بازارها گذشته مرجع
پول 7042 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2020-06
نرخ بیکاری 7.6 2020-06
نرخ تورم 1.7 2020-10
نرخ بهره 0.75 2020-11
موازنه تجاری 9431 2020-10
حساب جاری 165 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.9 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
موارد کروناویروس 79517 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1720 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 56991 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 38.15 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9926960 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5311 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12685 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47354063160 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4688715466 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3129303418 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8993445603 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22547948878 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3205138758 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2020-06
حداقل دستمزد 2193 2020-09
جمعیت 7.15 2019-12
افراد شاغل 3133613 2020-06
افراد بیکار 256882 2020-06
دستمزد در تولید 291 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-09
اندازه اصل تورم 2.8 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-10
CPI مسکن آب و برق 107 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-10
تورم مواد غذایی 2 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-10
قیمت تولید 130 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-11
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 4648 2020-10
عرضه پول M0 14845199 2020-10
عرضه پول M1 36081488 2020-10
عرضه پول M2 59013436 2020-10
عرضه پول M3 107509241 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 9431 2020-10
حساب جاری 165 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 803364 2020-10
واردات 793933 2020-10
ذخایر طلا 8.19 2020-09
گردش سرمایه -349 2020-06
بدهی خارجی 9281076 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154 2020-06
شاخص تروریسم 3.12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.9 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 46 2020-11
بدهی های دولت 11016 2020-09
هزینه های دولت 6750300 2020-06
مخارج نظامی 379 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار -1209629 2020-06
شاخص رقابتی 53.63 2019-12
رتبه رقابتی 97 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 125 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.4 2020-09
تولید فولاد 2 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 36327897 2020-06
قیمت گازوئیل 0.61 2020-10

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 79517 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1720 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 56991 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.