26/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
Inflation Rate YoY AUG 8.8%
04/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
Stanbic Bank Zambia PMI AUG 44.4






زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.