بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 6416.00 6480 6511 6543 6574 6637
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.1 1.3 1.7 2 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 1.3 1.5 2.1 2.3 2.5
نرخ تورم 1.90 2 2.3 2.8 3.3 3.8
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
موازنه تجاری -458458.00 -480000 -140000 -260000 -240000 -105000
حساب جاری 60.70 -20 300 400 280 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.1 1.3 1.7 2 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 1.3 1.5 2.1 2.3 2.5
تولید ناخالص داخلی 40.84 42 43 43 43 43
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9285613.00 11428480 10152319 9480611 9499182 11714192
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.46 5500 5700 5700 5700 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063.00 12400 12700 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50854979.00 54041282 54011890 51922934 52024644 55392314
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4057615355.00 3482632130 5775413605 4142825277 4150940508 3569697933
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2840605462.00 3129810005 3044630177 2900258177 2905939388 3208055255
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9693483544.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25297398875.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3565313864.00 4565692888 4181418754 3640185455 3647316083 4679835210
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
حداقل دستمزد 2192.84 2113 2180 2180 2180 2180
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5038400 5068400
دستمزد در تولید 287.50 292 292 292 292 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2752000 2800000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.90 2 2.3 2.8 3.3 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 104.90 106 106 107 108 109
قیمت تولید 124.50 125 126 127 127 129
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 3 2.8 2.6 2.5 2.6
تورم مواد غذایی 0.50 2 2.3 2.5 2.7 3
CPI مسکن آب و برق 105.70 107 107 108 109 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.90 113 113 117 117 117
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50 105 106 108 108 109
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.69 3.69 3.69 3.44 3.44
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -458458.00 -480000 -140000 -260000 -240000 -105000
حساب جاری 60.70 -20 300 400 280 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
واردات 1030209.00 1060000 1050000 910000 970000 1070000
صادرات 571751.00 580000 680000 650000 730000 750000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 6729500.00 7949076 6399958 6870820 6884279 8147803
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص اقتصادی مقدم 6.20 -1 0.8 1.3 1.7 1.9
تغییرات موجودی انبار 2093939.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.77 0.7 0.69 0.67 0.65 0.61
هزینه های مصرف کننده 38110139.00 40369295 37797570 38910452 38986672 41378528


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.