بازارها گذشته مرجع
پول 6.21 2021-04
بازار سهام 1519 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-12
نرخ بیکاری 4.6 2021-02
نرخ تورم 1 2021-03
نرخ بهره -0.6 2021-02
موازنه تجاری 13989 2021-02
حساب جاری 16480 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت -2.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 1 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2021-02
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.9 2021-12
موارد کروناویروس 241007 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 2452 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 230084 2021-04
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 348 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 527062 2020-12
تولید ناخالص ملی 550551 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118891 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 65147 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6131 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26879 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69051 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3448 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100088 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90781 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2021-02
افراد شاغل 2768 2020-12
افراد بیکار 131665 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 11.1 2021-02
هزینه های کار 106 2020-12
بهره وری 112 2020-12
دستمزد 42592 2019-12
دستمزد در تولید 147 2020-12
جمعیت 5.82 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66.5 2021-12
تغییر اشتغال 1.3 2020-09
نرخ اشتغال 64.6 2021-02
استخدام تمام وقت 2128 2020-12
پست های خالی شغلی 32580 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.8 2021-02
قسمت مدت زمان اشتغال 638 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-03
اندازه اصل تورم 0.8 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2020-12
قیمت تولید 106 2021-03
قیمت صادرات 111 2021-02
قیمت واردات 104 2021-02
تورم مواد غذایی -1 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده -3 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.6 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.21 2021-04
عرضه پول M0 69265 2021-02
عرضه پول M1 1459599 2021-02
عرضه پول M2 1528537 2021-02
عرضه پول M3 1668653 2021-02
ترازنامه بانک 4573349 2021-02
ذخایر ارزی 446500 2021-03
وام به بخش خصوصی 347 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 475 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 286 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 13989 2021-02
حساب جاری 16480 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
صادرات 109862 2021-02
واردات 95873 2021-02
بدهی خارجی 82202 2020-12
رابطه مبادله 107 2021-02
گردش سرمایه 6 2021-02
ذخایر طلا 66.55 2020-12
تولید نفت خام 61 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -10.7 2020-12
شاخص تروریسم 1.48 2019-12
فروش اسلحه 4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت -2.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -5195 2020-09
هزینه های دولت 137289 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 2019-12
درآمدهای دولت 288415 2020-09
بدهی های دولت 806 2021-02
هزینه های مالی 293610 2020-09
درخواست پناهندگی 145 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2021-04
مخارج نظامی 4751 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2021-03
تولید صنعتی -1.8 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2021-02
تولید صنعتی 1.1 2021-02
استفاده از ظرفیت 79.2 2021-03
میزان سفارشات جدید 7 2021-03
تغییرات موجودی انبار 1589 2020-12
ورشکستگی 866 2021-03
ثبت خودرو 23879 2021-03
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 321991 2019-12
شاخص فساد مالی 88 2020-12
رتبه فساد مالی 1 2020-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 3259 2021-01
شاخص PMI تولید 65.4 2021-03
استخراج معدن -17.8 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.9 2021-02
هزینه های مصرف کننده 234772 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 1175218 2019-12
پس انداز های شخصی 3.18 2020-12
نرخ وام بانکی -0.35 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 438 2021-02
قیمت گازوئیل 1.94 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 112 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 214 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.5 2021-01
شاخص مسکن 128 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 60.8 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 2795 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 241007 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 2452 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 230084 2021-04
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12
تختخوابهای ICU 246 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.