بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 6.75 6.73 6.76 6.79 6.82 6.88
بازار سهام 1105.15 1038 1025 1013 1000 976
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.30 0.04 0.08 0.12 0.17 0.21
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8
نرخ بیکاری 3.70 4 4.2 4.2 4.3 4.4
نرخ تورم 0.60 0.9 1.5 1.2 1.3 1.4
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 7343.00 1700 2800 8400 8400 800
حساب جاری 20725.00 12000 8000 17000 13000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
بودجه دولت 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار -12.00 -5 -4 -2 1 2
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.70 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55.8 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8
تولید ناخالص داخلی 351.30 352 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 524147.00 524157 523642 527376 532533 533592
تولید ناخالص ملی 539752.00 538152 537622 541745 548388 547839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111778.00 108837 108730 113759 113566 110796
تولید ناخالص داخلی سرانه 62888.70 62500 64700 64700 64700 64700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47672.96 48000 48350 48350 48350 48350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6153.00 5713 5707 5536 6251 5816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26073.00 26535 26509 24202 26490 27012
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70163.00 65707 65642 65840 71286 66889
تولید ناخالص داخلی از معادن 6191.00 6310 6304 5717 6290 6424
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99557.00 99641 99543 100994 101150 101435
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93556.00 94125 94033 85900 95053 95820
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.70 4 4.2 4.2 4.3 4.4
دستمزد 41735.60 42500 43200 43200 43200 43200
دستمزد در تولید 144.70 150 150 150 150 155
جمعیت 5.78 5.79 5.81 5.81 5.81 5.81
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.60 0.9 1.5 1.2 1.3 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 103 104 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.50 103 104 104 104 104
قیمت تولید 103.40 112 105 104 104 113
تورم مواد غذایی 1.30 2 1.8 1.7 1.9 2.1
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 1.5 1.6 1.5 1.3 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70 102 104 105 104 104
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.17 0.08 -0.44 -0.44 0.38
ذخایر ارزی 442700.00 457360 460360 462500 462550 463360
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 7343.00 1700 2800 8400 8400 800
حساب جاری 20725.00 12000 8000 17000 13000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
واردات 54192.80 49500 54200 54800 53200 53200
صادرات 61535.80 51200 51200 63200 60000 54000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
بودجه دولت 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
هزینه های دولت 130840.00 133009 132878 132609 132933 135403
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 51 51.2 51.2 51.2 51.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -12.00 -5 -4 -2 1 2
تولید صنعتی 6.10 0.5 3.3 4.2 4.5 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90 0.7 0.1 0.9 -0.8 0.8
شاخص PMI تولید 49.50 53.5 54.3 54.7 54.9 55.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.70 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 1.3 0.3 0.5 0.7 0.8
هزینه های مصرف کننده 234106.00 236831 236598 236546 237852 241094
قیمت گازوئیل 1.86 1.62 1.57 1.52 1.48 1.39


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.