26/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -7.7% -3.1%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1% 6.2%
28/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
اطمینان کسب و کار JAN -2
29/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
نرخ بیکاری DEC 4.5%
01/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF) JAN 41.9
02/02/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
DK
ذخایر ارزی JAN DKK439.6B
08/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
موازنه تجاری DEC DKK11.7B
07:00 AM
DK
حساب جاری DEC DKK15.2B
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 1.1%
07:00 AM
DK
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 5.5%
10/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JAN 0.4%
07:00 AM
DK
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.5%
15/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 5.2%
18/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB -4.1


دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی

دانمارک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.