21/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 3.7
27/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 0.7%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 0.5%
29/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار MAY -3
06:00 AM
DK
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 0.8%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 2.6%
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری APR 3.7%
31/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) MAY 59.6
04/06/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
DK
ذخایر ارزی MAY DKK452.9B
07/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری APR DKK4.8B
06:00 AM
DK
حساب جاری APR DKK-0.9B
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 10.6%
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 1.4%
11/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 0.9%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) MAY 1%


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.