بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 6932.72 6953 6984 7016 7047 7110

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 5 0.3 1.5 1.7 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 -4.5 -2.5 0.5 1.2 2.5
نرخ بیکاری 5.70 7.7 7.9 7.7 7.6 7.3
نرخ تورم 1.10 0.7 1 1.3 1.5 2.5
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
موازنه تجاری 7017.00 -140000 -105000 -320000 -320000 -105000
حساب جاری -44.70 280 120 120 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 25 23 23 23
بودجه دولت -2.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 5 0.3 1.5 1.7 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 -4.5 -2.5 0.5 1.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 38.15 36.2 36.2 37.7 37.7 37.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11703711.00 10873199 11818431 11762230 11844156 12113892
تولید ناخالص داخلی سرانه 5310.63 5150 5150 5300 5300 5300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12684.60 12100 12100 12600 12600 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55103828726.00 51152095968 53849442 53768490107 55422905187 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6344467268.00 2890955047 3892076912 6376189604 6420600875 3989378835
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3342542288.00 3301908084 3360179442 3359254999 3382652795 3444183928
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10118010433.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25441681193.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4318513499.00 3436955130 3740253927 4340106066 4370335661 3833760275

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.70 7.7 7.9 7.7 7.6 7.3
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.15 7.3 7.25 7.25 7.25 7.35
دستمزد در تولید 293.80 292 300 300 300 300

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.10 0.7 1 1.3 1.5 2.5
قیمت مصرف کننده اصلی 106.70 107 108 109 109 112
اندازه اصل تورم 2.30 2.2 2.5 2.7 2.9 3.5
قیمت تولید 124.50 126 127 128 128 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 1.9 2.1 2.3 2.3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.80 106 107 108 107 110
CPI مسکن آب و برق 106.70 106 107 108 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.80 114 115 116 113 118
تورم مواد غذایی -0.90 -0.8 -0.2 0.5 0.8 1.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19 4.19

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 7017.00 -140000 -105000 -320000 -320000 -105000
حساب جاری -44.70 280 120 120 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
واردات 771302.00 970000 1070000 1070000 1070000 1090000
صادرات 778319.00 730000 750000 750000 750000 750000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 25 23 23 23
بودجه دولت -2.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 6866028.00 6462762 8258755 6900358 6948420 8465224

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -12.20 -3 -1.5 0.7 1.3 2.1
تغییرات موجودی انبار 3629322.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 39059961.00 37822586 40946939 39255261 39528681 41970612
قیمت گازوئیل 0.62 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.