25/09/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
PY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -6.5% 4.4% ®
02/10/2020 واقعی قبلی
05:50 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.6%
09/10/2020 واقعی قبلی
05:10 PM
PY
موازنه تجاری SEP $-96M
22/10/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 0.75%


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.