بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 0.64 0.62 0.62 0.61 0.61 0.6
بازار سهام 11206.93 10963 10761 10563 10369 9990
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.62 3.71 3.8 3.91 4.01 4.23

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 1 1.9 1 1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 0.3 3.4 2.1 2.5 2
نرخ بیکاری 3.20 3 3 3 3 3.2
نرخ تورم 6.90 6.9 5.6 4.5 4.8 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 1.50 1.5 2 2.25 2.25 3
موازنه تجاری -391.58 398 -94 340 340 335
حساب جاری -7260.00 -1900 -1900 -2400 -2400 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 41 41 47 47 47
بودجه دولت -1.30 -9 -9 -8.3 -8.3 -8.3
اطمینان کسب و کار -42.00 8 12 7 7 7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.20 55 56 52.5 52.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.10 102 108 105 105 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 8.60 2 3 1.7 1.7 1.7
جواز ساختمان 4580.00 4000 3900 3800 3800 3800
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 39 39 39

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.20 3 3 3 3 3.2
افراد شاغل 2826.00 2800 2790 2790 2790 2720
افراد بیکار 94.00 119 119 117 117 117
تغییر اشتغال 0.10 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.90 71.2 71.3 71.3 71.3 70.8
هزینه های کار 1271.00 1260 1265 1275 1275 1295
بهره وری 127.23 128 128 131 131 131
پست های خالی شغلی 261.59 220 250 280 280 280
دستمزد 36.24 35.5 35.6 36 36 36.7
دستمزد در تولید 34.17 35 35 36 36 36
حداقل دستمزد 21.20 21.2 21.2 21.2 21.2 22.1
جمعیت 5.11 5.3 5.3 5.3 5.3 5.39
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 547.00 540 560 560 560 560
نرخ بیکاری جوانان 9.59 11 10.5 10 10 10
نرخ اشتغال 68.60 67.5 67.5 68 68 68
استخدام تمام وقت 2277.00 2150 2200 2200 2200 2250

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.90 6.9 5.6 4.5 4.8 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1142.00 1157 1168 1172 1197 1214
قیمت مصرف کننده اصلی 1132.00 1096 1115 1133 1150 1151
اندازه اصل تورم 6.00 1.5 1.2 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 1256.00 1188 1188 1205 1205 1226
قیمت صادرات 1367.00 1250 1230 1250 1250 1250
قیمت واردات 902.00 870 860 863 863 863
انتظارات تورم 3.29 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 1212.00 1215 1232 1244 1270 1287
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1199.00 1217 1228 1234 1240 1246
تورم مواد غذایی 6.40 1.8 1.3 1.5 1.5 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.50 1.5 2 2.25 2.25 3
ذخایر ارزی خارجی 18237.00 23000 22000 30800 30800 30800
ترازنامه بانک 666714.00 653057 650000 648699 648699 660073
نرخ بهره سپرده 1.59 1.59 2.09 2.34 2.34 2.34
ترازنامه بانک مرکزی 89480.00 88000 84000 80500 80500 68500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -391.58 398 -94 340 340 335
حساب جاری -7260.00 -1900 -1900 -2400 -2400 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
واردات 7064.59 5450 5965 5555 5555 5653
صادرات 6673.01 5848 5871 5895 5895 5988
بدهی خارجی 304598.00 304000 304000 305000 305000 305000
رابطه مبادله 1515.00 143 144 1400 145 145
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2329.00 1200 1200 800 800 800
ورود توریست 28624.00 280000 280000 250000 250000 250000
فروش اسلحه 6.00 3 3 2 2 2

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 41 41 47 47 47
بودجه دولت -1.30 -9 -9 -8.3 -8.3 -8.3
ارزش بودجه دولت -4560.00 -5300 -5300 -4100 -4100 -4100
هزینه های دولت 15035.00 13912 13852 14716 15351 15658
درآمدهای دولت 129335.00 110000 110000 119000 119000 119000
هزینه های مالی 133722.00 115000 115000 115000 115000 115000
بدهی های دولت 102080.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -42.00 8 12 7 7 7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.20 55 56 52.5 52.5 52.5
تولید صنعتی 16.10 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 97.10 93.5 93.7 93.6 93.6 93.6
ثبت خودرو 11868.00 5200 5400 5400 5400 5400
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.40 53 52 53 53 53
پی ام آی مرکب 51.50 55 58 58 58 58
ورشکستگی 42.00 90 100 80 80 80

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.10 102 108 105 105 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 8.60 2 3 1.7 1.7 1.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.40 2 3 3 3 2.5
هزینه های مصرف کننده 42608.00 44717 43683 41735 43503 44373
اعتبار بخش خصوصی 531146.00 512010 512010 521839 521839 526208
نرخ وام بانکی 9.17 9.17 9.67 9.92 9.92 9.92
هزینه کارت اعتباری 6114.00 6465 6300 6568 6568 6775
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 98.10 98.3 98.3 98.3 98.3 99
بدهی خانوار به درآمد 165.60 167 167 167 167 168

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان 4580.00 4000 3900 3800 3800 3800
شاخص مسکن 875000.00 780000 780000 800000 800000 770000
نرخ مالکیت مسکن 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 63.6
میزان ساخت و ساز 8054.77 5 20 5 5 5


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.