09/07/2020 واقعی قبلی
10:30 PM
PY
موازنه تجاری JUN $80.4M
23/07/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
PY
تصمیم نرخ بهره 0.75%
02/08/2020 واقعی قبلی
PY
Primary Elections


پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاراگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.