بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 104.52 105 106 107 108 110

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -5 -5 -5 1.2 1.2
نرخ بیکاری 13.50 14.5 14.5 14.5 14.1 14.1
نرخ تورم 19.50 17 16.5 16 15.5 12.8
نرخ بهره 17.00 17 17 15 15 17
موازنه تجاری -193.16 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 39 39 33 34 34
بودجه دولت -2.47 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -5 -5 -5 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی 10.00 10.2 10.2 10.2 10.5 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 730.30 741 734 734 737 737
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1656.29 1680 1657 1657 1680 1568
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 15463 15463 15463 16472 15649

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 13.50 14.5 14.5 14.5 14.1 14.1
جمعیت 11.26 11.24 11.24 11.4 11.4 11.54

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 19.50 17 16.5 16 15.5 12.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 1.1 1 0.8 0.7 0.7
تورم مواد غذایی 22.60 17.6 17.3 16.8 16.3 14

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 17.00 17 17 15 15 17
نرخ بهره سپرده 6.13 6.13 6.13 4.13 4.13 6.13

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -193.16 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
حواله 3214.47 2300 2300 2300 2300 2300

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 39 39 33 34 34
بودجه دولت -2.47 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
قیمت گازوئیل 0.60 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.