18/06/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
PA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.1% 4%
19/06/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
PA
فعالیت اقتصادی IMAE (سالانه) APR 2.96%
20/06/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
PA
حساب جاری Q1 PAB-1042M
21/06/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
PA
موازنه تجاری APR PAB-956.7M


پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.