ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - زامبیا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchRD N/A Nov 18 2020
S&PSD N/A Oct 21 2020
S&PCCC- Negative Sep 25 2020
FitchC N/A Sep 24 2020
FitchCC N/A Apr 16 2020
Moody'sCa Stable Apr 03 2020
S&PCCC Negative Feb 21 2020
S&PCCC+ Stable Aug 23 2019
FitchCCC Negative Jun 27 2019
Moody'sCaa2 Negative May 23 2019
S&PB- Negative Feb 22 2019
FitchB- Negative Oct 11 2018
S&PB- Stable Aug 24 2018
Moody'sCaa1 Stable Jul 27 2018
Moody'sB3 Stable Jan 26 2018
S&PB Stable Aug 25 2017
Moody'sB3 Negative Apr 19 2016
S&PB Negative Mar 18 2016
FitchB Negative Feb 24 2016
Moody'sB2 Stable Sep 25 2015
S&PB Stable Jul 01 2015
Moody'sB1 Negative May 29 2015
FitchB Stable Mar 13 2015
FitchB Positive Sep 19 2014
FitchB Stable Oct 28 2013
S&PB+ Negative Oct 25 2013
Moody'sB1 Stable Nov 07 2012
FitchB+ Negative Mar 01 2012
S&PB+ Stable Mar 22 2011
FitchB+ Stable Mar 02 2011