بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 6.66 6.6 6.63 6.66 6.69 6.76
بازار سهام 1004.29 990 977 965 953 929
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.24 0.03 0.05 0.08 0.12 0.14
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
نرخ بیکاری 3.70 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
نرخ تورم 0.60 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 -0.05 0.25
موازنه تجاری 9045.30 6600 1700 2800 8400 800
حساب جاری 22122.00 10200 12000 8000 17000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
بودجه دولت 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار -5.00 -6 -7 -4 -2 -4
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.80 3.2 2.1 1 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55.8 55.8 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 351.30 352 352 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 519296.00 512941 524157 523642 527085 533592
تولید ناخالص ملی 532806.00 527555 538152 537622 537622 547839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109815.00 107596 108837 108730 108730 110796
تولید ناخالص داخلی سرانه 62888.70 62500 62500 64700 64700 64700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47672.96 48000 48000 48350 48350 48350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4994.00 5369 5713 5707 5069 5816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23898.00 25405 26535 26509 24256 27012
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64356.00 61745 65707 65642 65321 66889
تولید ناخالص داخلی از معادن 5639.00 5915 6310 6304 5724 6424
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99538.00 98473 99641 99543 101031 101435
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84885.00 89075 94125 94033 94033 95820
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.70 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
دستمزد 40953.70 42171 41800 41800 41800 42200
دستمزد در تولید 140.90 145 150 150 150 155
جمعیت 5.78 5.82 5.82 5.88 5.88 5.88
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.60 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 105 105 105 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 103.00 103 103 104 104 104
قیمت تولید 102.60 112 112 105 104 113
تورم مواد غذایی 2.00 2.2 2 1.8 1.7 2.1
تغییر قیمت تولید کننده -1.00 0.9 1.5 1.6 1.5 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60 105 104 104 104 106
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 -0.05 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.32 -0.17 0.08 0.08 0.38
ذخایر ارزی 449600.00 452360 457360 460360 462500 463360
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 9045.30 6600 1700 2800 8400 800
حساب جاری 22122.00 10200 12000 8000 17000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
واردات 54612.10 51800 49500 54200 54800 53200
صادرات 63657.40 58400 51200 51200 63200 54000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
بودجه دولت 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
هزینه های دولت 130445.00 130273 133009 132878 132878 135403
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 51 51 51.2 51.2 51.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 -6 -7 -4 -2 -4
تولید صنعتی 10.50 2.8 0.5 3.3 4.2 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20 -1.6 0.7 0.1 0.9 0.8
شاخص PMI تولید 45.00 54.5 54 54.3 54.7 55
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.80 3.2 2.1 1 -2 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.60 2.5 0.9 1.1 0.6 0.8
هزینه های مصرف کننده 234021.00 233937 236831 236598 236598 241094
قیمت گازوئیل 1.92 1.71 1.67 1.62 1.77 1.63


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.