بازارها گذشته مرجع
پول 6.77 2020-03
بازار سهام 1056 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.28 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-12
نرخ بیکاری 3.7 2020-01
نرخ تورم 0.8 2020-02
نرخ بهره -0.6 2020-03
موازنه تجاری 8299 2020-01
حساب جاری 15347 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -7 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-02
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
موارد کروناویروس 2555 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 72 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-03
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 352 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 536018 2019-12
تولید ناخالص ملی 552463 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115043 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5594 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27317 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67787 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3907 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98478 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 98133 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2020-01
افراد شاغل 2798 2019-12
افراد بیکار 103809 2020-01
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2020-01
هزینه های کار 102 2019-12
بهره وری 112 2019-12
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 144 2019-12
جمعیت 5.81 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-12
نرخ اشتغال 66.1 2020-01
استخدام تمام وقت 2110 2019-09
پست های خالی شغلی 36830 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 2020-01
قسمت مدت زمان اشتغال 686 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-02
اندازه اصل تورم 1 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
قیمت تولید 103 2020-02
قیمت صادرات 121 2020-01
قیمت واردات 115 2020-01
تورم مواد غذایی 0.4 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.6 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.15 2020-03
عرضه پول M0 62006 2020-02
عرضه پول M1 1324480 2020-02
عرضه پول M2 1413821 2020-02
عرضه پول M3 1536194 2020-02
ترازنامه بانک 4450117 2020-02
ذخایر ارزی 429000 2020-02
وام به بخش خصوصی 361 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 482 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 8299 2020-01
حساب جاری 15347 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 63860 2020-01
واردات 55560 2020-01
بدهی خارجی 507 2019-11
رابطه مبادله 105 2019-12
گردش سرمایه 50 2019-11
ذخایر طلا 66.55 2019-12
تولید نفت خام 84 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2018-12
شاخص تروریسم 0.96 2018-12
فروش اسلحه 27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 9920 2019-09
هزینه های دولت 132434 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 296995 2019-09
بدهی های دولت 620 2020-02
هزینه های مالی 287075 2019-09
درخواست پناهندگی 190 2019-11
ارزیابی اعتبار 100 2020-03
مخارج نظامی 3971 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7 2020-03
تولید صنعتی -2.1 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.5 2020-01
تولید صنعتی -1.3 2019-11
استفاده از ظرفیت 80 2020-03
میزان سفارشات جدید 12 2019-09
تغییرات موجودی انبار -1268 2019-12
ورشکستگی 466 2020-02
ثبت خودرو 15060 2020-02
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 282297 2017-12
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 3368 2019-12
شاخص PMI تولید 49.15 2020-02
استخراج معدن -18.2 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 2020-02
هزینه های مصرف کننده 240767 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 1127877 2018-12
پس انداز های شخصی 7.29 2019-09
نرخ وام بانکی 0.05 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 457 2020-02
قیمت گازوئیل 1.82 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 114 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.9 2019-11
شاخص مسکن 118 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2662 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2555 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 72 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-03
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.