26/10/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
PA
حساب جاری Q2 PAB-26.4M
10:00 PM
PA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.4%
16/11/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
PA
موازنه تجاری SEP PAB-534.0M


پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاناما - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.