بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 6.39 6.44 6.47 6.5 6.53 6.59
بازار سهام 1795.89 1712 1662 1614 1567 1478
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.16 0.13 0.14 0.16 0.17 0.21

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 1 0.8 0.7 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.80 2.9 3.6 3.7 3.3 3.2
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.9 4.1 4 4.1
نرخ تورم 2.20 1.4 1.3 1.2 1.2 1.5
نرخ بهره -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
موازنه تجاری 11040.30 4800 7000 5300 5300 3200
حساب جاری 14300.00 15000 15000 16500 16500 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 41 39.1 39.1 39.1 39.1
بودجه دولت -3.50 -1.6 -1 -1 -1 -1
اطمینان کسب و کار 3.00 1 -2 -2 -2 -1
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.20 1 2 2.2 2.2 1.8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.50 0.4 0.4 0.1 0.1 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 1 0.8 0.7 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.80 2.9 3.6 3.7 3.3 3.2
تولید ناخالص داخلی 352.43 325 325 325 325 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 540134.00 542663 548369 547258 560119 565916
تولید ناخالص ملی 558334.00 557152 572774 565123 578992 591103
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126713.00 112680 130787 126607 131401 134972
تولید ناخالص داخلی سرانه 63880.09 63500 63500 63500 63500 64200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55938.21 56500 56500 56500 56500 57200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6823.00 5915 5867 6334 7075 6055
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26463.00 27472 28066 24152 27442 28964
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78599.00 68027 74009 78202 81507 76377
تولید ناخالص داخلی از معادن 3351.00 6533 2876 2602 3475 2968
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99884.00 103159 100591 99896 103580 103810
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 91061.00 97448 95421 83941 94430 98475

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.9 4.1 4 4.1
دستمزد 42592.14 44000 44000 44000 44000 44000
دستمزد در تولید 151.80 155 155 155 155 155
جمعیت 5.82 5.85 5.85 5.87 5.87 5.87
سن بازنشستگی زنان 66.50 66.5 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.50 66.5 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.20 1.4 1.3 1.2 1.2 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.80 105 106 106 107 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.40 108 105 106 107 106
قیمت مصرف کننده اصلی 105.60 106 107 107 108 108
اندازه اصل تورم 1.30 1.5 2.2 1.9 2 2
قیمت تولید 122.20 108 112 117 125 110
تورم مواد غذایی 1.50 2 2.5 2.4 2.4 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 3.20 5.1 5.1 3.9 2.4 1.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30 107 107 108 108 108

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.28 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
ذخایر ارزی خارجی 501700.00 461100 462500 46300 46300 46280

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 11040.30 4800 7000 5300 5300 3200
حساب جاری 14300.00 15000 15000 16500 16500 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9
واردات 106889.80 110200 110000 110200 110200 113000
صادرات 117930.10 115000 117000 115500 115500 116200

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 41 39.1 39.1 39.1 39.1
بودجه دولت -3.50 -1.6 -1 -1 -1 -1
هزینه های دولت 135350.00 137705 138350 136737 140358 142777
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 3.00 1 -2 -2 -2 -1
تولید صنعتی 15.50 2.1 3.3 2.6 2.6 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.00 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 65.20 59 55 56 56 54

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.20 1 2 2.2 2.2 1.8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.50 0.4 0.4 0.1 0.1 0.2
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.00 4.5 -3.2 2.1 2.5 2.8
هزینه های مصرف کننده 240453.00 245192 250073 238660 249350 258075
درآمد قابل تصرف شخص 1172507.28 1152082 1206510 1214718 1215890 1245118
تسهیلات اعتباری خریدار 442.04 460 463 462 457 475
قیمت گازوئیل 2.10 2 1.9 1.8 1.71 1.62


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.