بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 62.05 62.56 63.13 63.71 64.29 65.45

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -5 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ بیکاری 13.50 17 15.5 15.5 15.5 15.5
نرخ تورم 25.70 24.3 23.5 23 22.5 22
نرخ بهره 17.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری -191.63 -322 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 33 34 34 34 34
بودجه دولت -2.47 -3.5 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -5 1.8 1.8 1.8 1.8
تولید ناخالص داخلی 8.50 7.9 8.3 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 714.48 695 707 707 707 707
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1728.91 1680 1710 1710 1710 1710
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 17118 15463 16570 16570 17580

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 13.50 17 15.5 15.5 15.5 15.5
جمعیت 11.26 11.4 11.4 11.4 11.4 11.54

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 25.70 24.3 23.5 23 22.5 22
نرخ تورم (ماهانه) 2.40 1.5 1.1 0.9 0.8 0.7
تورم مواد غذایی 31.10 30.5 30 29.5 29 28

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 17.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 7.85 0.5 4.13 4.13 4.13 0.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -191.63 -322 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
حواله 3214.47 2300 2300 2300 2300 2300

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 33 34 34 34 34
بودجه دولت -2.47 -3.5 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
قیمت گازوئیل 0.56 0.64 0.5 0.47 0.45 0.61


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.