بازارها گذشته مرجع
پول 22.58 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-12
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
نرخ تورم 23.2 2021-05
نرخ بهره 8.5 2021-05
موازنه تجاری 8097 2021-02
حساب جاری 528 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.9 2019-12
بودجه دولت -8.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2021-12
موارد کروناویروس 122244 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1644 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 103884 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 23.06 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 354410 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1658 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3480 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3105 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3525 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2780 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3904 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1502 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6621 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1295 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
جمعیت 17.88 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 23.2 2021-05
تورم مواد غذایی 28.5 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 326 2021-05
CPI مسکن آب و برق 348 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 432 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 2 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.5 2021-05
نرخ بهره سپرده 6.84 2021-03
ذخایر ارزی 1156 2021-02
عرضه پول M3 116574529 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 8097 2021-02
حساب جاری 528 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 21744 2021-04
واردات 11585 2021-04
گردش سرمایه 870 2020-09
بدهی خارجی 16445 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 381 2020-12
شاخص تروریسم 0.15 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.9 2019-12
بودجه دولت -8.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 11203 2019-12
مخارج نظامی 262 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 49.7 2021-05
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 122244 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1644 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 103884 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.