24/04/2020 واقعی قبلی
11:15 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) APR 14%


زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.