Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/14 صبح جمعه
Apr/18 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/17 Day of Prayer
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jun/05 روز قانون اساسی
Jun/10 با دوشنبه
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز بوکس
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/14 صبح جمعه
Apr/18 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/17 Day of Prayer
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jun/05 روز قانون اساسی
Jun/10 با دوشنبه