تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.45 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 622 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
جمعیت 1.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 6.32 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 21 2018-12
حساب جاری -33.6 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2018-12
صادرات 142 2018-12
واردات 121 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.1 2017-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15

تجارت گذشته مرجع
استفاده از ظرفیت 90 2019-12
شاخص فساد مالی 18 2019-12
رتبه فساد مالی 168 2019-12
آسانی کسب و کار 174 2019-12
تولید صنعتی -18 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه بیسائو - شاخص های اقتصادی.