بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 20.14 20.36 20.6 20.83 21.07 21.54

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 -6.3 0.4 1.6 3 4.2
نرخ بیکاری 13.20 14.7 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ تورم 15.70 14.7 12.5 11.4 11.2 11
نرخ بهره 8.00 8 8 8 8 8
موازنه تجاری 5318.10 50 4700 1700 -7900 -300
حساب جاری 122.30 -200 100 -50 150 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 90 85 85 85 85
بودجه دولت -7.30 -11.7 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 -6.3 0.4 1.6 3 4.2
تولید ناخالص داخلی 23.06 19.7 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297553.00 297035 278807 298743 302314 305055
تولید ناخالص داخلی سرانه 1658.10 1600 1675 1675 1675 1675
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3479.50 3300 3410 3410 3410 3410

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 13.20 14.7 15.3 15.3 15.3 15.3
جمعیت 17.38 17.88 18.4 18.4 18.4 18.4

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 15.70 14.7 12.5 11.4 11.2 11
تورم مواد غذایی 14.00 12 11.8 11.7 11.5 11.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 1.2 1.3 1.6 1.3 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 270.81 276 286 295 301 306
CPI مسکن آب و برق 301.98 285 319 321 336 316
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 388.84 331 374 414 432 368

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 8.00 8 8 8 8 8
نرخ بهره سپرده 8.40 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
عرضه پول M3 93367280.17 65000000 65000000 65000000 65000000 75325090
ذخایر ارزی 1430.83 1400 1370 1400 1425 1450

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 5318.10 50 4700 1700 -7900 -300
حساب جاری 122.30 -200 100 -50 150 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
واردات 8651.00 8100 7500 8300 8500 8300
صادرات 13969.00 12800 9200 400 13100 11500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 152.40 -400 240 -200 270 170
بدهی خارجی 15049.10 16600 17100 17100 17100 17100
گردش سرمایه 200.00 -300 80 -100 280 -230

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 90 85 85 85 85
بودجه دولت -7.30 -11.7 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3
مخارج نظامی 386.00 400 400 400 400 415
بدهی های دولت 11202.80 13500 14300 14300 14300 14300


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پی ام آی مرکب 46.60 46 47.5 48 48.5 48


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.