بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 21.88 22.13 22.38 22.64 22.9 23.41

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 1 2.4 0.6 3 4.2
نرخ بیکاری 13.20 15.3 15.3 15.3 15.3 14
نرخ تورم 22.20 16.4 15.7 14.6 13.5 10
نرخ بهره 8.00 8 8 8 8 8
موازنه تجاری 9319.70 4700 1700 -7900 -300 3200
حساب جاری 597.10 100 -50 150 70 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.90 120 120 120 120 116
بودجه دولت -7.30 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -8.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 1 2.4 0.6 3 4.2
تولید ناخالص داخلی 23.06 24 24 24 24 27
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297553.00 285651 300529 304694 305055 294220
تولید ناخالص داخلی سرانه 1658.10 1675 1675 1675 1675 1640
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3479.50 3410 3410 3410 3410 3500

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 13.20 15.3 15.3 15.3 15.3 14
جمعیت 17.88 18.4 18.4 18.4 18.4 18.93

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 22.20 16.4 15.7 14.6 13.5 10
تورم مواد غذایی 27.30 28.5 31.5 27 18 12
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 1.3 0.3 1.3 1.6 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 307.32 296 307 310 328 361
CPI مسکن آب و برق 316.16 330 333 346 346 380
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 417.18 387 430 446 459 505

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 8.00 8 8 8 8 8
نرخ بهره سپرده 8.08 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15
عرضه پول M3 103828741.05 65000000 65000000 65000000 65000000 75325090
ذخایر ارزی 1239.90 1370 1400 1425 1450 1470

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 9319.70 4700 1700 -7900 -300 3200
حساب جاری 597.10 100 -50 150 70 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 0.7
واردات 8207.00 7500 8300 8500 8300 8500
صادرات 17527.00 9200 400 13100 11500 10800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152.40 240 -200 270 170 300
بدهی خارجی 15049.10 17100 17100 17100 17100 16800
گردش سرمایه 870.30 80 -100 280 -230 120

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 91.90 120 120 120 120 116
بودجه دولت -7.30 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -8.5
مخارج نظامی 386.00 400 400 400 415 415
بدهی های دولت 11202.80 14300 14300 14300 14300 15000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پی ام آی مرکب 47.10 47.5 48 48.5 48 49.6


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.