30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
ZM
نرخ تورم (سالانه) JUN 10.2% 9.7%
ZM
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0,8% 0.7%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI JUN 49.8 50.2

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.