بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 14.61 14.94 15.11 15.29 15.46 15.81

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.6 2.8 3.4 3 3.7
نرخ بیکاری 13.20 12.7 12.7 12.7 12.7 13
نرخ تورم 12.50 13.6 12 10 9.5 8.6
نرخ بهره 11.50 11.5 12.5 12.5 13.5 13.5
موازنه تجاری 422.00 -300 -1480 -1700 -800 100
حساب جاری -92.40 -200 -300 -150 85 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 58 58 58 58 56
بودجه دولت -7.60 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.6 2.8 3.4 3 3.7
تولید ناخالص داخلی 26.72 29 29 29 29 31
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441.00 286706 287265 288942 287824 298474
تولید ناخالص داخلی سرانه 1672.30 1740 1740 1740 1740 1760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 13.20 12.7 12.7 12.7 12.7 13
جمعیت 17.35 18.42 18.42 18.42 18.35 18.85
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00 8900 8900 8900 9100 9300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1850 1850 1850 1900 1970
هزینه زندگی خانواده 4090.00 4090 4090 4090 5100 5200

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 12.50 13.6 12 10 9.5 8.6
تورم مواد غذایی 15.40 15.7 14.8 14 12 10
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 0.9 1 0.8 1 0.7
CPI مسکن آب و برق 267.80 274 273 269 274 298
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 298.08 288 308 305 319 346
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 246.72 254 256 257 265 288

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 11.50 11.5 12.5 12.5 13.5 13.5
نرخ بهره سپرده 8.83 8.83 8.83 8.83 9.83 9.83
عرضه پول M3 70900180.66 65938480 65000000 65000000 65000000 75325090
ذخایر ارزی 1351.59 1470 1445 1460 1480 1490

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 422.00 -300 -1480 -1700 -800 100
حساب جاری -92.40 -200 -300 -150 85 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1
واردات 7979.00 6800 8780 7400 8300 8500
صادرات 8401.30 6500 7300 5700 7500 8600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152.40 160 145 -150 -400 400
بدهی خارجی 9144.60 8700 8700 8700 8700 8650
گردش سرمایه -238.70 -150 -400 -450 -130 -230

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 58 58 58 58 56
بودجه دولت -7.60 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
مخارج نظامی 386.00 400 400 400 400 415
بدهی های دولت 10047.80 10200 10200 10200 10200 9800


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید الکتریسیته 3701.86 3636 3485 3485 3485 3652
پی ام آی مرکب 47.50 50 49.6 49.2 49.6 50


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.