03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
PY
نرخ تورم (سالانه) MAY 11.8% 11.5%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
PY
موازنه تجاری MAY $-174M $ -362M
21/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 7.25%

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.