22/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -5.0
27/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 3.0%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -4.9%
28/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار APR 1
29/04/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
نرخ بیکاری MAR 4.6%
03/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) APR 65.4
04/05/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
DK
ذخایر ارزی APR DKK446.5B
07/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -1.8%
06:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -1%
10/05/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DK
موازنه تجاری MAR DKK14B
06:00 AM
DK
حساب جاری MAR DKK16.5B
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ APR 0.8%
06:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) APR 1%


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.