بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 6.87 6.9 6.93 6.96 6.98 7.04
بازار سهام 1088.72 1070 1045 1021 997 949
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.10 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -2.7 -1.5 0.4 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -6.8 -5.5 -3 -1.5 1.2
نرخ بیکاری 3.70 5.4 6 6.3 6.5 5.1
نرخ تورم 0.80 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
موازنه تجاری 7090.60 8400 6800 800 800 3500
حساب جاری 14746.00 17000 13000 11000 11000 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 36.2 36.2 36.2 37.8 37.8
بودجه دولت 0.50 -3 -3 -3 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار -7.00 -32 -22 -18 -12 -7
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.40 -12 -17 -14 -9 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -2.7 -1.5 0.4 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -6.8 -5.5 -3 -1.5 1.2
تولید ناخالص داخلی 351.50 365 365 365 375 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 536018.00 512265 523335 519937 527978 526177
تولید ناخالص ملی 552463.00 527516 538956 535889 544176 542320
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115043.00 109244 106662 111592 113317 112931
تولید ناخالص داخلی سرانه 62888.70 64400 64400 64400 65200 65200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47672.96 48350 48350 48350 45190 48500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5594.00 6014 5153 5426 5510 5491
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27317.00 25482 24324 26497 26907 26815
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67787.00 68572 68256 65753 66770 66542
تولید ناخالص داخلی از معادن 3907.00 6051 5179 3790 3848 3835
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98478.00 97300 94776 95524 97001 96670
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 98133.00 91435 93092 95189 96661 96331

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.70 5.4 6 6.3 6.5 5.1
دستمزد 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
دستمزد در تولید 144.20 150 150 155 155 155
جمعیت 5.81 5.84 5.84 5.84 5.89 5.87
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.80 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.60 104 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.00 104 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.90 104 104 104 105 106
اندازه اصل تورم 1.00 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5
قیمت تولید 103.20 104 105 105 105 107
تورم مواد غذایی 0.40 1.1 0.9 1.5 2 2.2
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70 105 104 105 105 106

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.12 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
ذخایر ارزی 372100.00 432500 432550 433360 433360 443360

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 7090.60 8400 6800 800 800 3500
حساب جاری 14746.00 17000 13000 11000 11000 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
واردات 51673.30 54800 53200 53200 53200 53200
صادرات 58763.90 63200 60000 54000 54000 54000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 36.2 36.2 36.2 37.8 37.8
بودجه دولت 0.50 -3 -3 -3 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت 9920.00 -104 -104 -2033 -2033 -3320
هزینه های دولت 132434.00 127874 127911 128461 130447 130003
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 51.2 51.2 51.2 51.2 51.1


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -7.00 -32 -22 -18 -12 -7
تولید صنعتی -1.20 -22 -12 -9 -2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 0.9 -0.8 0.8 0.8 0.5
شاخص PMI تولید 46.83 33.8 37 47 51 52

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.40 -12 -17 -14 -9 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.60 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6
هزینه های مصرف کننده 240767.00 228799 232134 233544 237155 236347
درآمد قابل تصرف شخص 1127877.48 1102309 1107203 1094041 1110959 1107170
تسهیلات اعتباری خریدار 456.91 471 470 454 450 459
قیمت گازوئیل 1.63 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.