بازارها گذشته مرجع
پول 6450 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-12
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
نرخ تورم 2.5 2020-03
نرخ بهره 3.25 2020-03
موازنه تجاری -134328 2020-02
حساب جاری -322 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
موارد کروناویروس 115 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 15 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 42 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12121468 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55147169340 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3991873756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3446337889 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10552722392 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27533991478 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3836157874 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
حداقل دستمزد 2193 2020-03
جمعیت 7.15 2019-12
افراد شاغل 3378074 2019-09
هزینه زندگی خانواده 2556300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 2018-12
افراد بیکار 224266 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 2018-12
دستمزد در تولید 288 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-03
اندازه اصل تورم 2.9 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-03
CPI مسکن آب و برق 106 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-03
تورم مواد غذایی 1 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-03
قیمت تولید 125 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-03
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 6858 2020-02
عرضه پول M0 12683978 2020-02
عرضه پول M1 30834387 2020-02
عرضه پول M2 52069738 2020-02
عرضه پول M3 93247235 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -134328 2020-02
حساب جاری -322 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
صادرات 718769 2020-02
واردات 853097 2020-02
ذخایر طلا 8.19 2019-12
گردش سرمایه -0.5 2019-12
بدهی خارجی 7828380 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 235 2019-12
شاخص تروریسم 3.12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 46 2020-04
بدهی های دولت 9377 2020-01
هزینه های دولت 8470518 2019-12
مخارج نظامی 379 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2619065 2019-12
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.5 2019-11
تولید فولاد 2 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 41996860 2019-12
قیمت گازوئیل 0.7 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 115 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 5 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 15 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.