بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 6187.00 6291 6318 6346 6374 6430
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -1 0.6 5.4 5.4 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.5 3.7 3.6 3.9 3.8
نرخ تورم 3.80 4 4.2 4 3.8 3.8
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.75
موازنه تجاری -225182.00 -195000 -185000 -140000 -140000 -105000
حساب جاری -67.20 260 -75 -300 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 -1 -1 0.2 0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 25.3 23.5 23.5 22.8 22.8
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -1 0.6 5.4 5.4 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.5 3.7 3.6 3.9 3.8
تولید ناخالص داخلی 29.73 33 33 33 32 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11330247.00 10657354 11000354 11738136 11772127 12184185
تولید ناخالص داخلی سرانه 3905.93 4300 4300 4300 4400 4400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827.00 9100 9100 9100 9400 9400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53679730.00 53233490 51002758 55612200 55773239 57725464
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3790535141.00 4537675675 3023432617 3926994406 3938366011 4076220194
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3102907794.00 3222988957 3202463545 3214612475 3223921198 3336767749
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10315204295.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26270577091.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4548953472.00 4111579143 3615942790 4712715797 4726362657 4891798997
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
حداقل دستمزد 2112.56 2113 2113 2113 2180 2180
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 4997004 5038558 5038400 5038400 5068400
دستمزد در تولید 282.10 283 284 292 292 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600.00 2653777 2657976 2752000 2752000 2800000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.80 4 4.2 4 3.8 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20 105 105 106 106 109
قیمت تولید 123.60 124 126 127 127 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 2.5 2.7 3 2.8 2.6
تورم مواد غذایی 1.10 1.8 2.5 3 3.5 6
CPI مسکن آب و برق 105.00 105 108 109 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.70 111 113 115 114 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 106 106 107 108 111
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.75
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19 4.69
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -225182.00 -195000 -185000 -140000 -140000 -105000
حساب جاری -67.20 260 -75 -300 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 -1 -1 0.2 0.2
واردات 919456.00 935000 945000 940000 940000 955000
صادرات 694274.00 740000 760000 800000 800000 850000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 25.3 23.5 23.5 22.8 22.8
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 7880750.00 6256175 6362222 8164457 8188099 8474706
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص اقتصادی مقدم -4.60 0.7 3.1 3.4 3.4 3.1
تغییرات موجودی انبار 1989453.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 0.79 0.74 0.72 0.7 0.68 0.68
هزینه های مصرف کننده 40022302.00 37372733 37956237 41463105 41583172 43038703


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.