بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 6.58 6.62 6.65 6.68 6.7 6.75
بازار سهام 1277.87 1240 1211 1182 1155 1099
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.31 0.03 0.06 0.1 0.14 0.22

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 8 3 0.7 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -5.5 -3.7 0.7 12.8 2.9
نرخ بیکاری 5.60 6.2 6.3 6.5 6 5.1
نرخ تورم 0.00 0.3 0.4 0.6 1.7 1.5
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
موازنه تجاری 7700.00 6200 800 14000 9500 3500
حساب جاری 16467.00 13000 12000 500 17000 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 6.5 6.5 6.8 6.8 6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 44.9 44.9 44.7 44.7 44.7
بودجه دولت 3.70 -7.6 -7.6 -2.8 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار -16.00 -12 -9 -7 -6 -7
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.10 -1.9 -1.2 -1 1 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.40 -1 0.6 0.6 0.6 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 8 3 0.7 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -5.5 -3.7 0.7 12.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 348.08 320 320 325 325 325
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 525935.00 523335 516185 529617 593255 531155
تولید ناخالص ملی 541776.00 538956 532022 545568 611123 547451
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115364.00 106662 110786 116172 130131 113999
تولید ناخالص داخلی سرانه 65147.40 62200 62200 63500 63500 63500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47672.96 48350 48350 48350 45190 48500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5220.00 5153 5387 5257 5888 5543
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22996.00 24324 26306 23157 25939 27069
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65188.00 68256 65279 65644 73532 67172
تولید ناخالص داخلی از معادن 3756.00 5179 3762 3782 4237 3872
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96340.00 94776 94834 97014 108672 97585
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85994.00 93092 94502 86596 97001 97243

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.60 6.2 6.3 6.5 6 5.1
دستمزد 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
دستمزد در تولید 144.90 150 155 155 155 155
جمعیت 5.81 5.84 5.84 5.89 5.89 5.87
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.00 0.3 0.4 0.6 1.7 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10 103 103 104 105 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.50 103 106 103 104 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.90 104 104 105 105 106
اندازه اصل تورم 0.80 0.8 1.1 1.1 1.1 1.5
قیمت تولید 101.50 105 105 104 103 107
تورم مواد غذایی 1.20 0.9 1.5 2 2 2.2
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.40 103 104 102 102 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
ذخایر ارزی 455800.00 432550 433360 433360 433360 443360

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 7700.00 6200 800 14000 9500 3500
حساب جاری 16467.00 13000 12000 500 17000 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90 6.5 6.5 6.8 6.8 6.8
واردات 43249.10 51000 48500 48500 51000 49200
صادرات 50949.10 57200 49000 62500 60500 53000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 44.9 44.9 44.7 44.7 44.7
بودجه دولت 3.70 -7.6 -7.6 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت 17309.00 -104 -2033 -2033 -2033 -3320
هزینه های دولت 130850.00 127911 127534 131766 147599 131232
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.60 59.5 59.5 53.9 53.9 53.9


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -16.00 -12 -9 -7 -6 -7
تولید صنعتی -9.70 -12 -9 -2 1.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.30 -0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
شاخص PMI تولید 52.22 54.5 55 55.2 55.5 55.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.10 -1.9 -1.2 -1 1 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.40 -1 0.6 0.6 0.6 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30 -2.8 -0.8 0.7 2.5 2.8
هزینه های مصرف کننده 233890.00 232134 231859 235527 263828 238583
درآمد قابل تصرف شخص 1127877.48 1107203 1086146 1135773 1272246 1117644
تسهیلات اعتباری خریدار 449.97 470 450 466 511 464
قیمت گازوئیل 1.67 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.