بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 6853.53 6853 6875 6897 6920 6964

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.27 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.1 2.3 2.6 3.3 4
نرخ بیکاری 6.80 7 6.8 6.9 6.9 6.6
نرخ تورم 11.80 11.3 8.7 7.2 4 2.5
نرخ بهره 7.25 7.5 7.75 8 8 7.5
موازنه تجاری -174314.00 -331143 -454270 -326255 -306188 -219921
حساب جاری -720.20 180 180 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 26 26 26 26 23
بودجه دولت -5.50 -4 -4 -4 -4 -2.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.27 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.1 2.3 2.6 3.3 4
تولید ناخالص داخلی 35.30 37.7 37.7 38.2 38.2 38.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16607810.00 14913979 15515043 17039613 17155868 17721198
تولید ناخالص داخلی سرانه 5645.98 5250 5250 5250 5250 5290
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12335.47 12560 12560 12560 12560 12620
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55744290106.00 55895721 55895721 55895721 55895721 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2622124238.00 4342778397 2333695846 2690299468 2708654338 2797911447
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4118347955.00 4117652750 4129963245 4225425002 4254253438 4394442002
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10977447554.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28450491357.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3591871286.00 2935535461 3009852436 3685259939 3710403038 3832670337

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.80 7 6.8 6.9 6.9 6.6
حداقل دستمزد 2289.32 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.25 7.35 7.35 7.45 7.45 7.45
دستمزد در تولید 304.80 300 300 300 300 300

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 11.80 11.3 8.7 7.2 4 2.5
قیمت مصرف کننده اصلی 118.70 119 121 122 123 126
اندازه اصل تورم 7.30 7.8 6.5 5.1 4.6 4
قیمت تولید 154.70 154 155 156 159 159
تغییر قیمت تولید کننده 16.84 15.1 8.4 5.5 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
CPI مسکن آب و برق 113.10 120 120 120 117 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143.80 145 145 146 147 147
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.90 122 123 124 125 127
تورم مواد غذایی 19.80 20 17 14 12 8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.25 7.5 7.75 8 8 7.5
نرخ بهره سپرده 3.37 4.12 4.37 4.62 4.62 4.62

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -174314.00 -331143 -454270 -326255 -306188 -219921
حساب جاری -720.20 180 180 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
صادرات 898631.00 833364 689479 792698 931803 949698
واردات 1072945.00 1164507 1143749 1118953 1237991 1169619

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 26 26 26 26 23
بودجه دولت -5.50 -4 -4 -4 -4 -2.5
هزینه های دولت 11552601.00 7592914 7911039 11852969 11933837 12327087

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص اقتصادی مقدم -4.30 3.2 -2.5 2.7 2.1 2.1
تغییرات موجودی انبار 2248533.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 46165093.00 41217463 43144244 47365385 47688541 49260001
قیمت گازوئیل 1.12 1.16 1.2 1.24 1.28 1.28


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.