بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 6638.00 6642 6672 6702 6732 6791

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 -6 -1.3 0.3 1.5 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 -3.7 -2.9 -2.5 0.5 2.5
نرخ بیکاری 5.70 7.4 7.7 7.9 7.7 7.3
نرخ تورم 2.00 1.8 2.1 2.2 2.4 3.2
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2.5
موازنه تجاری 92481.00 -260000 -240000 -105000 -320000 -105000
حساب جاری -322.50 400 280 120 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 25 25 23 23
بودجه دولت -2.40 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 -6 -1.3 0.3 1.5 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 -3.7 -2.9 -2.5 0.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 42.00 43 43 43 44 44
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12121468.00 9494761 10962187 11818431 12182075 12113892
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.46 5700 5700 5700 5800 5800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063.00 12700 12700 12700 11919 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55147169340.00 51152095968 51157866892 53768490107 55422905187 55112702359
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3991873756.00 3915944682 2914615279 3892076912 4011833125 3989378835
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3446337889.00 2817045468 3328931649 3360179442 3463569578 3444183928
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10552722392.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27533991478.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3836157874.00 3512438510 3465083951 3740253927 3855338663 3833760275

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.70 7.4 7.7 7.9 7.7 7.3
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.15 7.3 7.3 7.25 7.25 7.35
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2556300 2556300 2438000 2438000 2538000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 5038400 5038400 5068400 5068400 5080400
دستمزد در تولید 287.50 292 292 300 300 300

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.00 1.8 2.1 2.2 2.4 3.2
قیمت مصرف کننده اصلی 106.10 108 108 110 110 114
اندازه اصل تورم 2.30 3.5 3.7 3.9 3.9 4
قیمت تولید 125.60 125 126 127 128 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30 107 107 108 109 112
CPI مسکن آب و برق 106.30 107 108 108 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.30 115 116 117 117 120
تورم مواد غذایی 1.60 3.5 3.7 4 3.8 3.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19 4.94

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 92481.00 -260000 -240000 -105000 -320000 -105000
حساب جاری -322.50 400 280 120 120 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
واردات 467325.00 910000 970000 1070000 1070000 1090000
صادرات 559395.00 650000 730000 750000 750000 750000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.90 25 25 25 23 23
بودجه دولت -2.40 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 8470518.00 6552098 6515654 8258755 8512871 8465224

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص اقتصادی مقدم 6.30 -5 -3 -1.5 0.7 2.1
تغییرات موجودی انبار 2619065.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 41996860.00 37519597 38132132 40946939 42206844 41970612
قیمت گازوئیل 0.65 0.67 0.63 0.6 0.57 0.54


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.