تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 2.6 1.8 0.7 2.3 2.7
تولید ناخالص داخلی 19.32 24 24 24 24 27
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 354410.00 315406 305055 360789 356891 370531
تولید ناخالص داخلی سرانه 1558.32 1675 1675 1675 1675 1640
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3270.04 3410 3410 3410 3410 3500

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 12.20 15.3 15.3 14.6 14.6 14.6
جمعیت 17.88 18.4 18.4 18.4 18.4 18.93

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 24.60 25.4 23 20 18 16.7
تورم مواد غذایی 31.20 27 18 16 16 12
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 1.3 2 1.4 1.4 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 331.15 340 356 375 390 415
CPI مسکن آب و برق 352.06 379 375 393 414 437
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 439.57 488 497 508 518 580

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 8.50 9 9 9 8.5 8.5
نرخ بهره سپرده 8.22 8.72 8.72 8.72 8.22 8.22
عرضه پول M3 118841582.80 105000000 98500000 96700000 96700000 90000000
ذخایر ارزی خارجی 1156.37 1250 1300 1280 1310 1330

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 8096.80 9080 -300 -300 8100 7300
حساب جاری 528.10 150 280 -180 -180 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.8 -0.8 -1.3 -1.3 -1.3
واردات 13831.00 8500 8700 8400 8400 8500
صادرات 19124.00 16000 16800 14700 14700 15800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 380.60 8 -150 -180 -180 200
بدهی خارجی 16445.00 17100 17100 17400 17400 17400
گردش سرمایه 870.30 280 -230 200 200 120

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.00 118 118 120 120 120
بودجه دولت -11.00 -10 -10 -9 -9 -9
مخارج نظامی 262.00 400 415 415 415 415
بدهی های دولت 11202.80 14000 14000 14500 14500 14500


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پی ام آی مرکب 49.30 45 48 48.6 48.6 49.6


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.