80%-18.001.32
2-0.20%10.00%8.20%9.60%-3.70%83.10%-8.6051.352.28
15.80%4.00%6.50%3.20%-7.80%36.50%-8.601.96
12.20%0.92%3.59%9.40%-2.90%31.10%-3.30417.020.87
10.10%2.00%2.20%4.00%-19.10%94.00%-27.4013.700.10
1-3.60%12.00%-8.52%12.70%175.3111.19
0-6.40%9.00%12.10%13.90%-5.00%103.00%-9.3020.800.21

Matrix - اطلاعات - شاخص های اقتصادی