تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -3 2.7 3 3.2 3
تولید ناخالص داخلی 1.34 1.01 1.2 1.2 1.2 1.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 634.90 585 630 630 630 630
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1989.40 1850 1940 1940 1940 1940

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.10 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3
جمعیت 1.90 1.95 1.95 1.95 1.95 1.99

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.60 2 1.3 1.5 1.6 1.7

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.25 4.44 3.66 3.66 3.66 4.44

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -53.30 -13.33 -13.33 -13.33 -13.33 -13.49
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -8 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
صادرات 130.40 243 243 243 243 243
واردات 183.80 257 257 257 257 257

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 40 36 36 36 36
بودجه دولت -5.00 -4.8 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
استفاده از ظرفیت 71.80 96 96 96 96 98


گینه بیسائو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.