بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 18.40 18.61 18.82 19.04 19.25 19.69

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 -3.8 -4.2 0.3 1.6 2.3
نرخ بیکاری 13.20 14.7 14.7 15.6 15.6 15.6
نرخ تورم 15.80 14.2 12 11.7 11.4 11
نرخ بهره 9.25 8 8 8 8 8
موازنه تجاری 3844.00 800 2100 1100 1400 1500
حساب جاری 122.30 90 85 100 -50 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -4 -4 -1.8 -1.8 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 92 92 75 75 75
بودجه دولت -7.30 -8.9 -8.9 -8.5 -8.5 -8.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 -3.8 -4.2 0.3 1.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 23.06 19.7 19.7 24 24 24
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297553.00 268822 285056 298446 302314 291612
تولید ناخالص داخلی سرانه 1658.10 1600 1600 1675 1675 1675
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3479.50 3300 3300 3410 3410 3410

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.20 14.7 14.7 15.6 15.6 15.6
جمعیت 17.38 17.88 17.88 18.4 18.4 18.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 15.80 14.2 12 11.7 11.4 11
تورم مواد غذایی 16.10 14 12 11.8 11.7 11.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.8 1.2 1.3 1.6 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 265.83 267 271 284 295 301
CPI مسکن آب و برق 289.52 279 280 316 321 311
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 369.88 317 326 371 414 362

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 9.25 8 8 8 8 8
نرخ بهره سپرده 9.03 9 7.75 7.75 7.75 7.75
عرضه پول M3 81050970.35 65000000 65000000 65000000 65000000 75325090
ذخایر ارزی 1345.94 1400 1430 1370 1400 1400

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 3844.00 800 2100 1100 1400 1500
حساب جاری 122.30 90 85 100 -50 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -4 -4 -1.8 -1.8 -1.8
واردات 7755.00 6800 7200 7500 8300 8000
صادرات 9317.00 7600 9300 8600 9700 9500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152.40 -150 -400 240 -200 170
بدهی خارجی 9144.60 9350 9350 9200 9200 9200
گردش سرمایه 200.00 -450 -130 80 -100 -230

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 92 92 75 75 75
بودجه دولت -7.30 -8.9 -8.9 -8.5 -8.5 -8.5
مخارج نظامی 386.00 400 400 400 400 415
بدهی های دولت 10047.80 10500 10500 10650 10650 10650


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پی ام آی مرکب 44.60 46 47.2 47.5 47 48.8


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.