06/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -1.2% -5.4% ®
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 1.6% -5.1% ®
08/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری FEB DKK7.1B DKK8.3B
06:00 AM
DK
حساب جاری FEB DKK14.7B DKK16.2B ®
14/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.7%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.8%
22/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 0.4
27/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 0.3%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 5.7%
29/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار APR -7
30/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری MAR 3.7%
01/05/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) APR 46.8
03:00 PM
DK
ذخایر ارزی APR DKK372.1B


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.