تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.46 1.45 1.53 1.53 1.53 1.53
تولید ناخالص داخلی سرانه 622.10 630 615 615 615 615
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596.40 1619 1650 1650 1650 1650
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2
جمعیت 1.87 1.88 1.9 1.9 1.9 1.9
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.70 -1 0.9 1.2 1.4 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 116 118 119 119 118
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 5.76 4.44 4.44 4.13 3.88 4.44
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 21.00 -13.37 -13.33 -13.33 -13.33 -13.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -2.3 -2 -2 -2 -2
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 35 40 40 40 40
بودجه دولت -2.50 -3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1


گینه بیسائو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.