تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1.46 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 622 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2017-12
جمعیت 1.87 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2018-10
CPI مسکن آب و برق 149 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2018-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 5.76 2019-09
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 21 2018-12
حساب جاری -33.6 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2018-12
صادرات 142 2018-12
واردات 121 2018-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.1 2017-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت گذشته مرجع
استفاده از ظرفیت 90 2019-06
شاخص فساد مالی 16 2018-12
رتبه فساد مالی 172 2018-12
آسانی کسب و کار 174 2019-12
تولید صنعتی 6.7 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -10.8 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه بیسائو - شاخص های اقتصادی.