بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 6.21 6.24 6.26 6.29 6.31 6.36
بازار سهام 1519.21 1470 1435 1401 1368 1303
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.3 1.7 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 6.8 4.8 2.9 3 1.7
نرخ بیکاری 4.60 6 6 5.1 4.7 4.6
نرخ تورم 1.00 1.7 1.3 1.2 1.3 1.5
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
موازنه تجاری 13989.00 9100 8700 3500 3500 14600
حساب جاری 16480.00 17000 17000 15000 15000 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
بودجه دولت -2.30 -2 -2 -2 -1.8 -1.8
اطمینان کسب و کار 1.00 4.3 2.8 0.5 0.9 2.2
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00 -3 -2.5 1 2 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.3 1.7 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 6.8 4.8 2.9 3 1.7
تولید ناخالص داخلی 348.08 325 325 325 325 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 527062.00 525109 529096 542663 542347 551567
تولید ناخالص ملی 550551.00 533649 545594 557152 566517 576148
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118891.00 116126 120279 112680 122339 124419
تولید ناخالص داخلی سرانه 65147.40 63500 63500 63500 63500 64200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57184.20 56500 56500 56500 56500 57200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6131.00 5526 6984 5915 6309 6416
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26879.00 22600 27417 27472 27658 28129
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69051.00 69291 73286 68027 71053 72261
تولید ناخالص داخلی از معادن 3448.00 3862 4253 6533 3548 3608
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100088.00 96144 102812 103159 102991 104741
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90781.00 84524 85470 97448 93414 95002

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.60 6 6 5.1 4.7 4.6
دستمزد 42592.14 43200 43200 44000 44000 44000
دستمزد در تولید 147.00 155 155 155 155 155
جمعیت 5.82 5.85 5.85 5.85 5.87 5.87
سن بازنشستگی زنان 66.50 66.5 66.5 66.5 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.50 66.5 66.5 66.5 67 67

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.00 1.7 1.3 1.2 1.3 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30 104 105 109 105 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.60 103 104 108 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.60 104 104 106 106 106
اندازه اصل تورم 0.80 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
قیمت تولید 106.10 104 101 115 115 105
تورم مواد غذایی -1.00 2 2 2.2 2.2 2
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 0.5 0.9 1.3 1.3 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20 102 104 108 103 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
نرخ بهره بین بانکی -0.21 -0.2 -0.2 0.88 -0.2 -0.2
ذخایر ارزی 446500.00 433360 433360 443360 443360 443360

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 13989.00 9100 8700 3500 3500 14600
حساب جاری 16480.00 17000 17000 15000 15000 13000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
واردات 95873.00 96400 96200 97000 97700 100500
صادرات 109862.00 105100 106300 104500 107900 115100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.20 44.7 44.7 44.7 44.7 44.4
بودجه دولت -2.30 -2 -2 -2 -1.8 -1.8
ارزش بودجه دولت -5195.00 -2033 -2033 -3320 -3320 -3320
هزینه های دولت 137289.00 128813 137431 137705 141270 143672
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.60 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 1.00 4.3 2.8 0.5 0.9 2.2
تولید صنعتی -1.80 4.2 1.5 2.1 3.3 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4
شاخص PMI تولید 65.40 55.5 55 55.3 55.3 54.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00 -3 -2.5 1 2 4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.90 1.5 2 2.8 2.8 2.8
هزینه های مصرف کننده 234772.00 229972 235708 245192 241580 245687
درآمد قابل تصرف شخص 1175218.46 1157590 1255133 1152082 1209300 1229858
تسهیلات اعتباری خریدار 438.02 456 484 512 460 468
قیمت گازوئیل 1.94 1.77 1.68 1.54 1.52 1.44


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.