بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61
بازار سهام 10801.05 10742 10653 10564 10476 10304
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.21 1.4 1.43 1.47 1.51 1.6
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.4 2.7 3 3.1
نرخ بیکاری 3.90 4.1 4.4 4.3 4.2 4.3
نرخ تورم 1.70 1.5 1.8 2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.4 0.6 0.5 0.3
نرخ بهره 1.00 1 0.75 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -685.16 -975 -400 300 200 -300
حساب جاری -1106.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 20 21 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1.6 1 1 1
اطمینان کسب و کار -52.30 -55 -48 -35 -27 10
شاخص PMI تولید 48.40 47.8 49 51.5 51.2 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.10 102 104 105 107 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.5 0.9 1 1.2 1.3
جواز ساختمان 3055.00 2800 2750 2800 2860 2900
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.4 2.7 3 3.1
تولید ناخالص داخلی 205.02 215 215 219 219 219
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62800.00 63413 63777 64496 64684 65754
تولید ناخالص ملی 65340.00 66735 66802 67104 67300 68873
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15758.00 15559 15784 16183 16231 16273
تولید ناخالص داخلی سرانه 38000.70 38500 38500 38900 38900 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36354.79 37100 37100 37700 37700 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3331.00 3504 3492 3421 3431 3600
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3930.00 3797 3868 4036 4048 3988
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6116.00 6187 6161 6281 6299 6352
تولید ناخالص داخلی از معادن 816.00 759 745 838 840 769
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744.00 2740 2788 2818 2826 2875
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42107.00 42608 43002 43244 43370 44335
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2979.00 2922 3018 3059 3068 3111
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1689.00 1741 1721 1735 1740 1775
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.90 4.1 4.4 4.3 4.2 4.3
افراد بیکار 109.00 115 124 124 126 122
تغییر اشتغال 0.80 1.3 0.9 0.5 0.7 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.9 70.6 70.7 70.7 70.8
دستمزد 32.42 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 30.68 30.12 32 32 32 34
حداقل دستمزد 17.70 17.7 17.7 19.8 19.8 19.8
جمعیت 4.93 5.1 4.93 5.02 5.02 5.02
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 10.30 10.9 11.2 11 11 11
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.70 1.5 1.8 2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.4 0.6 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1032.00 1039 1043 1047 1052 1065
قیمت مصرف کننده اصلی 1032.00 1039 1044 1047 1051 1066
قیمت تولید 1151.00 1170 1172 1078 1180 1180
تورم مواد غذایی 2.10 1.8 2 1.8 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 1060.00 1058 1066 1074 1080 1088
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1023.00 1060 1075 1037 1042 1098
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.00 1 0.75 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.55 1.3 1.3 1.3 1.55
نرخ بهره سپرده 1.05 1.45 1.2 1.2 1.2 1.45
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -685.16 -975 -400 300 200 -300
حساب جاری -1106.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
واردات 5713.22 5450 5300 4500 4900 5400
صادرات 5028.06 4800 4900 4800 5100 5100
ورود توریست 255585.00 270000 525000 360000 275000 530000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 20 21 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1.6 1 1 1
هزینه های دولت 11491.00 11615 11702 11801 11836 12065
بدهی های دولت 57495.00 58000 58000 57000 57000 57000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -52.30 -55 -48 -35 -27 10
شاخص PMI تولید 48.40 47.8 49 51.5 51.2 53.4
تولید صنعتی -0.40 1.8 1 2.3 2.5 2.5
تغییرات موجودی انبار -201.00 -400 340 340 340 380
ثبت خودرو 4936.00 5757 4600 5900 6300 4700
شاخص PMI خدمات 54.60 54.5 55 57 55 58
پی ام آی مرکب 52.10 53 53.5 53.7 54 53.8
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.10 102 104 105 107 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.5 0.9 1 1.2 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 3.1 3.5 4 3.8 3.7
هزینه های مصرف کننده 39047.00 39424 39933 40101 40218 41171
نرخ وام بانکی 9.00 9.35 9.1 9.1 9.1 9.35
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جواز ساختمان 3055.00 2800 2750 2800 2860 2900
شاخص مسکن 0.30 0.7 -0.3 0.1 0.3 0.8
میزان ساخت و ساز 15.70 3.6 4.3 4.9 4.5 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.