ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پاراگوئه - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE46 Stable Dec 14 2017
FitchBB Positive Dec 14 2017
S&PBB Stable Jun 15 2016
TE46 Positive Jun 15 2016
TE46 Positive Apr 16 2016
TE41 Stable Apr 16 2016
S&PBB Positive Jun 16 2015
TE46 Stable Jun 16 2015
TE45 Stable Mar 20 2015
Moody'sBa1 Stable Mar 20 2015
FitchBB Stable Jan 29 2015
TE43 Stable Jan 29 2015
TE41 Stable Jun 11 2014
S&PBB Stable Jun 11 2014
TE41 Stable Apr 22 2014
TE41 Stable Mar 21 2014
Moody'sBa2 Positive Feb 04 2014
TE40 Stable Feb 04 2014
TE40 Stable Jan 31 2014
FitchBB- Positive Jan 31 2014
TE40 Stable Oct 15 2013
TE40 Stable Jul 18 2013
TE40 Stable Jun 10 2013
FitchBB- Stable Jan 10 2013
TE40 Stable Jan 10 2013
TE37 Stable Jan 08 2013
Moody'sBa3 Stable Jan 08 2013
S&PBB- Stable Aug 29 2012
TE37 Negative Watch Aug 29 2012
TE37 Stable Jun 25 2012
S&PBB- Negative Watch Jun 25 2012
TE37 Stable Nov 28 2011
TE35 Positive Aug 30 2011
S&PBB- Stable Aug 30 2011
TE35 Positive Aug 05 2011
TE35 Positive Aug 02 2011
TE35 Positive Jul 14 2011
TE35 Positive Jul 13 2011
TE35 Positive Apr 18 2011
TE30 Positive Dec 02 2010
Moody'sB1 Stable Dec 02 2010
S&PB+ Positive Aug 23 2010
TE27 Stable Aug 23 2010
TE27 Stable Jun 24 2010
Moody'sB3 Positive Watch Jun 24 2010
Moody'sB3 Stable Apr 09 2008
TE25 Stable Apr 09 2008
TE25 Stable Nov 28 2007
Moody'sCaa1 Negative Watch Nov 28 2007
S&PB Stable Jun 04 2007
TE22 Positive Jun 04 2007
TE22 Stable Feb 27 2006
S&PB- Positive Feb 27 2006
S&PB- Stable Jul 26 2004
TE22 Negative Jul 26 2004
TE27 Negative Apr 28 2003
Moody'sCaa1 Stable Apr 28 2003
S&PSD N/A Feb 13 2003
TE27 Negative Feb 13 2003
TE30 Negative Nov 27 2002
S&PB- Negative Nov 27 2002
TE30 Negative Sep 21 2000
S&PB Negative Jun 25 1999
TE32 Negative Jun 25 1999
TE35 Negative Feb 04 1999
S&PB+ Negative Feb 04 1999
S&PBB- Negative Nov 19 1998
TE35 Stable Nov 19 1998
TE40 Stable Jul 13 1998
Moody'sB2 Stable Jul 13 1998
TE40 Stable Apr 01 1996
TE40 Stable Nov 13 1995
S&PBB- Stable Oct 23 1995


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 31
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


پاراگوئه - ارزیابی اعتبار