بازارها گذشته مرجع
پول 21.71 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2020-09
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
نرخ تورم 21.5 2021-01
نرخ بهره 8 2021-02
موازنه تجاری 6306 2020-12
حساب جاری 597 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.9 2019-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2020-12
موارد کروناویروس 75582 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 1051 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 69803 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 23.06 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297553 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1658 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3480 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1545 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3793 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2849 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3928 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1489 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7492 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1459 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
جمعیت 17.88 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 21.5 2021-01
تورم مواد غذایی 25.6 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 300 2021-01
CPI مسکن آب و برق 307 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 413 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 3.7 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2021-02
نرخ بهره سپرده 8.08 2020-12
ذخایر ارزی 1240 2020-11
عرضه پول M3 103828741 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6306 2020-12
حساب جاری 597 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 16390 2020-12
واردات 10084 2020-12
گردش سرمایه 870 2020-09
بدهی خارجی 15049 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152 2019-09
شاخص تروریسم 0.15 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.9 2019-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 11203 2019-12
مخارج نظامی 386 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 47.7 2021-01
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 75582 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 1051 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 69803 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.