20/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 4.3 6.3
26/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.3%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2.4%
27/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار SEP -5
30/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 0.2%
06:00 AM
DK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 1.9%
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری AUG 3.8%
01/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) SEP 48.7
02/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
DK
ذخایر ارزی SEP DKK446.6B
07/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 8.2%
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 3.2%
09/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری AUG DKK9B
06:00 AM
DK
حساب جاری AUG DKK19.2B
10/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 0.5%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.4%


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.