بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 383.11 377 372 368 363 353
پول 1.00 1 1 1 1 1

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 40.40 11 7 2.5 4.5 6
نرخ بیکاری 18.50 12 8.4 8.4 8.4 8.4
نرخ تورم 2.94 2.6 1.9 1.2 1.2 1.5
موازنه تجاری -960337.17 -1035000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
حساب جاری -225.24 -450 -450 -450 -450 -630
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -6 -6 -6 -6 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.82 52 52 52 52 50
بودجه دولت -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 18.50 12 8.4 8.4 8.4 8.4
جمعیت 4.30 4.34 4.34 4.34 4.34 4.4
دستمزد 1249.00 1600 1600 1600 1600 1600

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.94 2.6 1.9 1.2 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
CPI مسکن آب و برق 94.73 108 95.07 94.63 95.59 96.33
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.45 108 110 110 110 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.77 111 106 106 107 107
تورم مواد غذایی 2.48 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره سپرده 2.05 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -960337.17 -1035000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
حساب جاری -225.24 -450 -450 -450 -450 -630
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -6 -6 -6 -6 -6.5
صادرات 65737.76 66000 66000 66000 66000 66000
واردات 1026074.90 1180000 1180000 1180000 1180000 1180000
گردش سرمایه -1484.91 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200
حواله 106528.20 127000 127000 127000 127000 129000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 453.60 1280 1280 1280 1280 1500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.82 52 52 52 52 50
بودجه دولت -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
مخارج نظامی 0.00 0 0 0 0 0

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 23.50 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -44.00 2 2 2 2 1.3
شاخص اقتصادی مقدم 26.40 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
قیمت گازوئیل 0.93 0.59 0.84 0.8 0.76 0.72


پاناما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.