بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 6918.33 6951 6991 7032 7073 7155

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1.7 0.5 0.6 0.2 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 2 4 2.7 4 4
نرخ بیکاری 7.20 7.4 7.3 7 7 6.9
نرخ تورم 5.20 4.1 2.5 2.3 2 2.8
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 1.5
موازنه تجاری 47475.00 -210000 -220000 -200000 80000 -200000
حساب جاری 161.70 120 180 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 23 23 23 23 23
بودجه دولت -7.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1.7 0.5 0.6 0.2 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 2 4 2.7 4 4
تولید ناخالص داخلی 35.30 37.37 37.7 37.7 37.7 38.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14492871.00 10256793 12647184 14921642 14884179 15518508
تولید ناخالص داخلی سرانه 5162.96 5300 5300 5300 5300 5380
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12335.47 12600 13000 13000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55630197794.00 53849442 55895721 55895721 55895721 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5949155790.00 4838136516 4231116561 4007858843 6109782996 4168173197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3932040494.00 3256658666 3463564923 4308642015 4038205587 4480987695
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10545541935.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466131782.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4030397515.00 3455842969 5077687359 3856209860 4139218248 4010458254

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.20 7.4 7.3 7 7 6.9
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.25 7.25 7.35 7.35 7.35 7.45
دستمزد در تولید 292.90 300 300 300 300 300

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.20 4.1 2.5 2.3 2 2.8
قیمت مصرف کننده اصلی 110.70 112 113 114 115 117
اندازه اصل تورم 4.10 4 3.2 3.9 3.6 3.5
قیمت تولید 132.40 132 133 134 135 136
تغییر قیمت تولید کننده 4.70 2.6 1.8 2.4 2.1 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30 111 111 112 112 114
CPI مسکن آب و برق 109.00 111 110 110 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.30 119 117 119 122 121
تورم مواد غذایی 10.40 2.8 1.5 1 1 2.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 1.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 4.19 4.44 4.44

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 47475.00 -210000 -220000 -200000 80000 -200000
حساب جاری 161.70 120 180 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
واردات 1010727.00 980000 870000 850000 745000 950000
صادرات 1058202.00 770000 650000 650000 825000 750000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 23 23 23 23 23
بودجه دولت -7.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
هزینه های دولت 6830866.00 7222232 8796745 9788695 7015299 10180243

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص اقتصادی مقدم 8.00 1.3 2.1 2.1 2.1 2.1
تغییرات موجودی انبار 1643375.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 39639426.00 37321829 44674174 43667704 40709691 45414412
قیمت گازوئیل 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.