بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
بازار سهام 11539.10 11378 11205 11037 10870 10538
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.51 0.54 0.56 0.58 0.6 0.64

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.20 11.5 1.2 -1.5 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.40 -6 -5 -4 16.5 4
نرخ بیکاری 4.00 6.5 7.5 7.5 7.3 7.5
نرخ تورم 1.50 1.4 1.1 0.9 1.2 0.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.7 0.1 0.4 0.2 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.25
موازنه تجاری 281.92 100 150 210 250 100
حساب جاری 1828.00 1100 900 500 -700 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3 -3 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 32 32 41 41 41
بودجه دولت 2.50 -8 -8 -9 -9 -9
اطمینان کسب و کار -41.80 -40.5 -38 -31 -28 -18
شاخص PMI تولید 50.70 51.1 51.7 52.3 52.6 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10 98.5 96 98 100 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.60 10 0.6 1 1.3 1.5
جواز ساختمان 3188.00 3400 3300 3200 3300 3400
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.20 11.5 1.2 -1.5 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.40 -6 -5 -4 16.5 4
تولید ناخالص داخلی 206.93 196 196 196 205 205
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57534.00 62398 61229 61086 74130 63679
تولید ناخالص ملی 58711.00 65969 64428 64030 77703 67005
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12368.00 15634 15286 14979 18177 15897
تولید ناخالص داخلی سرانه 38993.00 37300 37300 38000 38000 38000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42887.52 41090 41090 41730 41730 41730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3265.00 3311 3234 3207 3892 3363
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2911.00 3979 3887 3770 4575 4043
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5177.00 5943 5797 5718 6939 6029
تولید ناخالص داخلی از معادن 499.00 735 741 781 948 771
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2841.00 2753 2769 2793 3389 2880
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37700.00 41360 40738 40707 49399 42367
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1632.00 2688 2668 2556 3101 2774
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1608.00 1658 1644 1650 2003 1710

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.00 6.5 7.5 7.5 7.3 7.5
افراد شاغل 2665.00 2610 2600 2620 2640 2720
افراد بیکار 111.00 125 122 120 118 120
تغییر اشتغال -0.40 -0.3 0.2 0.5 0.7 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 69.70 69.9 70 70.3 70.3 70.8
هزینه های کار 1218.00 1215 1218 1219 1221 1221
بهره وری 113.55 126 127 128 128 129
پست های خالی شغلی 102.84 105 108 115 125 150
دستمزد 33.37 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 31.34 32 34 34 34 34
حداقل دستمزد 18.90 18.9 18.9 20.1 20.1 20.1
جمعیت 4.95 5.02 5.11 5.11 5.11 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 530.00 520 523 526 530 540
نرخ بیکاری جوانان 14.00 16 16.5 16 15.5 14.5
نرخ اشتغال 67.50 66.1 65.3 66.3 66.5 66.7
استخدام تمام وقت 2131.00 2130 2138 2142 2148 2150

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.50 1.4 1.1 0.9 1.2 0.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.7 0.1 0.4 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1047.00 1054 1055 1061 1060 1065
قیمت مصرف کننده اصلی 1048.00 1055 1059 1065 1060 1072
اندازه اصل تورم 1.60 1.5 1.3 1.1 1.1 1.3
قیمت تولید 1153.00 1158 1162 1166 1169 1173
قیمت صادرات 1297.00 1335 1340 1325 1320 1325
قیمت واردات 849.00 851 852 852 855 859
انتظارات تورم 1.43 1 1.4 1.3 1.2 1.6
CPI مسکن آب و برق 1094.00 1088 1090 1098 1107 1100
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 980.00 1042 1061 1040 992 1070
تورم مواد غذایی 4.20 4.1 4 3.8 3.5 3.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.25
ذخایر ارزی 24403.00 25000 25800 26300 26900 28400
ترازنامه بانک 622482.00 632000 630000 595000 593000 590000
نرخ بهره سپرده 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
ترازنامه بانک مرکزی 58986.00 59000 59500 60100 59800 56500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 281.92 100 150 210 250 100
حساب جاری 1828.00 1100 900 500 -700 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3 -3 -4 -4 -4
واردات 4630.00 4800 4950 5090 5150 5300
صادرات 4911.76 4900 5100 5300 5400 5400
بدهی خارجی 295601.00 304500 304800 305000 305100 306000
رابطه مبادله 1528.00 157 157 156 154 154
گردش سرمایه 4753.00 4100 4900 1200 1000 1802
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 945.00 470 890 950 1080 1000
ورود توریست 3831.00 6000 8500 11000 55000 155000
فروش اسلحه 6.00 3 3 3 3 3

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.00 32 32 41 41 41
بودجه دولت 2.50 -8 -8 -9 -9 -9
ارزش بودجه دولت 7508.00 -4500 -4500 -5300 -5300 -5300
هزینه های دولت 12736.00 11853 11823 11947 14498 12296
درآمدهای دولت 119293.00 101000 101000 110000 110000 110000
هزینه های مالی 111439.00 125500 125500 122000 122000 122000
مخارج نظامی 2307.00 2120 2120 2250 2250 2250
بدهی های دولت 57736.00 87000 87000 125000 125000 125000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -41.80 -40.5 -38 -31 -28 -18
شاخص PMI تولید 50.70 51.1 51.7 52.3 52.6 53
تولید صنعتی -12.10 -6 -2.5 1.6 8.3 2.5
استفاده از ظرفیت 92.80 92.5 92.1 92 92.5 93
تغییرات موجودی انبار -1129.00 -240 -80 150 230 380
ثبت خودرو 4294.00 4900 4800 4850 4900 5100
شاخص PMI خدمات 46.90 48.5 50.5 51 51.5 52.5
ورشکستگی 95.00 98 100 97 95 87
پی ام آی مرکب 48.80 50 50.4 51 51.5 52.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10 98.5 96 98 100 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.60 10 0.6 1 1.3 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.20 -5 -1.5 0.3 13.2 2.5
هزینه های مصرف کننده 35197.00 38493 37820 38120 46260 39332
اعتبار بخش خصوصی 486178.00 488000 491000 492000 493000 496315
نرخ وام بانکی 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38
هزینه کارت اعتباری 5756.00 5610 5750 5850 5930 6070
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.80 94.8 94.6 94.1 94.1 94.1
بدهی خانوار به درآمد 163.80 164 164 164 164 163

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 3188.00 3400 3300 3200 3300 3400
شاخص مسکن 1.90 1.7 1.5 1 0.7 1
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
میزان ساخت و ساز -24.20 -13 -5 0.5 15 4.5


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.