بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 6894.96 6894 6925 6956 6987 7049

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
نرخ بیکاری 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
نرخ تورم 2.20 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
موازنه تجاری -284748.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
حساب جاری 298.30 120 120 120 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 23 23 23 23 23
بودجه دولت -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 38.15 37.7 37.7 37.37 37.7 38.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12927938.00 12184185 11818431 11762230 12647184 12647184
تولید ناخالص داخلی سرانه 5310.63 5300 5300 5300 5300 5380
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12684.60 12600 12600 12600 13000 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49624703832.00 53849442 53849442 53768490107 55895721 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2961487113.00 4076220194 3892076912 6376189604 4231116561 4231116561
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3975472556.00 3336767749 3360179442 3359254999 3463564923 3463564923
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9783424132.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24005594318.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3540392306.00 4891798997 3740253927 4340106066 5077687359 5077687359

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.15 7.25 7.25 7.25 7.35 7.45
دستمزد در تولید 291.00 300 300 300 300 300

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.20 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
قیمت مصرف کننده اصلی 109.30 109 108 109 112 112
اندازه اصل تورم 3.40 2.7 2.9 2.9 3.5 3.5
قیمت تولید 130.40 130 130 129 133 134
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 3.9 3.7 3.5 3.3 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.40 108 108 107 116 110
CPI مسکن آب و برق 107.30 107 108 109 117 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.40 116 116 114 124 119
تورم مواد غذایی 3.30 0.5 0.8 0.8 1.5 2.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
نرخ بهره سپرده 3.94 4.19 3.94 3.94 4.94 4.94

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -284748.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
حساب جاری 298.30 120 120 120 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
واردات 973352.00 1070000 1070000 1070000 1090000 1090000
صادرات 688604.00 750000 750000 750000 750000 750000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 23 23 23 23 23
بودجه دولت -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
هزینه های دولت 7109585.00 8474706 8258755 6900358 8796745 8796745

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم -1.40 0.7 1.3 1.3 2.1 2.1
تغییرات موجودی انبار -1835551.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 36616901.00 43038703 40946939 39255261 44674174 44674174
قیمت گازوئیل 0.63 0.68 0.58 0.55 0.65 0.65


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.