بازارها گذشته مرجع
پول 93 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
نرخ بیکاری 14 2017-12
نرخ تورم 19.5 2019-08
نرخ بهره 22 2019-12
موازنه تجاری -195 2019-08
حساب جاری -89.37 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2018-12
بودجه دولت -2.47 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 9.66 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 730 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1656 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14 2017-12
جمعیت 11.12 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 19.5 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-08
تورم مواد غذایی 22.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 22 2019-12
نرخ بهره سپرده 6.13 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -195 2019-08
حساب جاری -89.37 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2018-12
صادرات 104 2019-08
واردات 299 2019-08
حواله 3214 2018-12
ذخایر طلا 1.81 2019-09
شاخص تروریسم 2.18 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2018-12
بودجه دولت -2.47 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2823 2017-03
آدرس های IP 30781 2017-03
شاخص رقابتی 36.34 2019-12
رتبه رقابتی 138 2019-12
شاخص فساد مالی 18 2019-12
رتبه فساد مالی 168 2019-12
آسانی کسب و کار 179 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.61 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هائیتی - شاخص های اقتصادی.