29/01/2021 واقعی قبلی
08:15 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) JAN 19.2%
03/02/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI JAN 49


زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.