بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازار سهام 367.04 366 364 363 361 358

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -3 -2.5 0.6 1.5 3.9
نرخ بیکاری 7.10 9 9 8.5 8.5 8.5
نرخ تورم -0.80 -0.1 0.1 0.3 0.5 1.1
موازنه تجاری -448526.67 -1098800 -1085000 -1085000 -1085000 -1114000
حساب جاری -26.40 -1560 -1250 -950 -950 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70 -5.5 -5.5 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 43 43 41 41 41
بودجه دولت -3.80 -4.7 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.10 9 9 8.5 8.5 8.5
جمعیت 4.22 4.27 4.28 4.28 4.28 4.34
دستمزد 1422.00 1500 1600 1600 1600 1600

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.80 -0.1 0.1 0.3 0.5 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.03 105 105 105 105 106
CPI مسکن آب و برق 102.49 102 102 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.09 103 103 103 103 104
تورم مواد غذایی -0.80 -0.3 0.2 0.6 0.7 1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره سپرده 2.16 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -448526.67 -1098800 -1085000 -1085000 -1085000 -1114000
حساب جاری -26.40 -1560 -1250 -950 -950 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70 -5.5 -5.5 -6 -6 -6
واردات 493292.20 1160000 1150000 1150000 1150000 1180000
صادرات 44765.54 61200 65000 65000 65000 66000
گردش سرمایه -769.96 -1500 -1300 -1300 -1300 -1200
حواله 127845.00 120000 125000 119000 119000 127000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 949.90 1200 1465 1300 1430 1500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 43 43 41 41 41
بودجه دولت -3.80 -4.7 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -0.70 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6
شاخص اقتصادی مقدم -34.65 -2.5 -1.7 2 2.5 5.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
قیمت گازوئیل 0.63 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47


پاناما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.