بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 17.82 18 18.19 18.39 18.6 19.01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 25.00 25.87 26.77 27.7 28.66 30.68

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 3.3 2.6 3 3.6 3.5
نرخ بیکاری 12.20 13 12.6 12.6 12.6 12.6
نرخ تورم 19.30 22 15 14 15 15
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
موازنه تجاری 5332.50 -300 5500 4400 6000 6200
حساب جاری 752.60 680 75 75 150 -140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.20 7 4 4 4 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 115 120 120 120 120
بودجه دولت -11.00 -10 -7 -7 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 3.3 2.6 3 3.6 3.5
تولید ناخالص داخلی 19.32 24 24 24 24 27
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 354410.00 305055 363625 365042 367169 378919
تولید ناخالص داخلی سرانه 1270.86 1260 1280 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3270.04 3410 3410 3410 3410 3500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 12.20 13 12.6 12.6 12.6 12.6
جمعیت 17.88 18.4 18.4 18.4 18.4 18.93

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 19.30 22 15 14 15 15
تورم مواد غذایی 25.40 24 22 20 18 16
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.7 1 0.6 1.2
CPI مسکن آب و برق 356.87 291 376 400 409 428
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 392.50 394 397 401 404 408
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334.20 266 360 376 380 406

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بهره سپرده 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11
عرضه پول M3 88944376.66 125000000 117500000 118300000 117300000 117000000
ذخایر ارزی خارجی 2984.61 1400 1280 1310 1420 1330

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 5332.50 -300 5500 4400 6000 6200
حساب جاری 752.60 680 75 75 150 -140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.20 7 4 4 4 4
واردات 10640.90 12000 12800 13100 12500 12500
صادرات 15973.40 16500 18300 17500 18500 18700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 169.00 -150 -180 150 300 125
بدهی خارجی 16445.00 17300 17700 17700 17700 17700
گردش سرمایه 548.60 300 190 -100 230 170

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 115 120 120 120 120
بودجه دولت -11.00 -10 -7 -7 -7 -7
مخارج نظامی 262.00 415 415 415 415 415
بدهی های دولت 12738.30 14000 14500 14500 14500 14500


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پی ام آی مرکب 51.80 49.6 48.6 49.2 50.1 49.6


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.