بازارها گذشته مرجع
پول 1 2020-10
بازار سهام 373 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
نرخ بیکاری 7.1 2019-12
نرخ تورم -2.4 2020-04
موازنه تجاری -534038 2020-08
حساب جاری -26.4 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 125181 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2585 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 102028 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 66.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11910 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31459 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10634 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1635 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 529 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 427 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1537 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 439 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-12
جمعیت 4.22 2019-12
دستمزد 1422 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.4 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-04
CPI مسکن آب و برق 102 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.14 2020-04
تورم مواد غذایی -1 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 2.16 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -534038 2020-08
حساب جاری -26.4 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2019-12
صادرات 50176 2020-08
واردات 584214 2020-08
گردش سرمایه -1161 2020-03
حواله 127845 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 950 2019-12
شاخص تروریسم 0.04 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 63 2020-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.7 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم -40.9 2020-05
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 484 2020-08
شاخص رقابتی 61.64 2019-12
رتبه رقابتی 66 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 86 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.62 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 125181 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2585 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 102028 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاناما - شاخص های اقتصادی.