بازارها گذشته مرجع
پول 16.4 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 33.5 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2021-03
نرخ بیکاری 12.2 2020-12
نرخ تورم 24.4 2021-08
نرخ بهره 8.5 2021-09
موازنه تجاری 5293 2021-06
حساب جاری 922 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2021-12
موارد کروناویروس 208469 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 3638 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 131794 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 19.32 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 354410 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1558 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3270 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3691 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3156 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2710 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3518 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1518 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6278 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1357 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.2 2020-12
جمعیت 17.88 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 24.4 2021-08
تورم مواد غذایی 31.6 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332 2021-08
CPI مسکن آب و برق 356 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 398 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.5 2021-09
نرخ بهره سپرده 8.11 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 1195 2021-04
عرضه پول M3 113917798 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5293 2021-06
حساب جاری 922 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.2 2020-12
صادرات 18511 2021-07
واردات 14889 2021-07
گردش سرمایه 994 2021-03
بدهی خارجی 16445 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 166 2021-03
شاخص تروریسم 0.15 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 12738 2020-12
مخارج نظامی 262 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 49.8 2021-08
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 208469 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 3638 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 131794 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.