بازارها گذشته مرجع
پول 6667 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-09
نرخ بیکاری 7.6 2020-06
نرخ تورم 2.5 2021-02
نرخ بهره 0.75 2020-12
موازنه تجاری -40240 2021-01
حساب جاری 298 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.9 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
موارد کروناویروس 159474 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 3218 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 135373 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 38.15 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12927938 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5311 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12685 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49624703832 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2961487113 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3975472556 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9783424132 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24005594318 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3540392306 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2020-06
حداقل دستمزد 2193 2020-12
جمعیت 7.15 2019-12
افراد شاغل 3133613 2020-06
افراد بیکار 256882 2020-06
دستمزد در تولید 291 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-01
اندازه اصل تورم 3.4 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-02
CPI مسکن آب و برق 107 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2021-02
تورم مواد غذایی 5.6 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-02
قیمت تولید 131 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 3826 2020-12
عرضه پول M0 17113328 2020-12
عرضه پول M1 39692317 2020-12
عرضه پول M2 63728509 2020-12
عرضه پول M3 111728837 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -40240 2021-01
حساب جاری 298 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 688604 2020-12
واردات 973352 2020-12
ذخایر طلا 8.19 2020-12
گردش سرمایه 572 2020-09
بدهی خارجی 9696322 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99.4 2020-09
شاخص تروریسم 2.41 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.9 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 46 2021-03
بدهی های دولت 11016 2020-09
هزینه های دولت 7109585 2020-09
مخارج نظامی 379 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار -1835551 2020-09
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.4 2020-09
تولید فولاد 3 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 36616901 2020-09
قیمت گازوئیل 0.65 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 159474 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 3218 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 135373 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.