18/01/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
PA
موازنه تجاری OCT PAB-600.7M
10:00 PM
PA
موازنه تجاری NOV
10:00 PM
PA
حساب جاری Q3 PAB2.2M
21/01/2021 واقعی قبلی
05:00 PM
PA
فعالیت اقتصادی IMAE (سالانه) NOV -18.2%
12/02/2021 واقعی قبلی
05:50 PM
PA
موازنه تجاری DEC


پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.