24/02/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
PA
فعالیت اقتصادی IMAE (سالانه) DEC 3.61%
03/03/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
PA
حساب جاری Q4 PAB-900M
06:10 PM
PA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 2.7%
13/03/2020 واقعی قبلی
09:15 PM
PA
نرخ تورم (سالانه) FEB 0.4%
16/03/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
PA
موازنه تجاری JAN PAB-963.8M


پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.