بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 93.99 88.47 89.29 90.13 90.96 92.66
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
نرخ بیکاری 14.00 13 13 13 13 13
نرخ تورم 19.50 14 13.8 13.3 12.8 12.8
نرخ بهره 27.00 27 20 20 20 20
موازنه تجاری -194.89 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 33 33 33 33 31
بودجه دولت -2.47 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 9.66 10.2 10.2 10.2 10.2 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 730.30 734 734 734 734 737
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1656.29 1657 1657 1657 1657 1657
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 16521 16521 16521 16521 16785
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 14.00 13 13 13 13 13
جمعیت 11.12 11.24 11.21 11.24 11.4 11.54
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 19.50 14 13.8 13.3 12.8 12.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8
تورم مواد غذایی 22.60 15 14 13 11 9.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 27.00 27 20 20 20 20
نرخ بهره سپرده 6.13 0.5 6.13 -0.87 0.5 0.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -194.89 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
حواله 3214.47 2300 2300 2300 2300 2300
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 33 33 33 33 31
بودجه دولت -2.47 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.61 0.67 0.69 0.7 0.72 0.72


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.