بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 0.71 0.71 0.71 0.7 0.7 0.69
بازار سهام 12145.15 11903 11723 11546 11372 11024
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.91 1.98 2.04 2.11 2.19 2.33

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 14.00 0.1 2 0.2 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3 16.5 2 4 4
نرخ بیکاری 4.90 5 5.2 5.1 5 4.7
نرخ تورم 1.40 1.4 2.4 2.3 1.9 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.8 0.6 0.6 0.1 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری -626.00 210 250 -10 -300 300
حساب جاری -3521.00 500 -700 -3250 -2790 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 41 41 41 41 47
بودجه دولت 2.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
اطمینان کسب و کار 0.00 5.1 10 12 6.3 7
شاخص PMI تولید 57.50 56.4 53.3 53 53 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.00 110 112 102 103 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.70 1 1.3 1.5 1.5 1.7
جواز ساختمان 3025.00 3200 3300 3350 3400 3800
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.90 5 5.2 5.1 5 4.7
افراد شاغل 2734.00 2620 2640 2660 2720 2720
افراد بیکار 141.00 120 118 119 120 117
تغییر اشتغال 0.60 0.2 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.20 70.3 70.3 70.4 70.8 70.8
هزینه های کار 1236.00 1219 1221 1219 1219 1221
بهره وری 133.00 128 128 129 129 131
پست های خالی شغلی 161.28 125 130 132 150 180
دستمزد 34.20 34.18 34.35 34.7 35 36.72
دستمزد در تولید 32.19 33.3 33.3 34.5 35 36
حداقل دستمزد 18.90 20.1 20.1 20.1 20.1 21.3
جمعیت 5.11 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 534.00 536 530 535 540 540
نرخ بیکاری جوانان 13.67 12.6 12.1 13 12.6 12
نرخ اشتغال 66.80 66.3 66.5 66.6 66.7 66.7
استخدام تمام وقت 2197.00 2142 2148 2125 2150 2150

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.40 1.4 2.4 2.3 1.9 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.8 0.6 0.6 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1059.00 1067 1072 1078 1079 1092
قیمت مصرف کننده اصلی 1060.00 1068 1059 1065 1091 1091
اندازه اصل تورم 1.40 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6
قیمت تولید 1161.00 1166 1169 1170 1173 1180
قیمت صادرات 1185.00 1325 1320 1323 1325 1320
قیمت واردات 804.00 852 855 857 859 863
انتظارات تورم 1.89 1.9 1.2 1.4 1.6 1.9
CPI مسکن آب و برق 1106.00 1103 1120 1126 1127 1141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1010.00 1045 1004 1010 1029 1042
تورم مواد غذایی 2.10 3.8 3.5 3.3 3.1 2.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
ذخایر ارزی 18056.00 26300 26900 27500 28400 30800
ترازنامه بانک 621339.00 595000 593000 590000 590000 583000
نرخ بهره سپرده 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.51
ترازنامه بانک مرکزی 74824.00 69100 68800 67100 66500 51500

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -626.00 210 250 -10 -300 300
حساب جاری -3521.00 500 -700 -3250 -2790 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
واردات 4820.00 5090 5150 5210 5300 5300
صادرات 4190.00 5300 5400 5200 5400 5600
بدهی خارجی 289958.00 305000 305100 305600 306000 305000
رابطه مبادله 1474.00 1450 1448 154 1430 1400
گردش سرمایه 4249.00 1200 1000 1300 1300 1802
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1883.00 950 1080 1190 1000 800
ورود توریست 5900.00 8000 40000 90000 155000 295000
فروش اسلحه 6.00 3 3 3 3 2

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 41 41 41 41 47
بودجه دولت 2.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
ارزش بودجه دولت 7508.00 -5300 -5300 -5300 -5300 -4100
هزینه های دولت 13037.00 12478 12901 14837 12379 12977
درآمدهای دولت 116003.00 110000 110000 110000 110000 119000
هزینه های مالی 138916.00 122000 122000 122000 122000 123000
مخارج نظامی 3014.00 2250 2250 2250 2250 2380
بدهی های دولت 57736.00 125000 125000 125000 125000 160000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 0.00 5.1 10 12 6.3 7
شاخص PMI تولید 57.50 56.4 53.3 53 53 52.5
تولید صنعتی 2.00 1.6 8.3 5.5 5.5 2.5
استفاده از ظرفیت 95.10 93.5 93.5 93.8 93.8 93.6
تغییرات موجودی انبار -60.00 150 230 310 310 410
ثبت خودرو 4613.00 4850 4900 5050 5100 5400
شاخص PMI خدمات 47.90 51 51.5 52 52.5 53
ورشکستگی 28.00 97 95 91 87 83
پی ام آی مرکب 52.50 51 51.5 52 52.5 53.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.00 110 112 102 103 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.70 1 1.3 1.5 1.5 1.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80 1.3 13.2 4.5 2.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 41335.00 40318 41241 41005 42242 41930
اعتبار بخش خصوصی 495805.00 498903 502180 505457 508733 521839
نرخ وام بانکی 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37 8.62
هزینه کارت اعتباری 5986.00 5850 5930 5990 6070 6190
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.00 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1
بدهی خانوار به درآمد 162.70 164 164 164 163 162

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان 3025.00 3200 3300 3350 3400 3800
شاخص مسکن 1.30 2 2.7 1.8 1 1
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
میزان ساخت و ساز 2.40 9 15 7 6 5


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.