بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 6.13 6.16 6.18 6.21 6.23 6.28
بازار سهام 1482.28 1455 1421 1387 1355 1290
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.43 0.04 0.09 0.14 0.19 0.3

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.20 1.1 1.2 0.9 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.70 0.7 6.8 4.8 2.9 1.7
نرخ بیکاری 4.50 6.5 6 6 5.1 4.6
نرخ تورم 0.50 0.6 1.7 1.3 1.2 2
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
موازنه تجاری 11727.00 9100 8700 10100 7500 14600
حساب جاری 15186.00 500 17000 17000 15000 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 6.8 6.8 6.8 6.8 7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
بودجه دولت 3.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.2
اطمینان کسب و کار -2.00 -7 -6 -4 -7 -4
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.10 -3 2 1.5 1 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.20 1.1 1.2 0.9 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.70 0.7 6.8 4.8 2.9 1.7
تولید ناخالص داخلی 348.08 325 325 325 325 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 519343.00 516185 529617 523095 542663 531155
تولید ناخالص ملی 536936.00 532022 545568 545594 557152 547451
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116362.00 110786 116172 113332 112680 113999
تولید ناخالص داخلی سرانه 65147.40 63500 63500 63500 63500 64200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57184.20 56500 56500 56500 56500 57200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6674.00 5387 5257 6213 5915 5543
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23802.00 26306 23157 28994 27472 27069
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65797.00 65279 65644 70192 68027 67172
تولید ناخالص داخلی از معادن 3996.00 3762 3782 4180 6533 3872
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98601.00 94834 97014 102481 103159 97585
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86533.00 94502 86596 85438 97448 97243

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.50 6.5 6 6 5.1 4.6
دستمزد 41735.60 43200 43200 43200 44000 44000
دستمزد در تولید 147.10 155 155 155 155 155
جمعیت 5.81 5.89 5.89 5.89 5.87 5.9
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.50 0.6 1.7 1.3 1.2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.40 104 104 105 109 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.80 106 103 104 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.00 104 104 105 106 106
اندازه اصل تورم 1.00 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
قیمت تولید 103.00 104 101 103 115 105
تورم مواد غذایی 0.20 2 2 2 2.2 2
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 0.3 0.5 0.9 1.3 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 104 102 104 108 105

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
نرخ بهره بین بانکی -0.24 0.38 -0.21 -0.21 0.88 0.88
ذخایر ارزی 439600.00 433360 433360 433360 443360 443360

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 11727.00 9100 8700 10100 7500 14600
حساب جاری 15186.00 500 17000 17000 15000 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 6.8 6.8 6.8 6.8 7
واردات 93565.00 95100 96400 96200 97000 100500
صادرات 105292.00 104200 105100 106300 104500 115100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
بودجه دولت 3.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.2
ارزش بودجه دولت -734.00 -2033 -2033 -2033 -3320 -3320
هزینه های دولت 129926.00 127534 131766 138012 137705 131232
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.60 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -2.00 -7 -6 -4 -7 -4
تولید صنعتی 1.10 1.5 1.5 16 7 7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.50 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5
شاخص PMI تولید 41.87 55.2 55.5 55 55.3 54.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.10 -3 2 1.5 1 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 3.5 1.5 2 2.8 2.8
هزینه های مصرف کننده 228127.00 231859 235527 230538 245192 238583
درآمد قابل تصرف شخص 1175218.46 1131735 1183445 1255133 1152082 1164556
تسهیلات اعتباری خریدار 443.85 450 466 484 512 464
قیمت گازوئیل 1.86 1.63 1.41 1.34 1.54 1.54


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.