27/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -0.5% 0.1% ®
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -0.6% 0.0% ®
30/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار JAN -7
07:00 AM
DK
نرخ بیکاری DEC 3.7%
03/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) JAN 50.7
04/02/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
DK
ذخایر ارزی JAN DKK435.4B
07/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -5.9%
07:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -5.3%
10/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
موازنه تجاری DEC DKK9.7B
07:00 AM
DK
حساب جاری DEC DKK24.2B
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JAN 0.8%
07:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.8%
14/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 0.4%
20/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 4.5


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.