بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.90 6.76 6.78 6.81 6.84 6.89
بازار سهام 1251.01 1161 1147 1134 1121 1094
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.37 0.04 0.09 0.14 0.2 0.32
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6
نرخ بیکاری 3.70 4.2 4.2 4.3 4.4 5.1
نرخ تورم 0.70 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5
موازنه تجاری 4501.60 2800 8400 6800 800 3500
حساب جاری 15114.00 8000 17000 13000 11000 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 32.4 32.4 32.4 32.4 31.7
بودجه دولت 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
اطمینان کسب و کار -9.00 -4 -2 1 2 -1
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.50 1 -2 -2.3 -1.5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6
تولید ناخالص داخلی 351.30 365 365 365 365 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533107.00 522180 526417 535597 542170 550845
تولید ناخالص ملی 549020.00 536408 542089 551584 558353 567287
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108654.00 112638 112262 109161 110501 112269
تولید ناخالص داخلی سرانه 62888.70 64400 64400 64400 64400 65200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47672.96 48350 48350 48350 48350 48500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5249.00 5481 6180 5274 5338 5424
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24778.00 23963 26186 24894 25199 25602
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69530.00 65191 70467 69855 70712 71843
تولید ناخالص داخلی از معادن 5276.00 5661 6218 5301 5366 5452
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96546.00 99999 99988 96997 98187 99758
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 94830.00 85054 93961 95273 96442 97985
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.70 4.2 4.2 4.3 4.4 5.1
دستمزد 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
دستمزد در تولید 144.30 150 150 150 155 155
جمعیت 5.78 5.84 5.84 5.84 5.84 5.87
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.70 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.00 104 104 104 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.60 104 104 104 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.10 104 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 0.60 0.7 0.8 0.8 1.1 1.5
قیمت تولید 103.80 104 104 105 105 106
تورم مواد غذایی 0.00 0.5 1.1 0.9 1.5 2.2
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 1.6 1.5 1.3 1.4 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 104 105 104 104 106
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
ذخایر ارزی 426300.00 460360 462500 462550 463360 463360
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 4501.60 2800 8400 6800 800 3500
حساب جاری 15114.00 8000 17000 13000 11000 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
واردات 50452.20 54200 54800 53200 53200 53200
صادرات 54953.80 51200 63200 60000 54000 54000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 32.4 32.4 32.4 32.4 31.7
بودجه دولت 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
ارزش بودجه دولت 17230.00 -104 -104 -104 -2033 -3320
هزینه های دولت 130299.00 131302 131407 130907 132514 134634
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 51.2 51.2 51.2 51.2 51.1
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -9.00 -4 -2 1 2 -1
تولید صنعتی -6.20 3.3 4.2 4.5 4.8 1.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.40 0.1 0.9 -0.8 0.8 0.5
شاخص PMI تولید 53.18 51.8 52 52.1 52.6 53.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.50 1 -2 -2.3 -1.5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.60 -1.2 0.5 0.7 0.8 0.6
هزینه های مصرف کننده 236468.00 234215 235120 237572 240488 244336
درآمد قابل تصرف شخص 1127877.48 1133517 1132761 1133145 1147051 1165404
تسهیلات اعتباری خریدار 467.77 487 484 481 477 485
قیمت گازوئیل 1.89 1.69 1.73 1.77 1.83 1.83


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.