بازارها گذشته مرجع
پول 84.29 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
نرخ بیکاری 14 2017-12
نرخ تورم 17 2019-02
نرخ بهره 20 2019-03
موازنه تجاری -343 2018-11
حساب جاری -80.93 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2018-12
بودجه دولت -0.97 2017-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 8.41 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 729 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1653 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14 2017-12
جمعیت 10.98 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 17 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-02
تورم مواد غذایی 20 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 20 2019-03
نرخ بهره سپرده 5.5 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -343 2018-11
حساب جاری -80.93 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2018-12
صادرات 88.38 2018-11
واردات 330 2018-12
حواله 2722 2017-12
ذخایر طلا 1.8 2019-03
شاخص تروریسم 1.71 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2018-12
بودجه دولت -0.97 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2823 2017-03
آدرس های IP 30781 2017-03
شاخص رقابتی 36.45 2018-12
رتبه رقابتی 138 2018-12
شاخص فساد مالی 20 2018-12
رتبه فساد مالی 161 2018-12
آسانی کسب و کار 182 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.71 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هائیتی - شاخص های اقتصادی.