18/09/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 0.5% 0.6%
10:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2.1% 2.5%
24/09/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
موازنه تجاری AUG N$-685M
10:45 PM
NZ
صادرات AUG N$5.03B
10:45 PM
NZ
واردات AUG N$5.71B
25/09/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
NZ
تصمیم نرخ بهره 1%
03:00 AM
NZ
RBNZ Press Conference
26/09/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی SEP 118
29/09/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت AUG -1.3%
30/09/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ SEP -52.3
09:00 PM
NZ
اطمینان کسب و کار NZIER Q3 -34%
09:00 PM
NZ
ظرفیت مصرف NZIER Q3 93.7%
01/10/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 2%
09/10/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی SEP 2.1%
10/10/2019 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ SEP 48.4
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM SEP 1.1%
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY SEP 2.8%
13/10/2019 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI SEP 54.6
14/10/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG 2%
15/10/2019 واقعی قبلی
02:40 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q3 0.6%
09:45 PM
NZ
نرخ تورم (سالانه) Q3 1.7%


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.