بازارها گذشته مرجع
پول 1 2020-01
بازار سهام 456 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ تورم -0.1 2019-12
موازنه تجاری -880756 2019-11
حساب جاری -900 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 65.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11724 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22674 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10731 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 261 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1565 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 505 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 327 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1549 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 457 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-12
جمعیت 4.16 2018-12
دستمزد 1422 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
CPI مسکن آب و برق 102 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
تورم مواد غذایی -0.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.16 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -880756 2019-11
حساب جاری -900 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
صادرات 54691 2019-11
واردات 935447 2019-11
گردش سرمایه -1370 2019-09
حواله 444 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18.2 2019-06
شاخص تروریسم 0.04 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 61 2020-01
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.5 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 3.61 2019-11
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 987 2019-11
شاخص رقابتی 61.64 2019-12
رتبه رقابتی 66 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 86 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.74 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاناما - شاخص های اقتصادی.