تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 2.7 3 3.2 3 4.5
تولید ناخالص داخلی 1.34 1.2 1.2 1.2 1.2 1.35
تولید ناخالص داخلی سرانه 634.90 630 630 630 630 650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1989.40 1940 1940 1940 1940 2020

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.10 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
جمعیت 1.90 1.95 1.95 1.95 1.99 2.03

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.60 1.3 1.5 1.6 1.7 2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.14 4.44 3.66 3.66 4.44 4.44

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -50.70 -13.33 -13.33 -13.33 -13.49 -13.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5
صادرات 130.40 243 243 243 243 243
واردات 183.80 257 257 257 257 257

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 42 42 42 42 44
بودجه دولت -5.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
استفاده از ظرفیت 69.20 96 96 96 98 98


گینه بیسائو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.