بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازار سهام 444.57 439 437 436 435 432
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 4.1 4.5 4.8 5 5
نرخ بیکاری 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
نرخ تورم -0.50 1.2 1.7 1.8 1.9 2
نرخ بهره 1.36 1.75 2 2 2.25 2.25
موازنه تجاری -1038067.89 -1019000 -1011600 -1011600 -1011600 -1035000
حساب جاری -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 42 42 43 43 43
بودجه دولت -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
جمعیت 4.16 4.21 4.21 4.27 4.27 4.27
دستمزد 1422.00 1500 1500 1500 1500 1600
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.50 1.2 1.7 1.8 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5
تورم مواد غذایی 0.80 1.2 1.5 1.5 1.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 107 106 106 107 109
CPI مسکن آب و برق 101.11 103 104 103 103 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.49 109 104 103 106 106
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.36 1.75 2 2 2.25 2.25
نرخ بهره سپرده 2.16 2.3 2.8 2.8 2.8 2.8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1038067.89 -1019000 -1011600 -1011600 -1011600 -1035000
حساب جاری -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
واردات 1101315.60 1080000 1075000 1075000 1075000 1100000
صادرات 63247.70 61000 63400 63400 63400 65000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1648.30 1530 1455 1600 1700 1465
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 42 42 43 43 43
بودجه دولت -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -2.80 -0.5 1.8 1.3 1 1.4
شاخص اقتصادی مقدم 2.94 5.2 5 4.8 4.8 5.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت گازوئیل 0.77 0.65 0.63 0.62 0.69 0.62


پاناما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.