27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) JAN 15.1% 16.4% 17.5%
08:00 AM
ZM
نرخ تورم (ماهانه) JAN 2.6% 0.6% 0.8%
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI JAN 51.5 51.7
18/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
ZM
تصمیم نرخ بهره 9% 9%

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.