بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.52
بازار سهام 11434.82 11200 10971 10746 10526 10098
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.15 4.24 4.34 4.44 4.54 4.75

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1 1.2 0.8 0.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3.4 2.1 2.5 2 2
نرخ بیکاری 3.30 3 3 3 3.1 3.2
نرخ تورم 7.30 6.8 5.2 4.2 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 2 0.5 0.5 0.3 0.5
نرخ بهره 3.00 3 4 4 4 4
موازنه تجاری -2447.00 -94 340 340 340 335
حساب جاری -5224.00 -1900 -2400 -2400 -2400 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 41 47 47 47 47
بودجه دولت -1.30 -9 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
اطمینان کسب و کار -47.80 -42 7 7 7 7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.90 56 52.5 52.5 52.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.60 91 105 105 105 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.30 3 1.7 1.7 1.7 1.7
جواز ساختمان 4242.00 3900 3800 3800 3800 3800
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.30 3 3 3 3.1 3.2
افراد شاغل 2820.00 2790 2790 2790 2790 2720
افراد بیکار 96.00 119 117 117 117 117
تغییر اشتغال 0.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.80 71.3 71.3 71.3 71.3 70.8
هزینه های کار 1291.00 1265 1275 1275 1275 1295
بهره وری 129.80 128 131 131 131 131
پست های خالی شغلی 253.15 250 280 280 280 280
دستمزد 37.04 35.6 36 36 36 36.7
دستمزد در تولید 35.25 35 36 36 36 36
حداقل دستمزد 21.20 21.2 21.2 21.2 21.2 22.1
جمعیت 5.12 5.3 5.3 5.3 5.3 5.39
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 525.00 560 560 560 560 560
نرخ بیکاری جوانان 9.10 10.5 10 10 10 10
نرخ اشتغال 68.50 67.5 68 68 68 68
استخدام تمام وقت 2297.00 2200 2200 2200 2200 2250

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 7.30 6.8 5.2 4.2 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 2 0.5 0.5 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1161.00 1181 1180 1190 1202 1222
قیمت مصرف کننده اصلی 1147.00 1115 1133 1150 1165 1151
اندازه اصل تورم 6.20 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 1340.00 1188 1205 1205 1205 1226
قیمت صادرات 1529.00 1230 1250 1250 1250 1250
قیمت واردات 1029.00 860 863 863 863 863
انتظارات تورم 3.10 1.4 1.9 1.9 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 1240.00 1246 1252 1263 1283 1296
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1227.00 1252 1258 1264 1268 1274
تورم مواد غذایی 8.30 7.9 6.5 5.5 4 2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 3.00 3 4 4 4 4
ذخایر ارزی خارجی 19448.00 22000 30800 30800 30800 30800
ترازنامه بانک 678748.00 650000 648699 648699 648699 660073
نرخ بهره سپرده 3.86 3.86 4.86 4.86 4.86 4.86
ترازنامه بانک مرکزی 96334.00 84000 80500 80500 80500 68500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -2447.00 -94 340 340 340 335
حساب جاری -5224.00 -1900 -2400 -2400 -2400 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
واردات 7930.00 5965 5555 5555 5555 5653
صادرات 5480.00 5871 5895 5895 5895 5988
بدهی خارجی 318791.00 304000 305000 305000 305000 305000
رابطه مبادله 1489.00 143 145 145 145 145
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5484.00 1200 800 800 800 800
ورود توریست 134175.00 280000 250000 250000 250000 250000
فروش اسلحه 6.00 3 2 2 2 2

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 41 47 47 47 47
بودجه دولت -1.30 -9 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
ارزش بودجه دولت -4560.00 -5300 -4100 -4100 -4100 -4100
هزینه های دولت 15259.00 14808 15220 15577 15564 15524
درآمدهای دولت 129335.00 110000 119000 119000 119000 119000
هزینه های مالی 133722.00 115000 115000 115000 115000 115000
بدهی های دولت 102080.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار -47.80 -42 7 7 7 7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.90 56 52.5 52.5 52.5 52.5
تولید صنعتی 16.10 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 93.40 91.5 93.6 93.6 93.6 93.6
ثبت خودرو 4174.00 5400 5400 5400 5400 5400
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.60 52 53 53 53 53
پی ام آی مرکب 50.60 58 58 58 58 58
ورشکستگی 42.00 100 80 80 80 80

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.60 91 105 105 105 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.30 3 1.7 1.7 1.7 1.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -3.70 3 3 3 3 2.5
هزینه های مصرف کننده 43264.00 41744 43478 45655 44129 44348
اعتبار بخش خصوصی 539734.00 512010 521839 521839 521839 526208
نرخ وام بانکی 10.19 10.19 11.19 11.19 11.19 11.19
هزینه کارت اعتباری 6117.00 6300 6568 6568 6568 6775
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 98.10 98.3 98.3 98.3 98.3 99
بدهی خانوار به درآمد 165.60 167 167 167 167 168

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
جواز ساختمان 4242.00 3900 3800 3800 3800 3800
شاخص مسکن 800000.00 780000 800000 800000 800000 770000
نرخ مالکیت مسکن 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 63.6
میزان ساخت و ساز 8412.64 20 5 5 5 5


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.