12/01/2021 واقعی قبلی
06:00 PM
PY
موازنه تجاری DEC $-285M $-99M ®
03/02/2021 واقعی قبلی
04:30 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.2%


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.