بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 6.97 7.08 7.12 7.16 7.2 7.28
بازار سهام 1646.43 1609 1552 1496 1443 1342
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.31 1.43 1.58 1.73 1.91 2.31

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.5 0.1 0.3 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 3.2 2 -0.8 0.7 2.9
نرخ بیکاری 2.50 3.9 4.5 4.7 4.7 4.3
نرخ تورم 6.70 5.9 3.6 2.5 1.9 2
نرخ بهره -0.60 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
موازنه تجاری 24568.10 12300 11900 11900 11900 12500
حساب جاری 25300.00 14200 14500 14000 12900 14000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 7.9 7.9 7.9 7.5 7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.70 39.1 39.1 39.1 38.7 38.7
بودجه دولت 2.30 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
اطمینان کسب و کار 4.00 -2 -2 1 1.3 1.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.40 -6.2 -2.2 1.8 2 1.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.5 0.1 0.3 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 3.2 2 -0.8 0.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 356.08 325 325 340 340 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 555074.00 557418 557843 550633 558960 566602
تولید ناخالص ملی 584192.00 576201 583691 579518 588281 596324
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 121254.00 130768 127938 120284 122103 123772
تولید ناخالص داخلی سرانه 56202.17 63500 63500 64200 64200 64200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55938.21 56500 56500 57200 57200 57200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6129.00 7041 6632 6080 6172 6256
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26833.00 27310 25747 26618 27021 27390
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81983.00 81114 79038 81327 82557 83686
تولید ناخالص داخلی از معادن 2788.00 3458 3367 2766 2808 2846
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100656.00 103080 98877 99851 101361 102746
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 99255.00 93975 92923 98461 99950 101316

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 2.50 3.9 4.5 4.7 4.7 4.3
دستمزد 43576.98 44000 44000 44000 44000 44000
دستمزد در تولید 150.80 155 155 155 155 155
جمعیت 5.82 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87
سن بازنشستگی زنان 66.50 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.50 67 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.70 5.9 3.6 2.5 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.70 111 110 109 112 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.80 111 109 109 112 111
قیمت مصرف کننده اصلی 111.80 107 108 108 110 108
اندازه اصل تورم 3.20 1.9 2 2 2 0.7
قیمت تولید 146.90 117 125 139 146 142
تورم مواد غذایی 7.10 2.4 2.4 2.8 2.8 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2
تغییر قیمت تولید کننده 11.80 3.9 2.4 1.7 1.7 1.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.80 116 116 117 117 117

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره -0.60 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
نرخ بهره بین بانکی -0.13 -0.03 0.07 0.07 0.17 0.17
ذخایر ارزی خارجی 535102.00 46300 46300 46280 46280 46350

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 24568.10 12300 11900 11900 11900 12500
حساب جاری 25300.00 14200 14500 14000 12900 14000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 7.9 7.9 7.9 7.5 7.5
واردات 126213.60 110200 111600 112300 112300 114000
صادرات 150781.60 122500 123500 124200 124200 126500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.70 39.1 39.1 39.1 38.7 38.7
بودجه دولت 2.30 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
هزینه های دولت 136481.00 139681 134896 135389 137436 139315
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 53.9 53.9 52.6 52.6 52.6


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 4.00 -2 -2 1 1.3 1.6
تولید صنعتی 14.40 2.6 2.6 1.5 1.5 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.70 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 63.00 56 56 58 58 55

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.40 -6.2 -2.2 1.8 2 1.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -10.80 2.1 2.5 2.5 2.5 2.8
هزینه های مصرف کننده 246504.00 248147 258008 244532 248230 251623
درآمد قابل تصرف شخص 1233034.86 1272492 1257696 1223171 1241666 1258643
تسهیلات اعتباری خریدار 447.85 460 457 440 451 453
قیمت گازوئیل 2.28 2.36 2.44 2.53 2.61 2.61


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.