بازارها گذشته مرجع
پول 14.8 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-06
نرخ بیکاری 13.2 2019-03
نرخ تورم 12.5 2020-01
نرخ بهره 11.5 2020-02
موازنه تجاری 422 2019-12
حساب جاری -92.4 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 26.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1672 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3748 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2030 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3723 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3244 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3393 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1925 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7102 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1138 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.2 2019-03
جمعیت 17.35 2018-12
هزینه زندگی خانواده 4350 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2040 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9370 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2550 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.5 2020-01
تورم مواد غذایی 15.4 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247 2020-01
CPI مسکن آب و برق 268 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 298 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2020-02
نرخ بهره سپرده 8.83 2019-12
ذخایر ارزی 1352 2019-11
عرضه پول M3 70900181 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 422 2019-12
حساب جاری -92.4 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 8401 2019-12
واردات 7979 2019-12
گردش سرمایه -239 2019-09
بدهی خارجی 9145 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152 2019-09
شاخص تروریسم 0.31 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 10048 2018-12
مخارج نظامی 386 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 47.5 2020-01
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12
تولید الکتریسیته 3702 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.