گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 7.6 در صد
نرخ بیکاری 3.2 2.8 در صد
نرخ تورم 6.7 6.8 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری -50.2 -50.7 XOF - میلیون
حساب جاری -70.5 -74.7 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 -8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 27.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.2 2.8 در صد
جمعیت 1.96 1.9 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.7 6.8 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 5.33 4.25 در صد
عرضه پول M0 316500 278000 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -50.2 -50.7 XOF - میلیون
حساب جاری -70.5 -74.7 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 -8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 114 146 XOF - میلیون
واردات 164 196 XOF - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 27.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
گذشته قبلی
میزان استفاده ازظرفیت تولید 67.9 67.9 در صد
شاخص فساد مالی 21 19 امتیاز
رتبه فساد مالی 162 165
آسانی کسب و کار 174 175
تولید صنعتی 9.6 11.1 در صد
گذشته قبلی
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.7 8.9 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه بیسائو - شاخص های اقتصادی.