18/04/2021 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI MAR 52.4 49.7 ®
20/04/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 0.3%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q1 0.5%
10:45 PM
NZ
نرخ تورم (سالانه) Q1 1.4%
23/04/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
Credit Card Spending YoY MAR -12.4%
28/04/2021 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
موازنه تجاری MAR N$181M
10:45 PM
NZ
صادرات MAR N$4.47B
10:45 PM
NZ
واردات MAR N$4.29B
29/04/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
ANZ Business Confidence Final APR -4.1
10:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی APR 111
04/05/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
10:45 PM
NZ
نرخ بیکاری Q1 4.9%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ استخدامی Q1 0.6%
10:45 PM
NZ
نرخ مشارکت Q1 70.2%
10:45 PM
NZ
هزینه کار فهرست (سالانه) Q1 1.6%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ایشاخص هزینه کار Q1
05/05/2021 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت MAR -18.2%
06/05/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
ANZ Business Confidence Prel MAY
07/05/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
NZ
Business Inflation Expectations Q2 1.9%
10/05/2021 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM APR
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY APR 5.1%
12/05/2021 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی APR 0.5%
13/05/2021 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ APR 63.6


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.