بازارها گذشته مرجع
پول 12.68 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
نرخ تورم 7.7 2019-04
نرخ بهره 10.25 2019-05
موازنه تجاری 754 2019-03
حساب جاری -328 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2017-12
بودجه دولت -7.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 25.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1794 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3785 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2801 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1868 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8310 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1314 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
جمعیت 17.2 2017-12
هزینه زندگی خانواده 4090 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.7 2019-04
تورم مواد غذایی 8.3 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225 2019-04
CPI مسکن آب و برق 242 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 255 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10.25 2019-05
نرخ بهره سپرده 8.22 2019-03
عرضه پول M3 60511120 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 754 2019-03
حساب جاری -328 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
صادرات 7773 2019-03
واردات 7019 2019-03
گردش سرمایه -63.9 2018-09
بدهی خارجی 8420 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 125 2018-12
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2017-12
بودجه دولت -7.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 8790 2017-12
مخارج نظامی 386 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.4 2017-09
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.05 2018-12
رتبه رقابتی 118 2018-12
پی ام آی مرکب 45.2 2019-04
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 87 2018-12
تولید الکتریسیته 3702 2017-12
تولید صنعتی 6.4 2018-09
استخراج معدن -1.4 2017-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.