بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 6456.97 6409 6440 6471 6502 6564
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.8 1.3 1.7 2.2 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 1 2.1 2.5 2.7 2.5
نرخ تورم 2.60 2.9 3.3 3.6 3.7 3.8
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
موازنه تجاری -373509.00 -140000 -140000 -140000 -260000 -105000
حساب جاری 60.70 -20 300 400 280 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.8 1.3 1.7 2.2 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 1 2.1 2.5 2.7 2.5
تولید ناخالص داخلی 40.84 42 43 43 43 43
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9285613.00 11738136 11772127 11482812 11527799 12184185
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.46 5500 5700 5700 5700 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063.00 12400 12700 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50854979.00 51878075 52028301 54735079 52126353 53849442
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4057615355.00 3926994406 3938366012 5846009047 5868912119 4076220194
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2840605462.00 3214612475 3223921198 3085396086 3097483828 3336767749
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9693483544.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25297398875.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3565313864.00 4712715797 4726362657 4236966877 4253566159 4891798997
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
حداقل دستمزد 2192.84 2113 2180 2180 2180 2180
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5038400 5068400
دستمزد در تولید 282.10 292 292 292 292 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2752000 2800000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.60 2.9 3.3 3.6 3.7 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 104.30 106 106 107 108 109
قیمت تولید 122.20 125 126 127 127 129
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 3 2.8 2.6 2.5 2.6
تورم مواد غذایی 1.30 2 2.3 2.5 2.7 3
CPI مسکن آب و برق 105.40 109 109 108 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.30 115 114 114 117 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 107 108 107 109 111
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 4.19 3.69 3.69 4.19
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -373509.00 -140000 -140000 -140000 -260000 -105000
حساب جاری 60.70 -20 300 400 280 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
واردات 1022527.00 1050000 1050000 910000 970000 1070000
صادرات 649018.00 680000 680000 650000 730000 750000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 6729500.00 8164457 8188099 6485715 6511124 8474706
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 -1 0.8 1.3 1.7 1.9
تغییرات موجودی انبار 2093939.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.77 0.7 0.68 0.67 0.65 0.68
هزینه های مصرف کننده 38110139.00 41463105 41583172 38304039 38454104 43038703


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.