بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63
بازار سهام 11394.86 11223 11053 10887 10723 10394
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.00 1.04 1.07 1.11 1.15 1.22

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 9 0.4 0.6 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -4 -5 1.5 2.5 4
نرخ بیکاری 4.20 8 7.5 7.5 7.3 7.5
نرخ تورم 2.50 1.4 1.2 1 0.8 0.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.7 -0.3 0.4 0.3 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.25
موازنه تجاری 1252.96 -300 -300 200 250 100
حساب جاری 1557.00 -4800 -2882 500 -700 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 32 32 41 38 41
بودجه دولت 2.50 -3.5 -3.5 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار -34.40 -25 -20 -15 -10 10
شاخص PMI تولید 39.70 45 48 49 50 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.20 100 105 109 108 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -1.4 0.6 1 1.3 1.5
جواز ساختمان 3314.00 3400 3300 3200 3300 3400
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.20 8 7.5 7.5 7.3 7.5
افراد شاغل 2661.00 2610 2600 2620 2640 2720
افراد بیکار 116.00 125 122 120 118 120
تغییر اشتغال 0.70 -0.3 0.2 0.5 0.7 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 69.9 70 70.3 70.3 70.8
هزینه های کار 1217.00 1215 1220 1219 1221 1221
بهره وری 125.77 127 128 128 128 130
پست های خالی شغلی 171.86 169 167 170 173 180
دستمزد 33.20 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 31.23 32 34 34 34 34
حداقل دستمزد 18.90 18.9 18.9 20.1 20.1 20.1
جمعیت 4.95 5.02 5.11 5.11 5.11 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 530.00 520 523 526 530 540
نرخ بیکاری جوانان 14.00 16 16.5 16 15.5 14.5
نرخ اشتغال 67.50 66.1 65.3 66.3 66.5 66.7
استخدام تمام وقت 2131.00 2130 2138 2142 2148 2150

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.50 1.4 1.2 1 0.8 0.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.7 -0.3 0.4 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1052.00 1054 1057 1063 1060 1065
قیمت مصرف کننده اصلی 1053.00 1056 1061 1067 1065 1074
اندازه اصل تورم 2.60 1.6 1.5 1.3 1.1 1.3
قیمت تولید 1165.00 1168 1170 1171 1173 1178
قیمت صادرات 1266.00 1255 1269 1271 1273 1204
قیمت واردات 850.00 844 846 852 855 859
انتظارات تورم 1.20 1 0.8 1.5 2 2
CPI مسکن آب و برق 1088.00 1088 1091 1099 1097 1100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1031.00 1042 1062 1041 1039 1070
تورم مواد غذایی 2.90 3.5 3 2.8 2.5 2.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.25
ذخایر ارزی 32948.00 29200 29300 29300 29400 29400
ترازنامه بانک 630653.00 632000 630000 595000 593000 590000
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
ترازنامه بانک مرکزی 51125.00 51500 51400 51000 49000 46500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1252.96 -300 -300 200 250 100
حساب جاری 1557.00 -4800 -2882 500 -700 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 4139.81 5200 5400 5100 5150 5300
صادرات 5392.77 4900 5100 5300 5400 5400
بدهی خارجی 302703.00 304500 304800 305000 305100 306000
رابطه مبادله 1490.00 149 150 149 149 140
گردش سرمایه -7762.00 -2500 -1000 300 1000 1802
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1299.00 470 470 516 516 516
ورود توریست 1721.00 153000 190000 210000 215000 355000
فروش اسلحه 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 32 32 41 38 41
بودجه دولت 2.50 -3.5 -3.5 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت 7508.00 3000 3000 3000 9933 9933
هزینه های دولت 12445.00 11976 11823 12632 12756 12296
درآمدهای دولت 119293.00 101000 101000 110000 110000 118329
هزینه های مالی 111439.00 99000 99000 99000 108396 108396
مخارج نظامی 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
بدهی های دولت 57736.00 87000 87000 125000 125000 125000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -34.40 -25 -20 -15 -10 10
شاخص PMI تولید 39.70 45 48 49 50 50.5
تولید صنعتی -1.90 -6 -2.5 1.6 8.3 2.5
استفاده از ظرفیت 92.80 92.5 91 92 92.5 93
تغییرات موجودی انبار -513.00 340 380 380 380 380
ثبت خودرو 3745.00 4300 4700 4800 4900 5100
شاخص PMI خدمات 37.20 47 48 50 50.5 51
پی ام آی مرکب 38.20 42 46 48 50 50

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.20 100 105 109 108 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -1.4 0.6 1 1.3 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 -3.5 -1.5 0.3 1.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 39708.00 38890 37820 40304 40701 39332
اعتبار بخش خصوصی 486331.00 490000 491000 492000 493000 496315
نرخ وام بانکی 8.33 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35
هزینه کارت اعتباری 5700.00 5610 5750 5750 5930 6070
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.40 94.8 94.6 94.3 94.1 93.9
بدهی خانوار به درآمد 163.40 164 164 164 164 163

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 3314.00 3400 3300 3200 3300 3400
شاخص مسکن 0.70 -0.9 0.3 0.5 0.7 1
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
میزان ساخت و ساز -4.20 -5 -3 2.5 3.5 6.8


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.