بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
بازار سهام 10234.15 9882 9805 9727 9650 9499
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 1.96 1.99 2.03 2.07 2.14
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.8 0.8 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3.1 2.5 2.7 2.8 2.6
نرخ بیکاری 4.20 4.2 4.4 4.4 4.3 4.3
نرخ تورم 1.50 1.7 1.9 1.8 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.7 0.9 0.6 0.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.25 1.25 1.25
موازنه تجاری 922.37 -500 -1575 -400 300 -300
حساب جاری -3260.00 -650 -4271 -2915 400 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 20 20 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1.6 1.6 1 1
اطمینان کسب و کار -37.50 -38 -32 -30 -25 15
شاخص PMI تولید 53.00 52.6 53 53 53.5 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.80 107 108 109 108 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 1.1 1.1 1.2 1 1.3
جواز ساختمان 3064.00 2150 2300 2250 2300 2400
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.8 0.8 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3.1 2.5 2.7 2.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 205.85 225 225 225 250 250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62259.00 62621 62699 63940 64002 65602
تولید ناخالص ملی 65236.00 65984 65986 66997 67063 68739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15414.00 15601 15384 15830 15846 16242
تولید ناخالص داخلی سرانه 37852.87 38500 38500 38500 38900 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36085.84 37100 37100 37100 37700 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360.00 3407 3424 3451 3454 3540
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3777.00 3790 3754 3879 3883 3980
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6017.00 6184 6118 6179 6185 6340
تولید ناخالص داخلی از معادن 728.00 667 750 748 748 767
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2723.00 2677 2709 2797 2799 2869
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41994.00 42056 42129 43128 43170 44249
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2947.00 2895 2890 3027 3030 3105
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1681.00 1764 1721 1726 1728 1771
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.2 4.4 4.4 4.3 4.3
افراد بیکار 116.00 124 125 124 124 125
تغییر اشتغال -0.20 0.2 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.7 70.9 70.9 70.8 71.2
دستمزد 32.04 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 30.64 30.12 30.45 32 32 34
حداقل دستمزد 17.70 17.7 17.7 17.7 19.8 19.8
جمعیت 4.93 5.1 5.1 4.93 5.02 5.02
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 13.20 12.5 11.5 11.2 11 11
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.50 1.7 1.9 1.8 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.7 0.9 0.6 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1026.00 1032 1043 1043 1044 1065
قیمت مصرف کننده اصلی 1026.00 1034 1043 1047 1046 1068
قیمت تولید 1148.00 1160 1170 1172 1078 1180
تورم مواد غذایی 1.00 1.3 1.8 2 1.8 1.7
CPI مسکن آب و برق 1053.00 1049 1062 1066 1067 1088
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1017.00 1037 1064 1075 1076 1098
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.90 1.9 1.9 1.65 1.65 1.65
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 2.95 2.95 2.95
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 922.37 -500 -1575 -400 300 -300
حساب جاری -3260.00 -650 -4271 -2915 400 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4
واردات 4773.00 5300 5450 5300 4500 5400
صادرات 5695.74 4800 3900 4900 4800 5100
ورود توریست 378270.00 250000 270000 525000 360000 530000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 20 20 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1.6 1.6 1 1
هزینه های دولت 11428.00 11576 11485 11737 11748 12042
بدهی های دولت 57495.00 58000 58000 58000 57000 57000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -37.50 -38 -32 -30 -25 15
شاخص PMI تولید 53.00 52.6 53 53 53.5 54
تولید صنعتی 0.30 3.6 1.81 3.2 2.5 3.4
تغییرات موجودی انبار 105.00 80 -400 340 340 380
ثبت خودرو 5855.00 5757 5762 5764 5764 5764
شاخص PMI خدمات 51.80 54.8 56 56 57 58
پی ام آی مرکب 51.30 53.7 53 53.5 53.7 53.8
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.80 107 108 109 108 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 1.1 1.1 1.2 1 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 3.8 3.6 3.8 4 3.7
هزینه های مصرف کننده 38997.00 38707 38981 40050 40089 41091
نرخ وام بانکی 9.45 9.46 9.46 9.21 9.21 9.21
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
جواز ساختمان 3064.00 2150 2300 2250 2300 2400
شاخص مسکن 0.80 0.3 0.7 -0.3 0.1 1.2
میزان ساخت و ساز 8.20 4 3.6 4.3 4.9 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.