بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 111.36 113 114 115 116 118

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -5 -5 1.8 1.8 1.8
نرخ بیکاری 13.50 15 15 14.5 14.5 14.1
نرخ تورم 20.40 16.5 16 15.5 15.3 12.8
نرخ بهره 17.00 17 15 15 15 15
موازنه تجاری -191.63 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 39 33 34 34 34
بودجه دولت -2.47 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8 -2.8

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -5 -5 1.8 1.8 1.8
تولید ناخالص داخلی 8.50 7.9 7.9 8.3 8.3 8.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 714.48 695 695 707 707 707
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1728.91 1680 1680 1710 1710 1710
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 15463 15463 16570 16570 15741

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.50 15 15 14.5 14.5 14.1
جمعیت 11.26 11.24 11.4 11.4 11.4 11.54

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 20.40 16.5 16 15.5 15.3 12.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 1 0.8 0.7 0.6 0.7
تورم مواد غذایی 24.60 17.3 16.8 16.3 16 14

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 17.00 17 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 7.85 6.13 4.13 4.13 4.13 4.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -191.63 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
حواله 3214.47 2300 2300 2300 2300 2300

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 39 33 34 34 34
بودجه دولت -2.47 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8 -2.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
قیمت گازوئیل 0.53 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.