بازارها گذشته مرجع
پول 1 2020-06
بازار سهام 376 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
نرخ بیکاری 7.1 2019-12
نرخ تورم 0 2020-02
موازنه تجاری -696545 2020-02
حساب جاری -351 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 13463 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 344 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 9514 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 70 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11724 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22674 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11211 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 220 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1570 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 528 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 364 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1583 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 448 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-12
جمعیت 4.22 2019-12
دستمزد 1422 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-02
CPI مسکن آب و برق 103 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-02
تورم مواد غذایی -0.9 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.16 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -696545 2020-02
حساب جاری -351 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2019-12
صادرات 54227 2020-02
واردات 750773 2020-02
گردش سرمایه -770 2019-12
حواله 127845 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 950 2019-12
شاخص تروریسم 0.04 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 63 2020-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.7 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.68 2020-01
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 713 2020-03
شاخص رقابتی 61.64 2019-12
رتبه رقابتی 66 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 86 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.68 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 13463 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 344 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 9514 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاناما - شاخص های اقتصادی.