بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 73.40 73.36 74.03 74.7 75.38 76.75

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
نرخ بیکاری 13.50 15.5 15.5 15.5 15.5 14
نرخ تورم 21.60 19.5 19 22.5 22 20
نرخ بهره 17.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری -240.08 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 44 44 44 44 37
بودجه دولت -2.47 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
تولید ناخالص داخلی 8.50 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 714.48 707 707 707 707 715
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1728.91 1710 1710 1710 1710 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 15463 16733 16733 17580 15896

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 13.50 15.5 15.5 15.5 15.5 14
جمعیت 11.26 11.4 11.4 11.4 11.54 11.68

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 21.60 19.5 19 22.5 22 20
نرخ تورم (ماهانه) 2.40 1.1 0.9 0.8 0.7 0.5
تورم مواد غذایی 31.10 30 29.5 29 28 25.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 17.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 7.85 7.85 5.85 5.85 0.5 5.85

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -240.08 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
حواله 3327.90 2300 2300 2300 2300 2300

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 44 44 44 44 37
بودجه دولت -2.47 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
قیمت گازوئیل 0.73 0.81 0.77 0.73 0.61 0.66


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.