بازارها گذشته مرجع
پول 6854 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2020-03
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
نرخ تورم 0.5 2020-06
نرخ بهره 0.75 2020-06
موازنه تجاری 80400 2020-05
حساب جاری -44.7 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.9 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
موارد کروناویروس 2736 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1256 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 38.15 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11703711 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5311 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12685 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55103828726 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6344467268 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3342542288 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10118010433 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25441681193 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4318513499 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
حداقل دستمزد 2193 2020-05
جمعیت 7.15 2019-12
افراد شاغل 3466761 2019-12
افراد بیکار 224266 2019-09
دستمزد در تولید 288 2019-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-05
اندازه اصل تورم 1.8 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
CPI مسکن آب و برق 107 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2020-06
تورم مواد غذایی -1.5 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-06
قیمت تولید 124 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-06
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 6922 2020-05
عرضه پول M0 14211945 2020-05
عرضه پول M1 34756322 2020-05
عرضه پول M2 56985536 2020-05
عرضه پول M3 100242743 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 80400 2020-05
حساب جاری -44.7 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 688000 2020-05
واردات 607600 2020-05
ذخایر طلا 8.2 2020-03
گردش سرمایه -301 2020-03
بدهی خارجی 9002424 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52.6 2020-03
شاخص تروریسم 3.12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.9 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 46 2020-07
بدهی های دولت 9606 2020-03
هزینه های دولت 6866028 2020-03
مخارج نظامی 379 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 3629322 2020-03
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -12.2 2020-04
تولید فولاد 2 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 39059961 2020-03
قیمت گازوئیل 0.64 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2736 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1256 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.