بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازار سهام 458.58 454 452 451 450 448
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 4.3 5 4.7 5 5.2
نرخ بیکاری 6.00 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
نرخ تورم -0.10 0.3 0.5 0.7 1 1.3
موازنه تجاری -880756.00 -1011600 -1057700 -1098800 -1035000 -1035000
حساب جاری -900.30 -1400 -900 -1560 -1250 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -5 -5 -5 -5 -4.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 43 43 43 43 41
بودجه دولت -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.00 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
جمعیت 4.16 4.27 4.27 4.27 4.28 4.34
دستمزد 1422.00 1500 1500 1500 1600 1600
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.10 0.3 0.5 0.7 1 1.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.5 0.1 0.5 0.4
تورم مواد غذایی -0.40 0.1 0.3 0.5 0.7 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60 105 105 106 106 107
CPI مسکن آب و برق 102.11 102 102 103 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.08 104 105 103 104 105
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 2.16 2.8 2 1.9 2.8 2.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -880756.00 -1011600 -1057700 -1098800 -1035000 -1035000
حساب جاری -900.30 -1400 -900 -1560 -1250 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -5 -5 -5 -5 -4.1
واردات 935447.00 1100000 1120000 1160000 1150000 1180000
صادرات 54691.00 60000 62300 61200 65000 66000
گردش سرمایه -1369.98 -800 -1200 -1500 -1300 -1200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1472.40 1600 1700 1200 1465 1500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 43 43 43 43 41
بودجه دولت -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.8
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -0.70 1.3 1 1.2 1.4 1.6
شاخص اقتصادی مقدم 3.61 4.8 4.8 5.1 5.3 5.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.74 0.82 0.84 0.86 0.89 0.89


پاناما - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.