24/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) JUL 15.9%
06/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI JUL 42.3


زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.