22/11/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 4%
03/12/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.4%
10/12/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
PY
موازنه تجاری NOV $-440.8M


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.