بازارها گذشته مرجع
پول 18.25 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
نرخ تورم 15.8 2020-07
نرخ بهره 9.25 2020-07
موازنه تجاری 3844 2020-05
حساب جاری 122 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
موارد کروناویروس 6580 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 173 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 5109 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 23.06 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297553 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1658 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3480 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2905 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3441 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2818 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3649 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1910 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7511 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1097 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.2 2019-12
جمعیت 17.38 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 15.8 2020-07
تورم مواد غذایی 16.1 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266 2020-07
CPI مسکن آب و برق 290 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 370 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.25 2020-07
نرخ بهره سپرده 9.03 2020-05
ذخایر ارزی 1346 2020-02
عرضه پول M3 81050970 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3844 2020-05
حساب جاری 122 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 9317 2020-06
واردات 7755 2020-06
گردش سرمایه 200 2020-03
بدهی خارجی 9145 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152 2019-09
شاخص تروریسم 0.31 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 10048 2018-12
مخارج نظامی 386 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 42.3 2020-06
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 85 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6580 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 173 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 5109 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.