بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6517.29 6494 6524 6555 6586 6648
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40 1.3 1.7 2 2.2 2.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.5 2.1 2.3 2.5 3.1
نرخ بیکاری 6.20 6.8 6.2 5.8 6.5 5.4
نرخ تورم 2.80 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -592799.00 -140000 -260000 -240000 -105000 -105000
حساب جاری -391.80 300 400 280 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.3 -1.3 -1.5 -1.3
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40 1.3 1.7 2 2.2 2.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.5 2.1 2.3 2.5 3.1
تولید ناخالص داخلی 40.84 43 43 43 43 44
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11123477.00 10152319 9383112 11251397 11401564 11755012
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.46 5700 5700 5700 5700 5800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063.00 12700 12700 12700 12700 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50654797.00 54011890 51389465 51440320 52126353 53742270
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2932795861.00 5775413605 4100260892 2966552341 3006115758 3099305346
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3351278846.00 3044630177 2870460225 3389852066 3435060817 3541547702
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9843681009.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25255436502.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3516102726.00 4181418754 3602785313 3556573068 3604005294 3715729458
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.8 6.2 5.8 6.5 5.4
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.05 7.3 7.3 7.3 7.25 7.35
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2438000 2538000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5068400 5080400
دستمزد در تولید 287.50 292 292 292 300 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2800000 2850000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.80 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9
قیمت مصرف کننده اصلی 105.70 107 108 108 110 114
اندازه اصل تورم 3.10 3.2 3.5 3.7 3.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4
قیمت تولید 124.80 127 126 126 128 131
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 2.8 2.6 2.5 2.6 2.9
تورم مواد غذایی 3.60 3.3 3.5 3.7 4 3.8
CPI مسکن آب و برق 105.80 108 109 110 110 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.00 114 117 118 118 123
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 107 108 109 110 114
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -592799.00 -140000 -260000 -240000 -105000 -105000
حساب جاری -391.80 300 400 280 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
واردات 1082743.00 1060000 910000 970000 1070000 1090000
صادرات 489945.00 580000 650000 730000 750000 750000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.3 -1.3 -1.5 -1.3
هزینه های دولت 6611521.00 6399958 6800160 6687553 6776809 6986890
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 1.50 0.8 1.3 1.7 1.9 2.5
تغییرات موجودی انبار 1874018.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.77 0.85 0.87 0.89 0.91 0.91
هزینه های مصرف کننده 38693183.00 37797570 38510295 39138155 39660513 40889988


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.