بازارها گذشته مرجع
پول 6.69 2019-05
بازار سهام 981 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-12
نرخ بیکاری 3.7 2019-03
نرخ تورم 1 2019-04
نرخ بهره -0.65 2019-04
موازنه تجاری 4794 2019-03
حساب جاری -901 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -3 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 325 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 515903 2018-12
تولید ناخالص ملی 529677 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107123 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5623 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26117 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64672 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6211 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98072 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 92643 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-03
افراد شاغل 2799 2018-12
افراد بیکار 103878 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 10.2 2019-03
هزینه های کار 108 2018-12
بهره وری 109 2018-12
دستمزد 40954 2017-12
دستمزد در تولید 140 2018-12
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 2018-12
نرخ اشتغال 65.9 2019-03
استخدام تمام وقت 2100 2018-12
پست های خالی شغلی 33522 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.6 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 698 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-04
اندازه اصل تورم 0.9 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2018-12
قیمت تولید 103 2019-04
قیمت صادرات 116 2019-03
قیمت واردات 116 2019-03
تورم مواد غذایی 0.6 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.65 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.34 2019-05
عرضه پول M0 61530 2019-03
عرضه پول M1 1228624 2019-03
عرضه پول M2 1330417 2019-03
عرضه پول M3 1459227 2019-03
ترازنامه بانک 3987378 2019-03
ذخایر ارزی 452900 2019-04
وام به بخش خصوصی 369 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 492 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4794 2019-03
حساب جاری -901 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 59680 2019-03
واردات 54885 2019-03
بدهی خارجی 976 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-02
گردش سرمایه 40 2019-03
ذخایر طلا 66.5 2019-03
تولید نفت خام 108 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -2381 2018-12
هزینه های دولت 130914 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 290329 2018-12
بدهی های دولت 612 2019-03
هزینه های مالی 292710 2018-12
درخواست پناهندگی 175 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3 2019-04
تولید صنعتی 10.6 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2019-03
تولید صنعتی 5.4 2019-03
استفاده از ظرفیت 81.3 2019-06
میزان سفارشات جدید 12 2019-03
تغییرات موجودی انبار 2680 2018-12
ورشکستگی 966 2019-04
ثبت خودرو 26195 2019-03
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 2016-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 3316 2019-03
شاخص PMI تولید 59.59 2019-04
استخراج معدن 10.6 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 2019-03
هزینه های مصرف کننده 233101 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 10.39 2018-12
نرخ وام بانکی 0.05 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 485 2019-03
قیمت گازوئیل 1.95 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 241 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.3 2019-02
شاخص مسکن 114 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 62.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.