22/07/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
PY
Interest Rate Decision 4.75%
02/08/2019 واقعی قبلی
05:00 PM
PY
Inflation Rate YoY JUL 2.8%
09/08/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
PY
Balance of Trade JUL $-167.7M


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.