بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 88.71 99.26 101 102 103 106

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.30 -1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 14.50 15.5 14.6 14.6 14.6 14.6
نرخ تورم 12.20 12 10.5 10.4 11 11
نرخ بهره 17.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری -240.08 -322 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.50 6 3 3 3 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 60 55 55 55 55
بودجه دولت -5.90 -6.5 -4 -4 -4 -4

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.30 -1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 13.42 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 1188.30 1050 1025 1025 1025 1025
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2773.08 2450 2550 2550 2550 2550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 17580 16082 16521 16521 16323

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 14.50 15.5 14.6 14.6 14.6 14.6
جمعیت 11.40 11.54 11.54 11.54 11.54 11.68

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 12.20 12 10.5 10.4 11 11
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 1 0.9 1.2 1.3 1.2
تورم مواد غذایی 14.40 12.5 12 11.8 11.4 12

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 17.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 7.89 0.5 0.5 5.89 5.89 5.89

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -240.08 -322 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.50 6 3 3 3 3
حواله 3327.90 2300 2300 2300 2300 2300

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 60 55 55 55 55
بودجه دولت -5.90 -6.5 -4 -4 -4 -4
مخارج نظامی 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
قیمت گازوئیل 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.