29/09/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار SEP -11 -10
30/09/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 -2%
06:00 AM
DK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -0.1%
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری AUG 5.2%
01/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) SEP 52.3
02/10/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
DK
ذخایر ارزی SEP DKK455.7B
07/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -14.6%
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -5.7%
09/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری AUG DKK7.5B
06:00 AM
DK
حساب جاری AUG DKK14.9B
12/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 0.4%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.5%
22/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -7.4


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.