بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 0.70 0.7 0.69 0.69 0.68 0.67
بازار سهام 13259.55 12941 12721 12505 12292 11878
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.95 2 2.1 2.2 2.31 2.55

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 -5 6 0.5 1.2 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.40 1 4 2 2.3 3.5
نرخ بیکاری 4.00 3.9 4.2 4 3.7 3.5
نرخ تورم 3.30 3.6 3.3 3.5 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 1.2 0.3 0.5 0.6 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.75 1 1.25 1.5
موازنه تجاری -2143.70 -91 343 329 398 340
حساب جاری -1396.00 -3250 -2790 -1500 -1900 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 41 41 41 41 47
بودجه دولت -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.10 46 53 52 55 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.70 103 105 103 102 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.30 1.5 1.5 2 2 1.7
جواز ساختمان 4207.00 3250 3400 3800 4000 3800
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.00 3.9 4.2 4 3.7 3.5
افراد شاغل 2778.00 2740 2780 2800 2800 2720
افراد بیکار 117.00 119 120 121 119 117
تغییر اشتغال 1.00 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.50 70.7 70.8 71 71.2 70.8
هزینه های کار 1244.00 1245 1250 1255 1260 1275
بهره وری 132.01 129 129 129 128 131
پست های خالی شغلی 256.10 130 145 175 220 280
دستمزد 34.80 34.7 35 35.2 35.5 36
دستمزد در تولید 32.58 34.5 35 35 35 36
حداقل دستمزد 20.00 20 20 20 20 21.3
جمعیت 5.11 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 564.00 535 540 540 540 540
نرخ بیکاری جوانان 10.92 11.9 11 11.4 11 10
نرخ اشتغال 67.10 67 67.5 67.9 67.5 68
استخدام تمام وقت 2216.00 2190 2150 2100 2150 2150

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.30 3.6 3.3 3.5 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 1.2 0.3 0.5 0.6 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1082.00 1092 1094 1105 1109 1118
قیمت مصرف کننده اصلی 1083.00 1080 1081 1085 1099 1098
اندازه اصل تورم 2.20 2.5 2 1.5 1.5 1.6
قیمت تولید 1222.00 1177 1183 1183 1188 1205
قیمت صادرات 1274.00 1280 1225 1225 1250 1250
قیمت واردات 835.00 847 859 859 870 863
انتظارات تورم 2.27 2.1 1.6 1.6 1.4 1.9
CPI مسکن آب و برق 1137.00 1141 1142 1155 1165 1168
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1072.00 1023 1043 1086 1099 1066
تورم مواد غذایی 2.40 2.5 2.3 2 1.8 1.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.75 1 1.25 1.5
ذخایر ارزی خارجی 22622.00 19500 22400 23000 23000 30800
ترازنامه بانک 643677.00 650595 657416 654237 653057 648699
نرخ بهره سپرده 0.09 0.09 0.59 0.84 1.09 1.34
ترازنامه بانک مرکزی 88816.00 90100 92500 90000 88000 80500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -2143.70 -91 343 329 398 340
حساب جاری -1396.00 -3250 -2790 -1500 -1900 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
واردات 6494.53 5868 5458 5495 5450 5555
صادرات 4350.83 5777 5801 5824 5848 5895
بدهی خارجی 291976.00 298600 300000 304000 306000 305000
رابطه مبادله 1526.00 151 143 143 144 145
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1717.00 1190 1000 1000 1200 800
ورود توریست 30209.00 20000 55000 250000 280000 250000
فروش اسلحه 6.00 3 3 3 3 2

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 41 41 41 41 47
بودجه دولت -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
ارزش بودجه دولت -23057.00 -25000 -25000 -10000 -5300 -4100
هزینه های دولت 13811.00 13167 13779 13912 14129 14261
درآمدهای دولت 116003.00 110000 110000 110000 110000 119000
هزینه های مالی 138916.00 122000 122000 115000 115000 115000
بدهی های دولت 83375.00 75000 75000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.10 46 53 52 55 52.5
تولید صنعتی 16.10 5.5 5.5 5.5 3.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 94.90 93.8 92.8 93.2 93.5 93.6
ثبت خودرو 2519.00 3050 4100 4900 5200 5400
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 35.60 42 48 53 53 53
ورشکستگی 42.00 60 60 80 90 80
پی ام آی مرکب 38.00 42 57 56 55 58

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.70 103 105 103 102 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.30 1.5 1.5 2 2 1.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 33.30 -4.5 2.5 3 2 2.5
هزینه های مصرف کننده 43552.00 41748 43313 44717 44554 44829
اعتبار بخش خصوصی 514388.00 505457 508733 512010 512010 521839
نرخ وام بانکی 8.41 8.41 8.91 9.16 9.41 9.66
هزینه کارت اعتباری 5101.00 4810 6062 6413 6465 6568
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.60 98.1 98.1 98.3 98.3 98.3
بدهی خانوار به درآمد 165.60 167 167 167 167 167

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 4207.00 3250 3400 3800 4000 3800
شاخص مسکن 850000.00 800000 790000 790000 780000 800000
نرخ مالکیت مسکن 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
میزان ساخت و ساز 49.70 -17 6 5 5 5


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.