بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 6437.00 6466 6495 6525 6554 6611

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.70 1.7 0.9 2.6 2.6 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 6 1 3.5 2.7 4
نرخ بیکاری 7.20 7.6 7.4 7.3 7 6.9
نرخ تورم 2.40 1.9 2.1 2.5 2.3 2.8
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
موازنه تجاری 237392.00 -220000 -210000 -220000 -200000 -200000
حساب جاری 298.30 120 120 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 23 23 23 23 23
بودجه دولت -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.70 1.7 0.9 2.6 2.6 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 6 1 3.5 2.7 4
تولید ناخالص داخلی 38.15 37.7 37.37 37.7 37.7 38.2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14343829.00 12091684 10522578 12647184 14845863 15439698
تولید ناخالص داخلی سرانه 5310.63 5300 5300 5300 5300 5380
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12684.60 12600 12600 13000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55373332313.00 53849442 53849442 55895721 55895721 55895721
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3853710426.00 6954960114 4970038394 4231116561 3988590291 4148133903
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4142925014.00 3458689335 3317061623 3463564923 4287927389 4459444485
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10912285283.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26974977723.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3707894096.00 4448068904 3397447083 5077687359 3837670389 3991177205

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 7.20 7.6 7.4 7.3 7 6.9
حداقل دستمزد 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
جمعیت 7.15 7.25 7.25 7.35 7.35 7.45
دستمزد در تولید 291.00 300 300 300 300 300

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.40 1.9 2.1 2.5 2.3 2.8
قیمت مصرف کننده اصلی 109.60 109 108 112 112 112
اندازه اصل تورم 3.20 2.9 2.9 3.5 3.5 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.10 109 107 116 111 114
CPI مسکن آب و برق 107.70 109 109 117 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.20 117 114 124 117 121
تورم مواد غذایی 4.30 1.8 2.8 1.5 1 2.5
قیمت تولید 131.20 130 130 133 133 134
تغییر قیمت تولید کننده 4.70 3.7 3.5 3.3 3.3 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19 4.19

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 237392.00 -220000 -210000 -220000 -200000 -200000
حساب جاری 298.30 120 120 180 180 180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
واردات 959633.00 1070000 980000 870000 850000 950000
صادرات 1197025.00 850000 770000 650000 650000 750000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.20 23 23 23 23 23
بودجه دولت -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
هزینه های دولت 9412207.00 7071976 7155318 8796745 9741634 10131300

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات موجودی انبار -490527.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 1.3 1.3 2.1 2.1 2.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 41918870.00 40211474 38507571 44674174 43386030 45121472
قیمت گازوئیل 0.73 0.59 0.56 0.65 0.51 0.48


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.