21/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI DEC 53.0 53.4 ®
22/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
نرخ تورم (سالانه) Q4 1.9% 1.9%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q4 0.1% 0.9%
24/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV 4.8%
28/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری DEC N$-861M
09:45 PM
NZ
صادرات DEC N$4.94B
09:45 PM
NZ
واردات DEC N$5.8B
31/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی JAN 122
03/02/2019 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت DEC -2.0%
06/02/2019 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 2.8%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ استخدامی Q4
09:45 PM
NZ
نرخ مشارکت Q4
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ایشاخص هزینه کار Q4
09:45 PM
NZ
هزینه کار فهرست (سالانه) Q4
09:45 PM
NZ
نرخ بیکاری Q4
11/02/2019 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM JAN -2.3%
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY JAN 0.6%
12/02/2019 واقعی قبلی توافق
08:00 PM
NZ
تصمیم نرخ بهره
13/02/2019 واقعی قبلی توافق
03:00 AM
NZ
Business Inflation Expectations Q1
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی JAN 1.0%
14/02/2019 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC
15/02/2019 واقعی قبلی توافق
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ JAN 55.1


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.