تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 1.46 1.45 1.45 1.53 1.53 1.53
تولید ناخالص داخلی سرانه 622.10 630 630 615 615 615
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596.40 1619 1619 1650 1650 1650
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.10 6 6 6 6 6
جمعیت 1.86 1.94 1.9 1.94 1.94 1.94
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.10 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 119 119 119 119 121
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.38 4.38 4.13 4.13 3.88 3.88
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 6.24 5.99 5.99
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -14.10 -13.43 -13.37 -13.33 -13.33 -13.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -4 -4 -3.6 -3.6 -3.6
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 35 35 40 40 40
بودجه دولت -2.50 -3 -3 -3.1 -3.1 -3.1


گینه بیسائو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.