بازارها گذشته مرجع
پول 20.5 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2020-06
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
نرخ تورم 15.7 2020-09
نرخ بهره 8 2020-10
موازنه تجاری 5318 2020-08
حساب جاری 122 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
موارد کروناویروس 16200 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 348 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 15481 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 23.06 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297553 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1658 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3480 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2495 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3098 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3096 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3875 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1993 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5803 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1271 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
جمعیت 17.38 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 15.7 2020-09
تورم مواد غذایی 14 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 271 2020-09
CPI مسکن آب و برق 302 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 389 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2020-10
نرخ بهره سپرده 8.4 2020-08
ذخایر ارزی 1431 2020-07
عرضه پول M3 93367280 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5318 2020-08
حساب جاری 122 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 13969 2020-08
واردات 8651 2020-08
گردش سرمایه 200 2020-03
بدهی خارجی 15049 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152 2019-09
شاخص تروریسم 0.31 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 11203 2019-12
مخارج نظامی 386 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 46.6 2020-09
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16200 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 348 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 15481 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.