بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 0.69 0.7 0.69 0.69 0.68 0.68
بازار سهام 12581.87 12362 12175 11992 11811 11450
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.81 1.87 1.93 2 2.07 2.2

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 2 0.3 0.3 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 6.5 2 4 2 3.5
نرخ بیکاری 4.70 4.7 4.6 4.5 4.5 4.2
نرخ تورم 1.50 2.4 2.3 2.2 1.8 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.8 0.4 0.5 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 388.00 700 -1010 -300 200 300
حساب جاری -2895.00 -700 -3250 -2790 -1500 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 41 41 41 41 47
بودجه دولت -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
اطمینان کسب و کار -0.40 -0.4 12 6.3 20 7
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.60 58 56 53 52 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.20 109 105 103 100 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50 1.3 1.5 1.5 2 1.7
جواز ساختمان 4015.00 3300 3350 3400 2800 3800
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 33 39 33 39 39

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.70 4.7 4.6 4.5 4.5 4.2
افراد شاغل 2750.00 2760 2760 2720 2710 2720
افراد بیکار 135.00 118 119 120 121 117
تغییر اشتغال 0.60 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.3 70.4 70.8 71 70.8
هزینه های کار 1235.00 1240 1245 1250 1255 1275
بهره وری 128.75 128 129 129 129 131
پست های خالی شغلی 172.36 170 172 175 175 180
دستمزد 34.55 34.35 34.7 35 35 36.72
دستمزد در تولید 32.34 33.3 34.5 35 35 36
حداقل دستمزد 20.00 20 20 20 20 21.3
جمعیت 5.11 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 555.00 530 535 540 540 540
نرخ بیکاری جوانان 12.46 12.1 13 12.6 12.4 12
نرخ اشتغال 67.10 66.5 66.6 66.7 66.8 66.7
استخدام تمام وقت 2194.00 2180 2190 2150 2100 2150

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.50 2.4 2.3 2.2 1.8 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.8 0.4 0.5 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1068.00 1072 1078 1082 1087 1095
قیمت مصرف کننده اصلی 1069.00 1066 1060 1091 1074 1091
اندازه اصل تورم 1.50 1.1 1.2 1.3 1 1.6
قیمت تولید 1186.00 1172 1177 1183 1183 1205
قیمت صادرات 1176.00 1320 1323 1325 1325 1320
قیمت واردات 796.00 855 857 859 859 863
انتظارات تورم 2.05 2.3 1.4 1.6 1.6 1.9
CPI مسکن آب و برق 1116.00 1120 1126 1130 1136 1144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1049.00 1004 1010 1032 1068 1045
تورم مواد غذایی 1.80 1.5 1.2 2.5 2 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
ذخایر ارزی 18795.00 18900 19500 22400 23000 30800
ترازنامه بانک 630135.00 631774 634595 637416 640237 648699
نرخ بهره سپرده 0.16 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
ترازنامه بانک مرکزی 85328.00 76800 74100 70500 66000 63500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 388.00 700 -1010 -300 200 300
حساب جاری -2895.00 -700 -3250 -2790 -1500 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -3 -3
واردات 4980.00 4500 5410 5300 5200 5300
صادرات 5370.00 5200 4400 4900 5400 5600
بدهی خارجی 289422.00 305100 305600 306000 306000 305000
رابطه مبادله 1477.00 1448 1448 1430 1430 1400
گردش سرمایه -2428.00 1000 1300 1300 1300 1802
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1906.00 1080 1190 1000 1000 800
ورود توریست 31931.00 8500 30000 55000 250000 250000
فروش اسلحه 6.00 3 3 3 3 2

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 41 41 41 41 47
بودجه دولت -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
ارزش بودجه دولت -23057.00 -5300 -5300 -5300 -5300 -4100
هزینه های دولت 13249.00 13842 13298 13779 13514 14261
درآمدهای دولت 116003.00 110000 110000 110000 110000 119000
هزینه های مالی 138916.00 122000 122000 122000 115000 115000
مخارج نظامی 3008.00 2250 2250 2250 2250 2380
بدهی های دولت 83375.00 75000 75000 75000 70000 70000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -0.40 -0.4 12 6.3 20 7
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.60 58 56 53 52 52.5
تولید صنعتی 4.30 15 5.5 5.5 5.5 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 93.30 93.5 93.8 93.8 93.8 93.6
تغییرات موجودی انبار -185.00 230 310 310 310 410
ثبت خودرو 4822.00 5100 5050 5100 4900 5400
PMI شاخص خدمات 56.10 59 57 55 53 53
ورشکستگی 42.00 50 60 60 80 80
پی ام آی مرکب 57.80 58 59 57 56 58

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.20 109 105 103 100 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50 1.3 1.5 1.5 2 1.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.80 13 4.5 2.5 3 2.5
هزینه های مصرف کننده 41647.00 38341 42162 43313 42480 44829
اعتبار بخش خصوصی 503738.00 502180 505457 508733 512010 521839
نرخ وام بانکی 8.34 8.28 8.28 8.28 8.28 8.78
هزینه کارت اعتباری 6241.00 5936 5987 6039 6090 6245
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.60 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1
بدهی خانوار به درآمد 165.60 164 164 163 163 162

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 4015.00 3300 3350 3400 2800 3800
شاخص مسکن 5.20 2.7 1.8 1 1.5 1
نرخ مالکیت مسکن 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
میزان ساخت و ساز 2.70 15 7 6 5 5


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.