بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 6818.00 6873 6911 6949 6987 7064

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 4 2.7 4 2 4
نرخ بیکاری 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
نرخ تورم 7.60 8.5 7.3 6 5.5 2.8
نرخ بهره 4.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
موازنه تجاری -369144.00 -220000 -200000 80000 80000 -200000
حساب جاری 595.60 180 180 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 34 26 26 26 26
بودجه دولت -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 4 2.7 4 2 4
تولید ناخالص داخلی 35.30 37.7 37.7 37.7 37.7 38.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14990081.00 12647184 14884179 15589684 15289883 15518508
تولید ناخالص داخلی سرانه 5645.98 5200 5250 5250 5250 5250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12335.47 12450 12560 12560 12560 12560
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53453743716.00 55895721 55895721 55895721 55895721 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4325446270.00 4231116561 6109782996 4498464121 4411955195 4168173197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4141193638.00 3463564923 4038205587 4306841384 4224017511 4480987695
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10457313806.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25956125184.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2916356987.00 5077687359 4139218248 3033011266 2974684127 4010458254

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
حداقل دستمزد 2289.32 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.25 7.35 7.35 7.35 7.35 7.45
دستمزد در تولید 295.90 300 300 300 300 300

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 7.60 8.5 7.3 6 5.5 2.8
قیمت مصرف کننده اصلی 114.50 115 116 117 120 121
اندازه اصل تورم 5.67 5.6 6 5.8 5.5 5.1
قیمت تولید 143.40 144 142 143 151 152
تغییر قیمت تولید کننده 11.30 9.9 8.7 6.8 5.5 5.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
CPI مسکن آب و برق 111.80 116 116 115 116 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.50 129 130 130 131 131
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.20 118 117 117 120 121
تورم مواد غذایی 13.60 11 9.4 6 4.8 5.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 4.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
نرخ بهره سپرده 3.94 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -369144.00 -220000 -200000 80000 80000 -200000
حساب جاری 595.60 180 180 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
صادرات 875433.00 650000 650000 825000 825000 750000
واردات 1244577.00 870000 850000 745000 745000 950000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.90 34 26 26 26 26
بودجه دولت -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
هزینه های دولت 7453306.00 8796745 7015299 7751438 7602372 10180243

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص اقتصادی مقدم 7.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
تغییرات موجودی انبار -3111761.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 40294895.00 44674174 40709691 41906691 41100793 45414412
قیمت گازوئیل 0.88 0.65 0.79 0.75 0.72 0.68


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.