بازارها گذشته مرجع
پول 6.8 2019-09
بازار سهام 1047 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.5 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
نرخ بیکاری 3.8 2019-07
نرخ تورم 0.4 2019-08
نرخ بهره -0.75 2019-09
موازنه تجاری 9042 2019-07
حساب جاری 19187 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-07
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 351 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 523035 2019-06
تولید ناخالص ملی 539668 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110797 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6006 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26150 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69780 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6120 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99947 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 92144 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-07
افراد شاغل 2776 2019-03
افراد بیکار 104916 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 8.3 2019-07
هزینه های کار 107 2019-06
بهره وری 110 2019-03
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 145 2019-06
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 66.6 2019-07
استخدام تمام وقت 2088 2019-03
پست های خالی شغلی 37670 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.8 2019-07
قسمت مدت زمان اشتغال 686 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-08
اندازه اصل تورم 0.6 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-06
قیمت تولید 103 2019-08
قیمت صادرات 119 2019-07
قیمت واردات 113 2019-07
تورم مواد غذایی 2.2 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.43 2019-09
عرضه پول M0 62809 2019-07
عرضه پول M1 1304726 2019-07
عرضه پول M2 1398320 2019-07
عرضه پول M3 1505057 2019-07
ترازنامه بانک 4319570 2019-07
ذخایر ارزی 446600 2019-08
وام به بخش خصوصی 353 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 487 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 9042 2019-07
حساب جاری 19187 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 61930 2019-07
واردات 52888 2019-07
بدهی خارجی 721 2019-07
رابطه مبادله 103 2019-06
گردش سرمایه 55 2019-06
ذخایر طلا 66.55 2019-09
تولید نفت خام 118 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 27 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 7171 2019-03
هزینه های دولت 131131 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 294183 2019-03
بدهی های دولت 651 2019-07
هزینه های مالی 287012 2019-03
درخواست پناهندگی 185 2019-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-08
تولید صنعتی 8.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 2019-07
تولید صنعتی 7.4 2019-07
استفاده از ظرفیت 81.1 2019-09
میزان سفارشات جدید 12 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2294 2019-06
ورشکستگی 395 2019-08
ثبت خودرو 18722 2019-08
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 282297 2017-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 1643 2019-07
شاخص PMI تولید 48.69 2019-08
استخراج معدن -15.2 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 234157 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 14.44 2019-03
نرخ وام بانکی 0.05 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 476 2019-07
قیمت گازوئیل 1.84 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.4 2019-06
شاخص مسکن 116 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.