18/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
(ورودی شاخص قیمت تولید (تغییرات فصلی Q1 3.6% 1.2% ®
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خروجی PPI Q1 2.6% 1.5% ®
19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
موازنه تجاری APR NZ$584M NZ$-581M ® NZ$-410M
10:45 PM
NZ
صادرات APR NZ$6.31B NZ$6.48B ®
10:45 PM
NZ
واردات APR NZ$5.73B NZ$7.06B
NZ
Budget Day 2022
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 AM
NZ
تراکنش کارت اعتباری (سالانه) APR 1.1% 3.5% ® 1.8%
23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خرده فروشی Q1 8.6% -1%
10:45 PM
NZ
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه Q1 4.4% 2%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
NZ
تصمیم نرخ بهره RBNZ 1.5% 2% 2%
03:00 AM
NZ
کنفرانس مطبوعاتی رزرو بانک نیوزیلند (RBNZ)
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 PM
NZ
ANZ اعتماد مصرفی روی مورگان MAY 84.4 83
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت APR 5.8%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
NZ
ANZ اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه MAY -42.0
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q1 2.7%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q1 3.8%
10:45 PM
NZ
تغییرات فصلی شرایط تجارت Q1 -1% 142.6%
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه فروش توليدی Q1
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات -2.9%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (سالانه) MAY 2.1%
10:45 PM
NZ
هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (ماهانه) MAY 7%
12/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست APR 517%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
(تورم مواد غذایی (تغییرات سالیانه MAY 6.4%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
حساب جاری Q1 NZ$-7.26B
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 3%
10:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.1%

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.