07/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -9.7%
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -5.3%
09/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری MAY DKK7.7B
06:00 AM
DK
حساب جاری MAY DKK16.5B
10/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN -0.2%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) JUN 0%
23/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -3.1
27/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 9.4%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 5.3%
30/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار JUL -16
31/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری JUN 5.6%
09:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) JUL 52.2


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.