بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 110.00 110 112 113 114 117

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.30 1.5 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بیکاری 14.50 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
نرخ تورم 23.95 25.4 15 11 10 12
نرخ بهره 17.00 17 17 17 20 20
موازنه تجاری -240.08 -322 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.50 3 3 3 3 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 55 55 55 55 52
بودجه دولت -5.90 -4 -4 -4 -4 -2.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.30 1.5 1.5 1.5 1.5 2
تولید ناخالص داخلی 13.42 8.3 8.3 8.7 8.7 8.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1309.44 1025 1025 1025 1025 1040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2773.08 2550 2550 2550 2550 2700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 17580 16082 16521 16521 16323

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 14.50 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
جمعیت 11.40 11.54 11.54 11.68 11.68 11.68

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 23.95 25.4 15 11 10 12
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1.2 1.3 1.2 1.2 1
تورم مواد غذایی 26.30 15 11.4 12 12 13

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 17.00 17 17 17 20 20
نرخ بهره سپرده 7.89 7.89 7.89 7.89 10.89 10.89

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -240.08 -322 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.50 3 3 3 3 0.5
حواله 3327.90 2300 2300 2300 2300 2300

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 55 55 55 55 52
بودجه دولت -5.90 -4 -4 -4 -4 -2.8
مخارج نظامی 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
قیمت گازوئیل 0.61 0.63 0.65 0.68 0.7 0.7


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.