بازارها گذشته مرجع
پول 1 2019-04
بازار سهام 438 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
نرخ بیکاری 6.1 2017-12
نرخ تورم -0.2 2019-03
نرخ بهره 1.36 2018-07
موازنه تجاری -986230 2019-02
حساب جاری -1042 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 2016-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 61.84 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11513 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22267 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10751 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 195 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1624 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 523 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 211 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1432 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 419 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2017-12
جمعیت 4.1 2017-12
دستمزد 1146 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-03
CPI مسکن آب و برق 101 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
تورم مواد غذایی 0.2 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.36 2018-07
نرخ بهره سپرده 2.16 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -986230 2019-02
حساب جاری -1042 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
صادرات 52653 2019-02
واردات 1038883 2019-02
گردش سرمایه -920 2018-12
حواله 444 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1343 2018-09
شاخص تروریسم 0.08 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.2 2016-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 60
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.4 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.74 2019-02
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 1564 2019-02
شاخص رقابتی 61.03 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 79 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.77 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاناما - شاخص های اقتصادی.