تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 3 3.5 2.8 5 4.5
تولید ناخالص داخلی 1.43 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 619.29 650 650 650 650 670
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1847.47 1940 1940 1940 1940 2000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.20 3.3 3.3 3.1 3.1 3.1
جمعیت 1.96 1.99 2.03 2.03 2.03 2.03

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 6.70 6.5 6 4.8 4.5 4.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 5.33 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -50.20 -13.49 -13.33 -13.33 -13.33 -13.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.6
صادرات 114.10 243 243 243 243 243
واردات 164.30 257 257 257 257 257

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 40 40 40 40 37
بودجه دولت -7.80 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی 9.60 9 7 4.5 4.5 6
میزان استفاده ازظرفیت تولید 67.90 68 68 70.5 71 71

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.70 6.5 5 4.3 4.3 3


گینه بیسائو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.