21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 8.2 6
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -0.5% 1.1%
06:00 AM
DK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 4% 2.8%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار OCT 3 2
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری SEP 3.6% 3.8%
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
DK
(DILF) شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید انجمن خرید و تدارکات دانمارک OCT 65.2
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 PM
DK
ذخایر ارزی خارجی OCT DKK501.7B
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DK
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 15.5%
07:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 5.0%
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DK
موازنه تجاری SEP DKK11B DKK 9B
07:00 AM
DK
حساب جاری SEP DKK14.3B
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DK
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه OCT 2.4%
07:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.2%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 2.8% 1.5%

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.