30/04/2021 واقعی قبلی
08:15 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) APR 22.8%
05/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI APR 49.7


زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.