بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65
بازار سهام 9550.99 9242 9168 9093 9019 8874
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.01 2.22 2.26 2.3 2.33 2.41
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.8 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.8 3.1 2.5 2.9 2.6
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3
نرخ تورم 1.90 1.6 1.7 1.9 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.5 0.7 0.9 0.3
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
موازنه تجاری -914.00 400 -500 -1575 -400 -300
حساب جاری -3260.00 75 -650 -4271 -2915 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20 20 20 20 20 21
بودجه دولت 1.50 1.6 1.6 1.6 1.6 1
اطمینان کسب و کار -30.90 -32 -34 -32 -30 15
شاخص PMI تولید 53.70 54 52.6 53 53 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.80 111 107 108 109 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3
جواز ساختمان 3300.00 2100 2150 2300 2250 2400
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.8 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.8 3.1 2.5 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 205.85 225 225 225 225 250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62259.00 61845 62614 62726 63749 65406
تولید ناخالص ملی 65236.00 65731 66240 65980 67055 68798
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15414.00 15659 15605 15421 15673 16080
تولید ناخالص داخلی سرانه 37852.87 38500 38500 38500 38500 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36085.84 37100 37100 37100 37100 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360.00 3303 3402 3418 3474 3564
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3777.00 3828 3844 3791 3806 3905
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6017.00 6088 6198 6128 6228 6389
تولید ناخالص داخلی از معادن 728.00 815 677 756 759 779
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2723.00 2703 2721 2720 2731 2802
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41994.00 41598 42076 42158 42846 43959
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2947.00 2851 2903 2892 2939 3015
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1681.00 1687 1759 1713 1741 1786
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3
افراد شاغل 2664.00 2600 2640 2645 2660 2700
افراد بیکار 120.00 123 124 125 124 125
تغییر اشتغال 0.10 1.1 0.2 0.79 0.4 0.4
نرخ مشارکت نیروی کار 70.90 70.8 70.8 70.9 70.9 71.2
دستمزد 31.70 31.8 31.93 32.18 32.35 33.06
دستمزد در تولید 30.00 31.2 30.12 30.45 32 34
حداقل دستمزد 16.50 18 18 18 18 20
جمعیت 4.84 5.1 5.1 5.1 4.93 5.02
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 14.10 11.53 11.22 11.19 11.19 11.31
قسمت مدت زمان اشتغال 546.00 557 558 561 563 571
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.90 1.6 1.7 1.9 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.5 0.7 0.9 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1025.00 1027 1032 1043 1042 1064
قیمت مصرف کننده اصلی 1025.00 1035 1041 1047 1046 1067
قیمت تولید 1158.00 1134 1134 1140 1140 1145
تورم مواد غذایی 1.70 0.7 1.3 1.8 2 1.7
CPI مسکن آب و برق 1047.00 1038 1049 1062 1061 1083
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1056.00 1034 1037 1064 1063 1085
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.95 2.2 2.2 2.45 2.2 2.2
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 3.45 3.2 3.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -914.00 400 -500 -1575 -400 -300
حساب جاری -3260.00 75 -650 -4271 -2915 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4
واردات 5317.00 5100 5300 5450 5300 5400
صادرات 4403.00 5500 4800 3900 4900 5100
رابطه مبادله 1403.00 1424 1398 1392 1383 1374
ورود توریست 399346.00 -3 390000 250000 525000 530000
فروش اسلحه 4.00 5 5 5 5 1.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20 20 20 20 20 21
بودجه دولت 1.50 1.6 1.6 1.6 1.6 1
ارزش بودجه دولت 4069.00 8143 8373 8602 8831 9933
هزینه های دولت 11428.00 11571 11773 11576 11622 11924
درآمدهای دولت 109973.00 111193 112641 114089 115537 118329
هزینه های مالی 104014.00 103049 104268 105487 106706 108396
مخارج نظامی 2225.60 2450 2450 2450 2450 2480
بدهی های دولت 59480.00 58000 58000 58000 58000 57000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -30.90 -32 -34 -32 -30 15
شاخص PMI تولید 53.70 54 52.6 53 53 54
تولید صنعتی 0.30 1.5 3.6 1.81 3.2 3.4
استفاده از ظرفیت 92.80 92.58 92.52 92.62 92.75 92.71
تغییرات موجودی انبار 105.00 600 80 -400 340 380
ثبت خودرو 5119.00 5739 5757 5762 5764 5764
شاخص PMI خدمات 53.80 53 54.69 54.68 54.68 54.68
پی ام آی مرکب 55.30 54.1 53.7 53 53.5 53.8
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.80 111 107 108 109 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 4.2 3.8 3.6 3.8 3.7
هزینه های مصرف کننده 38997.00 38268 38692 38959 39594 40623
نرخ وام بانکی 9.42 9.42 9.42 9.67 9.42 9.42
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 3300.00 2100 2150 2300 2250 2400
شاخص مسکن 0.80 0.5 0.3 0.7 -0.3 1.2
میزان ساخت و ساز 6.10 3.8 4 3.6 4.3 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.