بازارها گذشته مرجع
پول 1 2019-08
بازار سهام 454 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-03
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ تورم -0.3 2019-07
نرخ بهره 1.36 2018-07
موازنه تجاری -1038068 2019-05
حساب جاری -1292 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 65.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11724 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22674 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10599 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 183 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1748 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 543 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 183 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1452 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 422 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-12
جمعیت 4.16 2018-12
دستمزد 1422 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
CPI مسکن آب و برق 102 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-07
تورم مواد غذایی 0.8 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.36 2018-07
نرخ بهره سپرده 2.16 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1038068 2019-05
حساب جاری -1292 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
صادرات 63248 2019-05
واردات 1101316 2019-05
گردش سرمایه -1495 2019-03
حواله 444 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1648 2019-03
شاخص تروریسم 0.08 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 60
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.8 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.38 2019-05
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 1248 2019-06
شاخص رقابتی 61.03 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 79 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.83 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاناما - شاخص های اقتصادی.