23/09/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 4.25%
30/09/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
PY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -0.9%
05:30 PM
PY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -2%
02/10/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.8%
09/10/2019 واقعی قبلی
05:10 PM
PY
موازنه تجاری SEP $-416.2M


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.