بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 6097.00 6020 6047 6074 6101 6156
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 0.6 1.4 1.8 2 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 1.5 1.7 2.1 2.5 2.9
نرخ تورم 3.10 3.3 4 3.8 3.6 3.8
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 3.75 3.5
موازنه تجاری -414199.00 -185000 -140000 -140000 -140000 -105000
حساب جاری 349.00 -75 -300 -300 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 -1 0.2 0.2 0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 23.5 23.5 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 0.6 1.4 1.8 2 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00 1.5 1.7 2.1 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 40.84 42 42 43 43 43
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11246633.00 11229910 11522861 11482812 11527799 11857024
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.46 5500 5500 5700 5700 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12063.00 12400 12400 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53628640.00 50256002 54487576 54754841 54969356 56067716
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5725767921.00 2911414312 3511393098 5846009047 5868912119 3613223498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3021935442.00 3202339083 3155657226 3085396086 3097483828 3247171286
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10258616819.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25044257756.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4149820643.00 3733390895 4603398205 4236966877 4253566159 4736896753
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
حداقل دستمزد 2192.84 2113 2113 2180 2180 2180
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 4997004 5038400 5038400 5038400 5068400
دستمزد در تولید 282.10 283 292 292 292 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600.00 2653777 2752000 2752000 2752000 2800000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.10 3.3 4 3.8 3.6 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 104.30 105 106 106 106 109
قیمت تولید 123.00 126 127 127 127 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 2.7 3 2.8 2.6 2.6
تورم مواد غذایی 1.90 2.5 3 3.5 3.5 6
CPI مسکن آب و برق 105.30 107 109 109 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.50 112 115 114 117 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.70 106 107 108 109 111
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 3.75 3.5
نرخ بهره سپرده 3.94 3.94 3.94 3.94 3.69 3.69
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -414199.00 -185000 -140000 -140000 -140000 -105000
حساب جاری 349.00 -75 -300 -300 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1 -1 0.2 0.2 0.2
واردات 1163475.00 945000 940000 940000 940000 955000
صادرات 706988.00 760000 800000 800000 800000 850000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.20 23.5 23.5 22.8 22.8 22.8
بودجه دولت -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 6352316.00 6222343 8014723 6485715 6511124 8247150
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص اقتصادی مقدم -2.80 -1.6 2.3 2.6 2.9 3.1
تغییرات موجودی انبار 2790773.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت گازوئیل 0.82 0.8 0.78 0.76 0.74 0.74
هزینه های مصرف کننده 37516199.00 37513847 40702681 38304039 38454104 41883059


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.