بازارها گذشته مرجع
پول 18.22 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
نرخ تورم 16.6 2020-05
نرخ بهره 9.25 2020-06
موازنه تجاری 182 2020-03
حساب جاری -92.4 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
موارد کروناویروس 1111 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 956 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1672 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3748 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1323 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3920 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2844 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3460 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1921 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8392 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1306 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
جمعیت 17.38 2019-12
هزینه زندگی خانواده 4090 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 16.6 2020-05
تورم مواد غذایی 17.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 264 2020-05
CPI مسکن آب و برق 287 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 362 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.25 2020-06
نرخ بهره سپرده 9 2020-04
ذخایر ارزی 1352 2019-11
عرضه پول M3 81308165 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 182 2020-03
حساب جاری -92.4 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 8930 2020-04
واردات 6698 2020-04
گردش سرمایه -239 2019-09
بدهی خارجی 9145 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152 2019-09
شاخص تروریسم 0.31 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 10048 2018-12
مخارج نظامی 386 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 34.8 2020-05
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12
تولید الکتریسیته 3702 2017-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1111 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 956 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.