بازارها گذشته مرجع
پول 0.65 2019-05
بازار سهام 10211 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.76 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 4.2 2019-03
نرخ تورم 1.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
نرخ بهره 1.5 2019-05
موازنه تجاری 433 2019-04
حساب جاری -3260 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار -37.5 2019-04
شاخص PMI تولید 53 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
جواز ساختمان 3064 2019-03
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 206 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62259 2018-12
تولید ناخالص ملی 65236 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15414 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 37853 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36086 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3777 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6017 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 728 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2723 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41994 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2947 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1681 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-03
افراد شاغل 2658 2019-03
افراد بیکار 116 2019-03
تغییر اشتغال -0.2 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-03
هزینه های کار 1185 2019-03
بهره وری 123 2018-12
پست های خالی شغلی 198 2019-02
آگهی های کار 44342 2018-12
دستمزد 32.04 2019-03
حداقل دستمزد 17.7 2019-04
دستمزد در تولید 30.64 2019-03
جمعیت 4.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.5 2019-03
استخدام تمام وقت 2130 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 527 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 13.2 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1026 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 1026 2019-03
اندازه اصل تورم 1.4 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1189 2018-12
قیمت تولید 1148 2019-03
قیمت صادرات 1204 2018-12
قیمت واردات 858 2018-12
CPI مسکن آب و برق 1053 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1017 2019-03
تورم مواد غذایی 1 2019-04
انتظارات تورم 2.01 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.9 2019-04
عرضه پول M0 6701 2019-03
عرضه پول M1 71001 2019-03
عرضه پول M3 312159 2019-03
ترازنامه بانک 555763 2019-03
ذخایر ارزی 27192 2019-04
نرخ بهره سپرده 1.65 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 25669 2019-04
وام به بخش خصوصی 115457 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 433 2019-04
حساب جاری -3260 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2017-12
صادرات 5550 2019-04
واردات 5110 2019-04
بدهی خارجی 278355 2018-12
رابطه مبادله 1403 2018-12
گردش سرمایه 1382 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2246 2018-12
ورود توریست 378270 2019-03
تولید نفت خام 22 2019-01
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 4 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 5534 2018-12
هزینه های دولت 11428 2018-12
درآمدهای دولت 109973 2018-12
هزینه های مالی 104014 2018-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 57495 2018-12
مخارج نظامی 2307 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -37.5 2019-04
شاخص PMI تولید 53 2019-04
تولید صنعتی 0.3 2018-12
استفاده از ظرفیت 92.8 2019-03
تغییرات موجودی انبار 105 2018-12
ثبت خودرو 5855 2019-03
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 77.51 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
پی ام آی مرکب 51.3 2019-04
شاخص فساد مالی 87 2018-12
رتبه فساد مالی 2 2018-12
آسانی کسب و کار 1 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.8 2019-04
تولید فولاد 49.92 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 2019-03
هزینه های مصرف کننده 38997 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 458965 2019-03
نرخ وام بانکی 9.45 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.3 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 164 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 3064 2019-03
شاخص مسکن 0.8 2019-02
میزان ساخت و ساز 8.2 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.