بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 7037.46 7069 7101 7133 7165 7228

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.60 0.3 1.5 1.7 0.9 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -2.5 0.5 6.5 3.8 2.5
نرخ بیکاری 5.70 7.9 7.7 7.6 7.4 7.3
نرخ تورم 1.60 1.5 1.7 1.9 2.1 2.5
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
موازنه تجاری -45501.00 -105000 -105000 -320000 -320000 -105000
حساب جاری 164.60 120 120 120 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 23 23 23 23
بودجه دولت -2.40 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.60 0.3 1.5 1.7 0.9 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.50 -2.5 0.5 6.5 3.8 2.5
تولید ناخالص داخلی 38.15 36.2 37.7 37.7 37.37 37.7
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9926960.00 12184185 11818431 11762230 12464452 12647184
تولید ناخالص داخلی سرانه 5310.63 5150 5300 5300 5300 5300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12684.60 12100 12600 12600 12600 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47354063160.00 53849442 53849442 53768490107 55422905187 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4688715466.00 4076220194 3892076912 6376189604 6756857640 4231116561
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3129303418.00 3336767749 3360179442 3359254999 3559807537 3463564923
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8993445603.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22547948878.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3205138758.00 4891798997 3740253927 4340106066 4599216876 5077687359

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.70 7.9 7.7 7.6 7.4 7.3
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.15 7.25 7.25 7.25 7.25 7.35
دستمزد در تولید 293.80 300 300 300 300 300

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.60 1.5 1.7 1.9 2.1 2.5
قیمت مصرف کننده اصلی 107.50 109 108 109 109 112
اندازه اصل تورم 2.80 2.5 2.7 2.9 2.9 3.5
قیمت تولید 127.40 129 128 129 128 133
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 2.8 2.7 2.5 2.7 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60 111 108 108 107 116
CPI مسکن آب و برق 107.00 113 107 108 109 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.00 119 116 116 114 124
تورم مواد غذایی 1.40 -0.2 0.5 0.8 0.8 1.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
نرخ بهره سپرده 3.94 4.19 3.94 3.94 3.94 4.94

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -45501.00 -105000 -105000 -320000 -320000 -105000
حساب جاری 164.60 120 120 120 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
واردات 804313.00 1070000 1070000 1070000 1070000 1090000
صادرات 758811.00 750000 750000 750000 750000 750000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 23 23 23 23
بودجه دولت -2.40 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 6750300.00 8474706 8258755 6900358 7312320 8796745

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 -1.5 0.7 1.3 1.3 2.1
تغییرات موجودی انبار -1209629.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 36327897.00 43038703 40946939 39255261 41598858 44674174
قیمت گازوئیل 0.62 0.68 0.58 0.55 0.52 0.65


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.