21/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 1.7
26/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.1%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 0.2%
28/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار NOV -12
29/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 0.9%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 2.6%
07:00 AM
DK
نرخ بیکاری OCT 3.7%
02/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) NOV 49.5
03/12/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
DK
ذخایر ارزی NOV DKK442.7B
06/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 6.1%
07:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 1.9%
09/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
موازنه تجاری OCT DKK7.3B
07:00 AM
DK
حساب جاری OCT DKK20.73B
10/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ NOV 0.6%
07:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.6%


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.