بازارها گذشته مرجع
پول 0.74 2021-02
بازار سهام 12191 2021-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 14 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-09
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
نرخ تورم 1.4 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12
نرخ بهره 0.25 2021-02
موازنه تجاری 17 2020-12
حساب جاری -3521 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 7 2021-01
شاخص PMI تولید 57.5 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.7 2020-12
جواز ساختمان 3883 2020-12
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 2009 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 26 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 2277 2021-02
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 14 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-09
تولید ناخالص داخلی 207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 68502 2020-09
تولید ناخالص ملی 70256 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16315 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 38993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42888 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3197 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4576 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6242 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 622 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3018 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 43084 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1854 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1714 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2020-12
افراد شاغل 2734 2020-12
افراد بیکار 141 2020-12
تغییر اشتغال 0.6 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2020-12
هزینه های کار 1236 2020-12
بهره وری 133 2020-09
پست های خالی شغلی 161 2020-12
دستمزد 34.2 2020-12
حداقل دستمزد 18.9 2020-04
دستمزد در تولید 32.19 2020-12
جمعیت 5.11 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 66.8 2020-12
استخدام تمام وقت 2197 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 534 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 13.67 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1059 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 1060 2020-12
اندازه اصل تورم 1.4 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1237 2020-09
قیمت تولید 1161 2020-12
قیمت صادرات 1190 2020-09
قیمت واردات 818 2020-09
CPI مسکن آب و برق 1106 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1010 2020-12
تورم مواد غذایی 2.1 2021-01
انتظارات تورم 1.89 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-02
عرضه پول M0 8210 2021-01
عرضه پول M1 114923 2020-12
عرضه پول M3 365780 2020-12
ترازنامه بانک 621339 2020-10
ذخایر ارزی 18715 2021-01
نرخ بهره سپرده 0.2 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 74824 2021-01
وام به بخش خصوصی 116511 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 17 2020-12
حساب جاری -3521 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 5349 2020-12
واردات 5332 2020-12
بدهی خارجی 289958 2020-09
رابطه مبادله 1454 2020-09
گردش سرمایه 4249 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1883 2020-09
ورود توریست 5900 2020-12
تولید نفت خام 20 2020-10
شاخص قیمت جهانی لبنیات 3 2021-02
شاخص تروریسم 4.34 2019-12
فروش اسلحه 6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 7508 2019-12
هزینه های دولت 13037 2020-09
درآمدهای دولت 116003 2020-12
هزینه های مالی 138916 2020-12
ارزیابی اعتبار 93 2021-02
بدهی های دولت 57736 2019-12
مخارج نظامی 2307 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2021-01
شاخص PMI تولید 57.5 2021-01
تولید صنعتی 3.1 2020-09
استفاده از ظرفیت 95.1 2020-12
تغییرات موجودی انبار -60 2020-09
ثبت خودرو 4613 2021-01
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
ورشکستگی 28 2021-01
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 52.5 2021-01
شاخص فساد مالی 88 2020-12
رتبه فساد مالی 1 2020-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص PMI خدمات 47.9 2021-01
تولید فولاد 59.47 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.7 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 2020-12
هزینه های مصرف کننده 41335 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 495805 2020-12
نرخ وام بانکی 8.37 2020-12
هزینه کارت اعتباری 5986 2021-01
قیمت گازوئیل 1.45 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96.9 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 163 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 3883 2020-12
شاخص مسکن 1.3 2021-01
میزان ساخت و ساز 2.4 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2009 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 26 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 2277 2021-02
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.