21/09/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 1%
24/09/2021 واقعی قبلی
05:30 PM
PY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.6%
01/10/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.6%
08/10/2021 واقعی قبلی
06:10 PM
PY
موازنه تجاری SEP

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.