بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 6.32 6.33 6.36 6.4 6.43 6.49
بازار سهام 1727.03 1648 1601 1555 1510 1424
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 0 0.01 0.01 0.02 0.02

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 1.5 1 0.8 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 2.5 2 3.6 2.9 3.3
نرخ بیکاری 4.00 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1
نرخ تورم 1.70 1.3 1.4 1.3 1.2 1.5
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
موازنه تجاری 11955.10 8500 3500 4800 7000 3200
حساب جاری 14583.40 21000 15000 15000 16500 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 41 41 39.1 39.1 39.1
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1 -1 -1
اطمینان کسب و کار 4.00 2 1 -2 -2 -1
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.60 1.2 1 2 2.2 1.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 2.3 0.4 0.4 0.1 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 1.5 1 0.8 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 2.5 2 3.6 2.9 3.3
تولید ناخالص داخلی 355.18 325 325 325 325 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 526710.00 531077 542663 537603 545672 555344
تولید ناخالص ملی 543521.00 547638 557152 561562 563088 580094
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118960.00 120730 112680 121269 123243 125271
تولید ناخالص داخلی سرانه 63880.09 63500 63500 63500 63500 64200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55938.21 56500 56500 56500 56500 57200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5615.00 7010 5915 6254 5817 6460
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24042.00 27519 27472 27417 24908 28321
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72582.00 73561 68027 70432 75195 72756
تولید ناخالص داخلی از معادن 3209.00 4269 6533 3517 3325 3633
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98348.00 103197 103159 102090 101889 105459
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77753.00 85790 97448 92597 80552 95652

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.00 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1
دستمزد 42592.14 43200 44000 44000 44000 44000
دستمزد در تولید 147.80 155 155 155 155 155
جمعیت 5.82 5.85 5.85 5.85 5.87 5.87
سن بازنشستگی زنان 66.50 66.5 66.5 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.50 66.5 66.5 67 67 67

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.70 1.3 1.4 1.3 1.2 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 105 105 106 106 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.80 104 104 105 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 105.20 106 105 106 106 107
اندازه اصل تورم 1.30 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3
قیمت تولید 112.50 105 105 108 114 107
تورم مواد غذایی -0.30 1.1 2 2.5 2.4 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 1.9 2 1.5 1.3 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.10 104 103 106 107 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
ذخایر ارزی خارجی 458400.00 459500 461100 462500 46300 46280

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 11955.10 8500 3500 4800 7000 3200
حساب جاری 14583.40 21000 15000 15000 16500 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9
واردات 104373.40 107000 110200 110000 110200 113000
صادرات 116328.50 116000 115000 117000 115500 116200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 41 41 39.1 39.1 39.1
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1 -1 -1
هزینه های دولت 133831.00 137946 137705 140035 138649 144656
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 4.00 2 1 -2 -2 -1
تولید صنعتی 10.40 1.5 2.1 3.3 2.6 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.12 62 59 55 56 54

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.60 1.2 1 2 2.2 1.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 2.3 0.4 0.4 0.1 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 2.8 4.5 -3.2 2.1 2.8
هزینه های مصرف کننده 227067.00 236590 245192 239467 235241 247370
درآمد قابل تصرف شخص 1175218.46 1259834 1152082 1198723 1217526 1238281
تسهیلات اعتباری خریدار 439.20 486 512 456 463 471
قیمت گازوئیل 2.08 1.98 1.88 1.78 1.69 1.61


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.