بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 16.95 17.23 17.46 17.7 17.94 18.42
اوراق قرضه دولتی ده ساله 25.76 26.75 27.77 28.84 29.95 32.29

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 3 3.6 3.5 4 3.6
نرخ بیکاری 12.20 12.6 12.6 12.6 12.6 13.4
نرخ تورم 11.50 14 13.5 13.2 10 8
نرخ بهره 9.00 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری 6523.00 5500 4400 6000 6200 8500
حساب جاری 388.60 75 150 -140 -140 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.20 5 5 5 5 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 120 120 120 120 113
بودجه دولت -11.00 -8 -8 -8 -8 -6.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 3 3.6 3.5 4 3.6
تولید ناخالص داخلی 19.32 24 24 27 27 27
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 424269.00 365042 367169 439118 441240 454927
تولید ناخالص داخلی سرانه 1270.86 1280 1280 1280 1280 1300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3270.04 3410 3410 3500 3500 3500

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 12.20 12.6 12.6 12.6 12.6 13.4
جمعیت 17.88 18.4 18.4 18.93 18.93 18.93

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 11.50 14 13.5 13.2 10 8
تورم مواد غذایی 14.10 14 14 13 12 10
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 1 0.7 0.4 0.3 0.5
CPI مسکن آب و برق 366.47 400 404 406 401 439
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 450.18 455 458 460 461 463
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 356.02 376 375 381 389 411

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 9.00 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ بهره سپرده 8.11 8.11 8.61 8.61 8.61 8.61
عرضه پول M3 110907963.19 118300000 117300000 117000000 117000000 105000000
ذخایر ارزی خارجی 2630.98 2680 2740 2710 2670 2800

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 6523.00 5500 4400 6000 6200 8500
حساب جاری 388.60 75 150 -140 -140 -340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.20 5 5 5 5 3.6
واردات 12701.00 13100 12500 12500 12500 10500
صادرات 18684.00 17500 18500 18700 18700 19000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170.20 150 300 125 125 125
بدهی خارجی 16445.00 17700 17700 17700 17700 18500
گردش سرمایه -1050.90 -100 230 170 170 400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 120 120 120 120 113
بودجه دولت -11.00 -8 -8 -8 -8 -6.5
مخارج نظامی 262.00 415 415 415 415 415
بدهی های دولت 12738.30 14500 14500 14500 14500 14500


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پی ام آی مرکب 50.50 50.6 49.8 52 51.4 51.8


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.