تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 4.3 3.8 4 4.8 5
تولید ناخالص داخلی 1.46 1.57 1.57 1.57 1.57 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 622.10 665 665 665 665 680
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596.40 1650 1650 1650 1650 1702

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 4.10 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
جمعیت 1.87 1.94 1.9 1.94 1.95 1.99

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم -0.50 2 1.2 0.6 1.8 1.7

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.25 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.46 6.46 6.46 6.21 5.96 5.96
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 5.99

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 21.00 -13.5 -13.33 -13.33 -13.42 -13.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -2 -2 -2 -2 -1.9
صادرات 141.70 222 243 243 243 243
واردات 120.70 235 257 257 257 257

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 40 40 40 40 43
بودجه دولت -2.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
استفاده از ظرفیت 90.00 97 95 95 96 98


گینه بیسائو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.