22/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 2.6 2.3
27/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 1.0%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 6.4%
29/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار JUL 4
30/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری JUN 4.0%
02/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
DK
(DILF) شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید انجمن خرید و تدارکات دانمارک JUL 62.1
04/08/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
DK
ذخایر ارزی خارجی JUL DKK458.4B
06/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 10.4%
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 0.8%
09/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری JUN DKK12B
06:00 AM
DK
حساب جاری JUN DKK14.6B
10/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 1.9%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.7%
13/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 -1%


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.