16/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q1 -0.1% 3% 0.4%
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -20.9 -18.8
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR -0.3%
06:00 AM
DK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR -10.8%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار MAY 4
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 3% -0.1%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 6.8% 6%
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری APR 2.5%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
DK
(DILF) شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید انجمن خرید و تدارکات دانمارک MAY 63
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
DK
ذخایر ارزی خارجی MAY
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 14.4%
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 4.7%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری APR DKK24.6B
06:00 AM
DK
حساب جاری APR DKK25.3B
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه MAY 7.4%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) MAY 6.7%
07:00 AM
DK
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.6%

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.