بازارها گذشته مرجع
پول 14.55 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-06
نرخ بیکاری 7.15 2019-12
نرخ تورم 10.8 2019-11
نرخ بهره 11.5 2019-12
موازنه تجاری 147 2019-10
حساب جاری -168 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 26.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1672 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3748 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2030 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3723 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3244 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3393 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1925 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7102 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1138 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.15 2019-12
جمعیت 17.35 2018-12
هزینه زندگی خانواده 4090 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.8 2019-11
تورم مواد غذایی 13.5 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 239 2019-11
CPI مسکن آب و برق 250 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 285 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 8.69 2019-10
ذخایر ارزی 1455 2019-09
عرضه پول M3 65431817 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 147 2019-10
حساب جاری -168 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 7756 2019-10
واردات 7609 2019-10
گردش سرمایه -230 2019-06
بدهی خارجی 9145 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 426 2019-06
شاخص تروریسم 0.31 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 10048 2018-12
مخارج نظامی 386 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 48.7 2019-11
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12
تولید الکتریسیته 3702 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.