بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 6.77 6.79 6.82 6.85 6.88 6.95
بازار سهام 1031.74 1015 1001 988 975 949
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.47 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
نرخ بیکاری 3.80 3.9 4 4.2 4.2 4.4
نرخ تورم 0.40 0.6 0.9 1.5 1.2 1.4
نرخ بهره -0.65 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
موازنه تجاری 9041.50 6600 1700 2800 8400 800
حساب جاری 19187.00 10200 12000 8000 17000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
بودجه دولت 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار -5.00 -6 -5 -4 -2 2
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.30 5.5 2.1 1 -2 -1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55.8 55.8 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 351.30 352 352 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 523035.00 521916 524538 526736 531404 533980
تولید ناخالص ملی 539668.00 538650 539581 541281 548303 549293
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110797.00 112192 111263 113509 112570 113266
تولید ناخالص داخلی سرانه 62888.70 62500 62500 64700 64700 64700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47672.96 48000 48000 48350 48350 48350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6006.00 5141 5471 5178 6102 5570
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26150.00 26019 27608 24284 26568 28105
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69780.00 63146 66675 65008 70896 67875
تولید ناخالص داخلی از معادن 6120.00 5979 6298 5716 6218 6411
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99947.00 100349 100174 100994 101546 101977
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 92144.00 89378 92344 85831 93618 94006
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.9 4 4.2 4.2 4.4
دستمزد 41735.60 42171 41800 41800 41800 42200
دستمزد در تولید 144.70 145 150 150 150 155
جمعیت 5.78 5.82 5.82 5.88 5.88 5.88
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.40 0.6 0.9 1.5 1.2 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10 103 103 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.40 103 103 104 104 104
قیمت تولید 103.10 112 112 105 104 113
تورم مواد غذایی 2.20 2.2 2 1.8 1.7 2.1
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 0.9 1.5 1.6 1.5 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.30 104 102 104 105 104
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره -0.65 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.43 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
ذخایر ارزی 446600.00 452360 457360 460360 462500 463360
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 9041.50 6600 1700 2800 8400 800
حساب جاری 19187.00 10200 12000 8000 17000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
واردات 52888.40 51800 49500 54200 54800 53200
صادرات 61929.90 58400 51200 51200 63200 54000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
بودجه دولت 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
هزینه های دولت 131131.00 132220 132533 132739 133229 134918
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 51 51 51.2 51.2 51.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 -6 -5 -4 -2 2
تولید صنعتی 8.20 2.8 0.5 3.3 4.2 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20 -1.6 0.7 0.1 0.9 0.8
شاخص PMI تولید 48.69 49.2 53.5 54.3 54.7 55.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.30 5.5 2.1 1 -2 -1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 1.2 1.3 0.3 0.5 0.8
هزینه های مصرف کننده 234157.00 235467 235677 236772 237904 239920
قیمت گازوئیل 1.84 1.76 1.71 1.66 1.61 1.61


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.