بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 0.71 0.7 0.69 0.69 0.69 0.68
بازار سهام 12753.37 12541 12351 12165 11982 11615
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.93 0.9 0.93 0.96 1 1.06

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.20 1.2 -1.5 1 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.40 -5 -4 16.5 2 4
نرخ بیکاری 5.30 6.2 6.4 6.6 6.9 7.2
نرخ تورم 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
موازنه تجاری -500.73 -1000 210 250 -10 -300
حساب جاری 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 32 41 41 41 41
بودجه دولت 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
اطمینان کسب و کار -6.90 -7.5 -7 -6.5 -6.5 -6.3
شاخص PMI تولید 51.70 53.7 53.5 53.3 53 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10 96 98 100 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.00 0.6 1 1.3 1.5 1.5
جواز ساختمان 3298.00 3300 3200 3300 3350 3400
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.30 6.2 6.4 6.6 6.9 7.2
افراد شاغل 2709.00 2600 2620 2640 2660 2720
افراد بیکار 151.00 122 120 118 119 120
تغییر اشتغال -0.80 0.2 0.5 0.7 0.6 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10 70 70.3 70.3 70.4 70.8
هزینه های کار 1225.00 1218 1219 1221 1219 1221
بهره وری 113.55 127 128 128 129 129
پست های خالی شغلی 125.80 108 115 125 132 150
دستمزد 33.86 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 32.09 34 34 34 34 34
حداقل دستمزد 18.90 18.9 20.1 20.1 20.1 20.1
جمعیت 4.95 5.11 5.11 5.11 5.11 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 544.00 523 526 530 535 540
نرخ بیکاری جوانان 12.60 12.9 12.6 12.1 13.9 13.6
نرخ اشتغال 66.40 65.3 66.3 66.5 66.6 66.7
استخدام تمام وقت 2164.00 2138 2142 2148 2125 2150

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1054.00 1055 1061 1060 1059 1065
قیمت مصرف کننده اصلی 1054.00 1068 1059 1065 1060 1091
اندازه اصل تورم 1.40 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3
قیمت تولید 1161.00 1162 1166 1169 1170 1173
قیمت صادرات 1267.00 1340 1325 1320 1323 1325
قیمت واردات 834.00 852 852 855 857 859
انتظارات تورم 1.60 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6
CPI مسکن آب و برق 1101.00 1090 1098 1107 1106 1100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 987.00 1061 1040 992 991 1070
تورم مواد غذایی 2.70 4 3.8 3.5 3.3 3.1

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
ذخایر ارزی 20097.00 25800 26300 26900 27500 28400
ترازنامه بانک 621339.00 630000 595000 593000 590000 590000
نرخ بهره سپرده 0.17 3.2 0.2 0.2 -0.3 4.45
ترازنامه بانک مرکزی 66590.00 59500 60100 59800 59100 56500

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -500.73 -1000 210 250 -10 -300
حساب جاری 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
واردات 5285.17 4950 5090 5150 5210 5300
صادرات 4784.44 5100 5300 5400 5200 5400
بدهی خارجی 295601.00 304800 305000 305100 305600 306000
رابطه مبادله 1528.00 1460 1450 1448 154 1430
گردش سرمایه 4753.00 4900 1200 1000 1300 1802
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 945.00 890 950 1080 1190 1000
ورود توریست 8550.00 8500 11000 55000 90000 155000
فروش اسلحه 6.00 3 3 3 3 3

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 32 41 41 41 41
بودجه دولت 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
ارزش بودجه دولت 7508.00 -4500 -5300 -5300 -5300 -5300
هزینه های دولت 12736.00 12042 11823 11947 14498 12379
درآمدهای دولت 116003.00 101000 110000 110000 110000 110000
هزینه های مالی 138916.00 125500 122000 122000 122000 122000
مخارج نظامی 2307.00 2120 2250 2250 2250 2250
بدهی های دولت 57736.00 87000 125000 125000 125000 125000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -6.90 -7.5 -7 -6.5 -6.5 -6.3
شاخص PMI تولید 51.70 53.7 53.5 53.3 53 53
تولید صنعتی -12.10 -2.5 1.6 8.3 5.5 2.5
استفاده از ظرفیت 92.60 93.2 93.5 93.5 93.8 93.8
تغییرات موجودی انبار -1129.00 -80 150 230 310 380
ثبت خودرو 4364.00 4800 4850 4900 5050 5100
شاخص PMI خدمات 51.40 50.5 51 51.5 52 52.5
ورشکستگی 95.00 100 97 95 91 87
پی ام آی مرکب 52.40 50.4 51 51.5 52 52.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10 96 98 100 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.00 0.6 1 1.3 1.5 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30 -1.5 0.3 13.2 4.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 35197.00 41091 37820 38120 46260 42242
اعتبار بخش خصوصی 486474.00 491000 492000 493000 494200 496315
نرخ وام بانکی 8.37 9.42 8.38 8.38 7.88 10.67
هزینه کارت اعتباری 6241.00 5750 5850 5930 5990 6070
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.80 94.6 94.1 94.1 94.1 94.1
بدهی خانوار به درآمد 163.80 164 164 164 164 163

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 3298.00 3300 3200 3300 3350 3400
شاخص مسکن 1.90 1.5 1 0.7 0.8 1
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
میزان ساخت و ساز -24.20 -5 0.5 15 7 4.5


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.